Dato for offentliggørelse
19 jan 2010 12:36
Overordnede emner
Inddrivelse
Resumé

Inddrivelsesvejledningen beskriver grundlaget for restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse af offentlige krav samt reglerne for bobehandling, betalingsordninger, gældssanering og eftergivelse mv.

Inddrivelsesvejledningen erstatter den tidligere Håndbog om inddrivelse og bobehandling, der gjaldt for ToldSkats inddrivelse af skatte- og afgiftskrav mv. Samtlige gældende cirkulærer mv. er indarbejdet i de relevante afsnit og ophæves derfor.

Hvad er nyt?

I den foreliggende udgave af Inddrivelsesvejledningen, 2010 - 1, er følgende styresignaler og SKAT-meddelelser indarbejdet:

SKM nr.

Resumé

Indarbejdet i afsnit

SKM2009.759.SKAT

Styresignalet beskriver reglerne om obligatorisk, national sambeskatning i selskabsskattelovens § 31 i relation til betaling og inddrivelse af selskabsskatter samt anmeldelse af selskabsskattekrav i konkursboer. Styresignalet ophæver og erstatter SKM2008.955.SKAT

M.1.9

SKM2009.754.SKAT

I overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1365 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige offentliggøres beløbssatserne for beregningen af betalingsevnen for 2010.

I.2.1.1.

I.3.6.4.2.7

Følgende landsskatteretskendelser er indarbejdet:

SKM nr.

Resumé

Indarbejdet i afsnit

SKM2009.575.LSR

Praksis om nulstilling af A-skat og AM-bidrag kunne ikke overføres til indeholdt, men ikke afregnet udbytteskat. Klager, der var eneanpartshaver i et konkursramt selskab, fik derfor medhold i, at den indeholdte udbytteskat skulle godskrives ham på årsopgørelsen.

Det er SKATs opfattelse, at Landsskatterettens afgørelse er forkert, hvorfor afgørelsen er indbragt for domstolene.

M.2.1

SKM2009.608.LSR

Efter inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 6, kan en afdragsordning fastsættes efter en betalingsevnevurdering, hvis skyldneren anmoder herom. En skyldners indsendelse af budgetskema til restanceinddrivelsesmyndigheden kunne ikke anses for en sådan anmodning, idet det indebar, at afdraget blev fastsat til et højere beløb, end hvis han havde undladt at indsende skemaet.

I.2.1.1

SKM2009.612.LSR

En kommune foretog modregning i en skyldners overskydende skat til delvis dækning af et kommunalt krav mod skyldneren. Kravet var ikke overgivet restanceinddrivelsesmyndigheden (SKAT) til inddrivelse. Landsskatteretten afviste en indgivet klage over modregningen under henvisning til, at retten efter inddrivelsesloven alene var klagemyndighed for SKATs afgørelser bl.a. om modregning.

K.8

SKM2009.613.LSR

Ved opgørelse af en skyldners betalingsevne kunne der ikke fradrages et aftalt ægtefællebidrag, da aftalen herom var indgået på et tidspunkt, hvor skyldneren havde ikke ubetydelig gæld til det offentlige.

I.3.6.4.2.4

Følgende domme er indarbejdet:

SKM. nr.

Resumé

Indarbejdet i afsnit

SKM2008.812.BR

Forældelse - Stiftelsestidspunkt - Tilbagebetalingskrav.

F.5.3

SKM2009.478.VLR

Udlægsbeskyttelse - Udlån fra erstatningskonto.

G.5.3.4.1

SKM2009.571.HR

Fogedforretning - Udlæg - Forkyndelse - Hjemting.

F.9.3.3.2.1

G.5.7.11.2.2

Følgende ny lovgivning er indarbejdet:

Retskilde

Titel

Indarbejdet i afsnit

Lov nr. 539 af 8. juni 2006

Lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (Digital tinglysning)

G.5.9.3

Lov nr. 504 af 12. juni 2009

Lov om ændring af retsplejeloven, lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love samt lov om ændring af søloven og forskellige andre love.

G.5.9.3

Lov nr. 460 af 12. juni 2009

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov vandforsyning, lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. og forskellige andre love (Konsekvenser af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold).

Q.4.6.3

Q.4.6.4

Lov nr. 513 af 12. juni 2009

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og andre love.

Q.4.6.3

Lov nr. 364 af 13. maj 2009 og lov nr. 1383 af 21. december 2009

Lov om ændring af næringsloven, markedsføringsloven, erhvervsfremmeloven og forskellige andre love på Økonomi- og Erhvervsministeriets område og lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love.

D.4

D.4.3

Lov nr. 391 af 25. maj 2009

Lov om ændring af lov om næringsbreve til visse fødevarevirksomheder, lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v., lov om sommerhuse og campering m.v. og lov om detailsalg fra butikker m.v.

D.4.3.7

Bekendtgørelse nr. 762 af 20. juli 2009

Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af tinglysningsloven og forskellige andre love (Digital tinglysning).

G.5.9.3

Bekendtgørelse nr. 1193 af 8. september 2009

Bekendtgørelse om ikrafttrædelse af § 109, nr. 4, i lov om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer som følge af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige).

G.11.1

G.11.2

H.4.2.1

H.6.4.1.1

H.8.1

Bekendtgørelse nr. 1536 af 27. december 2009

Bekendtgørelse om gebyrer for ekspedition ved inddrivelse af restancer.

I.3.6.1.1

Andre ændringer:

Overskrift

Resumé

Indarbejdet i afsnit

Præcisering

Præcisering af begrebet "afregningsperiode", som optræder i opkrævningslovens § 11, stk. 1.

D.2.3.1

Præcisering

Der er gennemført en præcisering af, at tilsigelsesreglerne ikke tillige er værnetingsregler.

G.1.3.3

G.2.4

Ændring

Teksten i afsnittet er ændret som konsekvens af SKM2008.1011.LSR og inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, stk. 9.

G.1.4.4.1

Præcisering

Præcisering af den lovbestemte panteret for ejendomsskatter.

G.1.6.4

Præciseringer og tilføjelser

Der er gennemført en præcisering af reglerne om oprykningsret i henholdsvis fast ejendom og andre aktiver.

Der er gennemført enkelte præciseringer i beskrivelsen af skadesløsbreve bl.a. i relation til virksomheds- og fordringspant.

Der er indsat en beskrivelse af den konflikt, der opstår, når en virksomheds- eller fordringspanthaver gør krav på udbetaling af et beløb fra en af panteretten omfattet kundefordring, hvori der senere er foretaget udlæg.

G.5.9.2

G.5.9.4

G.5.10.6

Sletning af tekst

 

H.3.3.1.1

Præcisering

Præcisering af, at det er SKATs opfattelse, at løbende renter på en fordring, der er omfattet af en afgørelse om lønindeholdelse, også er omfattet af selve afgørelsen om lønindeholdelse, men ikke af de særlige forældelsesregler vedrørende lønindeholdelse.

I.3.6.1

Tilføjelser

Den skematiske oversigt over betalingsarter i KMD-IND har fået tilføjet kolonne H vedrørende forældelse. Desuden er oversigten opdateret med en række nye betalingsarter.

Q.2

Rettelser

Hele afsnittet er rettet i relation til lov nr. 439 af 14. maj 2009 om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (børnetilskudsloven), lov nr. 137 af 17. februar 2009 om opkrævning af underholdsbidrag og bekendtgørelse nr. 1364 af 19. december 2008 om opkrævning af underholdsbidrag.

Q.5

Præcisering

Lønindeholdelse hos en skyldner under konkurs. Skal der i den forbindelse ske nedskrivning af SKATs krav over for boet? Det præciseres, at der ikke skal ske nedskrivning af SKATs krav.

H.3.18.1

I.3.6.6.2

ISBN-nummer
978-87-7059-762-3
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Inddrivelsesvejledning 2010-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.