Dato for offentliggørelse
15 Jan 2009 14:34
Overordnede emner
Inddrivelse
Resumé

Inddrivelsesvejledningen beskriver grundlaget for restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse af offentlige krav samt reglerne for bobehandling, betalingsordninger, gældssanering og eftergivelse mv.

Inddrivelsesvejledningen erstatter den tidligere Håndbog om inddrivelse og bobehandling, der gjaldt for ToldSkats inddrivelse af skatte- og afgiftskrav mv. Samtlige gældende cirkulærer mv. er indarbejdet i de relevante afsnit og ophæves derfor.

Hvad er nyt?

I den foreliggende udgave af Inddrivelsesvejledningen, 2009-1, er følgende SKAT-meddelelser og styresignaler blevet indarbejdet:

SKM nr.

Resumé

Indarbejdet i afsnit

SKM2008.955.SKAT

Inddrivelse - selskabsskatter - sambeskatning.

Meddelelsen beskriver de nye regler, jf. lov nr. 426 af 6. juni 2005 om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove, i selskabsskattelovens § 31 i relation til inddrivelse af selskabsskatter samt anmeldelse af selskabsskattekrav i konkursboer.

M.1.9

SKM2008.971.SKAT

Overdækning af fordring ved udlæg.

Meddelelsen fastslår, at SKAT ikke ved udlæg kan opnå en overdækning af en fordring, hvilket støttes på retsplejelovens 507, stk. 1.

G.6.4

SKM2009.1.SKAT

Ændring af regler om eftergivelse.

Hjemlen til eftergivelse af gæld til det offentlige er flyttet fra opkrævningsloven til lov om inddrivelse af gæld til det offentlige. I denne meddelelse orienteres der om de ændrede regler om eftergivelse, der trådte i kraft pr. 1. januar 2009.

H.7.1

Q.5.1.3.4

SKM2009.5.SKAT

Regulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser.

I overensstemmelse med bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige offentliggøres beløbssatser for beregning af betalingsevne for 2009.

I.2.1.1

SKM2009.7.SKAT

Lønindeholdelse som forældelsesafbrydende skridt.

I denne meddelelse orienteres der om de ændrede regler om lønindeholdelse som forældelsesafbrydende skridt, der trådte i kraft pr. 1. januar 2009.

F.1.1

SKM2009.8.SKAT

Meddelelsen fastslår, at hvis der er tvist om kravets eksistens eller størrelse, skal tvisten afklares ved fordringshaverens foranstaltning.

A.3.2

A.3.4.3

SKM2009.20.SKAT

Ændringer af inddrivelsesbekendtgørelsens § § 5, 8 og 10.

Inddrivelsesbekendtgørelsen er ændret pr. 1. januar 2009. Afgørelse om afdragsordning/lønindeholdelse baseres som udgangspunkt på eIndkomstdata.

I.1

Følgende Landsskatteretskendelser er indarbejdet:

SKM nr.

Resumé

Indarbejdet i afsnit

SKM2008.1009.LSR

SKAT havde tilbagekaldt en lønindeholdelse i førtidspension med fremadrettet virkning og afslået at tilbagebetale tidligere lønindeholdte beløb. Landsskatteretten fandt, at klageren var berettiget til at få tilbagebetalt de beløb, der efter den 1. november 2005 var indeholdt med urette i førtidspensionen.

I.3.6.2.4.

SKM2008.1011.LSR

I en afgørelse om, at en skyldner skulle betale afdrag på sin gæld til det offentlige, tog SKAT forbehold om at ville modregne i overskydende skat og børnefamilieydelse. Landsskatteretten afviste at behandle klage over dette modregningsforbehold.

I.2.4

Følgende domme er indarbejdet:

SKM & UfR nr.

Resumé

Indarbejdet i afsnit

SKM2008.800.ØLR

Dommen vedrørte beløbet på en konto, der var indsat af skyldner A til sikkerhed efter udlændingelovens § 9. SKAT ville foretage udlæg, men skyldner A henviste til, at beløbet tilhørte hans hustru. Af Østre Landsrets kendelse fremgår det bl.a. "Som udgangspunkt anses indestående på bankkonto lydende på skyldnerens navn for at tilhøre skyldneren. Dette bestyrkes navnlig af oplysningen om, at A den 2. november 2005 over for banken har givet håndpant i det til enhver tid indestående beløb på kontoen. Håndpantsætningserklæringen indeholder bl.a. en tvangsfuldbyrdelsesklausul. Østre landsret finder det ikke bevist, at beløbet tilhører hustruen og hjemviser sagen til fogedretten til fornyet behandling". 

 

G.5.4.5

SKM2008.915.SHR

Konkurs - modregning - condictio indebiti

H.3.7.3

UfR2007.2730 V

Spørgsmål om genoptagelse af konkursboer efter KL § 154. Dommen fastslog, at genoptagelse efter KL § 154 forudsætter, at der er en til vished grænsende sandsynlighed for, at der vil komme yderligere aktiver til kreditorerne.

H.3.16.1

UfR2008.2664 V

Skyldner havde i 2003 for 740.000 kr. kontant købt et hus for en erstatning af tab af erhvervsevne, som han havde fået udbetalt samme år, og som var blevet indsat på en særskilt konto. En bemærkning i skødet om, at ejendommen var købt for en erhvervsevnetabserstatning, var blevet tinglyst servitutstiftende. I 2006 optog S et kreditforeningslån, hvor provenuet blev brugt til renovering af huset og betaling af gæld. Kreditor K begærede udlæg i ejendommen, hvilket S protesterede imod, idet han gjorde gældende, at ejendommen var udlægsfritaget efter rpl. § 513, stk. 1. Fogedretten nægtede at foretage udlæg. Landsretten afsagde følgende kendelse: " S har forklaret, at han i 2006 har optaget kreditforeningslån i huset, og at lånet blev brugt dels til renovering af huset, dels til betaling af anden gæld. Landsretten finder, at S herved har disponeret på en sådan måde, at betingelserne for at anse ejendommen for udlægsfritaget efter retsplejelovens § 513, stk. 1, ikke længere er til stede. Landsretten hjemviser derfor sagen til fogedretten med henblik på foretagelse af udlæg i ejendommen."

G.5.3.4.1

Følgende ny lovgivning er indarbejdet:

Retskilde

Resumé

Indarbejdet i afsnit

Lov nr. 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Loven samler inddrivelsesreglerne i én lov.

Der henvises til intern meddelelse af 7. januar 2009 vedrørende oversigt over ændringer som følge af ikrafttrædelse pr. 1. januar 2009 af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, konsekvensændringsloven og inddrivelsesbekendtgørelsen.  

Lov nr. 1336 af 19. december 2008 om ændring af kildeskatteloven, opkrævningsloven, udpantningsloven og forskellige andre love

Konsekvensændringer i forskellige særlove som følge af gennemførelsen af lov nr. 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Der henvises til intern meddelelse af 7. januar 2009 vedrørende oversigt over ændringer som følge af ikrafttrædelse pr. 1. januar 2009 af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, konsekvensændringsloven og inddrivelsesbekendtgørelsen.

Bekendtgørelse nr. 1365 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Bekendtgørelsen afløser bekendtgørelse nr. 420 af 21. maj 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige.

Der henvises til intern meddelelse af 7. januar 2009 vedrørende oversigt over ændringer som følge af ikrafttrædelse pr. 1. januar 2009 af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, konsekvensændringsloven og inddrivelsesbekendtgørelsen

Bekendtgørelse nr. 1366 af 19. december 2008 om gebyrer for ekspedition ved inddrivelse af restancer

Bekendtgørelsen ophæver bekendtgørelse nr. 261 af 17. april 2008 om gebyrer for ekspedition ved inddrivelse af restancer.

I.3.6.1.1

Lov nr. 1344 af 19. december 2008 om ændring af skattekontrolloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love.

Indarbejdelse af ændringer som følge af Fairplay III-loven.

D.1.3.4

D.1.4.2.6.1

D.1.4.2.6.2

D.1.4.2.6.3

D.2.2.1

D.2.3.1

D.2.4.1

D.3.3.2

M.1.5

 Andre ændringer: 

Overskrift

Ændring

Slettet i afsnit/oversigt

Lovoversigt

Lovoversigten er slettet

Lovoversigt

Afsnit B

Indholdet i afsnittet er slettet

Afsnit B

ISBN-nummer
978-87-7059-564-3
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Inddrivelsesvejledning 2009-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.