Dato for offentliggørelse
15 Jan 2007 07:41
Overordnede emner
Inddrivelse
Resumé

Inddrivelsesvejledningen beskriver grundlaget for restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse af offentlige krav samt reglerne for bobehandling, betalingsordninger, gældssanering og eftergivelse mv.

Inddrivelsesvejledningen erstatter den tidligere Håndbog om inddrivelse og bobehandling, der gjaldt for ToldSkats inddrivelse af skatte- og afgiftskrav mv. Samtlige gældende cirkulærer mv. er indarbejdet i de relevante afsnit og ophæves derfor.

Hvad er nyt?

I den foreliggende udgave af Inddrivelsesvejledningen, 2007-1, er følgende SKAT-meddelelser blevet indarbejdet:

SKM nr. Titel Indarbejdet i afstnit 
SKM2006.756.SKAT Regulering af inddrivelsesbekendtgørelsens satser 

H.7.2.2.3, I.2.1.1, I.3.6.4.1, I.3.6.4.2.2, I.3.6.4.2.7

Følgende afgørelser er blevet indarbejdet:

SKM nr. Resumé Indarbejdet i afsnit
SKM2006.558.LSR

Afdrag på gæld efter inddrivelsesbekendtgørelsen skulle fastsættes efter tabellen i bekendtgørelsens § 5, stk. 1, og ikke efter betalingsevnevurderingen. Ved beregning af betalingsevne skulle løbende børnebidrag fradrages, selv om de ikke blev betalt.

I.2.1.1, I.3.6.4.2.4

SKM2006.681.LSR Landsskatteretten fastslog, at der ved beregning af skyldners betalingsevne skulle fratrækkes den fulde huslejeudgift for skyldner, selv om husstanden omfattede voksne børn. Skattecentret havde alene fratrukket 50 % af huslejedgiften i nettoindkomsten, idet man mente, at alle voksne medlemmer af husstanden skulle bidrage til huslejeudgiften. Landsskatteretten fastslog endvidere, at der ikke kan opkræves et gebyr for udsendelsen af et varsel om lønindeholdelse.

I.3.6.1.1, I.3.6.4.2.1

SKM2006.694.ØLR Østre Landsret fastslog, at et anpartsselskab i medfør af kildeskattelovens § 69, stk. 1, hæftede for manglende indeholdelse af A-skat mv. af gratis kost, fri bil og telefon stillet til rådighed for sin direktør, der havde en bestemmende indflydelse i selskabet (dommen er anket til Højesteret).  

M.1.2.2 

SKM2006.699.HR Højesteret fastslog, at en skatterestance skulle modregnes i en overskydende skat, jf. kildeskattelovens § 62, stk. 3. Først derefter kunne restbeløbet afskrives på skyldners restancer til kommunen bestående af skyldige børnebidrag mv.

K.7.5

SKM2006.700.VLR Vestre Landsret stadfæstede skifterettens kendelse om afsigelse af konkursdekret vedrørende en personlig skyldner, som i forvejen var under konkursbehandling. Konkursbegæringen hvilede på en afgørelse om forhøjelse af skyldners skatteansættelser for 2002-2004 med i alt ca. 8 mio. kr. Skyldner havde indbragt skatteansættelserne for Landsskatteretten, men skifteretten fandt, at SKATs afgørelse - uanset skyldners og revisors forklaring i skifteretten - i et vist omfang kunne lægges til grund, således at det måtte antages, at SKAT havde et betydeligt skattekrav mod skyldner. Efter en gennemgang af de enkelte punkter i SKATs afgørelse om forhøjelse af skatteansættelserne for de respektive skatteår stadfæstede landsretten konkursdekretet.

H.3.3.1

SKM2006.734.HR En moder havde afgivet kautionserklæring for sin søns skyld til et hende tilhørende selskab og til sikkerhed for sit eventuelle regreskrav i anledning af kautionserklæringen modtaget pant i et tinglyst skadesløsbrev i sønnens ejendom. Ved en efterfølgende ejendomshandel erhvervede moderen 80 % af sønnens ejendom, uden at der i den forbindelse blev taget skridt til, at skadesløsbrevet blev aflyst, for så vidt angik moderens ideelle andel på 80 %. Senere foretog skattemyndighederne udlæg i sønnens ideelle andel på 20 % af ejendommen. Landsretten udtalte, at der ved et senere salg af hele ejendommen i fri handel skulle ske fordeling af gælden i henhold til skadesløsbrevet, således at moderens krav under skadesløsbrevet, uanset den opståede konfusion, skulle belaste sønnens ideelle andel på 20 % og moderens ideelle andel på 80 % forholdsmæssigt ved fordeling af salgsprovenuet. Højesteret tiltrådte landsrettens afgørelse i det væsentlige i henhold til de anførte grunde.

G.5.9.4

SKM2006.745.VLR Vestre Landsret fandt, at skattemyndighedernes adgang til modregning i en overskydende skat ikke var begrænset af principperne i kildeskattelovens § 73, stk. 3, og retsplejelovens § 509, ligesom den omstændighed, at skyldneren løbende havde betalt af på gælden i henhold til et af skattemyndighederne godkendt budget, ikke kunne føre til et andet resultat.

K.6

Følgende nye afsnit er blevet indsat:

Afsnit  Overskrift 
I.3.6.1.1 Gebyr ved afgørelse om lønindeholdelse

ISBN-nummer
978-87-7059-064-8
Pdf-udgave
02_Inddrivelse_2007_1.pdf
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Inddrivelsesvejledning 2007-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.