Dato for offentliggørelse
18 jan 2004 15:06
Overordnede emner
Inddrivelse
Resumé

Inddrivelsesvejledningen beskriver grundlaget for ToldSkats inddrivelse af told, moms, skatter og afgifter samtreglerne for bobehandling, betalingsordninger, gældssanering og eftergivelse.

Inddrivelsesvejledningen erstatter den tidligere Håndbog om inddrivelse og bobehandling. Samtlige gældende cirkulærer m.v. er indarbejdet i de relevante afsnit og ophæves derfor.

Hvad er nyt?

I forhold til tidligere versioner af Inddrivelsesvejledningen er der i version 2004 - 1 sket væsentlige ændringer i afsnit:

  • D.1.3.1.1 Told- og skattefogdens stedlige kompetence kan udvides til at omfatte alle regioner i et område ved at tillægge told- og skattefogden såkaldt delt kompetence.
  • D.1.3.1.2 Told- og skattefogdens saglige kompetence omfatter også statslige restancer, der inddrives af ToldSkat København, Inddrivelsesenheden, og som i lovgivningen er tillagt udpantningsret.
  • D.6.4.4 Kompetence til relaksering af udlæg i fast ejendom.

I forhold til tidligere versioner af Inddrivelsesvejledningen er der i version 2003 - 3 sket væsentlige ændringer i afsnit:

  • A.1.4.2.6.2, hvor det præciseres, at en restance fra en tidligere virksomhed ikke kan medregnes ved beregning af sikkerhedsstillelsen, samt at der med virkning fra 1. januar 2003 er sket en lempelse i opkrævningslovens § 11 a, stk. 4, hvorefter sikkerheden kan frigives mod fremlæggelse af en formueerklæring, der viser, at der i selskabet mv. er en formue på mindst 125.000 kr.
  • D.5.9.8, om udlæg i aktier, der ikke er omsætningsaktier, er det præciseret, at der ikke kræves iagttaget nogen særskilt sikringsakt, idet udlægget opnår beskyttelse mod ejerens øvrige kreditorer fra den dag, der er indgivet anmodning til fogedretten om foretagelse af  udlæg.
  • D.10.3.4, hvor det fremgår, at der med virkning fra 1. april 2003 er sket en forhøjelse af vederlaget til stævningsmænd for forkyndelse til 27,50 kr.
  • I.4.5.1 om tidsubegrænsede transporter, der er erstattet af et nyt afsnit som følge af landsrettens dom af 31. januar 2003, optrykt i TfS 2003, 223, og
  • E.4.5.6, der er konsekvensændret også som følge af dommen i TfS 2003, 223.
  • E.3.2.1, hvor det præciseres, at den omstændighed, at et selskab træder i likvidation eller kommer under tvangsopløsning, ikke afskærer kreditorerne fra at indgive konkursbegæring mod selskabet eller foretag udlæg hos selskabet.
ISBN-nummer
978-87-7552-500-3
Pdf-udgave
2004_1.pdf
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Inddrivelsesvejledning 2004 - 1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.