Dato for offentliggørelse
22 jan 2003 14:02
Overordnede emner
Inddrivelse
Resumé

3. version af Inddrivelsesvejledningen.

Tredje version af Inddrivelsesvejledningen indeholder følgende nye afsnit:

 • A.5 Indberetning til RKI
 • A.6 Flytning af virksomheder mellem regionerne
 • D.1 Fogedordninger
 • D.2 Udlægsforretningens forberedelse
 • D.3 Udlægsforretningens gennemførelse
 • D.4 Registrering på udlægsbladet
 • D.6 Udlægsforretningens opfølgning
 • D.7 Indsigelse mod fogdens udlæg
 • D.8 Udlæggets bortfald
 • D.9 Arrest
 • E.7.7 Særligt om EF-toldkodeksens artikel 244
 • G Inddrivelse af danske krav i udlandet og inddrivelse af udenlandske krav i Danmark
 • M Dækningsrækkefølge

og der er sket væsentlige ændringer i afsnit:

 • B.1.2.1Fælles bestemmelser
 • B.1.8 Subsidiært udlæg hos ægtefælle og børn, KSL § 72, stk. 2. Afsnit B er i øvrigt i mindre omfang omredigeret.
 • J.2.2.1 Betingelser for at kræve erstatning

Herudover er der sket flere mindre rettelser, der primært er af redaktionel karakter.

2. version af Inddrivelsesvejledningen

Anden version af Inddrivelsesvejledningen indeholder følgende nye afsnit:

 • Forord
 • Forkortelser
 • Lovoversigt
 • D.10 Retsafgifter
 • F.1 Betalingsevnevurdering
 • F.3 Lønindeholdelse

I forhold til første version er der endvidere sket en tilføjelse i afsnit E.7.6.1 om kompetencereglerne på eftergivelsesområdet, således at det positivt fremgår, at Københavns og Frederiksberg kommuner træffer afgørelse i 1. instans i sager om eftergivelse eller henstand med personlige skatter, og i afsnit D.5.2.11 om anden lovgivning er udgået en henvisning til § 10, stk. 2, i bekendtgørelse om børneopsparings- og selvpensioneringskonti, da bekendtgørelsen er ophævet ved § 6 i bekendtgørelsen nr. 969 af 16. december 1998.

Herudover er der ingen ændringer sket i forhold til 1. version.

1. version af Inddrivelsesvejledningen

Første version af ToldSkats juridiske vejledning på inddrivelsesområdet indeholder følgende afsnit/kapitler af Inddrivelsesvejledningen:

A. 1 Registrering
A. 2 Sikkerhedsstillelse, nægtelse af registreirng m.v.
A.  3 Begrænsning af deltagelse i offentlige udbudsforretninger
A.

4

Nægtelse og fratagelse af autorisationer, bevillinger m.v. vedrørende visse erhverv
B   Ægtefællehæftelse
D. 5 Udlæggets genstand
E. 1 Indledende bestemmelser til universalforfølgning
E. 2 Betalingsstandsning
E. 3 Konkurs
E. 4 Tvangsakkord
E. 5 Frivillig kreditorordning
E. 6 Gældssanering
E. 7 Eftergivelse og henstand
F. 2 Afdragsordninger
H   Modregning
I   Transport af fordringer
J   Specielle hæftelsesformer, nulstilling og erstatning
K   Dødsboer og dødsboskifte
L   Afgangsførelse som uerholdelig og endelig afskrivning

Inddrivelsesvejledningen erstatter den tidligere Håndbog om inddrivelse og bobehandling. Samtlige gældende cirkulærer m.v. er indarbejdet i de relevante afsnit og ophæves derfor.

I den foreliggende udgave er der ikke sket en tilpasning af terminologien i overensstemmelse den nye regionale struktur pr. 1. juli 2002, jf. bekendtgørelse nr. 520 af 25. juni 2002 om myndighedsinddeling og sagsudlægning. Dette vil ske i løbet af efteråret 2002.

Indtil videre er Inddrivelsesvejledningen kun tilgængelig i elektronisk form.

ISBN-nummer
978-87-7552-415-5
Pdf-udgave
2003_ver_1_3.pdf
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Inddrivelsesvejledning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.