Dato for offentliggørelse
02 aug 2002 10:30
Overordnede emner
Inddrivelse
Resumé

2. version af Inddrivelsesvejledningen

Anden version af Inddrivelsesvejledningen indeholder følgende nye afsnit:

Forord
Forkortelser
Lovoversigt
D.10 Retsafgifter
F.1 Betalingsevnevurdering
F.3 Lønindeholdelse

I forhold til første version er der endvidere sket en tilføjelse i afsnit E.7.6.1 om kompetencereglerne på eftergivelsesområdet, således at det positivt fremgår, at Københavns og Frederiksberg kommuner træffer afgørelse i 1. instans i sager om eftergivelse eller henstand med personlige skatter, og i afsnit D.5.2.11 om anden lovgivning er udgået en henvisning til § 10, stk. 2, i bekendtgørelse om børneopsparings- og selvpensioneringskonti, da bekendtgørelsen er ophævet ved § 6 i bekendtgørelsen nr. 969 af 16. december 1998.

Herudover er der ingen ændringer sket i forhold til 1. version.

1. version af Inddrivelsesvejledningen

Første version af ToldCSkats juridiske vejledning på inddrivelsesområdet indeholder følgende afsnit/kapitler af Inddrivelsesvejledningen:

A.1 Registrering
A.2 Sikkerhedsstillelse, nægtelse af registrering m.v
A.3 Begrænsning af deltagelse i offentlige udbudsforretninger
A.4 Nægtelse og fratagelse af autorisationer, bevillinger m.v. vedr. visse erhverv
B Ægtefællehæftelse
D.5 Udlæggets genstand
E.1 Indledende bestemmelser til universalforfølgning
E.2 Betalingsstandsning
E.3 Konkurs
E.4 Tvangsakkord
E.5 Frivillig kreditorordning
E.6 Gældssanering
E.7 Eftergivelse og henstand
F.2 Afdragsordninger
H Modregning
I Transport af fordringer
J Specielle hæftelsesformer, nulstilling og erstatning
K Dødsboer og dødsboskifte
L Afgangsførelse som uerholdelig og endelig afskrivning

Inddrivelsesvejledningen erstatter den tidligere Håndbog om inddrivelse og bobehandling. Samtlige gældende cirkulærer m.v. er indarbejdet i de relevante afsnit og ophæves derfor.

I den foreliggende udgave er der ikke sket en tilpasning af terminologien i overensstemmelse den nye regionale struktur pr. 1. juli 2002, jf. bekendtgørelse nr. 520 af 25. juni 2002 om myndighedsinddeling og sagsudlægning. Dette vil ske i løbet af efteråret 2002.

Indtil videre er Inddrivelsesvejledningen kun tilgængelig i elektronisk form.

ISBN-nummer
978-87-7552-370-1 (digital)
Pdf-udgave
2002_ver_1_2.pdf
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Inddrivelsesvejledning" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.