Dokumentets dato
16 nov 1999
Dato for offentliggørelse
16. november 1999
Cirkulærets nummer
1999-36
Ansvarlig fagkontor
Retsafdelingen; Skattepligts- og Dobbeltbeskatningskontoret
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C19990017509-regl

EF-domstolen har ved dom af 16. juli 1998 afgjort, at Kommissionen ikke har hjemmel til at fællesskabsbeskatte freelancetolke ansat ved EUs institutioner af deres vederlag.
 
Dette gælder dog ikke freelancetolke ansat ved Europa-Parlamentet, hvilket er fastslået ved EF-domstolens dom ligeledes af 16. juli 1998.  Dermed opretholdes den eksisterende aftale om, at freelancetolke ansat ved Europa-Parlamentet skal være undergivet fællesskabsbeskatning og derfor fritaget for national beskatning af deres vederlag, d.v.s. indkomsten ikke skal medtages i de pågældende personers danske indkomstopgørelse, jfr. artikel 13 i protokollen vedrørende De Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter.  
 
Som følge af de afsagte domme er forudsætningen for at opretholde fritagelsen for dansk beskatning af freelancetolkenes vederlag ved arbejde for EUs institutioner, bortset for Europa-Parlamentet, ikke længere til stede.
 
IkrafttrædenDette cirkulære træder i kraft og får virkning fra den 1. januar 2000. Samtidig ophæves cirkulære 1991-3 af 16. januar 1991 vedrørende "Skattefritagelse for freelancetolke ved EF´s institutioner".
 
 
Frantz Howitz
 
 
                             / Ebbe Willumsen