åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "F. Virkninger af formelle mangler eller fejl ved sagsbehandlingen" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
Dette afsnit behandler spørgsmålet om, hvilke følger, det kan få, når regler om sagsbehandling ikke efterleves af en told- skatte- eller afgiftsmyndighed. Der er ikke i forvaltningsloven eller i skattestyrelsesloven opstillet regler om virkninger af eller sanktioner over formelle fejl, så en beskrivelse af gældende ret herom beror på en gennemgang af domstolenes og landsskatterettens praksis og ombudsmandens udtalelser - både for så vidt angår told-, skatte- og afgiftssager, men også praksis fra andre retsområder, hvor domstolene eller Landsskatteretten har behandlet spørgsmålet om virkningerne af formelle fejl.
GarantisynspunktetHovedparten af de formelle regler skal ses som en garanti for, at der bliver truffet en lovlig og korrekt afgørelse. Garantisynspunktet betyder, at der anlægges en generel vurdering af den enkelte sagbehandlingsregel med hensyn til reglens egnethed til at sikre en materielt rigtig afgørelse. I modsætning hertil er de regler, som alene har karakter af interne ordensforskrifter og hvis manglende efterlevelse normalt ikke kan medføre afgørelsens ugyldighed.
UgyldighedKlagemyndighederne og domstolene kan tilsidesætte en forvaltningmyndigheds afgørelse som ugyldig, hvis afgørelsen ikke er truffet i overensstemmelse med gældende sagsbehandlingsregler. Det forhold, at en afgørelse er ugyldig, betyder, at indholdet af afgørelsen bortfalder som følge af en retlig mangel, så afgørelsen ikke får virkning svarende til afgørelsens indhold.
Det fremgår af praksis, at for at kunne medføre ugyldighed skal en sagbehandlingsfejl være væsentlig. Dette væsentlighedskriterium opdeles efter praksis i to led. I første led påses det, om den tilsidesatte regel har karakter af en væsentlig garanti for afgørelsens lovlighed og rigtighed. Der foretages altså i første led en generel væsentlighedsvurdering af, om den begåede fejl generelt set er egnet til at medføre ugyldighed. I andet led undersøges det, om fejlen konkret har været uvæsentlig, det vil sige om det forhold, at der er begået en fejl i den konkrete sag, ikke kan antages at have medført, at afgørelsen materielt set er forkert. 
Denne to-leddede procedure er i flere tilfælde anvendt af domstolene, se eksempelvis UfR 1998, 10 HD, hvorefter "En sådan tilsidesættelse af de forvaltningsretlige regler om partshøring og oplysning af sagen må anses for retlige mangler af generelt væsentlig betydning som garanti for rigtigheden af en truffet afgørelse. Sagsøgte har ikke godtgjort, at der ikke ved en korrekt høring eller ved tilstrækkelig sagsoplysning ville fremkomme oplysninger, der kunne bevirke en anden afgørelse, hvorfor afgørelsen må anses for ugyldig."
Den retlige konsekvens af ugyldighed H