Dokumentets dato
28 jan 1999
Dato for offentliggørelse
28. januar 1999
Cirkulærets nummer
1999-03
Ansvarlig fagkontor
Selskabsbeskatningsafdelingen; Selskabsbeskatning
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C19990000809-regl

I medfør af § 13 A i Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 336 af 10. juni 1998 om sagsudlægning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 362 af 19. juni 1998 og bekendtgørelse nr. 968 af 16. december 1998, har Ligningsrådet fastsat nedenstående generelle bestemmelser for administrationen af reglerne om ændring af af- og nedskrivninger efter afskrivningslovens § 52, stk. 2, varelagerlovens § 7, stk. 2, og husdyrsbesætningslovens § 5, stk. 2.

Baggrunden for dette cirkulære er, at det hidtidige cirkulære om efterfølgende afskrivninger, TSS-cirkulære 1998-3, fra og med 1. januar 1999 er forældet som følge af den nye afskrivningslov og konsekvensændringerne som følge af denne lov (lov nr. 433 og 434 af 26. juni 1998).

I modsætning til TSS-cirkulære 1998-3 indeholder dette cirkulære ikke bemyndigelsen til de skatteansættende myndigheder, men alene generelle bestemmelser for behandlingen af sager om efterfølgende ændring af af- og nedskrivninger. Dette skyldes, at de skatteansættende myndigheders bemyndigelse nu fremgår direkte af sagsudlægningsbekendtgørelsens § 3, stk. 1, nr. 1, 6 og 14, samt § 2 C, stk. 1, nr. 3. De generelle retningslinier indeholdt i dette cirkulære er dog med nedennævnte undtagelser i overensstemmelse med retningslinierne fastsat i TSS-cirkulære 1998-3 og hidtidig praksis i øvrigt.

I forhold til TSS-cirkulære 1998-3 og hidtidig praksis er der foretaget følgende ændringer:
  • Cirkulæret vedrører alene ændring af af- eller nedskrivningssatser efter afskrivningsloven og husdyrbesætningsloven samt ændring af opgørelsesmåde efter husdyrbesætningsloven og varelagerloven. Ændringer af afskrivningsgrundlaget efter afskrivningsloven og ændringer af opgørelse af værdien af husdyrbesætninger og varelagre efter henholdsvis husdyrbesætningsloven og varelagerloven uden ændring af opgørelsesmåde, behandles efter skattestyrelseslovens regler om genoptagelse.
  • Ændringer, hvorom der gives meddelelse senest 3 måneder efter udløbet af selvangivelsesfristen for det indkomstår, for hvilket ændringerne ønskes foretaget, er ikke omfattet af cirkulæret. Sådanne ændringer er derimod omfattet af adgangen til ændring efter meddelelse af af- og nedskrivningssatser efter afskrivningslovens § 52, stk. 1, og husdyrbesætningslovens § 5, stk. 1, henholdsvis opgørelsesmåder efter husdyrbesætningslovens § 5, stk. 1, og varelagerlovens § 7, stk. 1.
  • I relation til afskrivningsloven omfatter cirkulæret fortsat ændring af alle afskrivningssatser efter denne lov. Da afskrivningsloven er udvidet til også at omfatte en række afskrivninger, som tidligere foretoges med hjemmel i andre love, er cirkulærets anvendelsesområde udvidet til også at omfatte disse afskrivninger.
  • Kompetencen til som første instans at behandle anmodninger om ændring af af- og nedskrivninger tilkommer i alle tilfælde den skatteansættende myndighed. Den skatteansættende myndigheds afgørelse kan påklages til Ligningsrådet. Dette følger af sagsudlægningsbekendtgørelsens § 2 C, stk. 1, nr. 3,  § 3, stk. 1, nr. 1, 6 og 14 samt § 13 A.
  • Der er ikke fastsat særlige regler for tilfælde, hvor der foreligger bødegivende forhold. Bødegivende forhold skal derfor behandles efter samme retningslinier, som gælder for andre tilfælde.

1. Når indkomstansættelsen ændres1.1. Påtænker den skatteansættende myndighed at forhøje eller nedsætte den selvangivne eller ansatte indkomst, har den skattepligtige adgang til inden for lovens rammer at få ændret af- og nedskrivninger i et sådant omfang, at den skattemæssige effekt af den påtænkte ændring udlignes helt eller delvis.

1.2. Den skattepligtige skal gøres opmærksom på adgangen til at få ændret af- og nedskrivninger.

1.3. Er ansættelsen påklaget til skatteankenævnet, og anmoder den skattepligtige under behandlingen af klagesagen om ændring af af- og nedskrivninger, gennemfører den skatteansættende myndighed, der har foretaget den påklagede skatteansættelse, ændringen efter samme retningslinier som anført under pkt. 1.1. Skatteankenævnet underrettes om ændringen.

1.4.Er ansættelsen påklaget til Landsskatteretten, og anmoder klageren under behandlingen af klagesagen om ændring af af- og nedskrivninger, gennemfører den skatteansættende myndighed, der har foretaget den påklagede ansættelse, ændringen efter samme retningslinier som anført under pkt. 1.1. Landsskatteretten underrettes om ændringen.

1.5. Hvor en ansættelse ændres ved en administrativ afgørelse eller dom, har den skattepligtige i samme omfang som nævnt under pkt. 1.1. adgang til at ændre af- og nedskrivninger. Ansøgning herom skal senest indgives enten 3 år efter udløbet af det indkomstår, som ansøgningen vedrører, eller senest 3 måneder efter at den skatteansættende myndighed har orienteret den skattepligtige i medfør af pkt. 1.8.

1.6. Stadfæstes en ansættelse af en administrativ klageinstans eller domstol, og har den skattepligtige ikke tidligere anmodet om ændring af af- og nedskrivninger til udligning af den skatteansættende myndigheds ændring af den selvangivne eller ansatte indkomst, jf. pkt. 1.1., har den skattepligtige adgang til at foretage sådanne kompenserende af- og nedskrivninger, efter at ansættelsen er stadfæstet. Ansøgning herom skal indgives inden for samme frist som nævnt i pkt. 1.5.

1.7.Hvis en administrativ klageinstans eller domstol giver den skattepligtige helt eller delvis medhold, har den skattepligtige inden for lovens rammer adgang til at tilbageføre efterfølgende af- og nedskrivninger, der allerede er foretaget i medfør
af pkt. 1.1. Ansøgning herom skal fremsættes inden for samme frist som nævnt i pkt. 1.5.

1.8. Det påhviler den skatteansættende myndighed at gøre den skattepligtige opmærksom på adgangen til at ændre af- og nedskrivninger i medfør af pkt. 1.5., 1.6., og 1.7.

1.9. Der kan efter et konkret skøn bortses fra undskyldelige overskridelser af ansøgningsfristerne i pkt. 1.5., 1.6. og 1.7.

2. Når indkomstansættelsen ikke er ændret2.1. Indgives ansøgningen senere end tre måneder efter udløbet af selvangivelsesfristen, men senest tre år efter udløbet af det pågældende indkomstår, har den skattepligtige adgang til efterfølgende ændring af af- og nedskrivninger, når der foreligger særlige omstændigheder, eller når af- eller nedskrivningerne er foretaget uden at have skattemæssig effekt, ligesom den skattepligtige har adgang til efterfølgende at foretage bundne afskrivninger, herunder straksfradrag, jf. afskrivningslovens § 18, stk. 2, nedrivningsfradrag efter afskrivningslovens § 22, og afskrivninger på fast ejendom, hvorpå der hviler en hjemfaldsforpligtelse eller anden forpligtelse af lignende art, jf. afskrivningslovens § 25, stk. 3. Dette gælder dog ikke i de i pkt. 2.2. nævnte tilfælde.

2.2. Hvor virksomheden er ophørt, eller aktivet er afhændet, og ansøgningen indgives efter fristen for indgivelse af selvangivelse for ophørs- eller afståelsesåret, har den skattepligtige kun adgang til ændring af af- og nedskrivningerne, når der foreligger særlige omstændigheder.

2.3. Hvis ansøgningen om ændring af af- og nedskrivninger indgives senere end tre år efter udløbet af det pågældende indkomstår, kan ansøgningen kun imødekommes, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

3. PåklageHvor den skatteansættende myndighed ikke fuldt ud imødekommer ansøgningen, kan afgørelsen påklages til Ligningsrådet, jf. sagsudlægningsbekendtgørelsens § 13 A. Klagen indsendes til den skatteansættende myndighed. Hvis den skatteansættende myndighed er en kommunal skattemyndighed, afgiver den en udtalelse til told- og skatteregionen.

4. IkrafttrædenCirkulæret har virkning for ansøgninger, der modtages den 1. januar 1999 eller senere. Samtidig ophæves TSS-cirkulære 1998-3.

Frantz Howitz

                                / Kim Lohse