Dokumentets dato
29 jan 1999
Dato for offentliggørelse
29. januar 1999
Cirkulærets nummer
1999-06
Ansvarlig fagkontor
Kontrol- og Inddrivelsesafdelingen; Planlægningskontoret
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C19990003009-regl

Disse retningslinjer om registrering af ressourceanvendelsen og omsætningstal gælder for kommuner, der er beskæftiget med selskabsligningen og told- og skatteregioner.
               
Ressourceanvendelsen (tidsforbrug pr. sag)
              
Ressourceanvendelsen opgøres som nettotidsforbruget i minutter pr. sag.
              
Det er den faktisk anvendte tid, der er medgået til lignings- og revisionsprocessen, der skal medregnes. Herom henvises nærmere til den generelle beskrivelse af lignings- og revisionsprocessen, jf. aftalen om ligning af juridiske personer, bortset fra dødsboer, med dertil hørende administrative opgaver, bilag 2, bilag B. Tidsforbrug til klargøring, visitering og kontering medregnes ikke.
               
Det er kun det tidsforbrug, som er anvendt efter den 1. oktober 1998, som kan medregnes.
               
Tidsforbrug i forbindelse med ferie, orlov, sygdom, uddannelse, herunder elevtimer, medregnes ikke.
 
Tilsvarende medregnes der ikke tidsforbrug i forbindelse med kursusdeltagelse, generelle mødeaktiviteter, frokost og pauser mv.
               
Tidsforbrug i forbindelse med møder, der relaterer sig til den konkrete sag, skal medregnes.
              
Tilsvarende medregnes tid, der er anvendt på undersøgelse af lovgrundlag, retspraksis mv. i forbindelse med den konkrete sag.
              
Tid, der anvendes til generel ajourføring af faglig viden, retspraksis mv., kan ikke medregnes.
 
Tidsforbruget opgøres som hovedregel ved en eksakt registrering af det medgåede tidsforbrug pr. sag. Såfremt det ikke er muligt, opgøres tidsforbruget skønsmæssigt.  
               
Hvis samme skattesubjekt lignes for flere år, skal der foretages en fordeling af det samlede tidsforbrug på de enkelte indkomstår.
               
Ved ligning af moder- og datterselskaber, der er sambeskattede, skal tidsforbruget opgøres under ét hos moderselskabet.
 
Hvis et moder- og datterselskab, der ikke er sambeskattet, lignes samtidigt, skal der ske individuel registrering af tidsforbruget på hvert skattesubjekt.
              
I tilfælde, hvor en hovedaktionær lignes samtidig med hovedaktionærselskabet, skal den skatteansættende myndighed som udgangspunkt skønne hvor stor en del af ressourceforbruget, der vedrører ligningen af selskabet.
 
Ved ligningen af et hovedaktionærselskab medregnes den tid, som er anvendt på at identificere de skattemæssige problemområder i selskabets regnskabsmateriale, der knytter sig til hovedaktionærens selvangivelsesforhold.
              
Tidsforbrug på den egentlige ligning af hovedaktionæren herunder udarbejdelse af agter/kendelse og bedømmelse af hovedaktionærens skattemæssige forhold, skal ikke medregnes til selskabsligningen.
              
Tidsforbrug, som bruges på oversendelse af regnskaber og anden nødvendig dokumentation til den kommune, hvori hovedaktionæren skattemæssigt er hjemmehørende, medregnes til selskabsligningen.
              
Tid, der anvendes i forbindelse med andre former for udveksling af kontroloplysninger, anses for medgået til øvrige administrative opgaver, og kan ikke medregnes ved ligningen af den enkelte sag.
              
Omsætningstal
Omsætningstallene er opgjort på baggrund af selskabernes momsomsætning for kalenderåret 1996 fordelt på de skatteansættende myndigheder (ud fra mandtals-kommunerne).
               
I omsætningstallene indgår momsomsætningen fra såvel 98%-selskaberne som 2%-selskaberne.    
               
Omsætning fra fonde og foreninger, som er beskattet efter reglerne i fondsbeskatningsloven, indgår ikke i omsætningstallene.
 
Momsomsætningen er opgjort efter overførelsen af store selskaber til Selskabsrevisionsafdelingen i Told- og Skatttestyrelsen.
 
I omsætningstallene medregnes både omsætningen til det danske marked og eksportomsætningen.
 
Omsætningen i sambeskattede selskaber er medregnet ved moderselskabets mandtalskommune.
 
Omsætningen fra danske selskabers aktiviteter i filialer med fast driftssted i udlandet og omsætningen fra udenlandske selskaber, der er omfattet af en eventuel sambeskatning med et dansk selskab, er ikke medregnet i omsætningstallene.
              
Omsætningstallene for perioden den 1/10-1998 til 31/12-1999 er opgjort på baggrund af momsomsætningen i kalenderåret 1996 omregnet til 5 kvartaler.
                            
Indberetning af omsætningstal
Der skal ske indberetning af omsætning for alle ligningsarter.
 
For selskaber indberettes den momspligtige omsætning i det kontrollerede selskab, når der er foretaget en kontrol efter en af de 3 kontrolprocesser. Omsætningen for selskaber indberettes i SSR-systemets felt 56.
               
Har det pågældende selskab mv. ikke haft en moms- eller lønsumsafgiftspligtig omsætning, indberettes der et nul (0) i felt 56. Ved manglende indberetning vil der ske afvisning.
 
Omsætningstallet uddrages af regnskabet, og vil normalt svare til den moms- eller lønsumsafgiftspligtige omsætning.
 
Der indberettes en omsætning for hvert af de kontrollerede indkomstår, idet kontrolresultater fra og med indkomståret 1991 medregnes til målopfyldelsen.
 
Har et selskab såvel moms- som lønsumsafgiftspligtig omsætning, indberettes det største af de to omsætningsbeløb.
 
Ved samtidig kontrol af et eller flere selskaber under sambeskatning indberettes den samlede omsætning under sambeskatningen af den skatteansættende myndighed, hvor moderselskabet er hjemmehørende.
              
Såvel indenlandsk omsætning, som eksportomsætning medregnes.  
               
Omsætning fra udenlandske selskaber, der er omfattet af sambeskatningen, medregnes dog ikke i den kontrollerede omsætning. Tilsvarende skal der ikke indberettes omsætning fra filialer med fast driftssted i udlandet.
              
Hvis et selskab driver virksomhed i fællesskab med et andet selskab mv., kan den skatteansættende myndighed, der kontrollerer den fælles virksomhed medregne den andel af omsætningen fra den fælles virksomhed, som kan henføres til det selskab, som henhører under den skatteansættende myndighed.
               
Hvis skatteansættelserne skal korrigeres i et andet selskab, der indgår i fællesskabet, og dette selskab henhører under en anden skatteansættende myndighed, skal denne tilsvarende medregne den andel af omsætningen, der kan henføres til dette selskab.
               
Hvis de deltagende selskaber mv. hører under samme skatteansættende myndighed, skal fælleskabets samlede omsætning fordeles efter andelens størrelse på de enkelte selskaber.   
               
For fonde og foreninger mv. indberettes omsætningen manuelt i det kvartalsvise indberetningsskema A.
               
Såfremt en fond ikke har haft moms- eller lønsumsafgiftspligtig omsætning, men alene har indtægter i form af renter og afkast på aktier mv., indberettes den samlede sum, som fonden har udloddet eller udbetalt i form af legater mv.
 
I øvrigt henvises til de retningslinjer, der gælder for selskaber.
              
Valg af kontrolprocesser - sambeskattede selskaber
De enkelte kontrolprocesser, ligningsmæssig gennemgang, partiel revision og revision fremgår af vedlagte bilag.
              
Ved ligningen af sambeskattede selskaber registreres resultatet, herunder den valgte kontrolproces, under ét hos moderselskabet.
 
Kontrolprocessen revision forudsætter en revision af alle selskaberne under sambeskatningen. Der er dog mulighed for - ud fra en konkret risikovurdering - at fravælge selskaber, der ikke skal indgå i revisionen. Fravalget af selskaber skal vurderes og kommenteres i relation til de øvrige selskaber, som er omfattet af sambeskatningen.  
               
Hvis den skatteansættende myndighed alene ligner et enkelt af de sambeskattede selskaber efter kontrolprocessen revision, uden fravalg som nævnt ovenfor, registreres kontrolresultatet som en partiel revision af alle selskaberne under sambeskatningen.
               
Den skatteansættende myndighed kan i den årlige redegørelse omtale omfanget af gennemførte revisioner i moder- eller datterselskaber, der ikke må registreres som revisioner i SSR-systemet.
              
Hvis den skatteansættende myndighed ligner et enkelt selskab under sambeskatning efter kontrolprocessen partiel revision, registreres kontrolresultatet som en partiel revision af alle selskaberne under sambeskatningen.
              
Selskaber mv. som flytter - indberetning af tidligere indkomstår.
Hvis et selskab mv. er flyttet og dermed henhører under en ny skatteansættende myndighed  med virkning for indkomståret 1998, er det den nye skatteansættende myndighed, der er autoriseret til at foretage indberetning af skatteansættelser for de tidligere indkomstår.
               
Såfremt den tidligere skatteansættende myndighed har lignet et eller flere indkomstår, skal denne myndighed registrere ligningsresultaterne manuelt i det kvartalsvise indberetningsskema, samt på ligningsomslaget.
               
Den skatteansættende myndighed, der er autoriseret, anmodes herefter om at foretage indberetningen på grundlag af ligningsomslaget.
              
Der henvises nærmere til Told- og Skattestyrelsens brev til kommunerne om indberetning af ansættelser for tidligere indkomstår, udsendt uge 47, j.nr. 99/98-046-000151. Indholdet heraf er udsendt til regionerne som intern meddelelse den 17. november 1998.
               
Det bemærkes, at den skatteansættende myndighed, der har indberettet et kontrolresultat på vegne af en anden skatteansættende myndighed, manuelt skal fradrage dette kontrolresultat ved opgørelsen af sine egne kontrolresultater mv. for perioden.
 
Frantz Howitz
                                               /Kirsten Otbo
Bilag
1