Dokumentets dato
30 mar 1999
Dato for offentliggørelse
30. marts 1999
Cirkulærets nummer
1999-12
Ansvarlig fagkontor
Personafdelingen; Personskat
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C19990003409-regl

1.Der er ved lov nr. 133 af 25. februar 1998 vedtaget en ændring af lov nr. 305 af 24. april 1996 (ligningsloven). Lovændringen indebærer en midlertidig forlængelse af de indtil udgangen af 1997 gældende særregler for ph.d.-studerendes studierejser i udlandet m.v., jf. ligningslovens § 7 K, stk. 3, stk. 4, stk. 9, 3. og 4. pkt., og stk. 10. Ph.d.-studerende, som kan overgå til lønmodtagerstatus, men vælger at forblive på ph.d.-stipendium efter lov om statens uddannelsesstøtte, kan således fortsat anvende særreglerne frem til og med 2001. Forlængelsen gælder alene beløbsmodtagere, som den 31. december 1997 har ph.d.-stipendium efter afsnit II i lov om statens uddannelsesstøtte, og som senest den 28. februar 1998 har opnået kandidatgrad.
 
2.Ved lov nr. 452 af 10. juni 1997 er der vedtaget en række ændringer på området for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse til lønmodtagere, herunder en gradvis nedsættelse af godtgørelsessatsen for kost m.v. Beløb for sædvanlige meromkostninger ved ophold på studiestedet, jf. nedenfor pkt. 5,  er baseret på denne sats.
 
3.Ifølge § 7 K i ligningsloven er legater, bortset fra legater som omhandlet under pkt. 4, og som er betinget af, at de anvendes til studierejser i udlandet, Færøerne eller Grønland, indkomstskattefri for modtageren, i det omfang de medgår til dækning af sædvanlige udgifter til rejse mellem Danmark og studiestedet og sædvanlige meromkostninger ved opholdet på studiestedet.
 
4.Stipendium efter lov om statens uddannelsesstøtte, afsnit II, som en ph.d.- studerende oppebærer under studieophold i udlandet, Færøerne eller Grønland er indkomstskattefri for modtageren for den dels vedkommende, der ikke overstiger 11.600 kr. pr. måned (387 kr. pr. døgn) for 1999. Det er en betingelse, at studierne sker som led i en ph.d.-uddannelse. Indkomst skattefrihed i samme omfang gælder for legater til nævnte ph.d.-studerende, når legaterne er bestemt til studier i udlandet, Færøerne eller Grønland. Skattefrihedsgrænsen gælder under et for stipendier og legater.
 
Herudover kan en ph.d.-studerende, der modtager stipendium fra statens uddannelsesstøtte, skattefrit fra den pågældendes uddannelsesinstitution modtage yderligere et beløb til dækning af udgifter til studieophold i udlandet. Beløbet kan ikke overstige beløbsgrænser for sædvanlige meromkostninger ved opholdet på studiestedet, jf. pkt. 5, reduceret med den indkomstskattefri del af stipendiet.
 
5.Ligningsrådet fastsætter beløb for sædvanlige udgifter til rejse og beløb for sædvanlige meromkostninger ved opholdet på studiestedet.
 
De fastsatte beløb for sædvanlige udgifter til rejse er maksimumbeløb.  Det er en betingelse for skattefrihed, at udgiften til rejse kan dokumenteres.
 
Beløb for sædvanlige meromkostninger ved ophold på studiestedet fastsættes til  satserne for udbetaling af skattefri rejsegodtgørelse til dækning af kost og småfornødenheder jf. ToldSkat cirkulære 1999-7  med tillæg af en tredjedel af statens hoteldispositionsbeløb. For den del af opholdet i udlandet,  der overstiger 28 dage,  reduceres hoteldispositionsbeløbet yderligere med 25 pct.
 
6.Som bilag til cirkulæret vedlægges oversigt over beløb for sædvanlige udgifter til rejse samt oversigt over beløb for sædvanlige meromkostninger ved ophold på studiestedet for de mest besøgte lande.
 
7.Cirkulæret har virkning fra den 1. april 1999 og afløser ToldSkat cirkulære 1998-38 af 16. december 1998.
 
 
 
 
Frantz Howitz
 
 
        Finn Thrysøe