Dokumentets dato
02 jun 1999
Dato for offentliggørelse
2. juni 1999
Cirkulærets nummer
1999-20
Ansvarlig fagkontor
Erhvervsafdelingen; Toldkontoret
Overordnede emner
Told
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C19990007409-regl

1. IndledningDet er konstateret, at kurerpostfirmaer overfører ufortoldede ekspresforsendelser fra lufthavne til kurerpostfirmaernes indenlandske servicecentre, uden at disse forsendelser sker under ordningen for ekstern fællesskabsforsendelse.
2. FællesskabsforsendelseI denne anledning skal reglerne for sådan forsendelse præciseres i nærværende cirkulære.
I henhold til Rådets forordning nr. 2913/92 af 12. oktober 1992 om indførelse af en EF-toldkodeks (i det efterfølgende benævnt EUs Toldkodeks), art.91, stk. 2, jf. stk. 1, skal varer, herunder ekspresforsendelser, forsendes fra et sted
til et andet i EUs område ske under proceduren for ekstern fællesskabsforsendelse. Se også toldvejledningens kapitel B.1.
Det tilføjes, at de forenklede procedurer kan anvendes:
- for godkendt afsender, jf. art. 398-405 og 410 i Kommissionens forordning nr. 2454 af 2. juli 1993 om visse gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning nr 2913/92 om indførelse af en EF-toldkodeks (i det efterfølgende benævnt GB til toldkodeks), og
- godkendt modtager, jf. art. 406- 410 i GB til toldkodeks.
Se også toldvejledningen, B.1.5 og B.1.6.
3.     SikkerhedsstillelseAnvendelse af de eksterne fællesskabsforsendelsesprocedurer er forbundet med krav om sikkerhedsstillelse, jf. EUs Toldkodeks, art 94 og art. 359-377 i GB til toldkodeks. Se også toldvejledningen, B.1.3.2.
 
 
Frantz Howitz
                                             / Kjeld Rasmussen