Dokumentets dato
13 jul 1999
Dato for offentliggørelse
13. juli 1999
Cirkulærets nummer
1999-29
Ansvarlig fagkontor
Personafdelingen; Personskat
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C19990011909-regl

1. Efter kildeskatteloven § 46, stk. 2, skal der indeholdes A-skat på udbetalingstidspunktet og senest 6 måneder efter endelig retserhvervelse.
 
2. Højesteret har ved dom af 29. juni 1998 (TfS 1998, 526) ændret Østre Landsrets dom af 13. marts 1997 (TfS 1997, 307), og har dermed fastslået at indeholdelse af A-skat og beskatning af et lønkrav - udover krav fra Lønmodtagernes Garantifond (LG) - udskydes til udlodningstidspunktet uanset kildeskattelovens § 46, stk. 2, 2. pkt.
 
Der var tale om et lønkrav, der indgik som et krav i konkursboet i en virksomhed, hvor lønmodtageren var ansat indtil konkursen. Kravet omfattede løn og feriepenge, som ikke var blevet dækket af LG.
 
3. Højesteret bemærkede i sin afgørelse: På tidspunktet for den ansattes erhvervelse af kravet på erstatning for løntab mod konkursboet var det usikkert,  i hvilket omfang og hvornår kravet ville blive opfyldt efter konkurslovens regler. Blandt andet som følge heraf kan boets pligt i medfør af kildeskattelovens § 46 til at indeholde A-skat - uanset 6-månedersfristen i § 46 stk. 2, 2. pkt. - først anses for indtrådt på det tidspunkt, da boet foretog udlodning til opfyldelse af kravet. Det er i kildeskatteloven og dennes forarbejder forudsat, at der også i tilfælde, hvor et lønkrav ikke udbetales på det tidspunkt, hvor lønmodtageren har erhvervet endelig ret til kravet, vil være samtidighed mellem beskatningstidspunkt og indeholdelsestidspunkt, således at lønmodtageren i beskatningsåret godskrives indeholdt foreløbig skat.
 
På denne baggrund fandt Højesteret, at beskatningstidspunktet var udbetalingstidspunktet.
 
4. I situationer, hvor der indtræder konkurs i en arbejdsgivers virksomhed, udskydes indeholdelses- og beskatningstidspunktet for bestående krav på løn - udover LG-krav - dermed til udbetalingstidspunktet. Tilsvarende gælder krav på feriepenge af denne løn, som der også var tale om i højesteretssagen.
 
Det samme må antages at gælde i situationer, hvor der indtræder betalingsstandsning, fordi der her foreligger en tilsvarende usikkerhed om, i hvilket omfang og hvornår lønkrav mv. vil blive opfyldt efter konkurslovens regler.
 
5. I situationer hvor krav på løn og feriepenge - ud over LG-krav - er indtægtsført i det år, hvor der er erhvervet endelig ret til kravet, og der er indtrådt betalingsstandsning eller konkurs inden 6 måneder efter, der er erhvervet endelig ret til indkomsten jf. kildeskattelovens § 46, stk. 2, anmodes skattemyndighederne om at genoptage skatteansættelserne og ændre dem, så beskatningen sker i udlodningsåret ved konkurs, og i det år hvor betalingsstandsning ophører i tilfælde, hvor den ikke fører til konkurs. Genoptagelse skal ske, hvis der ansøges herom eller, forholdet i øvrigt er skattemyndighederne bekendt.
 
6. Genoptagelse af skatteansættelserne kan ske fra og med indkomståret 1995.
 
7. Ansøgning om genoptagelse af skatteansættelserne skal indgives til skattemyndighederne  inden udgangen af 1999, på hvilket tidspunkt cirkulæret bortfalder.
 
Herefter kan der udelukkende ske genoptagelse efter den almindelige regel i skattestyrelseslovens § 4, stk. 1. Det vil sige, at indtil udgangen af år 2000 kan anmodning om genoptagelse af indkomståret 1997 stadig imødekommes.
 
 
 
 
Frantz Howitz
 
 
 
/ Finn Thrysøe