Dokumentets dato
20 sep 1999
Dato for offentliggørelse
20. september 1999
Cirkulærets nummer
1999-31
Ansvarlig fagkontor
Erhvervsafdelingen; Virksomhedskontoret
Overordnede emner
Skat
Redaktionelle noter

Ophævet.

Link til Retsinformation: http://www.retsinfo.dk/_GETDOC_/ACCN/C19990014409-regl

1. IndledningFra 1. januar 1997 blev der indført nye regler for indbetaling af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for offentlige myndigheder og institutioner m.fl. (fremrykket afregning).

Ifølge  § 1, nr. 5, i Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 1041 af 6. december 1996 (kildeskat) samt § 15, stk. 2,  i Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 1250 af 16. december 1996 (arbejdsmarkedsbidrag) skulle følgende institutioner afregne indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag  efter reglerne for fremrykket afregning:
 

  1. Ministerier og institutioner hvis driftsbudget er optaget på statens bevillingslove, jf § 2, stk 1, i lov nr. 131 om statens regnskabsvæsen m.v. af 28. marts 1984.
  2. Institutioner, foreninger og fonde hvor vedkommende minister i henhold til § 2, stk. 2, i lov nr. 131 om statens regnskabsvæsen mv af 28. marts 1984 har bestemt, at lovens regler om regnskabsvæsen og regler, der udstedes efter loven, skal finde anvendelse. 
  3. Ikke-statslige institutioner, hvor staten yder tilskud til dækning af institutionens driftsudgifter på halvdelen eller mere jf Finansministeriets budgetvejledning 1996 pkt. 20.1.21. 
  4. Kommuner. 
  5. Kommunale fællesskaber, jf. § 60 i lov om kommunernes styrelse, hvori der alene deltager kommuner, og hvis regnskab optages i en kommunes regnskab. 
  6. Selvejende institutioner med driftsoverenskomst med en kommune.

Det fremgår af et svar fra Finansministeriet til Skatteministeriet , at der for året 1997 ikke har været den fornødne hjemmel til fremrykket afregning af kildeskat og arbejdsmarkedsbidrag for ikke-statslige og ikke-kommunale institutioner.

Institutioner, der har afregnet fremrykket, uden at der har været den fornødne hjemmel, har krav på rentegodtgørelse.

2. Institutioner m.fl.For Institutioner m.fl. der henhører under pkt. 2), 3) og 6), jf. § 1, nr. 5 i Skatteministeriets bekendtgørelse nr. 1041 af 6 december 1996 samt  § 15, stk. 2, i Skatteministeriets bekendtgørelse nr 1250 af 16. december 1996 har der ikke været den fornødne hjemmel til at kræve fremrykket afregning af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag

3. AfregningsperiodeDe perioder, for hvilke der ikke har været hjemmel til at kræve fremrykket afregning af indeholdte beløb, er de afregningsperioder, der omfatter forudløn og bagudløn for 1997, og som skulle afregnes henholdsvis den første bankdag og den sidste bankdag  i den pågældende måned.

4. RentegodtgørelseRentegodtgørelse ydes efter reglerne i Skatteministeriets cirkulære nr. 157 af 14 oktober 1987, § 7  og beregnes fra den faktiske indbetalingsdag og indtil den dag betalingen efter de almindelige afregningsregler senest skulle have fundet sted. Sidste rettidige betalingsdag efter de  almindelige regler er den 10. i måneden efter afregningsmånedens udløb (i januar 1998 dog den 19.).  Rentesatsen er den officielle diskonto med tillæg på 5. pct. , svarende til 8,25 pct. i perioden 1. januar 1997 - 9. oktober 1997 og 8,5 pct. fra den 10. oktober 1997.

5. AnsøgningAnsøgning om rentegodtgørelse bilagt dokumentation for, at institutionen er omfattet af et af de punkter i bekendtgørelserne, hvor der ikke har være fornøden hjemmel, skal være indsendt til den lokale told- og skatteregion inden udgangen af 2002.

6. TvivlstilfældeOpstår der tvivl om hvorvidt en institutionen ikke har været omfattet af reglerne for fremrykket afregning afgøres spørgsmålet af Finansministeriet respektive Indenrigsministeriet, jf. § 1, nr. 6 i bekendtgørelse nr. 1041 og § 15, stk. 3 i bekendtgørelse nr. 1250.

7. OphævelseCirkulæret ophæves med udgangen af 2002.

Frantz Howitz

/ Leif Sjöström