Der skal ikke ske beskatning af en med dertil hørende tilbehør, der vederlagsfrit er stillet til rådighed til brug ved arbejdet. Selv en beskeden erhvervsmæssig anvendelse er tilstrækkelig til, at pc'en er omfattet af bestemmelsen. Er der slet ingen arbejdsmæssig begrundelse for at stille pc'en til rådighed, beskattes den private anvendelse af pc'en som B-indkomst. Værdien skal ved indkomstopgørelsen ansættes til markedslejen i låneperioden.   
Afholder den ansatte selv udgifterne til anskaffelse af udstyret, skal der efter praksis foretages en fordeling mellem erhvervsmæssig og privat anvendelse, således at en pc evt. kan afskrives som et blandet benyttet driftsmiddel.   
Software, scanner, modem mv. betragtes som tilbehør til , hvorimod fx en telefonforbindelse, der kan anvendes til datatransmission, behandles efter reglerne om fri telefon. Se nærmere herom i afsnit A.B.1.9.4.
Hvor ansatte får stillet en til rådighed i hjemmet og det aftales, at den ansatte efter en periode kan købe til den nedskrevne værdi, opgøres værdien af den private rådighed efter LL § 16, stk. 10, medens værdien af købet af den brugte bedømmes efter LL § 16, stk. 3, 1. pkt. ►Se også TfS 1999, 606, hvor Told- og Skattestyrelsen på forespørgsel fra en region svarede, at kommuner er omfattet af momspligten for deres køb og videresalg af pc'er til personalet. Styrelsen udtalte samtidig, at såfremt en kommune videresælger en (ny) pc til den ansatte til en pris, der er mindre end indkøbsprisen, skal den ansatte beskattes af denne besparelse.
◄Der er eksempler på, ansatte der har fået stillet fri til rådighed mod at gå ned i løn. Arbejdsgiveren har som udgangspunkt leaset de pågældende til de ansatte, og de ansatte kan typisk efter 3 år købe den pågældende af arbejdsgiveren. LL § 16, stk. 10 omfatter sådanne ordninger, såfremt der er tale om en reel nedgang i den ansattes løn. A-skatten, lønmodtagerbidraget samt SP-bidraget skal således indeholdes i den ansattes samlede løn. Ved lønnedgang forstås, at der indgås en aftale mellem den ansatte og arbejdsgiveren om, at den pågældende får mindre i løn. Lønnedgangen skal ske i alle relationer såsom lønmodtagerbidrag, A-skat, feriegodtgørelsesgrundlag, pensionsgrundlag m.v. Se fx TfS 1996, 255, hvor LSR fandt, at en modregning i løn forud for indeholdelse af A-skat og lønmodtagerbidrag var i strid med KSL § 46, stk. 3, ogTfS 1998, 154, hvor .
►Ligningsrådet har taget stilling til en række anmodninger om bindende forhåndsbesked vedrørende den skattemæssige behandling af pc-ordninger i relation til LL § 16, stk. 10 og KSL § 46, stk. 3. Ordningerne går ud på, at arbejdsgiveren stiller en pc til rådighed for den ansatte mod at denne går ned i løn eller udviser løntilbageholdenhed. Ligningsrådet har i en række tilfælde helt eller delvist godkendt sådanne ordninger, se TfS 1998, 681, TfS 1999, 307, TfS 1999, 323 og TfS 1999, 786. Se endvidere TfS 1999, 809, hvor Rådet afslog at godkende en ordning, der indebar, at arbejdsgiveren ikke havde omkostninger ved ordningen. Told- og Skattestyrelsen har udarbejdet et notat om Ligningsrådets praksis. Notatet er den 1. dec. 1999 offentliggjort på Told- og Skattestyrelsens hjemmeside på internettet og vil i 2000 blive offentliggjort i TfS. ◄