Dato for udgivelse
08 Mar 2012 15:20
Til
Pensions og forsikringinstitutter
Sagsnummer
-
Ved spørgsmål, kontakt
72 22 18 18 eller personlig henvendelse til kommunens borgerservice eller skattecentrene
Resumé

Pensionsudbetalinger blev pålagt en midlertidig udligningsskat, der gjaldt fra indkomståret 2011. Udligningsskatten lægges på pensionsudbetalinger på over 362.800 kr. årligt og medførte en udvidet indberetningspligt. Alle pensioner skal derfor specificeres med en indtægtsart (kode 68) og at beløb, som ikke er omfattet af udligningsskat yderligere skal specificeres i et særskilt felt (felt 88).


I forbindelse med Forårspakke 2.0 blev store pensionsudbetalinger pålagt en midlertidig udligningsskat, gældende fra indkomståret 2011. Udligningsskatten lægges på pensionsudbetalinger på over 362.800 kr. årligt (2010 niveau). Dette medførte en udvidet indberetningspligt til eIndkomst for pensionsudbetalere.

Den udvidede indberetningspligt indebærer, at alle pensioner skal specificeres med en indtægtsart (kode 68) og at beløb, som ikke er omfattet af udligningsskat yderligere skal specificeres i et særskilt felt (felt 88).

Udvidelsen af den månedlige indberetningspligt er gældende for alle pensionsudbetalinger, der henføres til indkomståret 2011 og senere.

Indtægtsart (kode 68)

Indtægtsarten specificerer den indkomst der, typisk er angivet i felt 14 ? AM-bidragsfri A-indkomst. Det kan fx være folkepension, tillægspension fra ATP, tjenestemandspensioner mv. For at få identificeret pensionsudbetalinger, der skal med i beregningsgrundlaget for udligningsskatten, skal alle pensioner fremover indberettes med en indtægtsart. Det betyder, at fx indberetning om ratepensionsudbetaling fremover skal indeholde en indtægtsart.

For de pensionstyper, der tidligere blev indberettet med en eksisterende indtægtsart, er der ingen ændringer. Der skal fortsat indberettes med den kode som hidtil er anvendt.

For de pensionstyper, der hidtil ikke er blevet indberettet med en indtægtsart, blev der oprettet en ny kode ? 0074 Anden pension. Hver gang der til eIndkomst angives udbetalinger fra fx almindelig ratepension, skal beløbet i felt 14 specificeres med denne indtægtsart i felt 68.

Pension, som ikke er omfattet af udligningsskat

Pensionstyper, som invalidepension, skal friholdes fra udligningsskat. Når der indberettes en pension som er friholdt for udligningsskat, så skal beløbet specificeres i et særskilt felt. Der oprettes i den forbindelse et nyt beløbsfelt ? felt 88 Ikke omfattet af udligningsskat.

Eksempel:

Der udbetales en invalidepension på 20.000 kr. og indeholdes 5.000 i A-skat. Her skal indberetningen bl.a. bestå af

20.000 kr. i felt 14 ? AM-bidragsfri A-indkomst

Indtægtsart 0074 Anden pension i felt 68

20.000 kr. i felt 88 - Ikke omfattet af udligningsskat

Yderligere vejledning

Der er nærmere information om indberetning til eIndkomst i indberetningsvejledningen og i teknisk vejledning.

Rettelser

Hvis der er indberettet forkert, fx manglende angivelse af indtægtsart, skal dette rettes.

Umiddelbart er der to metoder, når det drejer sig om 2011:

  1. At pensionsudbetaleren indberetter ét samlet negativt beløb i felt 14 (uden indtægtsart), svarende til det der er indberettet for 2011 og ét positivt beløb i felt 14 med angivelse af indtægtsart 74. Indberetningerne skal rettelsesmarkeres. Lønperioden angives som hele året, hvis udbetalingen har strakt sig over hele året. Dispositionsdato skal angives som 31.12.2011 eller en tidligere dato, hvor pensionen eventuel er ophørt.
  2. At pensionsudbetaleren tilbagefører indberetninger uden indtægtsart for 2011 og genindberetter med indtægtsart 74.

Når der ovenfor angives indtægtsart 74, er det på betingelse af, at pensionen ikke er omfattet af en af de øvrige indtægtsarter for pension.

Er der indberettet forkert for 2012, kan ovenstående rettelsesmetoder tilpasses dette.