Indhold

Dette afsnit indeholder en gennemgang af DBO'ens artikler, artikel 1 - 32.

Bemærk

Ved gennemgangen er det som udgangspunkt anført, om artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra 2017. Se DBO'en om den præcise ordlyd.

Se også OECD's modeloverenskomst afsnit C.F.8.2.2.1-32, som indeholder en nærmere gennemgang af de enkelte artikler i modeloverenskomsten.

Artikel 1: Personer omfattet af DBO'en

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 1, stk. 2 og artikel 1, stk. 3.

Se afsnit C.F.8.2.2.1 om OECD's modeloverenskomst artikel 1.

Artikel 2: Skatter omfattet af DBO'en

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.2 om OECD's modeloverenskomst artikel 2.

Bemærk

Det er aftalt, at overenskomsten ikke finder anvendelse på selskaber og andre personer, som helt eller delvis er fritaget for skat i medfør af særlige ordninger efter lovgivningen i en af staterne. Denne undtagelse gælder dog ikke for pensionskasser. Pensionskasser er således omfattet af overenskomsten.  Se dertilhørende protokol, stk. 1 og 2.

Artikel 3: Almindelige definitioner

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

"Danmark" betyder Kongeriget Danmark, herunder ethvert område uden for Danmarks territorialfarvand, som i overensstemmelse med international ret og ifølge dansk lovgivning er eller senere måtte blive betegnet som et område, inden for hvilket Danmark kan udøve suverænitetsrettigheder med hensyn til efterforskning og udnyttelse af naturforekomster på havbunden eller i dens undergrund og de overliggende vande og med hensyn til anden virksomhed med henblik på efterforskning og økonomisk udnyttelse af området.

DBO'en omfatter ikke Færøerne og Grønland.

Definitionen af "international trafik" afviger fra modeloverenskomsten. International trafik betyder i denne overenskomst enhver transport med et skib eller luftfartøj, der anvendes af et foretagende, hvis virkelige ledelse har sit sæde i en kontraherende stat, bortset fra tilfælde, hvor skibet eller luftfartøjet udelukkende anvendes mellem pladser i den anden kontraherende stat.

Artiklen indeholder ikke en definition af "anerkendt pensionsinstitut".

Artiklen nævner ikke, at de kompetente myndigheder kan enes om en anden fortolkning.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.3 om OECD's modeloverenskomst artikel 3.

Artikel 4: Skattemæssigt hjemsted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artikel 4, stk. 1 nævner ikke anerkendte pensionsinstitutter. Artikel 4, stk. 3 nævner ikke kravet om indgåelse af en aftale mellem de to landes kompetente myndigheder.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.4 om OECD's modeloverenskomst artikel 4.

Artikel 5: Fast driftssted

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

En bygningsplads, et anlægs-, monterings- eller samlearbejde eller dertil knyttet tilsynsvirksomhed udgør et fast driftssted, hvis det varer mere end 9 måneder. Se artikel 5, stk. 3.

En installation, en borerig eller et skib, der anvendes ved efterforskning af naturforekomster, udgør et fast driftssted, hvis virksomheden varer i mere end 9 måneder. Virksomhed, der udøves af et foretagende, som er forbundet med et andet foretagende, anses for udøvet af det foretagende, som det er forbundet med, hvis denne virksomhed:

 1. i det væsentligste er den samme som den, der udøves af det sidstnævnte foretagende, og
 2. er beskæftiget med det samme projekt eller den samme operation,

medmindre foretagendernes aktiviteter udøves samtidig. Foretagender anses i denne sammenhæng for at være forbundne, når de samme personer direkte eller indirekte har del i ledelsen af, kontrollen over eller kapitalen i foretagenderne. 9-måneders perioden kan dermed ikke omgås ved, at forbundne foretagender fordeler perioden mellem sig. Eksempelvis foretager det ene foretagende efterforskning i 5 måneder, hvorefter det andet foretagende fortsætter virksomheden de følgende 5 måneder. I sådanne tilfælde lægges perioderne sammen.

Se artikel 5, stk. 4.

I artiklens stk. 5, litra a)-d), er det ikke en forudsætning for ikke at statuere fast driftssted, at den aktivitet, der udøves, er af forberedende eller hjælpende karakter.

Artiklen har ikke en bestemmelse svarende til OECD’s modeloverenskomst, stk. 4.1., om aktiviteter  på forretningsstedet eller forretningsstederne, der udgør komplementære funktioner, som er en del af et sammenhængende forretningsområde, og som ikke er omfattet af stk. 4 i OECD's modeloverenskomst.

Af artiklens stk. 6 fremgår, at hvis en uafhængig agent i en stat handler på et foretagendes vegne, og denne person i denne stat har og udøver en fuldmagt til at indgå aftaler i foretagendets navn, anses dette foretagende uanset bestemmelserne i stykke 1 og 2 for at have et fast driftssted i denne stat med hensyn til enhver virksomhed, som denne person påtager sig for foretagendet, medmindre denne persons virksomhed er begrænset til sådan virksomhed, som er nævnt i stykke 5, og som, hvis den var udøvet gennem et fast forretningssted, ikke ville gøre dette faste forretningssted til et fast driftssted i henhold til bestemmelserne i dette stykke.

Artiklens stk. 7 om uafhængige agenter indeholder ikke modeloverenskomstens bestemmelse om, at en personen ikke anses for at være en uafhængig agent, hvis personen udelukkende - eller næsten udelukkende - arbejder for et eller flere nært forbundne foretagender.

Artiklen har ikke en bestemmelse svarende til OECD's modeloverenskomst, stk. 8, som definerer, hvornår en person eller et foretagende er nært forbundet.

Se også

Se afsnit C.F.8.2.2.5 om OECD's modeloverenskomst artikel 5.

Artikel 6: Indkomst af fast ejendom

Artiklen svarer i princippet til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.6 om OECD's modeloverenskomst artikel 6.

Da DBO'en med Ghana tillige indeholder en artikel 14 om frit erhverv (i modsætning til OECD's modeloverenskomst) indeholder artikel 6, stk. 4, en tilføjelse om, at stk. 1 og 3, også finder anvendelse på indkomst af fast ejendom, som anvendes i forbindelse med udøvelsen af frit erhverv.

Artikel 7: Fortjeneste ved erhvervsvirksomhed

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Artiklen indeholder en bestemmelse om fradrag for omkostninger, som foretagendet har afholdt for det faste driftssted. Det gælder også for generalomkostninger til ledelse og administration, uanset om omkostningerne er afholdt i den stat, hvor det faste driftssted er beliggende eller er afholdt i en anden stat. Se artikel 7, stk. 3.

Den indirekte metode, hvorefter foretagendets samlede fortjeneste fordeles mellem dets forskellige afdelinger, kan anvendes i den udstrækning, at det ikke strider mod armslængde-princippet i artikel 7, stk. 2. Det gælder, hvis det har været sædvane i en af de kontraherende stater at anvende den indirekte metode. Se artikel 7, stk. 4.

Artiklen fastslår, at der ikke kan henføres nogen fortjeneste til et fast driftssted, blot fordi det driftssted har foretaget indkøb af varer til foretagendet. Se artikel 7, stk. 5.

Valg af opgørelsesmetode i forhold til det faste driftssted skal ske efter samme metode år for år, medmindre der er god og fyldestgørende grund til at anvende en anden metode. Se artikel 7, stk. 6.

Bemærk

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 7, stk. 3, om sekundær justering.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.7 om OECD's modeloverenskomst artikel 7.

Artikel 8: Fortjeneste ved international trafik

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Fortjeneste ved drift af skibe eller fly i international trafik kan kun beskattes i den kontraherende stat, hvor foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Se artikel 8, stk. 1. Det gælder også fortjeneste ved deltagelse i en pool, et forretningsfællesskab eller en international driftsorganisation. Se artikel 8, stk. 5.

Hvis den virkelige ledelse for en rederivirksomhed har sit sæde på et skib, skal ledelsen anses for at have sit sæde i den kontraherende stat, hvor skibet har sit hjemsted, eller, hvis der ikke er et sådant hjemsted, i den kontraherende stat, hvor rederen er hjemmehørende. Se artikel 8, stk. 2.

Artiklen omfatter også fortjeneste ved udlejning af

 • bemandede skibe og fly (time- eller voyage-charter)
 • ubemandede skibe eller fly (bareboat-charter), hvis de anvendes i international trafik af lejeren, eller hvis lejeindtægten har nær tilknytning til fortjeneste ved driften af skibe og fly i international trafik.

Se artikel 8, stk. 3.

Fortjeneste fra brug, rådighedsstillelse eller udleje af containere, herunder anhængere, pramme og lignende udstyr til transport af containere, som anvendes til transport af varer i international trafik, kan kun beskattes i det land, hvor foretagendet er hjemmehørende. Se artikel 8, stk. 4.

Hvor foretagender fra flere lande har aftalt at drive skibs- eller luftfartsvirksomhed i international trafik sammen i form af et forretningsfællesskab (fx SAS), skal bestemmelsen kun anvendes på den del af fortjenesten, som svarer til den andel, som foretagendet ejer i dette forretningsfællesskab. Se artikel 8, stk. 6.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.8 om OECD's modeloverenskomst artikel 8.

Artikel 9: Forbundne foretagender

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.9 om OECD's modeloverenskomst artikel 9.

Artikel 10: Udbytte

Artiklen afviger fra OECDs modeloverenskomst, se nærmere om OECDs modeloverenskomst artikel 10, afsnit C.F.8.2.2.10.

Kildelandet kan beskatte bruttobeløbet af udbytter med 15 pct., såfremt den retmæssige ejer af udbyttet er hjemmehørende i den anden kontraherende stat.

Hvis det modtagende selskab direkte ejer mindst 10 pct. af kapitalen i det udbetalende selskab, som anses for hjemmehørende i kildelandet, og det modtagende selskab (dog ikke interessentskab) anses for at være den retmæssige ejer af udbyttet, kan kildelandet kun beskatte bruttobeløbet af udbytter med 5 pct. Der er ikke noget krav til, hvor længe det modtagende selskab skal have ejet kapitalandelen i det udbetalende selskab (ejertidskrav).

Hvis den retmæssige ejer er den anden kontraherende stat eller denne stats centralbank eller nogen statslig institution eller nogen anden institution (herunder en finansiel institution), som ejes eller kontrolleres af regeringen i denne anden stat, og som er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, kan kildelandet kun beskatte bruttobeløbet af udbytter med 5 pct.

Hvis den retmæssige ejer er en pensionskasse eller en anden lignende institution, der udbyder pensionsordninger efter nærmere bestemte kriterier, se artikel 10, stk. 2, litra c, kan kildelandet kun beskatte bruttobeløbet af udbytter med 5 pct.

Artikel 10 finder ikke anvendelse i de situationer, hvor den retmæssige ejer af udbyttet driver erhverv i den stat, hvor det udbetalende selskab er hjemmehørende, gennem et dér beliggende fast driftssted eller udøver frit erhverv gennem et dér beliggende fast sted. Se nærmere om den situation i artikel 10, stk. 4.

Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten udnyttes. Se om Danmarks interne regler for beskatning af udbytte i selskabskonstruktioner samt om begrebet retmæssig ejer samt LL § 3 i afsnit C.D.8.10.5 Udbytteindtægter (begrænset skattepligt - selskaber)

 Se også

Se afsnit A.B.4.1.4.2 om tilbagebetaling af dansk udbytteskat.

Artikel 11: Renter

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Renter kan beskattes i både bopælslandet og kildelandet. Kildelandet kan beskatte renter med højst 8 pct. af bruttobeløbet. Se artikel 11, stk. 1 og 2. Danmark har ikke hjemmel til at beskatte begrænset skattepligtige personer af renter.

Renter fritages for skat i den kontraherende stat, hvorfra de hidrører, hvis modtageren af renterne er den retmæssige ejer, og hvis:

a) betaleren eller modtageren af renterne er en kontraherende stats regering, eller et dertil hørende offentligt organ, politisk underafdeling eller lokal myndighed, eller en kontraherende stats centralbank; eller

b) renterne betales i forbindelse med et lån, der er indrømmet, godkendt, garanteret eller forsikret af en kontraherende stats regering, en kontraherende stats centralbank eller ethvert organ eller foretagende (herunder en finansiel institution), der er ejet eller kontrolleret af en kontraherende stats regering; eller

c) modtageren er en pensionskasse eller en anden lignende institution, som udbyder pensionsordninger, som fysiske personer kan tilslutte sig med henblik på at sikre sig pensionsydelser, når en sådan pensionskasse eller anden lignende institution er oprettet og skattemæssigt godkendt i overensstemmelse med lovgivningen i den anden kontraherende stat; eller

d) renterne betales på grundlag af en gældsforpligtelse, som er opstået i forbindelse med salg på kredit fra en person, som er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, til en person, der er hjemmehørende i den førstnævnte kontraherende stat, af enhver form for varer eller udstyr, forudsat at personen, som er hjemmehørende i den anden kontraherende stat, er den retmæssige ejer af renterne.

Se artikel 11, stk. 3.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.11 om OECD's modeloverenskomst artikel 11.

Artikel 12: Royalties og honorarer for teknisk bistand

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Se nærmere om OECD's modeloverenskomst artikel 12 i afsnit C.F.8.2.2.12.

Artiklen omfatter også honorarer for teknisk bistand.

Royalties kan beskattes i både bopælslandet og kildelandet. Kildelandet kan beskatte royalties med højst 8 pct. af bruttobeløbet. Se artikel 12, stk. 1 og 2.

"Royalties" omfatter også film eller bånd beregnet på udsendelse i radio eller fjernsyn. Se artikel 12, stk. 3.

"Honorarer for teknisk bistand" omfatter betalinger af enhver art, som vederlag for enhver ydelse af tjenester af ledelsesmæssig, teknisk eller rådgivende karakter i en kontraherende stat. "Honorarer for teknisk bistand" omfatter ikke betalinger, der udgør vederlag for tilsynsvirksomhed i forbindelse med en byggeplads eller et anlægs-, samle- eller monteringsarbejde eller for tilsynsvirksomhed i forbindelse med anlæg, der er accessorisk til salg af udstyr eller dele deraf. Se artikel 12, stk. 4.

Royalties/honorarer for teknisk bistand skal anses for at stamme fra det land, hvor den person, som betaler royalties/honorarer for teknisk bistand, er hjemmehørende. Hvis royalties/honorarer for teknisk bistand betales fra et fast driftssted i et land for, anses de for at stamme derfra. Se artikel 12, stk. 6. Det vil herefter afhænge af kildelandets interne regler, om beskatningsretten kan udnyttes. Se nærmere om Danmarks interne regler for beskatning af royalty i afsnit C.F.3.1.9 og om begrebet retmæssig ejer i afsnit C.F.8.2.2.10.1.3.

Se afsnit C.F.8.2.2.12.3 om tilbagebetaling af dansk royaltyskat.

Bemærk

Danmark har ikke begrænset skattepligt på honorarer for teknisk bistand.

Artikel 13: Kapitalgevinster

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Fortjeneste ved salg af skibe eller fly, der anvendes i international trafik, eller af rørlig formue, som hører til driften af sådanne skibe eller fly, kan kun beskattes i den stat, hvor foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Se artikel 13, stk. 3.

Fortjeneste ved salg af containere (herunder anhængere, pramme og lignende udstyr til transport af containere), der anvendes til transport af varer i international trafik, kan kun beskattes i det land, hvor foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Se artikel 13, stk. 4.

Fortjeneste, som en person, der er hjemmehørende i en af staterne, erhverver ved salg af aktier, hvis værdi for mere end 50 procents vedkommende direkte eller indirekte hidrører fra fast ejendom beliggende i den anden kontraherende stat, kan beskattes i denne anden stat. Der er ikke anført nogen bestemt tidsperiode før salget, hvor betingelserne skal være opfyldt.

I tilfælde hvor skibs- eller luftfartsvirksomhed drives i form af et forretningsfællesskab fx SAS, kan Danmark kun beskatte den del af fortjenesten, som svarer til den andel, som det danske selskab har i det pågældende konsortium. Se artikel 13, stk. 7.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.13 om OECD's modeloverenskomst artikel 13.

Artikel 14: Frit erhverv

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst fra før 2000. Artikel 14 om frit erhverv udgik af modeloverenskomsten i 2000.

Kildelandet kan også beskatte indkomst fra personer, der driver frit erhverv uden fast sted, hvis personen opholder sig i landet i en eller flere perioder, der tilsammen udgør eller overstiger 183 dage i enhver 12-månedersperiode, der begynder eller slutter i det pågældende skatteår. Se artikel 14, stk. 1, litra b.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.14 om OECD's modeloverenskomst artikel 14 fra før 2000.

Artikel 15: Indkomst fra arbejde i ansættelsesforhold

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Vederlag for personligt arbejde, som udføres om bord på et skib eller fly, der anvendes i international trafik, kan beskattes i den kontraherende stat, hvor foretagendets virkelige ledelse har sit sæde. Se artikel 15, stk. 3.

Lønindkomst, som erhverves fra et fast driftssted beliggende i Danmark af det danske, norske og svenske luftfartskonsortium Scandinavian Airlines System (SAS) for arbejde om bord på et fly i international trafik, kan kun beskattes i Danmark. Se artikel 15, stk. 4.

Se også

Se også

 • Artikel 16 om bestyrelseshonorar
 • Artikel 17 om løn til kunstnere og sportsfolk

 • Artikel 20 om professorreglen
 • Afsnit C.F.8.2.2.15 om OECD's modeloverenskomst artikel 15.

Artikel 16: Bestyrelseshonorar

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.16 om OECD's modeloverenskomst artikel 16.

Artikel 17: Kunstnere og sportsfolk

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Bestemmelserne i stykke 1 og 2 finder ikke anvendelse på indkomst, der erhverves ved virksomhed, som udøves i en af staterne af kunstnere eller sportsudøvere, hvis besøget i denne stat er helt eller delvist understøttet af offentlige midler fra den ene eller begge stater eller politiske underafdelinger eller lokale myndigheder. I disse tilfælde kan indkomsten kun beskattes i den stat, hvor kunstneren eller sportsudøveren er hjemmehørende.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.17 om OECD's modeloverenskomst artikel 17.

Artikel 18: Pensioner, sociale ydelser og lignende betalinger

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Regel

Private pensioner og andre lignende vederlag kan kun beskattes i bopælslandet, hvad enten de stammer fra tidligere tjenesteforhold eller ikke. Se artikel 18, stk. 2, 1. pkt.

Undtagelse - kildelandsbeskatning

Når Danmark er kildeland:

Pensioner og andre lignende vederlag kan beskattes i Danmark, hvis

 • modtageren har haft fradrag i Danmark for betalte bidrag til pensionsordningen, eller
 • modtageren ikke er blevet beskattet i Danmark af bidrag til pensionsordningen, som er indbetalt af en arbejdsgiver. Se artikel 18, stk. 2, 2. pkt.

Pensioner anses for at stamme fra Danmark, hvis de betales af en pensionskasse eller en anden lignende institution, som udbyder pensionsordninger, som fysiske personer kan tilslutte sig med henblik på at sikre sig pensionsydelser, når en sådan pensionskasse eller anden lignende institution er oprettet og skattemæssigt godkendt efter dansk lovgivning. Se artikel 18, stk. 2, sidste pkt.

Når Ghana er kildeland:

Pensioner og andre lignende vederlag for tidligere tjenesteydelser udført i Ghana, er fritaget for beskatning i Danmark, hvis denne pension eller andet lignende vederlag ville have været fritaget for beskatning i Ghana, hvis modtageren var hjemmehørende i Ghana. Se artikel 18, stk. 3.

Skattefritagelsen i Danmark sker efter exemptionmetoden. Se artikel 24, stk. 1, litra c.

Sociale ydelser

Betalinger efter den sociale sikringslovgivning i kildelandet eller efter enhver anden ordning, der stammer fra offentlige midler i kildelandet, kan kun beskattes i kildelandet. Se artikel 18, stk. 1.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.18 om OECD's modeloverenskomst artikel 18.

Artikel 19: Offentligt hverv

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.19 om OECD's modeloverenskomst artikel 19.

Artikel 20: Professorer og forskere

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Bestemmelsen findes ikke i OECD's modeloverenskomst.

Vederlag for undervisning og forskning beskattes ikke i opholdslandet i de første 12 måneder af et besøg, hvis

 • formålet er at undervise eller drive forskning ved et universitet eller højere læreanstalt
 • vederlaget hidrører fra kilder fra det land, hvor professoren eller forskeren umiddelbart var hjemmehørende før dette besøg
 • vederlaget beskattes i dette andet land
 • professoren eller forskeren ikke er statsborger i opholdslandet.

Artikel 20 finder kun anvendelse på indkomst ved forskning i offentlighedens interesse. Bestemmelsen finder ikke anvendelse på indkomst ved forskning til fordel for en bestemt person eller bestemte personer eller andre private interesser.

Se også

Se også

 • Afsnit C.F.8.2.2.15.2.2. om professorreglen

 • DBO'en artikel 20 om indholdet af bestemmelsen.

Artikel 21: Studerende

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.20 om OECD's modeloverenskomst artikel 20 om studerende.

Artikel 22: Andre indkomster

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.21 om OECD's modeloverenskomst artikel 21 om andre indkomster.

Artikel 23: Forskelligt

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst. Denne bestemmelse findes ikke i modeloverenskomsten. Se DBO'en artikel 23 om indholdet af bestemmelsen.

Artiklen handler om subsidiær beskatningsret.

Hvis indkomst eller kapitalgevinster er fritaget for skat i det ene land efter en bestemmelse i DBO'en, og en person efter gældende lovgivning i det andet land er skattepligtig dér af nævnte indkomst eller kapitalgevinster for så vidt angår beløb, som er hjemtaget eller modtaget i det andet land, og ikke for så vidt angår det fulde beløb, skal den lempelse, som indrømmes efter denne overenskomst i det førstnævnte land, kun gælde for den del af indkomsten eller kapitalgevinsterne, som beskattes i det andet land. Se artikel 23, stk. 1.

Bestemmelserne i stykke 1 i denne artikel finder dog ikke anvendelse på indkomst og kapitalgevinster, der erhverves af regeringen i en kontraherende stat eller en dertil hørende politisk underafdeling eller en lokal myndighed heraf, eller af en institution under en kontraherende stat, eller af en kontraherende stats centralbank. Se artikel 23, stk. 2.

Artikel 24: Ophævelse af dobbeltbeskatning

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Danmark giver almindelig creditlempelse på skat af indkomst, som Ghana kan beskatte efter DBO'en. Se artikel 24, stk. 1, litra a og b.

Hvis indkomsten efter DBO'en kun kan beskattes i Ghana eller er fritaget for skat i Danmark, nedsættes den danske skat efter metoden exemption med progression. Se artikel 24, stk. 1, litra c. Indkomsten medregnes i beskatningsgrundlaget, og skatten nedsættes med den del af skatten, som svarer til den indkomst, der stammer fra Ghana.

Ghana giver almindelige creditlempelse på skat af indkomst, som Danmark kan beskatte efter DBO'en. Se artikel 24, stk. 2, litra a.

Ghana giver derudover creditlempelse for den danske selskabsskat, der er betalt af den indkomst, der ligger til grund for udlodning af udbytte fra et dansk selskab til et ghanesisk selskab, som ejer mindst 10 pct. af det danske (datter)selskab. Se artikel 24, stk. 2, litra b.

Modregning efter stk. 2, litra a og b, kan dog ikke overstige den andel af ghanesisk skat, som sådanne indkomster udgør af den samlede indkomst, som beskattes i Ghana.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.23 om OECD's modeloverenskomst artikel 23.

Artikel 25: Ikke-diskriminering

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.24 om OECD's modeloverenskomst artikel 24.

Artikel 26: Fremgangsmåden ved indgåelse af gensidige aftaler

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

Anmodning om indledning af den gensidige aftaleprocedure kan kun indgives til den kompetente myndighed i bopælslandet.

Artiklen indeholder ikke modeloverenskomstens artikel 25, stk. 5, om voldgift.

Se også afsnit C.F.8.2.2.25 om OECD's modeloverenskomst artikel 25.

Artikel 27: Udveksling af oplysninger

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomsts artikel 26.  Se afsnit C.F.8.2.2.26 om OECD's modeloverenskomst artikel 26.

Artikel 28: Bistand ved inddrivelse af skatter

Artiklen svarer til OECD´s modeloverenskomsts artikel 27. Se afsnit C.F.8.2.2.27 om OECD´s modeloverenskomst artikel 27.

Artikel 29: Diplomatiske repræsentationer og konsulære embeder

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.28 om OECD's modeloverenskomst artikel 28.

Artikel 30: Territorial udvidelse

Artiklen svarer til OECD's modeloverenskomst. Se afsnit C.F.8.2.2.29 om OECD's modeloverenskomst artikel 29 om territorial udvidelse.

Artikel 31: Ikrafttræden

DBO'en trådte i kraft den 3. december 2015 og har virkning fra 1. januar 2016.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.30 om OECD's modeloverenskomst artikel 30 om ikrafttræden.

Artikel 32: Opsigelse

Artiklen afviger fra OECD's modeloverenskomst.

DBO'en kan ikke opsiges i de første 5 år efter den er trådt i kraft.

Se også

Se også afsnit C.F.8.2.2.31 om OECD's modeloverenskomst artikel 31 om opsigelse.