Efter bestemmelsen er sportsaktiviteter og -arrangementer, herunder arrangementer, hvortil der er knyttet spil på totalisator eller på anden lignende måde, fritaget for moms.
►Told- og Skattestyrelsen har truffet afgørelse om, at sportsarrangementer med professionel deltagelse ikke er omfattet af fritagelsesbestemmelsen i § 13, stk. 1, nr. 5, uanset om der er knyttet spil på totalisator til arrangementerne, jf. TfS 1999, 634◄.
 
Trav- og galopløb Momsnævnet har en række ydelser  (f.eks. registrering, udfærdigelse af certifikater mm.) fra visse foreninger i forbindelse med trav- og galopløb, anses for at være momsfri. Nævnet lagde vægt på, at foreningernes overskud tjente til fremme af hestevæddeløbssporten i sin helhed, idet der i altovervejende grad var tale om amatørsport, TfS 1996, 362.
 
Motorløb og arrangementer med deltagelse af professionelle udøvere Fritagelsen omfatter ikke motorløb. Således er entréindtægter ved motorløb altid momspligtige, også selv om motorløbet alene sker med deltagelse af amatører. Racerbådsstævner sidestilles efter praksis med motorløb.
Amatørmotorklubber skal dog ikke beregne moms af sædvanlige startpenge, der afkræves deltagerne, når løbene afholdes uden entréindtægt.
Arrangementer, hvor der deltager professionelle sports- og idrætsudøvere, er ikke fritaget for momspligten. Det betyder, at der er momspligt for hele arrangementet, blot der deltager en enkelt professionel. Ved fodboldkampe indtræder afgiftspligten dog kun, hvis der deltager professionelle spillere på begge hold.
Efter bestemmelsen kræves det ikke, at den/de professionelle modtager særskilt vederlag for deltagelse i arrangementet. Det er derimod afgørende, om deltageren ud fra almindelige kriterier kan anses for professionel i relation til sports- eller idrætsudøvelsen.
En professionel sportsudøver er en person, der dyrker den pågældende sport som sit erhverv.
En sportsudøver får ikke status som professionel, blot fordi den pågældende får stillet gratis tøj og sportsfaciliteter til rådighed eller får udbetalt skattefri befordringsgodtgørelse eller modtager gaver.
En professionel sportsudøver må have en vis indtægt for at blive betragtet som professionel. En sportsudøver, der på fritidsbasis har mindre biindtægter fra sportsudøvelse, anses således ikke for professionel.
Den omstændighed, at der udbetales tabt arbejdsfortjeneste, medfører ikke i sig selv, at  sportsudøveren anses for at være professionel, medmindre udbetalingen antager karakter af at udgøre en væsentlig del af en normal arbejdsindtægt. Dette vil vejledende være tilfældet, hvis indtægter fra sportsudøvelsen overstiger halvdelen af den gældende dagpengesats for fuldtidsforsikrede.
Ved bedømmelse af om en sportsudøver i momsmæssig forstand er professionel, skal udbetalinger både fra spillerens klub samt fra støtteforeninger, anpartsselskaber eller lignende, kontrolleret eller ejet af moderklubben, medregnes.
Den omstændighed, at en sportsudøver modtager sponsorbidrag eller reklameindtægter i forbindelse med sin sport, indebærer ikke i sig selv, at  den pågældende anses som professionel. Reklameindtægterne kan sammen med andre indtægter fra sportsudøvelsen medføre, at sportsudøveren må anses som professionel, hvis det samlede beløb overstiger ovennævnte beløb.
Det bemærkes i øvrigt, at ethvert salg af reklameydelser er momspligtigt. Sportsudøvere skal derfor også registreres og betale moms af de reklameindtægter, de selv modtager i forbindelse med sportsudøvelsen. Registreringen skal ske, når den årlige reklameomsætning overstiger kr. 20.000. Dette gælder, uanset om den pågældende kan anses som professionel sportsudøver eller ej.
 
Spillende trænere En spillende træner anses ikke som professionel sportsudøver, hvis den pågældende er ansat som træner. Dette gælder også, selvom træneren samtidig spiller med på holdet. Det vil altid være en forudsætning, at den pågældende rent faktisk står for træningen i klubben, og at trænerens aflønning står i forhold til det antal timer og den arbejdsindsats, som den pågældende udfører som træner.
 
Entréindtægter mv. Skal der betales moms af entréindtægten, skal der også betales moms af start- eller deltagergebyr og lign. Særreglen om, at der kun skal betales moms, hvis der deltager professionelle på begge hold, gælder kun for fodboldkampe.
Dette betyder, at en amatørklub i f.eks. håndbold skal betale moms af entréindtægten, hvis der på modstanderholdet deltager professionelle. Det samme gælder for landskampe, som arrangeres af et specialforbund.
Deltager de professionelle sportsudøvere uden nogen form for vederlag eller mulighed for at opnå vederlag, vil entréindtægten ved arrangementet dog være momsfri. Dette skal forstås som enkeltstående tilfælde, f.eks. når en fodboldspiller spiller en opvisningskamp i sin barndomsklub.
Selv om der betales moms af et sportsarrangement, betyder det ikke, at der automatisk skal betales moms af arrangørens andre sportsaktiviteter. Hvis disse aktiviteter er momsfrie, vil de fortsat være momsfrie, selv om der f.eks. skal betales moms af entréen til klubbens førsteholdskampe.

Undervisning i legemsøvelser Hvad angår undervisning i legemsøvelser henvises til afsnit D.11.3.
 
Udlejning af sportsfaciliteter (fast ejendom) udlejning af fast ejendom (se D.11.8), har idrætsklubber og andre mulighed for momsfrit at leje visse sportsfaciliteter som f.eks. en svømmehal.
Såfremt udlejeren er frivillig momsregistreret for udlejningen (se M.5), tillægges lejebeløbet dog moms.
Ved udlejning af fast ejendom kan der i udlejningen kun indgå, hvad der momsmæssigt normalt kan indgå i sådanne lejeforhold. Det vil sige, at driftsmidler og løsøregenstande, der i mindre omfang stilles til rådighed som led i udlejningen, kan anses for at være integreret i udlejningen af den faste ejendom og dermed momsfritaget.
For at der kan være tale om momsfri udlejning af fast ejendom, skal følgende betingelser desuden være opfyldt:
  • Udlejningen skal foregå over et længerevarende tidsrum, f.eks. en sæson. Udlejningen kan i den pågældende periode dog godt være punktvis, f.eks. hver onsdag.
  • Der skal foreligge en fast skriftlig aftale, f.eks. i form af en lejekontrakt.
  • Udlejningen skal omfatte hele sportshallen/-lokalet/-rummet/-anlægget. Dvs. at lejeren skal have den fulde dispositionsret over det lejede.
  • Udlejningsbeløbet skal være aftalt på forhånd, og lejeren skal hæfte for beløbet i henhold til aftalen.
 
Øvrige aktiviteter Det er alene sports- og idrætsarrangementer, der er fritaget for moms. Såfremt arrangementet underholdning eller forlystelse, er arrangementet ikke omfattet af momsfritagelsen. Det beror på et konkret skøn, om aktiviteten kan anses for sport/idræt eller underholdning/forlystelse.
►Told- og Skattestyrelsen har i forbindelse med en afgørelse om lønsumsafgift lagt til grund, at de aktiviteter, som fremgår af Danmarks Jægerforbunds vedtægter, ikke kan anses for omfattet af momslovens fritagelsesbestemmelse i § 13, stk. 1, nr. 5, jf. TfS 1999, 662◄.
Ved vurderingen af, hvad der kan anses for sportsaktiviteter, kan der bl.a. lægges vægt på, om den pågældende klub eller forening, hvori aktiviteten udøves, er tilknyttet Dansk Idræts Forbund (DIF) eller Danske Gymnastik- eller Idrætsforeninger (DGI) eller tilsvarende sports- eller idrætsforbund.
I TfS 1995, 275 traf Momsnævnet afgørelse om, at der ved afgørelsen af den momsmæssige behandling af salg af adgang til at udøve sportsaktiviteter skal lægges vægt på, om virksomheden drives erhvervsmæssigt. Erhvervsmæssigt salg af adgang til at udøve sportsaktiviteter er ikke undtaget fra momspligten.
Efter 6. momsdirektivs artikel 13, pkt. A, stk. 1, litra m, fritager medlemsstaterne visse former for tjenesteydelser i nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning, der præsteres af organer, som ikke arbejder med gevinst for øje, til fordel for personer, der deltager i sport eller fysisk træning. en forudsætning for afgiftsfritagelse, at ydelsen præsteres af organer, som ikke arbejder med gevinst for øje, TfS 1996, 126.
Momsnævnet har ligeledes fundet, at udlejning af skabe til golfudstyr i amatørsportsklubber er fritaget for moms, idet det anses for at være en ydelse i nær tilknytning til sport eller fysisk træning, TfS 1996, 124.
Told- og Skattestyrelsen har desuden afgjort, at en rideklubs udlejning af skabe til medlemmerne også er fritaget for moms.
 
Sponsorindtægter Sportsforeninger, som modtager sponsorindtægter fra en erhvervsvirksomhed som betaling for, at foreningens medlemmer under idrætsudøvelse bærer sportstøj med virksomhedens navn eller lign., skal betale moms af indtægterne.
 
Transferindtægter Transfersummer er momspligtige ydelser. Ved eksport/import følges de almindelige regler for ydelser jf. E.3.
 
Træning af heste I UfR1968, 872 Ø, fandt landsretten ikke, at der forelå en momsfri aktivitet i forbindelse med træning af heste til travløb.
Såfremt en af en rideklub ansat instruktør foretager tilridning af heste, der er ejet af klubbens medlemmer, anses tilridningen for at være en integreret del af rideklubbens momsfritagne undervisningsaktiviteter.....