Dato for udgivelse
11 May 2006 15:01
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Mar 2006 14:41
SKM-nummer
SKM2006.306.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-014826
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Salg, ejendom, driftsmidler, gældseftergivelse
Resumé
Skatterådet blev bedt om at tage stilling til, hvorvidt udnyttelse af en videresalgsgaranti fra sælger, ville udløse skat for skatteyder efter kursgevinstloven eller anden lovgivning. Skatterådet fandt, at der var tale om uafhængige parter og at overdragelsesprisen var markedsprisen, og der derfor ikke ville blive udløst nogen form for beskatning.
Reference(r)
Kursgevinstloven § 21
Kursgevinstloven § 24
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 A.D.2.7.1
Spørgsmål

Udløser dispositionen vedrørende tilbagekøb af ejendom og driftsmidler til en lavere pris end den pris skatteyder sælger til skat efter kursgevinstloven eller andet?

Svar

Nej.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Sagen har tidligere været indsendt som bindende ligningssvar, hvor den blev afvist af den kommunale skatteforvaltning d. 1. september 2005.

Følgende fremgik af sagsfremstillingen:

"Skatteyder har den 1. februar 2002 købt virksomheden X.

Købesummen var på daværende tidspunkt således:

Ejendom

9.196.889

Grund

1.084.405

Driftsmidler

1.100.000

I alt

11.381.294

I forbindelse med købet udstedte sælger en videresalgsgaranti. Denne fremgår af overdragelsesdokumentet og lyder således:

Videresalgsgaranti:

Såfremt skatteyder - af en eller anden årsag - måtte fortryde handlen om køb af ejendommen og virksomheden indenfor en periode på 24 måneder, regnet fra overtagelsesdagen, garanterer sælger at videresælge ejendommen og virksomheden for skatteyder til samme pris og på samme vilkår, som De erhvervede ejendommen til - dog med et fradrag på 5% p.a. af den oprindelige købspris på driftsmidler/løsøre. Der foretages intet fradrag for afskrivninger på bygninger, men de forudsættes forsvarligt vedligeholdt. Videresalgssummen tillægges beløb for investeringer foretaget i enighed med selskabet.

Afdrag på købekontrakter og afgifter på leasingkontrakter oprettes i forbindelse med anskaffelse af driftsmateriel/løsøre betragtes ikke som investeringer, men som almindelige driftsudgifter.

Garantien, som ikke dækker handelsomkostninger, skal skriftligt og ved anbefalet brev gøres gældende senest den næstsidste dag i januar måned 2004. Videresalg, og dermed skatteyder's frigørelse for alle forpligtelser i relation til ejendommen, garanteres senest 6 måneder efter modtagelse af det skriftlige påkrav.

Gøres garantien gældende, omfatter den tillige videresalg af kurant varelager i kiosk til indkøbspris excl. Moms samt tilbagekøb af aktie nr. 301 til dagskurs, dog ikke under pålydende.

Effektuering af videresalgsgarantien forudsætter, at sælger inden 14 dage efter modtagelse af det skriftlige påkrav modtager alle nødvendige oplysninger vedrørende ejendommen og virksomheden til brug for udarbejdelse af salgspapirer.

Det er endvidere en forudsætning, at forretningen holdes i forsvarlig drift med hensyn til åbningstider, varesortiment og kundebetjening indtil videresalg er sket samt at sælger og eventuelle købere uhindret kan besigtige ejendom og forretning.

Videresalgsgarantien er efterfølgende forlænget til 36 måneder.

Skatteyder har indenfor de 36 måneder tilkendegivet overfor sælger, at skatteyder ønsker at benytte sig af videresalgsgarantien. Som følge heraf er der hos Nybolig Erhverv indhentet en vurdering af virksomheden med tilhørende bygning, grund og driftsmidler. Af vurderingsrapporten fremgår det, at Nybolig Erhverv vurderer ejendommen, forretningen og de medfølgende driftsmidler til at have en værdi på kr. 6.900.000.

Følgende er nu oplyst af rådgiver:

Skatteyder har i forbindelse med køb af ejendom og driftsmidler indgået en aftale om en tilbagekøbsgaranti stillet af sælger.

Ejendom og driftsmidler opgøres i.h.t tilbagekøbsgarantien til kr. 11.878.535, og sælges således af skatteyder til denne pris til sælger.

Baggrunden for skatteyders salg til sælger er at forretningen ikke gav tilstrækkeligt overskud pga. rentebyrden på den høje anskaffelsessum.

Salg af ejendom og driftsmidler er gennemført.

Skatteyder har fået tilbudt at købe ejendommen og driftsmidler tilbage til kr. 6.900.000, svarende til mæglervurdering bestilt af sælger.

Grunden til at skatteyder kunne være interesseret i at købe ejendommen tilbage til en lavere pris (svarende til mæglervurdering), er at forretningen med den heraf følgende lavere rentebyrde fremover vil kunne give en fornuftig indkomst.

Det kan i øvrigt oplyses, at skatteyder ikke har nogen familiemæssig sammenhæng med sælgers ledelse og at skatteyder heller ikke er medejer af sælger.

Et eventuelt tilbagekøb afventer besvarelsen af bindende svar fra SKAT.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Dispositionen giver ikke efter vores mening anledning til beskatning efter kursgevinstloven eller andre skattelove, da den tilbudte tilbagekøbspris svarer til markedsprisen jf. mæglervurdering.

SKATs indstilling og begrundelse

Sagen har været i høring hos Skattesamarbejde Nordjylland, der ikke har haft nogen bemærkninger til sagen.

Det fremgår af sagsfremstillingen, at der er tale om uafhængige parter, at overdragelsesprisen svarer til markedsprisen og at der ikke er tale om gældseftergivelse.

SKAT indstiller med baggrund i ovenstående, at tilbagekøbet af ejendom og driftsmidler ikke vil udløse beskatning.

Skatterådet tiltrådte SKATs indstilling.