Dato for udgivelse
02 May 2006 12:44
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 Apr 2006 12:29
SKM-nummer
SKM2006.280.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-033562
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Virksomhedsomdannelse, virksomhedsordningen, indskudskonto, personbil
Resumé
Skatterådet fandt, at en fuldt ud privat benyttet personbil kunne anvendes til udligning af negativ indskudskonto i virksomhedsordningen i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse. Skatterådet bemærkede samtidig, at det var bilens handelsværdi på tidspunktet for underskrift af stiftelsesdokumenterne, der skulle lægges til grund.
Hjemmel
: LBK nr. 858/2005 som ændret ved lov nr. 1414/2005 samt LBK nr. 1130/2005 som ændret ved lov nr. 1414/2005.
Reference(r)
Virksomhedsskatteloven § 16, stk. 2
Virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 1, nr. 5
Henvisning

Ligningsvejledningen 2006-2 E.G.2.15.2.2 

Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 E.H.2.1.5

Spørgsmål

Kan A indskyde en fuldt ud privat benyttet personbil i sin virksomhed i henhold til virksomhedsskatteloven § 16, stk. 2 og dermed udligne den negative indskudskonto i forbindelse med omdannelse af virksomheden efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse?

Svar

Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A påtænker at omdanne den af hende personligt ejede virksomhed, X, til et anpartsselskab, via reglerne om skattefri virksomhedsomdannelse pr. 1. januar 2006.

A anvender virksomhedsordningen og har heri en negativ indskudskonto. For at udligne denne negative indskudskonto forinden virksomhedsomdannelsen ønsker A at indskyde sin fuldt ud privat benyttede personbil i virksomheden. Indskuddet af personbilen ønskes foretaget pr. 1. januar 2006.

Spørgers eventuelle opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Repræsentanten har erklæret sig enig i SKATs sagsfremstilling og konklusion.

SKATs indstilling og begrundelse

Det er en betingelse for gennemførelsen af en skattefri virksomhedsomdannelse, at alle aktiver og passiver i virksomheden overdrages til selskabet, jf. virksomhedsomdannelsesloven (VOL) § 2, stk. 1, nr. 2, 1. pkt.

Af bestemmelsens 2. pkt. følger dog, at ejeren af en blandet benyttet ejendom kan vælge at holde ejendommen uden for omdannelsen eller at overdrage den samlede ejendom til selskabet, selvom en del af ejendommen ikke har været anvendt erhvervsmæssigt.

Det er endvidere en betingelse for skattefri virksomhedsomdannelse, at en eventuel negativ indskudskonto er udlignet inden omdannelsen, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 5.

Udligningen af en negativ indskudskonto foretages ved, at skatteyderen inden omdannelsen overfører et beløb til virksomheden, der gør, at indestående på indskudskontoen bliver 0 eller positivt, jf. virksomhedsskatteloven (VSL) § 16, stk. 2, 1. pkt. Beløbet anses for indskudt på indskudskontoen med virkning fra udløbet af indkomståret forud for omdannelsesåret, jf. VSL § 16, stk. 2, sidste pkt.

I SKM2005.98.LSR fandt Landsskatteretten, at indskud til reduktion af en negativ indskudskonto, i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse, ikke forudsætter at der udelukkende er tale om aktiver, som uden for omdannelsessituationen kan indgå i virksomhedsordningen. En negativ indskudskonto kunne derfor reduceres med værdien af en aktiepost og den private boligdel af en blandet benyttet ejendom, der blev overdraget til selskabet i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse.

SKAT finder på baggrund af SKM2005.98.LSR, at et fuldt ud privat benyttet aktiv som den omhandlede personbil, der overdrages til selskabet i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse, vil kunne reducere en negativ indskudskonto i henhold til VSL § 16, stk. 2.

Det indstilles derfor, at det stillede spørgsmål besvares med et "ja".

Det skal supplerende bemærkes, at det er bilens handelsværdi på det tidspunkt hvor der endeligt og med juridisk bindende virkning sker udligning af den negative indskudskonto, der skal lægges til grund. Det bemærkes, at dette tidspunkt er sammenfaldende med tidspunktet for underskrift af stiftelsesdokumenterne. Det antages i den konkrete sag, hvor aktivet ikke er omfattet af virksomhedsomdannelseslovens successionsregler, at dette tidspunkt fraviger virkningstidspunktet for den skattefri virksomhedsomdannelse (omdannelsesdatoen).

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder SKATs indstilling og begrundelse.

Svaret er bindende for myndighederne i følgende periode

Svaret er bindende i fem år, jf. skatteforvaltningsloven § 25.