Dato for udgivelse
06 apr 2006 11:29
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 mar 2006 10:24
SKM-nummer
SKM2006.212.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-017024
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Skattepligt, bopæl, ophold, fast driftssted, galleri
Resumé
En kunstner spurgte, om hun ville få fast driftssted, såfremt hun drev galleri fra sin sommerbolig i Danmark. Skatterådet svarede, at spørgerens fulde skattepligt ville genindtræde ved ophold i forbindelse med varetagelse af indtægtserhvervelse fra galleriet. Galleriet ville udgøre et fast driftssted for spørgeren under forudsætning af, at hun kunne anses for hjemmehørende i Schweiz samt at galleriet blev drevet erhvervsmæssigt.
Reference(r)
Kildeskatteloven § 1, stk. 1, nr. 1
Kildeskatteloven § 7
Dobbeltbeskatningsoverenskomsten med Schweiz artikel 4, artikel 5 og artikel 7
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 D.A.1.1.1
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 D.D.2.
Spørgsmål

Vil spørgeren få fast driftssted i Danmark, såfremt hun driver galleri fra sit sommerhus på X-ø?

Svar

Ja. Se indstilling og begrundelse.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Spørgeren er bosiddende i Schweiz og har igennem en årrække haft bopæl og været skattemæssigt hjemmehørende der. Hun er begrænset skattepligtig til Danmark af en ejendom på X-ø. Ejendommen har pr. dispensation fået sommerhusstatus og må således benyttes i 6 måneder om året.

Spørgeren er billedkunstner og overvejer at indrette et galleri i sit sommerhus på X-ø. Hun vil sælge egne kunstværker, som er fremstillet og medbragt fra Schweiz, samt eventuelt billeder, julekort m.m., som hun designer og udarbejder under sine ophold i Danmark.

Galleriet vil efter det oplyste ikke have åbent alle ugedage, men udelukkende i 8-12 weekender om året.

Repræsentantens opfattelse ifølge anmodning og bemærkninger til sagsfremstilling

Repræsentanten er af den opfattelse, at der vil blive etableret fast driftssted i Danmark, idet spørgeren gennem et fast forretningssted i Danmark udøver virksomhed i den hensigt at opnå fortjeneste. Spørgeren skal derfor beskattes i Danmark som begrænset skattepligtig af fortjenesten ved salg af kunst, jf. kildeskattelovens § 2, stk. 1, nr. 4. Afgrænsningen af begrebet fast driftssted i denne bestemmelse sker ud fra artikel 5 i OECD's modeloverenskomst, jf. dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Schweiz og Danmark artikel 5 samt pkt. 12 d i cirkulære nr. 135 af 4. november 1998 til kildeskatteloven.

SKATs indstilling og begrundelse

Det følger af kildeskattelovens § 7, at der indtræder fuld skattepligt for en person, der erhverver bopæl her i landet, når personen tager ophold her i landet. Kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende anses ikke for ophold i så henseende.

Efter det oplyste ejer spørgeren og hendes ægtefælle en ejendom på X-ø, som har status som helårsbolig, og der vil derfor indtræde fuld skattepligt for spørgeren, såfremt hun tager ophold her i landet, som ikke har karakter af kortvarig ferie eller lignende. Den omstændighed, at der er givet dispensation for bopælspligten, medfører ikke, at hun ikke anses for at have bopæl til rådighed i Danmark, jf. kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1. 

Såfremt spørgeren etablerer galleri i Danmark og opholder sig her med henblik på at drive salgsvirksomhed fra galleriet, vil der indtræde fuld skattepligt fra det øjeblik, hendes ophold her i landet er forbundet med varetagelse af indtægtserhvervelse.

Spørgeren vil herefter være dobbeltdomicileret i henhold til artikel 4, stk. 2, i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Schweiz og Danmark. Det lægges endvidere til grund, at spørgeren fortsat er hjemmehørende i Schweiz i henhold til artikel 4, stk. 2, litra b), idet galleridrift af det beskrevne omfang ikke i sig selv vil medføre flytning af hendes centrum for livsinteresser. Dette vil dog afhænge af en konkret vurdering af de til enhver tid eksisterende forhold.

Under forudsætning af at spørgeren anses for hjemmehørende i Schweiz samt at der er tale om erhvervsmæssig virksomhed, kan SKAT tiltræde, at galleriet vil udgøre et fast driftssted for spørgeren i Danmark i henhold til artikel 5 i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Schweiz og Danmark. I henhold til overenskomstens artikel 7 vil Danmark have beskatningsretten til den del af virksomhedens indkomst, der kan henføres til det faste driftssted.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingen med den af SKAT anførte begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode:

5 år fra afgørelsens dato.