Dato for udgivelse
28 mar 2006 13:10
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 feb 2006 11:58
SKM-nummer
SKM2006.182.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
05-016513
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Resumé
I den bindende forhåndsbesked blev der spurgt, om genvundne afskrivninger vedr. bygninger og staldinventar ved salg af landbrugsejendom kan indgå i beregningsgrundlaget for det fleksible opfyldningsfradrag for selvstændig erhvervsdrivende, jf. pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 5. Skatterådet svarede ja.
Reference(r)
Pensionsbeskatningsloven § 18, stk. 5
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 A.C.1.3.2.2

Spørgsmål

Kan genvundne afskrivninger vedr. bygninger og staldinventar ved salg af landbrugsejendom indgå i beregningsgrundlaget for det fleksible opfyldningsfradrag for selvstændige erhvervsdrivende, jf. pensionsbeskatningslovens § 18, stk. 5 for A?

Svar

Ja, se sagsfremstilling og begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

A har pr. 15. juni 2005 solgt sin ejendom X.

I forbindelse med salget er der fortjeneste på følgende:

Genvundne afskrivninger
(reduceret til 90 pct.)                                 

1.960.317 kr. 

Tabsfradrag bygningsafskrivninger                 

 -10.920 kr.

Fortjeneste på salg af staldinventar

 1.442.641 kr.

Reduktion på salg

   -144.265 kr.

I alt indkomst fra salg af aktiver 

 3.247.778 kr.

Bedriftens rullende driftsmateriel er ikke afhændet, idet det vil blive brugt i ny virksomhed bestående af maskinstationsarbejde i mindre omfang.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Ved lov nr. 457 af 9. juni 2004 er der indført adgang til, at selvstændigt erhvervsdrivende altid med omgående fradrag kan indskyde et beløb svarende til 30 pct. af overskud ved selvstændig erhvervsvirksomhed på en pensionsordning med løbende udbetalinger og/eller ratepension.

Det giver selvstændigt erhvervsdrivende mulighed for at indbetale større beløb til pension, uden at opspareren også skal binde sig til indbetalinger i de næste 9 år. Der kan således aftales engangsindskud, hvor beløbsstørrelsen årligt kan tilpasses det forventede overskud.

Der stilles ikke særlige krav til karakteren af den selvstændige erhvervsvirksomhed.

Det fremgår af betænkningen til lovforslaget at der ved overskud fra selvstændig erhvervsvirksomhed forstås overskud som opgjort efter reglerne for opgørelse af skattepligtig indkomst før fradrag for henlæggelse til konjunkturudligning efter virksomhedsskattelovens § 22 b, med tillæg af renteudgifter og kurstab på fordringer og gæld og med fradrag af rente- og udbytteindtægter samt kursgevinst på fordringer og gæld, som indgår i opgørelsen af dette overskud.

Afgrænsningen svarer til den afgrænsning af overskud, der findes andetsteds i skattelovgivningen.

I forbindelse med behandlingen af lovforslaget, som senere blev vedtaget som lov nr. 457 af 9. juni 2004, blev ministeren stillet følgende spørgsmål:

"Kan Skatteministeren bekræfte, at der efter de stillede ændringsforslag kan foretages engangsindskud på op til 30 pct. af årets resultat før renter af selvstændig erhvervsvirksomhed, også når dette overskud indeholder engangsindkomster og afhændelsesgevinster f.eks. fra salg af goodwill, salg af ejendom, salg af driftsmidler og lign.?"

Skatteministeren svarede følgende på spørgsmålet:

"Jeg kan bekræfte, at overskuddet i princippet også gælder engangsindkomster og afhændelsesgevinster f.eks. fra salg af goodwill, fast ejendom og driftsmidler. 30 pct.'s reglen er imidlertid principielt tiltænkt selvstændigt erhvervsdrivendes løbende pensionsopsparing, der foretages på basis af virksomhedens "ordinære" overskud, mens mere ekstraordinære indkomster eksempelvis ved afståelse af goodwill vil være omfattede af reglen om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens § 15 A. Jeg vil derfor stille et korrigeret ændringsforslag til 2. behandlingen til afløsning af mit ændringsforslag af 19. november 2003 (L 60 - bilag 11). Efter dette korrigerede forslag vil indkomster fra afståelse af goodwill og andre immaterielle aktiver samt afståelser omfattet af ejendomsavancebeskatningsloven ikke indgå i det overskud, hvoraf de 30 pct. beregnes. Afståelser af driftsmidler mener jeg imidlertid ikke bør undtages, da det vil gøre anvendelsen af 30 pct.'s reglen administrativt besværlig for de mange selvstændige, der løbende og hyppigt - og som en ganske ordinær foreteelse - i løbet af indkomståret afstår og anskaffer driftsmidler."

Det fremgår af Lovbekendtgørelse nr. 976 af 21. september 2004 om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven), § 5, stk. 2, at indkomstårets afskrivninger foretages på grundlag af den afskrivningsberettigede saldoværdi ved indkomstårets udgang. Denne værdi opgøres som saldoværdien ved indkomstårets begyndelse med tillæg af anskaffelsessummen for driftsmidler og skibe, der er anskaffet i indkomståret, og med fradrag af salgssummen for driftsmidler og skibe, der er solgt og leveret i indkomstårets løb.

Det er ikke nævnt i Lovbekendtgørelse nr. 830 af 2. august 2004, § 22 b, stk. 1, at der ved opgørelsen af overskuddet efter virksomhedsskatteloven skal tillægges eller fratrækkes foretagne afskrivninger efter afskrivningslovens bestemmelser.

I SKATs ligningsvejledning 2005-3, Almindelig del, afsnit A.C.1.3.2.2 om opfyldningsfradrag for selvstændigt erhvervsdrivende står skrevet, at indkomst ved afståelse af goodwill og andre immaterielle aktiver eller fortjenester ved afståelse af fast ejendom omfattes af ejendomsavancebeskatningsloven ikke indgår i opgørelsen af overskuddet. Derimod medregnes fortjenester ved afståelse af driftsmidler i grundlaget for 30 pct.-fradraget, hvilket også gælder i det indkomstår, hvor virksomheden ophører.

Det er derfor told- og skatteforvaltningens opfattelse, at der kan svares ja på det stillede spørgsmål.

Skatterådet tiltræder indstillingen.