Dato for udgivelse
28 Mar 2006 11:26
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 Mar 2006 14:17
SKM-nummer
SKM2006.175.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
05-01513
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ophørspension, interessenskab
Resumé
En interessent i et mosebrug spurgte, om han opfyldte betingelserne i pensionsbeskatningslovens § 15 A, således at han kunne få fradrag for indskud på en pensionsordning, hvis indskuddet bestod af hans andel af avance fra salg af mosebruget. Skatterådet svarede ja.
Reference(r)
Pensionsbeskatningsloven § 15 A
Henvisning

Ligningsvejledningen 2006-2 A.C.1.1.6

Henvisning

Ligningsvejledningen 2006-2 E.G.2.1.1

Spørgsmål

Kan A indsætte avancen ved salg af virksomheden Y mosebrug på en ophørspension efter pensionsbeskatningslovens § 15 A?

Svar

Ja, se sagsfremstilling og begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

A overtog med virkning fra den 1. september 1985 1/3 af virksomheden Y mosebrug.

Overdragelsen skete fra A's far, og skete som led i et daværende generationsskifte. Ved overtagelsen lå det klart, at økonomien ikke var den bedste, og det blev derfor mellem de 3 søskende aftalt, at A skulle arbejde 3 uger i Mosebruget og 2 uger som rejse elektriker, hvorimod, at B skulle arbejde på fuld tid, og bære mest mulig indtjening fra Mosebruget.

Mosebruget har været drevet som et I/S.

A's arbejde for virksomheden har fysisk bestået i tilplantning og løbende tilpasning af mosebruget med bare næver og maskiner. Desuden har A deltaget i de løbende taktiske og strategiske overvejelser. Timeantallet har ifølge repræsentanten været 60-65 timer pr. måned.

A har selvangivet overskud/underskud af virksomheden. A er tilmeldt virksomhedsordningen.

Mosebruget er nu solgt til 3. mand medio 2005.

A ønsker nu at gøre brug af reglerne om ophørspension i pensionsbeskatningslovens § 15 A.

Y Mosebrug er beliggende på ejendommen X samt et ubebygget areal på Z-vej.

Ejendommen X er registreret som beboelse og forretning. Ejendommen har en ejendomsværdi på kr. 4.600.000 pr. 31. december 2004, heraf en grundværdi på kr. 3.474.800. Det vurderede areal udgør 1.794.587 m2.

Det er registreret i SKATs systemer, at A og hans to søskende alle ejer 1/3 af ejendommen.

SKATs indstilling og begrundelse

Pensionsbeskatningslovens § 15 A blev indført ved lov nr. 1282 af 20. december 2000. Loven har virkning for hel eller delvis afståelse af erhvervsmæssig virksomhed, der finder sted i indkomståret 2001 eller senere indkomstår.

Formålet med indførelsen af § 15 A er at forbedre mulighederne for, at de berørte personer kan anvende den skattepligtige fortjeneste fra afståelsen af virksomheden til at skaffe sig en efter forholdene mere passende pensionsopsparing. Personerne er karakteriseret ved, at de igennem en længere erhvervsaktiv periode har haft erhvervsvirksomheden som økonomisk centrum for deres livsinteresser. De pågældende har typisk prioriteret investeringer i virksomheden højere end pensionsopsparing i traditionel forstand, og hvis der i det hele taget er foretaget sådan pensionsopsparing, er denne ofte beskeden sammenlignet med de oparbejdede værdier i virksomheden og med personernes hidtidige indtægtsforhold.

Der vil ikke være sammenhæng imellem en pensionsopsparing efter pensionsbeskatningslovens § 15 A og personens øvrige pensionsopsparing. En tidligere selvstændig erhvervsdrivende kan således gøre brug af ordningen og i samme indkomstår foretage anden fradragsberettiget pensionsopsparing i samme omfang som i øvrige år.

Det er en betingelse for at oprette en pensionsordning efter pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 2, at personen har drevet selvstændig virksomhed. Virksomheden skal være drevet i en periode på mindst 10 år inden for de seneste 15 år forud for det indkomstår, hvor ordningen oprettes. Der stilles ikke krav om, at det skal have drejet sig om samme virksomhed i hele 10-årsperioden.

Begrebet "selvstændig erhvervsmæssig virksomhed" skal forstås på samme måde som det tilsvarende udtryk i bl.a. investeringsfondsloven og virksomhedsskatteloven.

Der skal være tale om en reel erhvervsvirksomhed, dvs. at virksomheden ikke må have været en såkaldt pengetank.

Reglen om, hvorvidt en persons erhvervsmæssige virksomhed har været en såkaldt pengetank, dvs. en virksomhed, som i overvejende grad udøver aktiviteter som passiv pengeanbringelse i form af ejerskab af kontanter, værdipapirer eller lignende og/eller udlejning af fast ejendom, er blevet objektiveret, jf. pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. 4.

Den selvstændige erhvervsdrivende kan i alt højst indbetale 2.302.000 kr. i 2006-niveau. Beløbet reguleres efter personskattelovens § 20 og er angivet i 1987-niveau til 1.372.650 kr. Det samlede indbetalingsbeløb må dog ikke overstige den skattepligtige fortjeneste, ejeren har opnået ved afståelsen af virksomheden eller andel af denne.

Det fremgår af Ligningsvejledningen 2006-1, Erhvervsdrivende, afsnit E.G.2.1.1, at ejes en virksomhed af flere personer, f.eks. i interessentskabsform, kan de enkelte personer uafhængigt af hinanden vælge, om de vil anvende virksomhedsordningen. En interessent kan således uafhængigt af de andre interessenters beslutning om udbetaling af interessentskabets overskud vælge at lade sin andel af overskuddet forblive i sin egen virksomhed. Denne virksomhed består af interessentens andel af aktiver og passiver i interessentskabet samt de eventuelle aktiver og passiver, der i øvrigt indgår i virksomheden.

Det fremgår desuden af Ligningsvejledningen 2006-1 E.A.4.2, at skattepligtige der deltager i en selvstændig erhvervsvirksomhed, der drives som interessentskab, er selvstændig erhvervsdrivende.

Det er told- og skatteforvaltningens opfattelse, at der kan svares ja på det stillede spørgsmål.

A har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed, da mosebruget har været drevet som et I/S. Det er efter told- og skatteforvaltningens opfattelse ikke afgørende, at A har udført mindre arbejde, end A's bror B har udført i mosebruget.

A opfylder efter told- og skatteforvaltningens opfattelse de øvrige krav for at kunne indskyde på en pensionsordning efter pensionsbeskatningslovens § 15 A.

Told- og skatteforvaltningen skal derfor indstille, at der svares "ja" på det stillede spørgsmål.

Skatterådet tiltrådte indstillingen.