Dato for udgivelse
24 mar 2006 13:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
21 mar 2006 12:37
SKM-nummer
SKM2006.168.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-015300
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Skattepligt, fraflytning, sommerhus
Resumé
A har som efterlønsmodtager ret til at anvende sit sommerhus til helårsbolig. Derfor vil A ved fraflytning til Spanien fortsat være fuldt skattepligtig til Danmark. Skatterådet tiltrådte, at As fulde skattepligt til Danmark vil ophøre, såfremt han overdrager sin halvdel af sommerhuset til ægtefællen B i forbindelse med, at han og B flytter til Spanien.
Reference(r)
Kildeskatteloven
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 D.A.1.1.2.2
Spørgsmål  

1. Vil As fulde skattepligt til Danmark ophøre, såfremt han overdrager sin halvdel af ejendommen X til B, i forbindelse med at han og B flytter til Spanien?

2. Vil Bs fulde skattepligt til Danmark ophøre, såfremt A overdrager sin halvdel af ejendommen X til B, i forbindelse med at de flytter til Spanien?

Svar

1. Ja

2. Ja

Beskrivelse af de faktiske forhold

A og B erhvervede den 1. juli 1982 ejendommen X. 

Ejendommen er et sommerhus, beliggende i et sommerhusområde.

A og B blev gift den 26. marts 1983. Der er formuefællesskab i ægteskabet.

Ved skrivelse af 8. marts 2000 fik A dispensation til at anvende ejendommen som helårsbolig. Dispensationen gælder frem til den 31. marts 2009. Af lov nr. 371 af 2. juni 1999 fremgår, at dispensationen bortfalder, såfremt ejendommen fraflyttes.

Ved skrivelse af 3. juli 2001 meddeltes der tillige B dispensation. Dispensationen er alene gældende, så længe As dispensation er gældende.

A opfylder herudover betingelserne i planlovens § 41 for at kunne benytte sommerhuset til helårsbolig, fordi han er efterlønsmodtager. Retten efter planlovens § 41 er personlig og uoverdragelig. Retten er knyttet til ejerskabet af ejendommen. I modsætning til, hvad der gælder i henhold til afviklingsdispensationen af 8. marts 2000, bortfalder retten til at anvende ejendommen til helårsbolig ikke ved, at den fraflyttes. Endvidere er det ikke muligt at frasige sig retten til at anvende ejendommen til helårsbolig efter planlovens § 41.

I 2001 købte A en lejlighed i Spanien.

A og B påtænker at flytte til Spanien i 2006 eller 2007.  Efter flytningen til Spanien vil ejendommen X blive anvendt som fritidsbolig. Det forventes, at anvendelsen vil være ca. 2 måneder i sommerhalvåret og 2 uger i vinterhalvåret. I alt vil opholdene i Danmark være af ca. 2½ måneds varighed årligt.

Overdragelsen til B skal ske som gave eller salg.

Forespørgers opfattelse iflg. anmodning og høringssvar

Med kendelsen SKM2005.396.LSR slog Landsskatteretten fast, at en person, der efter planlovens § 41 har ret til anvende sit sommerhus til helårsbolig, vil have en helårsbolig til rådighed i Danmark, og derfor ikke ved fraflytning kan opgive sin fulde skattepligt. Kendelsen udtaler sig ikke om hvilket land, der efter en eventuel dobbeltbeskatningsoverenskomst vil være domicilland.

I forhold til Landsskatterettens kendelse udgør den af Ebeltoft kommune meddelte afviklingsdispensation ikke hindring for, at helårsboligen kan anses for opgivet ved fraflytning fra Danmark. Dette følger af at dispensationen i henhold til lov nr. 371 af 2. juni 1999 bortfalder ved fraflytning.

Da A derimod er efterlønsmodtager, har han efter planlovens § 41 ret til at anvende ejendommen X som helårsbolig. Denne ret er personlig, og den kan efter loven ikke opgives. Ved fraflytning af ejendommen vil A bevare retten til at anvende ejendommen til helårsbolig på ny.

Det er efter planlovens § 41 en betingelse for at pensionister, efterlønsmodtagere og førtidspensionister kan anvende en fritidsbolig til helårsbolig, at den pågældende har ejet ejendommen i 8 år. Retten til at anvende ejendommen til helårsbolig følger ejerskabet og ejerskabets længde.

Det er forespørgerens opfattelse, at en overdragelse af As andel til B i forbindelse med at A og B flytter til Spanien, medfører, at A ikke længere er omfattet af planlovens § 41, og dermed ikke længere har ret til at anvende ejendommen til helårsbolig. Dermed er helårsboligen også opgivet i kildeskattelovens § 1´s forstand af forespørgerne.

At B bliver helejer af ejendommen medfører ikke, at hun eller A har en helårsbolig til rådighed. Dette skyldes, at B ikke opfylder kravet om at være folkepensionist, efterlønsmodtager eller på førtidspension.

SKATs indstilling og begrundelse

SKAT indstiller, at spm. 1) og 2) besvares med "ja". Efter planlovens § 41 er det en betingelse for, at en efterlønsmodtager kan anvende en fritidsbolig til helårsbolig, at efterlønsmodtageren er ejer af fritidsboligen. Hvis A overdrager sin andel af ejendommen til sin ægtefælle B, er han ikke længere ejer af ejendommen og vil dermed ikke længere være omfattet af planlovens § 41.

B vil, hvis hun bliver helejer af ejendommen, ikke opfylde kravene i planlovens § 41 for at anvende ejendommen til helårsbolig.

Da A og B i denne situation således ikke vil have en helårsbolig til rådighed i Danmark, vil deres fulde skattepligt til Danmark ophøre ved fraflytningen til Spanien.

Skatterådets afgørelse og begrundelse

Skatterådet tiltræder indstillingen fra SKAT. Skatterådet henviser til den af SKAT anførte begrundelse.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode

5 år