Dato for udgivelse
20 mar 2006 11:33
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 feb 2006 15:32
SKM-nummer
SKM2006.153.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 66/2003
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Tilskud, suspension, ansættelsesfrist, grov, uagtsomhed, retlig, vurdering, 1908-loven, utilregnelig, uvidenhed, syn & skøn
Resumé

To selskaber havde erhvervet hver en fjerdedel af et Gibraltar-selskab til kurs pari, dvs. til 25 GBP hver. Sælgeren af aktierne var ejer af det ene af de to købende selskaber, medens det andet selskab var ejet af hendes ægtefælle.

Gibraltar-selskabet havde forud for aktieoverdragelsen erhvervet en option fra de lokale myndigheder på nogle grundstykker i Gibraltar. Selskabet havde videre - også forud for aktieoverdragelsen - indgået aftale med et entreprenørselskab om, at entreprenørselskabet skulle udnytte optionen mod at betale Gibraltar-selskabet 15 mio. kroner. Samtidig udlånte Gibraltar-selskabet 12 af de 15 mio. kroner til entreprenørselskabet og tilbagebetaling heraf var afhængig af salgsprisen for projektet på grundstykket.

Højesteret fandt det godtgjort, at værdien af aktierne i Gibraltar-selskabet på overdragelsestidspunktet væsentligt oversteg aktiernes pålydende og dermed købesummen. De to selskaber havde således ved aktieerhvervelsen modtaget et skattepligtigt tilskud.

Landsskatteretten havde ansat den indre værdi af Gibraltar-selskabet til godt 8 mio. kroner. For Højesteret var der udmeldt syn og skøn, og skønsmanden havde under bestemte forudsætninger nået til, at værdien højst var 4 mio. kroner. Uanset skønsmandens vurdering tiltrådte Højesteret, at det ikke var godtgjort, at Landsskatterettens skøn kunne tilsidesættes. Højesteret henviste til, at der ikke var et marked for omsætning af aktier i selskaber med en aktivitet som Gibraltarselskabet, ligesom det efter bevisførelsen kunne lægges til grund, at der var tale om handel mellem parter, der havde et særligt fællesskab om og en særlig indsigt i selskabets aktivitet og mulighed for indtjening.

Højesteret fandt, at ejerne af de to selskaber, der begge var forretningskyndige, må have været bekendt med, at aktierne i Gibraltar-selskabet blev erhvervet til en pris væsentligt under aktiernes reelle værdi, og at selskaberne havde modtaget et skattepligtigt tilskud. Højesteret fandt det groft uagtsomt, at de ikke afgav nærmere oplysninger herom. Ansættelsesfristen efter den dagældende skattestyrelseslov § 35, stk. 1 var derfor suspenderet. Højesteret antog videre, at ansættelsesfristen efter den dagældende § 35, stk. 1, jf. stk. 3, som følge af at myndighederne først senere kom i besiddelse af bestemte oplysninger, var suspenderet.

ToldSkat havde anset et lån fra Gibraltar-selskabet til de to selskaber som likvidationsudlodning i to år, mens Landsskatteretten havde beskattet i et år ud fra en tilskudsbetragtning. Da Landsskatterettens ændrede resultat alene skyldes en ændret retlig vurdering af de faktiske omstændigheder, og efter sammenhæng mellem de oplysninger der er lagt til grund for henholdsvis ToldSkats og Landsskatterettens afgørelser, var fristreglen i den dagældende skattestyrelseslovs § 35, stk. 1, ikke til hinder for den af landsskatteretten foretagne forhøjelse af sagsøgemes indkomster, jf. den dagældende skattestyrelseslovs § 35, stk. 4

Skattekravet efter 1908-loven var ikke forældet pga., at myndighederne var i utilregnelig uvidenhed.

Reference(r)

Skattestyrelsesloven § 35, stk. 1 og 4 (dagældende)

Henvisning

Ligningsvejledningen 2006-1  S.C.1.2.2.1

 

Henvisning

Processuelle regler 2006-1  G.3.2.2.2

 

Henvisning

Processuelle regler 2006-1  N.2.1.3

Parter

H1 Holding ApS og H2 Holding ApS
(advokat Peter Krarup)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke)

Afsagt af højesteretsdommerne

Wendler Pedersen, Per Walsøe, Børge Dahl, Thomas Rørdam og Jens Peter Christensen

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 2. afdeling den 20. december 2002.

Påstande

Appellanterne, H1 Holding ApS og H2 Holding ApS, har gentaget deres påstande, dog således at den for landsretten mere subsidiære påstand er frafaldet.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse, subsidiært at ansættelsen af appellanternes skattepligtige indkomst for skatteåret 1991/92 hjemvises til fornyet behandling ved skattemyndighederne.

Supplerende sagsfremstilling

I et fremlagt udkast til aftale udarbejdet af B i juni 1989 hedder det bl.a.:

"Mellem på den ene side

G4 & G1
(i det følgende kaldet bygherren)

og på den anden side

H5 v/B eller et af hende kontrolleret selskab (i det følgende kaldet rådgiveren)

er der som følge af, at bygherren agter at udbyde det i vedhæftede bilag omtalte projekt (i det følgende kaldet henholdsvis A, B og C) til investorer indgået følgende aftale:

§ 1

Rådgiveren skal i relation til nærværende aftale iværksætte og forestå en undersøgelse og vurdering af henholdsvis A, B og C's værdi med det formål at fastsætte en realistisk nettosalgspris.

§ 2

Rådgiveren skal på "best effort basis" forestå forhandlingerne med potentielle investorer og har uden forudgående godkendelse af bygherren ret til at sælge projektet A, B og C til en pris, der giver bygherren et minimumsprovenu før fee til rådgiveren på henholdsvis ...mio, ...mio og ...mio, jf. vedhæftede opgørelse.

Bygherren er respektivt forpligtet til at medvirke til at gennemføre et sådant salg.

§ 3

Bygherren må ikke uden skriftlig tilladelse fra rådgiveren rette henvendelse til investorer respektive købere uanset om det drejer sig om private investorer/købere, institutionelle investorer eller pengeinstitutter med henblik på gennemførelse eller salg af nærværende projekt. Enhver kontakt skal stedse foregå gennem rådgiveren.

§ 4

Såfremt rådgivers forhandlinger med investorer/købere medfører, at A, B eller C helt eller delvist sælges med et minimumsprovenu eller forholdsmæssigt minimumsprovenu til bygherren som anført i § 2, vil rådgiveren beregne sig et honorar på ..% af dette minimumsprovenu eller ethvert provenu, der overstiger dette. Honoraret afregnes i takt med at der foreligger bindende aftale mellem bygherren og investor respektive køber angående overdragelserne.

I alle tilfælde har rådgiver krav på et honorar på minimum kr. 4 mio, der forfalder ved aftalens opsigelse.

§ 5

Bygherren afholder rådgivers markedsføringsomkostninger inden for en beløbsramme på maximalt DKK 5 mio. Rådgiver vil maximalt kunne afholde omkostninger for DKK 10 mio i forbindelse med markedsføring af C og maximalt DKK 5 mio i forbindelse med markedsføring af B. Markedsføringsomkostninger omfatter brochurer, salgsprospekter, PR-virksomhed, externe konsulenter, annoncering, rejser og repræsentation.

Omkostningerne afregnes løbende og betales af B efter påkrav fra rådgiver.

§ 6

Bliver A, B eller C afhændet helt eller delvist uden rådgivers medvirken, oppebærer rådgiver fuldt honorar og dækning af omkostninger, så længe nærværende aftale er gældende.

§ 7

Bliver A, B eller C efter udløbet af nærværende kontrakt afhændet helt eller delvist, oppebærer rådgiver fuldt honorar, såfremt overdragelse sker til en forbindelse, som rådgiver har været i kontakt med. Ved udløb af aftalen overgiver rådgiver bygherren en fortegnelse over de potentielle aftagere, som rådgiver har været i kontakt med.

§ 8

Rådgiver forestår, såfremt det er hensigtsmæssig at fremmedfinansiere hele eller dele af A, B eller C, forhandlinger med eventuelle långivere. Rådgivers omkostninger i den forbindelse er indeholdt i de i §§ 4 og 5 nævnte beløb.

§ 9

Rådgiver forestår, såfremt det er hensigtsmæssigt at udleje hele eller dele af A, B eller C, forhandlinger med eventuelle udlejningsagenter. Rådgivers omkostninger i den forbindelse er ligeledes indeholdt i de i §§ 4 og 5 nævnte beløb.

§ 10

Såfremt forudsætningerne for gennemførelse af nærværende projekt ændres i en sådan grad, at en af parterne ønsker nærværende aftale ændret eller eventuelt ophævet, skal den anden part være forpligtet til at optage forhandling herom.

§ 11

Nærværende aftale kan tidligst opsiges 6 måneder efter sidste afsnit af enten A, B eller C er færdigopført eller bygherren har besluttet ikke at gennemføre opførelsen af A, B og/eller C og da med 6 måneders skriftlig varsel til den første i måneden."

Det er oplyst, at udkastet til H3 Holdings årsregnskab fra 1989 - udarbejdet af A - blev overgivet til skattemyndighederne af Statsadvokaten for særlig økonomisk kriminalitet (SOK) på mødet den 1. oktober 1997. Det hedder i dette regnskab bl.a.:

"H3 Holdings International Ltd., Gibraltar har i juli 1989 indgået aftale med G1 (Gibraltar), Ltd hvorefter G1 (Gibraltar, Ltd udnytter optionen til køb af brugsretten for de arealer der er omfattet af optionsaftalen der er indgået mellem Regeringen på Gibraltar og H3 Holdings International Ltd den 16. juni 1989.

G1 (Gibraltar). Ltd har besluttet at udnytte optionsretten til et af arealerne. Betalingen herfor andrager DKK 15 mill, hvoraf DKK 3 mill betales kontant og DKK 12 mill bliver indestående som ansvarlig indskudskapital i G1 (Gibraltar), Ltd, i henhold til aftalen. Den ansvarlige indskudskapital er i regnskabet for 1989 nedskrevet til nul da værdien heraf bl.a. afhænger af det senere salg af byggeriet. Årsregnskabet viser et overskud på DKK 2.013.188 og en egenkapital på DKK 2.014.338.

...

Resultatopgørelse for 1989

 

Salg af optionsrettighed

   

15.000.000

Nedskrivning af ansvarlig indskudskapital

12.000.000

     

3.000.000

Omkostninger

   

1.012.112

Bruttofortjeneste

   

1.987.888

Finansieringsindtægler

   

     25.300

Overskud

   

2.013.188

 

Balance pr. 31. december 1989

 

Aktiver

 

Lånedebitorer

   

1.353.108

F2-bank, 344.20.010

   

  670.025

Aktiver i alt

   

2.023.133

 

Passiver

 

Aktiekapital, 100 GBP

   

1.150

Overført overskud

   

2.013.188

Egenkapital

   

2.014.338

 

Gæld

 

Skyldige omkostninger

   

8.795

Gæld

   

      8.795

Passiver i alt

   

2.023.133

 

Noter

 

Omkostninger

 

Rådgiverhonorar

   

1.000.000

Bankomkostninger

   

2.166

Advokatomkostninger (450GBP)

   

4.946

Diverse

   

      5.000

     

1.012.112

...

 

LÅNEDEBITORER

 

MA

   

500.548

H1 Holding Aps

   

426.280

H2 Holding Aps

   

  426.280

     

1.353.108

..."

I H3 Holdings årsregnskab for 1990 ("financial statements period ended 31st December 1990"), som er revideret af R1, hedder det bl.a.:

"...

Report of the Auditors to the Members of H3 Holdings (International) Limited

We have examined the attached balance sheet and have obtained all the information and explanations we have required.

In our opinion the balance sheet is properly drawn up so as to give a true and fair view of the state of affairs of the company as at 31st December 1990 according to the best of our information and the explanations given to us and as shown by the books of the company.

...

H3 Holdings (International) Limited, Gibraltar

 

Profit and loss account for the period from commencement of trading on 16st October 1989 to 31st December 1990

 
 

Notes

DKK

DKK

 

Income

 

Loan Interest

4

 

265,904

Bank Interest

   

  74,154

     

340,058

 

Expenses

 

Administration Fees

 

42,000

 

Audit And Accountancy Fees

 

14,000

 

Legal Fees

 

8,770

 

Bank Charges

 

5,545

 

Sundries

 

2,588

  72,903

 

Profit for the period before

   

267,155

 

H3 Holdings (International) Limited, Gibraltar

Balance sheet as a 31st december 1990

 
 

Notes

DKK

DKK

 

Current assets

Cash at bank

   

4,757,251

Loans

2

 

 9,566,904

     

14,324,155

 

Current liabilities

Taxation

 

54,813

 

Creditors

 

4,056,000

 4,110,813

     

10,213,342

 

Represented by

 

Capital account

Share capital

   

1,000

Capital reserve

3

 

10,000,000

Profit and løss account

   

    212,342

     

10,213 342

 

...

 

H3 Holdings (International) Limited, Gibraltar

 

Notes to the accounts for the period ended 31st December 1990

 

...

 

2. Loans

 

The loans outstanding at 31st December 1990 are made up as follows:

       
     

DKK

H2 Holding APS

   

2,391,010

H1 Holding APS

   

2,391,010

MA

   

4,784,884

     

9,566,904

 

3. Capital reserve

 

Movements on Capital reserve tire as follows:

 
     

DKK

Proceeds of dispostil of capital asset

   

15,000,000

Less: expenses relativg to disposal

   

 5,000,000

     

10.000,000

..."

Skatteministeriet har i sagen indgivet svarskrift til landsretten med påstand om frifindelse den 14. februar 2001.

Statsautoriseret revisor TJ har i skønserklæring af 30. september 2004 besvaret en række spørgsmål fra parterne således:

"...

2. Besvarelse af skønstemaets spørgsmål

2.1 Besvarelse af spørgsmål 1

Spørgsmål 1

"Skønsmanden bedes oplyse handelsværdien af aktierne i H3 Holding pr. overdragelsesdagen den 02.10.1989, idet skønsmanden ud over det i øvrigt oplyste bedes lægge til grund,

 • at H3 Holdings bruttotilgodehavende på 0-12 mio. kr var betinget af, at G1 for et projekt på arealet skulle opnå en bestemt salgspris eller af, at G1 indgik en aftale med en medinvestor for 50% eller derover,
 • at R2 Marketing Ltd. i henhold til aftalen af 14.06.1989 var berettiget til 1/3 af det af H3 Holding opnåede bruttohonorar i henhold til aftalen med G1 af 12.07.1989,
 • at der ikke på tidspunktet for overdragelsen var konkrete tilbud vedrørende køb eller medfinansiering af projektet, og
 • at der ikke var andre aktiviteter i H3 Holding end de ovenfor nævnte"

Aktiehandlen gennemføres pr. 02.10.1989, og der er ikke pr. denne dato udarbejdet perioderegnskab eller lignende materiale vedrørende selskabets situation. Der sker ikke i perioden fra 02.10.1989 - 31.12.1989 transaktioner, som har væsentlig indflydelse på selskabets egenkapital. Den opgjorte egenkapital på ca. 2 mio.kr. pr. 31.12.1989 var således også til stede pr. 02.10.1989, idet H3 Holding Ltd. pr. 30.09.1989 anmodede G1 om betaling af 15 mio.kr. I henhold til aftalen af 12.07.1989.

I perioden frem til 31.12.1989 modtager H3 Holding Ltd. afregning af de 15 mio.kr. og etablerer samtidig det ansvarlige lån til G1, stort 12 mio.kr. I samme periode afregnes der 1 mio.kr. til R2 Marketing Ltd., således at selskabet pr. 31.12.1989 har ca. 2 mio.kr. i likvider, svarende til egenkapitalen.

Selskabet har herefter en mulighed for at opnå tilbagebetaling af de 12 mio.kr., afhængig af salgsprisen for det samlede projekt. Ud af bruttovederlaget skal H3 Holding Ltd. dog betale R2 Marketing Ltd. 1/3 af de indgåede beløb. Her over for står forpligtelsen til at yde konsulentassistance i henhold til kontraktens punkt 7, der er formuleret således:

"H3 undertakes free of charge, to provide consultancy to G1 regarding company-related and taxrelated construetions in Gibraltar and in Denmark regarding the above mentioned areas C and A."

Vurderingen af aktiernes værdi pr. 02.10.1989 kan således tage udgangspunkt i, at selskabet har en bogført egenkapital på ca. 2 mio.kr., hvor der samtidig er et ansvarligt lån på 12 mio.kr., hvis værdi afhænger af projektets samlede salgspris. Dog vil der maksimalt tilgå selskabet 8 mio. kr. efter afregning med R2 Marketing Ltd. Herfra går de omkostninger, der måtte løbe på i forbindelse med opfyldelse af kontrakten omkring rådgivning i selskabs- og skattespørgsmål.

Der er efter skønsmandens opfattelse følgende forhold, der kan påvirke positivt ved værdiansættelsen:

 • Såfremt projektet realiseres til et beløb mellem 226-287 mio.kr., vil H3 Holding Ltd. opnå 20% af den del af salgsprisen, der overstiger 226 mio.kr. Ved en salgspris på 287 mio.kr. vil H3 Holding modtage 12 mio.kr., hvoraf 1/3, svarende til 4 mio.kr., skal afregnes til R2 Marketing Ltd. Den maksimale gevinstmulighed for H3 Holding vedrørende det ansvarlige lån vil således være 8 mio.kr. netto.
 • I det omfang der måtte blive bygget på areal A, har H3 Holding Ltd. yderligere mulighed for at opnå en ny provision på 15 mio.kr. Betingelserne for denne provision svarer til, hvad der er gældende for areal C. Det vil sige, at H3 Holding vil modtage 3 mio.kr. kontant ved udnyttelse af arealet og modtage 20% af den salgssum, der måtte overstige 213 mio.kr. og modtage det fulde beløb på 12 mio.kr., såfremt projektets samlede salgspris overstiger 273 mio.kr. Der skal afregnes 1/3 til R2 Marketing Ltd.
 • Såfremt G1 måtte indgå en aftale med en medinvestor om at overtage mere end 50% af byggeprojektet, skal H3 Holding Ltd. modtage fuld indfrielse af det/de ansvarlige lån. Såfremt der optages en medinvestor for mindre end 50%, vil der ske en forholdsmæssig tilbagebetaling af det ansvarlige lån.

Der var i 1989 tale om et nyt marked på Gibraltar, som var karakteriseret som værende et meget spekulativt marked på daværende tidspunkt. FB udtrykte herom:

"There was a highly speculative market at that time in 1989 for such projects but such a market had not yet developed and consequently there was af very high development risk fuelled to a large degree by market hype."

Af forhold der kan påvirke værdiansættelsen negativt kan nævnes:

 • Der skal afholdes udgifter for at opfylde rådgivningsaftalen, og der er ikke i kontrakten indsat noget maksimum beløb herfor.
 • Der er tale om et spekulativt marked på dette tidspunkt i 1989, hvilket kan påvirke prisen såvel positivt som negativt.
 • Projektets salgsværdi er usikker på dette tidspunkt. Der foreligger kalkulationer der viser en kostpris for projektet på 226 mio.kr. og en estimeret salgspris på 287 mio.kr. Boligmarkedet på Gibraltar har ifølge FB op til dette tidspunkt været domineret af lejeboliger og ikke ejerboliger.

I henhold til oplysninger modtaget fra FB vurderes det, at der ikke var stor sandsynlighed for at opnå den stipulerede salgspris på 287 mio.kr., der ville udløse den fulde tilbagebetaling af det ansvarlige lån.

"There was a very little likelihood that the potential sales price of the ... project at the relevant time in mid-1989 would have been in the range of DKK 287 million.

lf the opinion expressed was in respect of the apartments alone it would even be more unlikely. However with the shops and offices includede as part of the project the value would have been more realistic but still in our vieve not achievable given that the market for shops and oflices in that area was oven worse than for the residential accommodation."

Ved vurdering af aktiens værdi pr. 02.10.1989 er der i forhold til ovenstående forhold lagt vægt på følgende:

 • Det vil være vanskeligt at opnå en tilbagebetaling af det fulde beløb på 12 mio.kr. i ansvarlig lånekapital til G1, idet der var usikkerhed om værdien af det samlede projekt, og at det ikke vurderes realistisk at kunne opnå de fulde 287 mio.kr. i salgspris.
 • Selskabet har mulighed for at opnå yderligere aflast af aftalen med G1, såfremt der senere måtte ske en bebyggelse af areal A.

Selskabet har også er en mulighed for fuld tilbagebetaling af det ansvarlige lån, såfremt G1 måtte optage en investor for mere end halvdelen af byggeprojektet, selv om det er oplyst i forudsætningerne, at der skal lægges til grund, at der på handelstidspunktet ikke var konkrete tilbud vedrørende køb eller medfinansiering af projektet.

 • Selskabet er forpligtet til at afholde rådgivningsomkostninger af en ukendt størrelse. Disse omkostninger kan blive større eller mindre afhængig af, hvilket form for salg der vil være tale om. Rådgivningen er begrænset til juridiske og skattemæssige forhold vedrørende Gibraltar og Danmark.

I den forbindelse er der lagt til grund, at rådgivningen naturligt ville bestå i at oplyse om juridiske og skattemæssige forhold i forbindelse med prospektudarbejdelse, således at der i prospektet indgår oplysninger om juridiske og skattemæssige konsekvenser af forskellige etableringsformer.

Det må samtidig bemærkes, at det ligger inden for investorkredsens kompetenceområde at forestå en del af rådgivningen på egen hånd. Det vil dog kræve en ansættelse af de pågældende eller en afregning på konsulentbasis, ligesom det må forventes, at der skal indkøbes juridisk assistance.

Det lægges samtidig til grund, at der ikke vil være tale om individuel rådgivning til enkeltinvestorer, der må forventes selv at undersøg juridiske og skattemæssige konsekvenser af forskellige konstruktioner. Det er derfor vurderet, at der alene vil være tale om rådgivning i relation til prospektudarbejdelse.

 • Der lægges også vægt på, at der inden for relativ kort tid for aktiehandlen er indgået en aftale mellem H3 Holding Ltd. og G1 omkring projektet på baggrund af beregninger, der i det fremsendte materiale er delvis gengivet, og som udviser en kostpris på de omtalte 226 mio.kr. og en stipuleret salgspris på 287 mio.kr. Dette materiale er også bekendt af de parter, der indgår handlen, ligesom G1 har vurderet, at dette var et projekt, som var værd at indgå i.

Ved vurderingen af selskabet, H3 Holding Ltd.'s værdi pr. 02.10.1989 er der taget udgangspunkt i en bogført egenkapital på ca. 2 mio.kr. pr. handelsdagen. Selskabet har muligheden for at realisere en up-side på det ansvarlige lån samt eventuelt en bebyggelse på det andet areal, men skal afholde omkostninger i forbindelse med skattemæssig og juridisk rådgivning. På baggrund af markedsvurderingen vurderes det ikke sandsynligt, at der opnås en fuld tilbagebetaling af det ansvarlige lån, medmindre dette sker ved, at G1 optager en medinvestor. Værdien af det ansvarlige lån fra H3 Holding Ltd. til G1 vurderes derfor til maks. at kunne værdiansættes til 2-3 mio.kr. Der skal samtidig reserveres til rådgivningsomkostninger, som skønnes ikke at beløbe sig til mere end 1 mio.kr.

Det skønnes derfor under hensyntagen til ovenstående og de usikkerhedsmomenter der er knyttet til de forskellige elementer der har indflydelse på værdien, at den samlede værdi af aktierne i H3 Holding pr. 02.10.1989 udgør i niveauet 3-4 mio.kr.

2.2 Besvarelse af spørgsmål 2

Spørgsmål 2

"Skønsmanden bedes oplyse handelsværdien af aktierne i H3 Holding pr. overdragelsesdagen delt 02.10.1989, såfremt det yderligere lægges til grund, at H3 Holding havde forpligtelse til - ud over at yde skatte- og selskabsmæssig rådgivning - for egen regning at markedsføre projektet og søge investorer hertil."

I projektets kostpris indgår der markedsføringsomkostninger for 5 mio.kr. pr. areal. I forbindelse med salget af et sådant projekt vurderes det, at der vil værre omkostninger til følgende:

 • Udarbejdelse af salgsprospekt og andet salgsmateriale.
 • Annoncer og distribution af salgsmateriale.
 • Opsøgende arbejde, møder og drøftelser med potentielle købere.
 • Fremvisninger primært når byggeriet er påbegyndt.
 • Eventuel afslutning af salg med slutsedler.

Ved vurdering af hvilke omkostninger der skal afholdes vedrørende salg og markedsforing af projektet vurderes det, at et niveau, som fremgår af projektomkostningerne på 5 mio.kr., ikke er urealistisk. Ved forespørgsel til FB er det bekræftet, at markedsføringsomkostninger i et niveau af 2% af bruttosalgsværdien ikke er urealistisk. Dette svarer således til et niveau på 5 mio.kr.

Besvarelsen af spørgsmål 2 er derfor opdelt i 2, da det ikke af materialet fremgår, hvorvidt de omkostninger H3 Holding Ltd. skal afholde er de samlede omkostninger, altså niveauet på 5 mio.kr., eller om det kun er omkostninger, der løber på ud over de 5 mio.kr., der er indeholdt i projektkalkulationen.

Såfremt det kun er omkostninger ud over de 5 mio.kr. som H3 Holding Ltd. skal afholde, skønnes det, at disse ikke vil overstige yderligere 1 mio.kr. ud fra indikationerne on, at salgs- og markedsføringsomkostningerne til sådanne projekter normalt har et niveau på ca. 2% af den samlede salgspris.

Under den forudsætning skønnes det, at værdien af aktierne pr. 02.10.1989 vil ligge i niveauet 2-3 mio.kr.

Forudsættes det alternativt, at de 5 mio.kr., der indgår i projektet, skal afholdes af H3 Holding Ltd., vil dette få en anden konsekvens for værdien af aktierne pr. 02.10.1989.

Som udgangspunkt vil afholdelse af omkostninger i et niveau på 5 mio.kr. i H3 Holding stille krav om, at der skal opnås en nettobetaling på det ansvarlige lån på 4 mio.kr. for, at H3 Holding er i stand til at inddække omkostningerne. Det vil sige, at H3 Holding skal have en udbetaling på 6 mio.kr. på det ansvarlige lån, idet der skal viderebetales 2 mio.kr. til R2 Marketing Ltd., hvorefter H3 Holding Ltd. har en kapital på 6 mio.kr. (egenkapitalen på 2 mio.kr. og 4 mio.kr. i nettobetaling fra G1). Dette modsvarer markedsføringsomkostningerne på 5 mio.kr. samt 1 mio.kr. i omkostninger til rådgivning vedrørende juridiske og skattemæssige forhold.

Dette vil kræve en salgspris for projektet på 257 mio.kr., hvilket H3 Holding Ltd. ikke ud fra den vurderede markedssituation i 1989 vil være sikker på at opnå. Dette kan umiddelbart indikere en værdi af aktierne pr. 02.10.1989 på 0 kr.

H3 Holding Ltd. vil formentlig, såfremt salgsbestræbelserne viser, at det på grund af markedsforholdene vil være vanskeligt at opnå en betaling på det ansvarlige lån, der er tilstrækkelig til at dække omkostningerne, forsøgte at tilpasse indsatsen der gøres i forbindelse med salget. Der er tilsyneladende ikke konkrete skriftlige aftaler om specifikke forpligtelser til markedsføring, salgsindsats mv., og der ses ingen forpligtelse hertil i aftalen af 12.07.1989 mellem H3 Holding Ltd. og G1.

Der må også tages hensyn til, at der er nogle mulige up-sides i den aftale, som H3 Holding Ltd. har indgået, som kan medføre, at der sker en højere tilbagebetaling på det ansvarlige lån i forbindelse med enten et godt salg, at der optages en medinvestor, eller at der måtte ske en udnyttelse af areal A. En værdi på 0 kr. skønnes derfor ikke at være rimelig, da der er nogle muligheder om end usikre for at opnå en gevinst på det ansvarlige lån. Det vurderes heller ikke sandsynligt, at aktionærerne i H3 Holding Ltd. vil afstå aktier til en uvildig tredjepart til 0 kr. uden samtidig at bibeholde en reguleringsmulighed.

Under disse forudsætninger vurderes derfor, at aktiens værdi pr. 02.10.1989 vil ligge i niveauet 1-1½ mio.kr.

2.3 Besvarelse af spørgsmål 3

Spørgsmål 3

"I tilknytning til spørgsmål 1 bedes skønsmanden præcist beskrive og oplyse de momenter og forudsætninger han har ladet indgå i vurderingen af handelsprisen."

Disse forhold er søgt beskrevet under besvarelsen af både spørgsmål 1 og spørgsmål 2.

2.4 Besvarelse af spørgsmål 4

Spørgsmål 4

"Skønsmanden bedes i forlængelse af spørgsmål 3 præcist beskrive hvilke forpligtelser tiltag til markedsforing og søgning af investorer han har gået ud fra, at H3 Holding havde pr. 02.10.1989 samt anslå udgifterne hertil dels i direkte omkostninger dels i intern arbejdstid. "

I den forbindelse henvises ligeledes til besvarelsen af spørgsmål 1 og 2. Med hensyn til fordelingen i eksterne omkostninger og intern arbejdstid ser skønsmanden sig ikke i stand til at besvare dette. Det skyldes blandt andet, at H3 Holding Ltd, ikke har ansatte, og at det af materialet nogle steder fremgår, at man forventer at kunne udnytte de ressourcer, der er til rådighed i den øvrige del af den koncern H3 Holding Ltd. indgår i. Dette kan indikere, at alt er eksterne omkostninger, men koncernen kunne også vælge at lade personer ansætte i H3 Holding Ltd., når det kommer til udførelsen af markedsindsatsen, hvilket gør det umuligt at skønne over fordelingen, idet der heller ikke er oplysninger om de kompetencer, som koncernen måtte besidde.

2.5 Besvarelse af spørgsmål 5

Spørgsmål 5

"Skønsmanden bedes oplyse, om der i oktober 1989 eksisterede et almindeligt marked for omsætning af aktier i selskaber med en tilsvarende aktivitet - herunder på Gibraltar - som i H3 Holding."

Åbningen og udnyttelsen af havnefronten på Gibraltar var i 1989 lige påbegyndt, og Goverment of Gibraltar havde på dette tidspunkt faste salgspriser på den jord, der skulle udnyttes, svarende til 350 pund pr. m2 med en efterfølgende leje. Ved forespørgsel til FB om hvorvidt han var bekendt med, at der eksisterede et marked vedrørende handel med rettigheder eller projekter vedrørende udnyttelse af arealerne omkring havnefronten er det oplyst, at det efter hans opfattelse ikke var tilfældet.

2.6 Besvarelse af spørgsmål 6

Spørgsmål 6

"Skønsmanden bedes oplyse hvilke erfaringer han har haft med hensyn til etablering af byggeprojekter på Gibraltar i perioder 1980 til dags dato."

Det kan oplyses, at skønsmanden ikke har erfaring med konkrete byggeprojekter på Gibraltar i den omtalte periode.

3. Afslutning

Skønsmanden kan oplyse, at ovenstående besvarelse af spørgsmål 1-6 er sket med baggrund i det foreliggende materiale og efter bedste evne med baggrund i joberfaring som statsautoriseret revisor og tidligere udførte vurderingsopgaver samt med anvendelse af input fra FB, herunder også telefoniske drøftelser om forholdene på Gibraltar i perioden. Da der er tale om skøn og vægtninger af forhold, der ikke er præcis viden om kan det ikke udelukkes, at andre på baggrund af det samme materiale vil foretage en anden vægtning og dermed vurdere anderledes.

Skønsmandens besvarelse af skønstemaet er udarbejdet til brug i den verserende sag og kan ikke helt eller delvist anvendes i anden sammenhæng uden skønsmandens tilsagn."

Højesterets begrundelse og resultat

Det fremgår af udkast til årsregnskab for H3 Holdings International Ltd. for 1989, at selskabet - efter at B den 12. Juni 1989 havde erhvervet det som skuffeselskab med en aktiekapital på 100 GBP - i dette år havde en indtægt på 15 mio. kr. Denne indtægt var opnået ved salg af optionen på køb af brugsretten til areal C. Af de 15 mio. kr. skulle 12 mio. kr. forblive indestående i G1 som ansvarlig lånekapital - med mulighed for udbetaling som angivet i aftalen af 12. juli 1989 med G1. I H3' regnskab var beløbet på 12 mio. kr. nedskrevet til 0. H3' omkostninger i 1989 var - ud over rådgivningshonorar på 1 mio. kr. til R2 Marketing - på 12.112 kr.

Det fremgår af H3' årsregnskab for 1990, at der i perioden fra den 16. oktober 1989 til den 31. december 1990 var indtægter på 340.058 kr. og udgifter på 72.903 kr. Egenkapitalen udgjorde godt 10 mio. kr., idet der var aktiver for godt 14 mio. kr. og en gæld på ca. 4 mio. kr.

På denne baggrund og efter bevisførelsen i øvrigt finder Højesteret ikke grundlag for at antage, at H3 havde omkostningskrævende pligter, som ikke er nævnt i aftalen af 12. juli 1989 med G1.

Med disse bemærkninger og i øvrigt af de grunde, der er anført af landsretten, tiltræder Højesteret, at værdien af aktierne i H3 på overdragelsestidspunktet den 2. oktober 1989 væsentligt oversteg aktiernes pålydende på 100 GBP og dermed den købesum, som B fik, da hun solgte aktierne til kurs pari til bl.a. H1 Holding, der var ejet af hendes mand, A, og H2 Holding, som hun selv ejede.

Højesteret tiltræder endvidere, at skattemyndighederne herefter har været berettiget til at skønne over værdien af det skattepligtige tilskud, som holdingselskaberne opnåede ved disse aktiedispositioner.

Som anført af skønsmanden var der ikke i oktober 1989 et marked for omsætning af aktier i selskaber med en aktivitet som H3', og det kan efter bevisførelsen lægges til grund, at der var tale om handel mellem parter, sone havde et særligt fællesskab om og en særlig indsigt i selskabets aktivitet og mulighed for indtjening. Højesteret tiltræder, at det ikke er godtgjort, at Landsskatterettens ansættelse af det skattepligtige tilskud ud fra en indre værdi på lige godt 8 mio. kr. lider af mangler, som kan begrunde en tilsidesættelse.

Skattemyndighederne blev først på mødet med SØK den 1. oktober 1997 bekendt med udkastet til årsregnskab for H3 for 1989 og Ballerup Rets dom af 2. februar 1995. Med henvisning hertil og i øvrigt til det, som landsretten har anført, finder Højesteret, at ansættelsesfristen efter den dagældende skattestyrelseslov § 35, stk. 1, jf. stk. 3, må anses for suspenderet indtil den 1. oktober 1997, og at fristen derfor ikke var udløbet, da ToldSkat traf afgørelse den 24. september 1998.

Af de grunde, der er anført af landsretten, og efter sammenhængen mellem de oplysninger, der er lagt til grund for henholdsvis ToldSkats og Landsskatterettens afgørelse, tiltræder Højesteret, at fristreglen ikke var til hinder for Landsskatterettens afgørelse af 28. november 2000, der må anses som en forhøjelse vedrørende det påklagede forhold, jf. den dagældende skattestyrelseslov § 35, stk. 4.

Da skattemyndighederne først den 1. oktober 1997 kom i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til at kunne foretage en korrekt skatteberegning, hvilket ikke kan bebrejdes skattemyndighederne, tiltræder Højesteret, at der ikke er indtrådt forældelse efter 1908-loven.

Højesteret stadfæster herefter dommen.

T h i    k e n d e s    f o r    r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal H1 Holding ApS og H2 Holding ApS inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse hver betale 50.000 kr. til Skatteministeriet. Beløbene forrentes efter rentelovens § 8 a