Dato for udgivelse
17 Feb 2006 10:25
SKM-nummer
SKM2006.79.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-5496
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
SE-selskab, skattefri fusion
Resumé
SKAT har meddelt tilladelse til skattefri fusion af et dansk selskab med søsterselskaber i Norge, Finland og Sverige. Ved fusionen omdannedes det svenske modtagende selskab til SE-selskab med hjemsted i Sverige. Tilladelsen til skattefri fusion gælder alene de aktiver og passiver i det indskydende selskab, der ved fusionen knyttes til den danske filial af det svenske SE-selskab, og derved forbliver under dansk beskatning.
Reference(r)
Fusionsskatteloven § 15, stk. 4
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-2 S.D.1.12.4

SKAT har meddelt tilladelse til skattefri fusion af et dansk selskab med søsterselskaber i Norge, Finland og Sverige i henhold til fusionsskattelovens § 15, stk. 4. Selskaberne var alle ejet af et svensk holdingselskab. Ved fusionen omdannedes det svenske modtagende selskab til SE-selskab med hjemsted i Sverige.

Fusionen gennemføres med skattemæssig virkning fra 1. januar 2005. Denne dato er sammenfaldende med den første dag i det fortsættende selskabs regnskabsperiode.

Mindst en aktie vil blive udstedt af SE-selskabet til holdingselskabet som vederlag for aktierne i det indskydende selskab.

Samtlige aktiver og passiver i det indskydende selskab vil blive allokeret til en dansk filial, der etableres af SE-selskabet. De nuværende aktiviteter i det indskydende selskab vil således forblive underlagt dansk beskatning.

Det fremgår af fusionsskattelovens § 15, stk. 4, at reglerne i fusionsskattelovens kapitel 1 finder anvendelse, når et i Danmark hjemmehørende selskab ophører ved fusion med et udenlandsk selskab, og begge selskaber er omfattet af begrebet selskab i en medlemsstat i artikel 3 i direktiv 90/434/EØF.

Fusionsskattelovens § 8, stk. 1-4, finder dog alene anvendelse på de af det indskydende selskabs aktiver og passiver m.v., der som følge af fusionen er knyttet til det modtagende selskabs faste driftssted eller faste ejendom her i landet, jf. fusionsskattelovens § 15, stk. 4, 2. pkt.

For øvrige aktiver og passiver gælder, at der skal ske beskatning i henhold til selskabsskattelovens § 5.

Der er i sagen fremlagt balancer for det indskydende selskab pr. 31. december 2004 og for den kommende danske filial pr. 1. januar 2005. Det er i sagen oplyst, at samtlige aktiver og passiver i det indskydende selskab efter fusionen vil være at genfinde i den danske filial, på nær nogle aktier, der er solgt i februar 2005. Den nuværende aktivitet i det indskydende selskab vil efter fusionen fortsætte uændret i den danske filial af SE-selskabet.

Det følger af fusionsskattelovens § 15, stk. 4, at for så vidt de aktiver og passiver, der forbliver under dansk beskatning, overdrages disse med succession i forbindelse med fusionen.

Det har ikke været SKAT muligt under sagen at få klarhed over, hvorvidt der ved fusionen er immaterielle aktiver, som eksempelvis goodwill, der må anses overdraget til det svenske SE-selskab, og dermed udgår af dansk beskatning. Nærværende tilladelse er derfor givet med forbehold om, at tilladelsen til skattefri fusion alene omfatter de aktiver og passiver, som forbliver under dansk beskatning. For øvrige aktiver og passiver gælder, at der skal ske beskatning i henhold til selskabsskattelovens § 5. Dersom der er tale om, at der i forbindelse med fusionen er goodwill, der udgår af dansk beskatning, skal der således ske beskatning ved overdragelsen heraf efter gældende regler.