Dato for udgivelse
03 Feb 2006 14:43
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
24 Jan 2006 15:31
SKM-nummer
SKM2006.51.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
06-003010
Dokument type
Bindende svar
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Goodwill
Resumé
Ligningsrådet blev spurgt, om værdien af goodwill på et anpartsselskab kunne ansættes til 2.970.00 kr. I overensstemmelse med syns- og skønsrapporten fandt Skatterådet, at goodwill kunne ansættes til 3.500.000 kr.
Reference(r)
Afskrivningsloven § 40
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-1 E.I.1.4

Spørgsmål

  1. Kan overdragelsessummen på kr. 2.977.000 godkendes?
  2. Vil det sælgende driftsselskab blive beskattet af den eventuelle skattemæssige avance på goodwill?
  3. Vil hvert af de 3 nystiftede selskaber opnå fuld skattemæssig afskrivningsret på den nyerhvervede goodwill svarende til en tredjedel?

Svar

  1. Nej. Værdien af goodwill skal i overensstemmelse med syns- og skønsrapporten fastsættes til 3.500.000 kr.
  2. Det sælgende driftsselskab bliver beskattet af den skattemæssige avance på 830.000 kr., svarende til differencen mellem 3.500.000 kr. og 2.670.000 kr.
  3. Ja. Hvert af de tre nystiftede selskaber vil få fuld skattemæssig afskrivningsret på den nyerhvervede goodwill svarende til en tredjedel af den kontante værdi af overdragelsessummen.
Beskrivelse af de faktiske forhold

Tandlægerne A, B og C driver klinik gennem et i fællesskab oprettet anpartsselskab, X ApS. Anpartsselskabet blev etableret i 1989. Selskabet ejes ligeligt af de 3 anpartshavere.

I forbindelse med et forestående generationsskifte ønsker parterne at foretage en opdeling af virksomheden således, at hver af de tre tandlæger stifter et anpartsselskab som de hver især kontrollerer/ejer 100 %, hvorefter det eksisterende driftsselskab frasælger aktiviteterne til de tre nystiftede anpartsselskaber.

Det nuværende driftsselskab vil således frasælge ca. en tredjedel af driftsmateriellet og en tredjedel af goodwillen til hvert af de tre selskaber, der herefter agter at drive virksomhed som selvstændige tandlægeselskaber, hvori hvert selskab genererer egne indtægter gennem de tandbehandlinger, som det i det pågældende selskab ansatte personale forestår, og således af de faste omkostninger vedrørende det fælles kliniklejemål og eventuelt fælles personale deles ligeligt mellem selskaberne, hvorimod de variable udgifter fordeles efter omsætning. De tre selvstændige selskaber skal efter omstruktureringen deltage i et samarbejde om deling af fællesudgifter til husleje m.v.

Tandlægevirksomheden påtænkes videreført som et interessentskab med tandlægernes anpartsselskaber som interessenter.

Ønsket om en ændret selskabskonstruktion er bl.a. begrundet i et ønske om at kunne få nyindtrædende interessenter i tandlægefællesskabet. Det er ønsket at optage 2 nye tandlæger som interessenter, men dette vil afvente at selskabskonstruktionen ændres, således at hver deltager i interessentskabet deltager gennem et af hver tandlæge fuldt ud ejet anpartsselskab.

I tilknytning hertil er det oplyst, at de 2 nye tandlægers anpartsselskaber vil indtræde i det fortsættende interessentskab og deltage i dets fælles ledelse samtidigt med indgåelse af interessentskabskontrakten for selskabet.

Det eksisterende driftsanpartsselskab erhvervede pr. 1.1.1991 goodwill til en værdi af kr. 2.670.000. Repræsentanten har oplyst, at denne værdi var fastsat ud fra den dagældende branchekutyme. Den bogførte værdi af goodwill pr. 31.12.2001 udgør kr. 0.

Den samlede kontante afståelsessum til de tre nyetablerede selskaber udgør kr. 2.977.000. Denne afståelsessum fremkommer ved på baggrund af omsætningstallene for år 2000 at beregne goodwill som 48 % af den omsætning, der hviler på de tre indehavere (4,9 mio.), og hertil at lægge 25 % af den omsætning, der hviler på de to ansatte tandlægeassistenter.

Repræsentanten har i denne forbindelse bemærket, at ingen af de to ansatte tandlægeassistenter har klausuler i deres ansættelseskontrakter, som beskytter arbejdsgiveren imod, at de pågældende behandler patienterne efter en eventuel fratræden. Goodwillen knyttet til den omsætning, der genereres af de ansatte tandlæger, må derfor efter repræsentantens vurdering betegnes som usikker, idet omsætningen i en vis udstrækning er betinget af, at de to pågældende tandlægeassistenter fortsat arbejder for de tre nystiftede anpartsselskaber.

Ovenstående beregningsmetode skulle ifølge repræsentanten være i overensstemmelse med branchekutymen for tandlæger. Der er imidlertid ikke indhentet en vurdering af tandlægevirksomhedens goodwill fra Dansk Tandlægeforening eller fra en formidler af tandlægeklinikker. Repræsentanten har i den forbindelse oplyst, at det ikke er muligt at indhente en udtalelse fra Dansk Tandlægeforening. Dansk Tandlægeforening skulle ifølge det oplyste ikke være informeret om overdragelsesvilkår for tandlægepraksis, ligesom foreningen ikke udgiver statistisk materiale herom.

Endelig er det oplyst, at den samlede lønindtægt til de 3 tandlæger i det ophørende anpartsselskab anslås til at fordele sig med ca. 20% til A, 36% til B og 44% til C.

Styrelsens indstilling og begrundelse.

Ligningsrådet har i overensstemmelse i med styrelsens indstilling opfordret forespørgeren til at anmode om syn og skøn, hvilket blev fulgt at forespørgeren. Der er den 15. marts 2005 blevet udarbejdet syns- og skønsrapport.

Skønsmanden konkluderede følgende vedrørende værdien af anpartsselskabets goodwill:

"På baggrund af de foreliggende oplysninger, herunder den analyse jeg har udarbejdet om klinikkens behandlings- og omkostningsniveau, samt det indtryk, som jeg har fået ved besøget og samtalerne på klinikken, vil jeg vurdere, at goodwill for klinikkens patienter ligger på 3.500.000 kr. kontant ved en handel pr. august 2002. Det svarer til 43,4 % af klinikkens omsætning i 2002, eller til 746 kr. pr. patient i behandling i 2002."

I fortsættelse heraf har skønsmanden vurderet, at klinikken ved et salg pr. marts 2005 kunne afstås til en goodwill på 4,8 mio. kr.

Forespørgers eventuelle opfattelse iflg. anmodningen

Told- og Skattestyrelsen har spurgt repræsentanten, 1) om der er bemærkninger til den af skønsmanden foretagne værdiansættelse af goodwill, 2) om repræsentanten fastholder, at værdien af goodwill bør fastsættes til 2.977.000 kr., og 3) om repræsentanten i øvrigt ønsker at kommentere den fremlagte rapport.

Repræsentanten har anført, at han ingen bemærkninger har til den af skønsmanden foretagne værdiansættelse af goodwill til 3,5 mio. kr.

SKATs indstilling og begrundelse

Indledningsvis bemærker SKAT, at værdien af goodwill fastsat af skønsmanden ikke er sammenfaldende med den værdi, som forespørgeren har anført i den oprindelige anmodning af 19. august 2002, idet skønsmanden har nået til et beløb på 3.500.000 kr., svarende til 2.977.000 kr. plus 17 % af 2.977.000 kr.

SKAT må imidlertid konstatere, at skønsmandens konklusioner bygger på udførlige økonomiske analyser, mens repræsentantens værdifastsættelse af goodwill blev foretaget med henvisning til branchekutyme. Trods styrelsens anmodning herom har repræsentanten dog ikke dokumenteret eksistensen af den nævnte branchekutyme.

SKAT bemærker dernæst, at repræsentanten har tilkendegivet, at han ingen bemærkninger har til den af skønsmanden foretagne værdiansættelse af goodwill.

SKAT er derfor af den opfattelse, at værdien af goodwill bør fastsættes i overensstemmelse med det i syns- og skønsrapporten anførte.

SKAT indstiller, at spørgsmål 1 besvares benægtede. I fortsættelse heraf indstiller SKAT, at værdien af goodwill med henvisning til syns- og skønsrapport fastsættes til 3.500.000 kr.

For så vidt angår spørgsmål 2 indstiller SKAT, at der i besvarelsen anføres, at det sælgende driftsselskab bliver beskattet af den skattemæssige avance på 830.000 kr., svarende til differencen mellem den skønnede værdi af goodwill på 3.500.000 kr. og 2.670.000 kr., svarende til værdien af goodwill på erhvervelsestidspunktet.

Ad spørgsmål 3

Efter afskrivningslovens § 40, stk. 5, sker der en nedsættelse af afskrivningsgrundlaget i tilfælde af overdragelse af goodwill mellem parter, hvor den ene part har bestemmende indflydelse på den andens handlemåde.

Da hver af de nuværende anpartshavere i X ApS ikke har mulighed for at overdrage dele af tandlægeselskabets aktiviteter inkl. goodwill til sit nystiftede selskab uden samtykke fra de øvrige anpartshavere er det SKAT´s vurdering, at der ikke er bestemmende indflydelse ved overdragelsen af 1/3 goodwill fra det nuværende tandlægeanpartsselskab til hvert af de nystiftede tandlægeselskaber.

Hvert af de tre nystiftede selskaber vil få fuld skattemæssig afskrivningsret på den nyerhvervede goodwill svarende til en 1/3 af den kontante værdi af overdragelsessummen.

Skatterådet tiltræder indstillingen.

Svaret er bindende for skattemyndighederne i følgende periode:

5 år.