Dato for udgivelse
22 dec 2005 09:55
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
02 nov 2005 10:42
SKM-nummer
SKM2005.533.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-3-1216-0377
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Ugyldig, frisr
Resumé
En forhøjelse med hævet opsparet overskud efter virksomhedsordningen kunne ikke gennemføres efter ligningsfristens udløb, idet forhøjelsen kunne have været foretaget inden fristens udløb på grundlag af de oplysninger, der fremgik af virksomhedens regnskab.
Reference(r)
Skattestyrelsesloven § 34, stk. 1

Klagen vedrører hævet opsparet overskud i virksomhedsordningen.

 

Landsskatterettens afgørelse

 

Personlig indkomst

Skatteankenævnet ansat et hævet opsparet overskud i virksomhedsordningen på 181.503 kr.

 

Landsskatteretten nedsætter forhøjelsen til 0 kr.

 

Sagens oplysninger

Klageren driver B Køreskole. 

 

I juni 2003 modtog skattemyndigheden en anmodning om genoptagelse af indkomståret 2001. I den forbindelse konstaterede myndigheden, at der ikke var overensstemmelse mellem det opsparede overskud i virksomhedsordningen, som var registreret i statens edb-system, og det beløb, som fremgik af klagerens regnskaber. I statens edb-system var der registreret et opsparet overskud på 181.503 kr. I virksomhedsregnskaberne var der imidlertid anført 0 kr.

 

I virksomhedens regnskab for indkomståret 1999 er der under noten for virksomhedens egenkapital - som en del af årets hævninger - anført 181.503 kr. som hævet opsparet overskud. Denne hævning af tidligere opsparet overskud fremgår fejlagtigt ikke af klagerens indkomstopgørelse for indkomståret 1999.

 

Skattemyndigheden foretog i oktober 2000 en ændring af klagerens indkomstansættelse for indkomståret 1999 vedrørende medhjælpende ægtefælle. Myndigheden var ved denne ligningsmæssige gennemgang ikke opmærksom på differencen vedrørende opsparet overskud.

 

Skattemyndigheden forhøjede den 10. november 2003 klagerens personlige indkomst for 1999 med 181.503 kr., jf. virksomhedsskattelovens § 10, stk. 3 og skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 5. Myndigheden anførte, at skatteansættelsen oprindeligt blev foretaget på et urigtigt og ufuldstændigt grundlag, og at de almindelige forældelsesfrister i skattestyrelseslovens § 34 var suspenderet, når klageren eller hans repræsentant forsætligt eller groft uagtsomt har foranlediget, at skatteansættelsen er foretaget på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag.

 

Skatteankenævnets afgørelse

Skatteankenævnet har stadfæstet forhøjelsen. Til støtte herfor har nævnet anført, at skattemyndigheden har været berettiget til at se bort fra ligningsfristen i skattestyrelseslovens § 34. Der er ved denne vurdering især henset til klagerens manglende reaktion på den forkerte årsopgørelse udskrevet den 25. juli 2000, hvoraf det fremgår, at det hævede opsparede overskud på 181.503 kr. ikke er påført. Endvidere udviser årsopgørelsen en restskat på 27.215 kr. og skyldig arbejdsmarkedsbidrag på 7.401 kr., hvor der i det indsendte regnskab under opgørelse af den private indkomst- og formueopgørelse for året 1999 er opgjort en forventet skyldig restskat på 69.500 kr. og et forventet skyldig arbejdsmarkedsbidrag på 24.000 kr.

 

Efter skattestyrelseslovens § 34 skal den kommunale skatteforvaltning have varslet forhøjelsen af indkomstansættelsen for 1999 senest den 1. maj 2003. Ligningsmyndigheden varslede forhøjelsen af klagers ansættelse for 1999 den 22. juli 2003. Dog kan der ske suspension af nævnte frist i nærmere opregnede tilfælde efter skattestyrelseslovens § 35. Efter denne bestemmelses nr. 6 kan der ske suspension af ansættelsesfristen i det omfang den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en skatteansættelse på et urigtigt eller ufuldstændigt grundlag. Suspensionen forudsætter, at den skattepligtige forsætligt, det vil sige med viden og vilje, eller ved grov uagtsomhed har forholdt oplysningerne for skattemyndighederne. Det forudsættes endvidere, at skattemyndighederne ikke i forvejen er bekendt med tilstrækkelige oplysninger til at foretage en korrekt ansættelse. Suspensionen ophører på det tidspunkt, hvor skattemyndighederne kommer i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til at kunne foretage en korrekt ansættelse. Efter den vejledende regel i lovens forarbejder ophører suspensionen efter 6 måneder.

 

Klagerens påstand og argumenter

Klagerens repræsentant har fremsat påstand om, at den påklagede forhøjelse nedsættes til 0 kr. Til støtte herfor har repræsentanten anført, at klageren alene har handlet simpelt uagtsomt, hvorfor der ikke kan gennemføres en ansættelsesændring udenfor den sædvanlige ansættelsesfrist i § 34. Der er henvist til Østre Landsrets dom refereret i TfS 1995.797. Sagen drejede sig om to tandlæger, der likviderede deres fælles tandlægeselskaber, og i den forbindelse hver modtog et likvidationsprovenu på 721.979 kr. Det fremgik af likvidationsregnskabet, at likvidationen ville udløse særlig indkomstskat, men tandlægerne selvangav ikke provenuet, og tandlægerne blev derfor tiltalt for forsætligt skattesvig, jf. skattekontrollovens § 13, stk. 1. Landsretten frifandt de to tandlæger, idet det i dommens præmisser blev lagt til grund, at tandlægerne hverken havde handlet forsætligt eller groft uagtsomt. Østre Landsrets dom er sammenlignelig med nærværende sag, hvor der har været tale om, at det skattepligtige beløb har fremgået af regnskabet, men at beløbet ved en forglemmelse ikke er blevet overført til selvangivelsen. Afgørelsen er desuden sammenlignelig derved, at der såvel i sagen for Østre Landsret som i nærværende sag har været tale om ekstraordinære skattepligtige indtægter vedrørende komplicerede skatteregler.

 

Repræsentanten har endvidere anført, at 6-månedersfristen i (nu) skattestyrelseslovens § 35, stk. 2, ikke er overholdt af ligningsmyndighederne. Ændringen af skatteansættelsen for indkomståret 1999 er varslet betydeligt mere end 6 måneder efter, at ligningsmyndighederne fik kendskab til det forhold, der ligger til grund for ændringen. Ligningsmyndighedernes afgørelse er derfor ugyldig. Det kan også udtrykkes som i skatteankenævnets afgørelse, hvor det er anført, at suspension af ansættelsesfristen forudsætter, at skattemyndighederne ikke i forvejen er bekendt med tilstrækkelige oplysninger til at foretage en korrekt ansættelse.

 

Det fremgår af regnskabet for 1999 for  køreskolen, at der blev hævet opsparet overskud med 181.503 kr. Det fremgår klart af noten til regnskabet, at der var tale om hævning af opsparet overskud. I forbindelse med gennemførelse af forhøjelsen ved skatteforvaltningens afgørelse af 10. november 2003 er der ikke indhentet yderligere oplysninger. Forhøjelsen er alene gennemført på baggrund af denne ene oplysning om hævet opsparet overskud, som allerede fremgik af 1999-regnskabet. Skatteregnskabet 2000 for køreskolen er dateret den 26. juni 200l, og det fremgår af regnskabet, at opsparet overskud udgjorde 0 kr. Selvom det måtte lægges til grund, at noten i 1999-regnskabet var uklar, havde skatteforvaltningen allerede medio 2001 præcist de oplysninger, der efterfølgende i 2003 dannede grundlag for forhøjelsen. Skatteforvaltningen gennemgik allerede i oktober 2000 klagerens skatteansættelse for indkomståret 1999, idet skatteforvaltningen den 29. oktober 2000 udsendte en agterskrivelse omkring forholdet vedrørende "medhjælpende ægtefælle". Skatteforvaltningen har således haft en konkret anledning til at opdage uoverensstemmelsen mellem A's selvangivelse og den indsendt indkomst- og formueopgørelse for indkomståret 1999.

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Ifølge skattestyrelseslovens § 34, stk. 1, kan skattemyndighederne ikke afsende et varsel om forhøjelse af en skatteansættelse efter den 1. maj i det 4. år efter indkomstårets udløb.  En varslet forhøjelse af en skatteansættelse skal være foretaget senest den 1. august i det 4. år efter indkomstårets udløb, medmindre en anmodning fra den skattepligtige om udskydelse af denne frist er imødekommet. Såfremt den skattepligtige eller nogen på dennes vegne forsætligt eller groft uagtsomt har bevirket, at skattemyndighederne har foretaget en ansættelse på et urigtigt og ufuldstændigt grundlag, regnes fristen i stk. 1 fra det tidspunkt, hvor skattemyndighederne kom i besiddelse af tilstrækkelige oplysninger til at foretage en korrekt ansættelse, jf. § 35, stk. 1, nr. 5.

 

I virksomhedens regnskab for indkomståret 1999 er der under noten for virksomhedens egenkapital anført 181.503 kr. som hævet opsparet overskud. Noten indeholder en særskilt kolonne vedrørende opsparet overskud, hvor der er anført en primosaldo på 119.792 kr. ekskl. virksomhedsskat og en ultimosaldo på 0 kr. Der er ikke i forbindelse med gennemførelse af forhøjelsen den 10. november 2003 indhentet yderligere oplysninger. Forhøjelsen kunne derfor være foretaget inden ansættelsesfristens udløb ud fra oplysningen om hævet opsparet overskud i regnskabet for 1999. Den påklagede ansættelse er ugyldig i henhold til skattestyrelseslovens § 34, stk. 1, idet den først er foretaget den 10. november 2003. Forhøjelsen nedsættes derfor til 0 kr.