Dato for udgivelse
22 dec 2005 12:59
Gyldig til
1. januar 2012
Til
virksomheder, der er registreret efter lov om registreringsafgift af motorkøretøjer mv.
Sagsnummer
05-014952
Ansvarlig styrelse
Motorstyrelsen
Resumé

Nedslag i registreringsafgiftsgrundlaget for nye dieselbiler med lavt partikeludslip i 2006-2009 og ophør af registreringsafgiftsnedsættelsen for bagrudevisker og -vasker fra 2007


Folketinget har den 16. december 2005 vedtaget lovforslag L 80B om ændring af registreringsafgiftsloven mv.

Lovændringen betyder, at der fra den 1. janaur 2006 gives nedslag i den afgiftspligtige værdi for for nye dieselbiler med lavt partikeludslip. Nedslaget gives i årene 2006-2009, idet det forventes, at alle nye person- og varebiler, der kører på diesel, vil være forsynet med et partikelfilter for at opfylde EU's emissionskrav fra 2010.

For nye dieseldrevne person- og varebiler, (dvs. som drives af motorer med kompressionstænding), forsynet med partikelfilter, hvor emissionen af partikler højst udgør de nedenfor angivne mængder, nedsættes den afgiftspligtige værdi med 4.000 kr.

Personbilers par­ti­kel­emission må ikke overstige 5 mg pr. kilometer. For kategori N1 varebiler i klasse I, II og III må partikelemissionen ikke overstige henholdsvis 5 mg pr. kilometer, 8 mg pr. kilometer eller 12 mg pr. kilometer. Emissionen fastslås i overensstemmelse med bilag I til Rådets direktiv 70/220/EØF af 20. marts 1970 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om foranstaltninger mod luftforurening forårsaget af emissioner fra motorkøretøjer og senere ændringer heraf. Med dagens teknologi kan grænseværdierne kun opnås med partikelfilter.

Samtidig er det besluttet at afskaffe rabatten i registreringsafgiften på bagrudeviskere/vaskere fra den 1. januar 2007, idet bagrudeviskere er blevet standardudstyr i de fleste biler.

 

Med venlig hilsen

 

SKAT

Henvisning
Punktafgiftsvejledningen