Dato for udgivelse
19 dec 2005 09:40
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
27 sep 2004 12:45
SKM-nummer
SKM2005.507.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
17. afdeling, S-2821-04
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momssvig , uregistreret momsvirksomhed, strafudmåling
Resumé

T var i en sag behandlet efter retsplejelovens § 922 tiltalt for overtrædelse af momslovgivningen ved med forsæt til unddragelse af afgifter i perioden 1. januar 1999 - 31. december 2002 at have drevet momspligtig virksomhed uden anmeldelse til de statslige told- og skattemyndigheder samt med forsæt til afgiftsunddragelse at have deklareret moms på udstedte fakturaer, hvorved statskassen blev unddraget 128.907 kr. i moms. Sagens behandling ved landsretten angik strafudmålingen, idet T havde anket med påstand om formildelse og anklagemyndigheden havde påstået skærpelse.

T var i byretten blevet straffet med fængsel i 30 dage og en tillægsbøde på 125.000 kr. Landsretten fandt, at fængselsstraffen var passende udmålt, og tiltrådte udmålingen af tillægsbøden og fastsættelsen af forvandlingsstraffen. Landsretten bemærkede, at udgangspunktet ved en lovovertrædelse af den foreliggende karakter er, at der ikke er grundlag for at anvende en betinget dom, jf. Højesterets domme gengivet i SKM2004.356.HR og SKM2004.357.HR Landsretten fandt ikke, at forløbet af sagen kunne begrunde, at dette udgangspunkt blev fraveget. Da der heller ikke i øvrigt forelå særlige omstændigheder, blev det tiltrådt, at fængselsstraffen ikke kunne gøres betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Byrettens dom blev således stadfæstet.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 3
Straffeloven § 50, stk. 2

Østre Landsrets dom af 27. september 2004, 17. afdeling, S-2821-04

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat Ulla Wulff Hansen, besk.)

Afsagt af landsdommerne

Erik Kjærgaard, Lone Kerrn-Jespersen og Dorte Paag (kst.) med domsmænd

-----------

Lyngby byrets dom af 18. juni 2004, 1.415/2004)

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 922.

Retsmødebegæring er modtaget den 10. marts 2004.

T er tiltalt for

overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt. og § 52, stk. 3,

ved i perioden fra den 1. januar 1999 til den 31. december 2002 med forsæt til afgiftsunddragelse at have drevet momspligtig virksomhed uden anmeldelse til de statslige told- og skattemyndigheder samt med forsæt til afgiftsunddragelse af have deklareret moms på udstedte fakturaer, hvorved statskassen blev unddraget 128.907,- kr. i moms.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om frihedsstraf samt tillægsbøde på ikke under 125.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2.

Tiltalte T har erkendt sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Herom henvises til retsbogen.

Der er foretaget undersøgelse i medfør af retsplejelovens § 808. Der foreligger erklæring af 16. juni 2004 fra Kriminalforsorgen. Det fremgår af erklæringens konklusion, at tiltalte er egnet til en betinget dom, herunder med vilkår om samfundstjeneste.

Tiltalte er ikke straffet.

Rettens bemærkninger

Tiltalte har uden forbehold erkendt sig skyldig. Tilståelsen støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes til fængsel i 30 dage, jf. momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. § 47, stk. 1, 1. pkt., og § 52, stk. 3.

Retten finder ikke, at der - uanset tiltaltes gode personlige forhold - er oplyst sådanne særlige omstændigheder, som kan begrunde, at frihedsstraffen gøres betinget, herunder med vilkår om samfundstjeneste.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 125.000 kr., jf. straffelovens § 50, stk. 2. Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 30 dage.

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 125.000 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger, herunder salær 1.500 kr. med tillæg af moms til den beskikkede forsvarer, advokat Ulla Wulff Hansen.

----------

Østre Landsrets dom af 27. september 2004, 17. afdeling, S-2821-04

Lyngby Rets dom af 18. juni 2004 (1.415/2004) er anket af T med påstand om formildelse.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse.

Sagen angår sanktionsfastsættelsen for tiltalte, der har er kendt sig skyldig i overtrædelse af momslovens § 47, stk. 1, 1. pkt. og den dagældende § 52, stk. 3, nu § 52, stk. 6, jf. § 81, stk. 3, jf. stk . 1, nr. 2

Tiltalte har i landsretten givet forklaring om sine personlige forhold og forklaret blandt andet, at han pr. 1. oktober 2004 har opnået ansættelse i en anden virksomhed. Han har i et stykke tid ikke kunnet overholde aftalen fra maj 2004 med ToldSkat om afdragsvis betaling af det skyldige momsbeløb, idet han ikke har haft indtægter.

Det fremgår af sagen, at ToldSkat anmodede om tiltalerejsning den 8. december 2003, efter at ToldSkat havde modtaget en anmeldelse fra en privatperson i august 2002. Retsmødebegæring er indgivet den 10. marts 2004.

Landsrettens begrundelse og resultat

Landsretten finder fængselsstraffen, der fastsættes efter momslovens.§ 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 2, jf. §§ 47, stk. 1, 1. pkt. og dagældende § 52, stk. 3, nu § 52, stk. 6, passende udmålt. Udmålingen af tillægsbøden og fastsættelsen af forvandlingsstraffen tiltrædes.

Udgangspunktet ved en lovovertrædelse af den foreliggende karakter er, at der ikke er grundlag for at anvende en betinget dom, jf. Højesterets domme gengivet i SKM2004.356.HR og SKM2004.357.HR. Landsretten finder ikke, at forløbet af sagen kan begrunde, at dette udgangspunkt fraviges. Da der heller ikke i øvrigt foreligger særlige omstændigheder tiltrædes det, at fængselsstraffen ikke kan gøres betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom i sagen mod T stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.