Dato for udgivelse
19 Dec 2005 09:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
16 Sep 2004 10:57
SKM-nummer
SKM2005.506.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
5. afdeling, S-1712-04
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Straf
Overemner-emner
Straf
Emneord
Momssvig, forsæt, groft uagtsom, tillægsbøde, strafudmåling
Resumé

T var tiltalt for overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, med forsæt til afgiftsunddragelse, og § 81, stk. 1, nr. 1, ved grov uagtsomhed, ved som hovedaktionær og direktør i ApS i perioden 1. januar 2001 til 31. december 2002 at have angivet selskabets momstilsvar for lavt. Unddragelsen var i alt 268.497 kr.

Byretten idømte fængsel i 40 dage og en tillægsbøde på 225.000 kr.

Landsretten stadfæstede dommen.

Reference(r)

Momsloven § 81, stk. 1 
Momsloven § 81, stk. 3
Straffeloven § 50, stk. 2

Vestre Landsrets dom af 16. september 2004, 5. afdeling, S-1712-04

Parter

Anklagemyndigheden

mod

T
(advokat K. O. Pedersen).

Afsagt af landsdommerne

Lilholt, Fabrin og Michael Ellehauge (kst.) med domsmænd

----------

Århus Byrets dom af 4. juni 2004, 8. afdeling, SS 8.1173/2004

Denne sag er behandlet efter retsplejelovens § 922.

Retsmødebegæring er modtaget den 11. marts 2004.

T er tiltalt for overtrædelse af

1.

...

overtrædelse af momslovens § 81, stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, og § 81, stk. 1, nr. 1,

ved som hovedaktionær og direktør i selskabet A.A. Sport A/S, CVR-nr. ..., med forsæt til momsunddragelse i perioden 1. januar 2001 til 31. december 2002, over for ToldSkat, at have angivet virksomhedens momstilsvar for lavt med kr. 245.917, ligesom han yderligere ved grov uagtsomhed i samme periode over for nævnte myndighed urigtigt angav virksomhedens momstilsvar for lavt med kr. 22.580, alt hvorved statskassen blev unddraget i alt kr. 268.497 i moms.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om ubetinget fængselsstraf samt tillægsbøde.

Tiltalte har erkendt sig skyldig.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte.

Rettens bemærkninger

Tiltaltes uforbeholdne tilståelse støttes af de oplysninger, der i øvrigt foreligger. Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig.

Straffen fastsættes efter momslovens § 81 stk. 3, jf. stk. 1, nr. 1, og § 81 stk. 1, nr. 1, til fængsel i 40 dage.

Der foreligger ikke sådanne særlige omstændigheder, at der er grundlag for at gøre dommen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste, jf. herved Højesterets dom af 10. maj 2004.

I medfør af straffelovens § 50, stk. 2, idømmes tiltalte en bøde på 225.000 kr.

Forvandlingsstraffen for bøden er fastsat nedenfor.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Tiltalte T skal straffes med fængsel i 40 dage.

Tiltalte skal betale en bøde på 225.000 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 60 dage.

Tiltalte skal betale 10.000 kr. med tillæg af moms af forsvarerens salær, resten af salæret betales af statskassen.

----------

Vestre Landsrets dom af 16. september 2004, 5. afdeling, S-1712-04

Retten i Århus, 8. afdeling, har den 4. juni 2004 afsagt dom i sagen i 1. instans (SS 8.1173/2004).

Tiltalte, T, har påstået formildelse, navnlig således at fængselsstraffen gøres betinget med vilkår om samfundstjeneste.

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse, navnlig således at tillægsbøden forhøjes til 250.000 kr.

I forbindelse med ankesagen har Kriminalforsorgen foretaget en personundersøgelse. I erklæringen herom af 15. juli 2004 hedder det, at tiltalte findes egnet til at modtage en betinget dom, herunder med vilkår om samfundstjeneste.

Forklaringer

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han kan se, at han har gjort noget helt tåbeligt, set i lyset af de konsekvenser, det har medført. Han fik ideen til besvigelserne, da han ved et sportsstævne tilfældigt overhørte en samtale om omfakturering. Hans ældste datter på 17 år bor hos ham og vil måske droppe ud af gymnasiet, hvis han skal i fængsel. Han har et nært forhold til både hende, til sin 15-årige datter samt til sine 8-årige tvillinger. Hans ægteskab er forlist, og han er nu separeret. I sit firma har han måttet finde en ny agent, idet hans forsikringsselskab kontaktede hans hidtidige agent.

Landsrettens begrundelse og resultat

Fængselsstraffen er passende fastsat.

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det, at der ikke er grundlag for at gøre fællesstraffen betinget, heller ikke med vilkår om samfundstjeneste.

Efter det foreliggende er der ikke grundlag for at forhøje tillægsbøden.

Landsretten stadfæster derfor dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Byrettens dom stadfæstes.

Tiltalte skal betale sagens omkostninger for landsretten.