Dato for udgivelse
21 Dec 2005 08:08
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 Nov 2005 10:59
SKM-nummer
SKM2005.513.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-4-1229-0231
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Arbejdsmarkedsbidrag, tilbagebetaling, frist
Resumé
Anmodning om tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag blev ikke imødekommet, idet ansøgningsfristen, 1. juni 2005, var overskredet.
Reference(r)

Statsskatteloven § 35, stk. 2
Statsskatteloven § 37, stk. 1, nr, 7

Sagen vedrører en anmodning om tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag, der er indgivet efter udløb af ansøgningsfristen.

 

Landsskatterettens afgørelse

ToldSkat har ikke imødekommet klagerens anmodning om tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag, idet anmodningen er modtaget efter ansøgningsfristens udløb den 1. juni 2005, jf. skattestyrelseslovens § 35, stk. 2.

 

Landsskatteretten stadfæster ToldSkats afgørelse.

 

Sagens oplysninger

Klageren er selvstændigt erhvervsdrivende og har i indkomståret 2001 modtaget 72.556 kr. i dagpenge ved sygdom eller barsel.

 

Østre Landsret har ved dom af 24. september 2003 fastslået, at sygedagpenge udbetalt til en selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen ikke skal indgå i beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidrag.

 

Told- og Skattestyrelsen har herefter den 5. oktober 2004 som følge af dommen udsendt et genoptagelsescirkulære, TSS-cirkulære nr. 23. Det fremgår af cirkulæret, at dommen ifølge Told- og Skattestyrelsens opfattelse har den følge, at sygedagpenge og andre lignende overførselsindkomster ikke skal anses for indtægter ved selvstændigt erhvervsvirksomhed. Dette er en ændring af praksis, hvorfor dommen giver mulighed for genoptagelse. Det fremgår videre af cirkulæret, at:

 

"Målgruppen for cirkulæret er selvstændigt erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller, som i perioden fra og med indkomståret 1995 har modtaget sygedagpenge og andre lignende overførselsindkomster. Det er yderligere en forudsætning for genoptagelse, at de pågældende ydelser har været medregnet til virksomhedens indkomst.

 

Anmodning om ekstraordinær genoptagelse efter dette cirkulære skal indgives senest den 1. juni 2005.

 

Selvstændigt erhvervsdrivende og medarbejdende ægtefæller, som i strid med pkt. 6-10 ovenfor ved skatteansættelsen...er blevet stillet, som om sygedagpenge og andre lignende overførselsindkomster indgår i indtægterne ved selvstændig erhvervsvirksomhed, kan efter anmodning for genoptaget skatteansættelsen...

 

For så vidt angår genoptagelse af arbejdsmarkedsbidrag, midlertidig pensionsopsparing og særligt pensionsbidrag gælder følgende: Efter arbejdsmarkedsfondslovens § 15, stk. 2, finder skattestyrelseslovens §§ 34 og 35 tilsvarende anvendelse, for så vidt angår anmodninger om genoptagelse af opgørelsen af arbejdsmarkedsbidrag.

 

Genoptagelse af opgørelsen af midlertidig pensionsordning og særlig pensionsopsparing sker efter samme regler som for arbejdsmarkedsbidrag. Det følger tillige af den gældende § 17 b, stk. 1, sidste pkt., i ATP-loven om den midlertidige pensionsordning og ATP-lovens § 17 f, stk. 1, sidste pkt., særlig pensionsopsparing, jf. arbejdsmarkedsfondslovens § 15, stk. 2, og skattestyrelseslovens §§ 34 og 35...

 

Efter skattestyrelseslovens § 34, stk. 2, kan der ske genoptagelse, hvis anmodning herom indgives senest den 1. maj i det 4. år efter indkomstårets udløb... Hvis fristen er udløbet, kan der i henhold til skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 7, endvidere foretages genoptagelse til gunst for den skattepligtig fra og med det indkomstår, der har været til prøvelse i den første sag, der resulterede i underkendelse af praksis, eller fra og med det indkomstår, der er påbegyndt, men endnu ikke er udløbet 5 år forud for underkendelsen af praksis.

 

Sagen i SKM 2003.416 ØLR vedrører indkomståret 1995, og der kan dermed ske genoptagelse fra og med dette indkomstår.

 

Efter skattestyrelseslovens § 35, stk. 2, skal anmodning om genoptagelse efter skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 7, fremsættes 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af fristerne i § 34. Anmodningen vil dog blive anset for rettidig, hvis den indgives senest den 1. juni 2005..."

 

Told- og Skattestyrelsen har i marts 2005 udsendt et brev til alle personer, der kan være omfattet af cirkulæret. Klageren er blandt de personer, der har modtaget dette brev. Det fremgår blandt andet af brevet, at:

 

"Det forhold, at De er udsøgt i vores system, betyder ikke nødvendigvis, at De har betalt for meget arbejdsmarkedsbidrag, særlig pensionsbidrag eller lønsumsafgift. Det afhænger blandt andet af, hvordan De har selvangivet de pågældende overførselsindkomster. Det er derfor ikke sikkert, at De har penge til gode hos os.

 

Det er således nødvendigt, at De henvender Dem til den regionale told- og skattemyndighed senest den 1. juni 2005 for at få nærmere besked om en eventuel tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag, særlig pensionsbidrag og lønsumsafgift.

 

Hvis De allerede har bedt om at få tilbagebetaling, beder vi Dem om at se bort fra dette brev."

 

Klageren har indsendt en udateret anmodning om ændring af arbejdsmarkedsbidrag, der er modtaget og stemplet af ToldSkat den 5. juli 2005. Ansøgningen er udfærdiget på en kopi af brevet fra Told- og Skattestyrelsen, hvorpå klageren har påført, at hun ønsker tilbagebetaling. Det er ikke i anmodningen begrundet, hvorfor anmodningen er indsendt efter udløbet af fristen.

 

ToldSkats afgørelse

ToldSkat har ikke imødekommet klagerens anmodning om tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag, idet anmodningen er modtaget efter ansøgningsfristens udløb den 1. juni 2005, jf. skattestyrelseslovens § 35, stk. 2.

 

Genoptagelse af beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidrag m.v. kan som følge af Østre Landsrets dom af 24. september 2003 ske med hjemmel i skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 7. Anmodning om ændring af beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidrag m.v. for indkomståret 2001 og tidligere indkomstår er omfattet af 6 måneders reaktionsfristen for ændring af ansættelser ud over den almindelige ansættelsesfrist i skattestyrelseslovens § 34., jf. § 35, stk. 2, 1. pkt.

 

Told- og Skattestyrelsen har som følge af dommen udsendt genoptagelsescirkulæret TSS-cirkulære 2004-23, der bortfaldt den 1. juni 2005.

 

Reaktionsfristen på 6 måneder løber i princippet fra det tidspunkt, hvor det forhold, der begrunder fravigelsen af de almindelige ansættelsesfrister i skattestyrelseslovens § 34, er kommet den skattepligtige (bidragspligtige) til kundskab. I cirkulæret er reaktionsfristen forlænget til den 1. juni 2005.

 

Ifølge § 35, stk. 2, 2. pkt., kan skatteministeren efter anmodning dispensere fra overskridelse af 6 måneders fristen, hvis der foreligger særlige omstændigheder. Kompetencen til at dispensere er udlagt til de regionale told- og skattemyndigheder, jf. SKM 2003.324 DEP.

 

Klagerens anmodning om ændring af grundlaget for arbejdsmarkedsbidrag er indsendt efter udløbet af den forlængede 6 måneders reaktionsfrist den 1. juni 2005. Der er ikke oplyst særlige omstændigheder, der giver grundlag for at dispensere fra fristen. Derfor har ToldSkat ikke imødekommet anmodningen om ændring af bidragsgrundlaget m.v. for 2001.

 

En henvendelse til skattemyndighederne i Gentofte i 2002, jf. nedenfor, kan desuden ikke anses for en anmodning om tilbagebetaling i medfør af TSS-cirkulære 2004-23, allerede fordi Østre Landsrets dom først er afsagt den 24. september 2003 og cirkulæret udsendt den 5. oktober 2004.

 

Klagerens påstand og argumenter

Klageren har fremsat påstand om, at der skal ske tilbagebetaling af i alt 72.556 kr. vedrørende for meget betalt arbejdsmarkedsbidrag, særligt pensionsbidrag og lønsumsafgift af dagpenge ved barsel.

 

Klageren har i indkomståret 2001 betalt arbejdsmarkedsbidrag, særligt pensionsbidrag og lønsumsafgift af dagpenge ved barsel i alt 72.556 kr. Ved brev fra Told- og Skattestyrelsen af marts 2005 er det kommet til klagerens kundskab, at dette ikke er korrekt, og at hun i henhold til en dom fra september 2003 kan få tilbagebetalt for meget betalt arbejdsmarkedsbidrag m.v.

 

Umiddelbart følte klageren ikke anledning til at gøre noget, da det af brevet fremgik, hvor meget beregningsgrundlaget udgjorde. Det fremgik ikke direkte, at hun skulle anmode om at få sine for meget indbetalte penge tilbagebetalt. Hun regnede derfor med, at dette ville ske automatisk. I forbindelse med skatteansættelsen for 2001 er der tillige anmodet om tilbagebetaling hos den kommune, hvor hun var bosiddende på daværende tidspunkt. Dette alene er ifølge brevet grund nok til at se bort fra brevet.

 

I juni måned i år i forbindelse med, at klagerens mand forberedte udfærdigelse af selvangivelser, ringede han til ToldSkat, regionen for at finde ud af, om de skulle foretage sig noget, da de ikke havde modtaget deres tilgodehavende. ToldSkat oplyste, at de blot skulle underskrive en kopi af brevet og sende det ind. Klagerens mand spurgte til forældelsesfrister og fik oplyst, at det var der ikke. De fremsendte herefter en kopi med underskrift i forbindelse med fremsendelse af selvangivelser. Derfor har ToldSkat først modtaget brevet den 5. juli 2005.

 

Det er derfor med stor undren, at klageren har modtaget brev om, at ToldSkat ikke kan imødekomme anmodningen om tilbagebetaling. Der henvises til skattestyrelseslovens § 35, stk. 2, som klageren ikke har kendskab til. Klageren er bekendt med en forældelsesfrist på 5 år i forbindelse med ændring af skatteansættelser. Det kommer derfor bag på klageren, at der pludseligt er indført en 6 måneders frist ved et cirkulære, som almindelige borgere ikke nødvendigvis kommer i besiddelse af.

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 7, jf. lov nr. 410 af 2. juni 2003, at der kan ske en ekstraordinær genoptagelse af en skatteansættelse, hvis en hidtidig praksis er endelig underkendt ved bl.a. en dom. I dette tilfælde kan genoptagelse foretages til gunst for den skattepligtige fra og med det indkomstår, der har været til prøvelse i den første sag, der resulterede i underkendelse af praksis, eller fra og med det indkomstår, der er påbegyndt, men endnu ikke udløbet 5 år forud for underkendelsen af praksis.

 

Det fremgår af § 35, stk. 2, at en ansættelse kun kan foretages i de i stk. 1 nævnte tilfælde, hvis genoptagelsesanmodningen fremsættes af den skattepligtige inden 6 måneder efter, at den skattepligtige er kommet til kundskab om det forhold, der begrunder fravigelsen af ansættelsesfristen. Skatteministeren kan dispensere fra fristen, hvis der foreligger særlige omstændigheder.

 

Kompetencen til at dispensere er i medfør af SKM 2003.324 DEP udlagt til den myndighed, der træffer afgørelse i 1. instans. Afgørelsen kan påklages på samme måde som afgørelsen i genoptagelsesspørgsmålet.

 

Det fremgår af procesvejledningen for 2005-2 afsnit G.1.1.2, at hvis der ved dom er sket en underkendelse af praksis, og der er udstedt et genoptagelsescirkulære, løber reaktionsfristen i § 35, stk. 2, for anmodning om ændring af skatteansættelsen fra tidspunktet for offentliggørelsen af genoptagelsescirkulæret.

 

I dette tilfælde er hidtidig praksis vedrørende behandlingen af visse overførselsindkomster i relation til selvstændigt erhvervsdrivende underkendt ved Øster Landsrets dom af 24. september 2003. Det fremgår således af dommen, at sygedagpenge udbetalt til en selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen ikke skal indgå i beregningsgrundlaget for arbejdsmarkedsbidrag. Dommen vedrører indkomståret 1995.

 

Klageren er selvstændigt erhvervsdrivende og har i indkomståret 2001 modtaget 72.556 kr. i dagpenge ved sygdom eller barsel og er derfor omfattet af den personkreds, der kan påberåbe sig skattestyrelseslovens § 35, stk. 1, nr. 7. Told- og Skattestyrelsens genoptagelsescirkulære er udstedt den 5. oktober 2004 med en udvidelse af reaktionsfristen i skattestyrelseslovens § 35, stk. 2, til den 1. juni 2005. Eftersom klageren først har indsendt sin anmodning om genoptagelse af skatteansættelsen for indkomståret 2001 med henblik på tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag m.v. i begyndelsen af juli 2005 er anmodningen indgivet for sent.

 

Da klageren således har indgivet sin anmodning efter udløbet af fristen, finder Landsskatteretten ikke, at der kan ske genoptagelse af klagerens skatteansættelse for indkomståret 2001 med henblik på tilbagebetaling af arbejdsmarkedsbidrag m.v. Retten finder endvidere ikke, at der foreligger sådanne særlige omstændigheder, at der skal ses bort fra fristoverskridelsen. Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.