Dato for udgivelse
21 Dec 2005 08:13
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
13 Sep 2005 09:54
SKM-nummer
SKM2005.514.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1665-0179
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Kantinedrift, golfklub
Resumé
Salg af adgang til golfbane til ikke-medlemmer og indtægt ved kantinedrift ved banen blev efter en konkret vurdering anset for momsfritaget.
Reference(r)
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 22
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 5
Henvisning
Momsvejledningen 2005-3 D.11.5
Henvisning
Momsvejledningen 2005-3 D.11.22

Klagen skyldes, at en golfklubs indtægter fra salg af adgang til golfbane til ikke-medlemmer og indtægter fra kantinedrift ikke er blevet anset for omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 22.

 

Landsskatterettens afgørelse

Regionens afgørelse ændres.

 

Sagens oplysninger

A golfklub har i henhold til overenskomst af 1. oktober 2001 lejet B Golfbane af C A/S mod betaling af vederlag fastsat på baggrund af klubbens indtægter. Golfbanen består af en 18-huls bane og en par-3 bane med tilhørende klubhus. Klubben driver golfbanen, og afholder alle omkostninger i forbindelse hermed undtagen udgifterne til greenkeepere.

 

Klubbens formål er i henhold til vedtægternes § 2, at etablere eller leje og forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således at klubbens medlemmer kan udøve golfspillet under de bedst mulige forhold. Klubben skal endvidere være medlem af Dansk Golf Union. Af vedtægternes § 3 fremgår det endvidere, at som medlemmer optages kun personer, der opfylder DGUs amatørbestemmelser.

 

I golfbanens klubhus er der indrettet en kantine med et mindre køkken, bardisk, samt borde og stole med siddeplads til 108 personer. Kantinen er åben i sæsonen med selvbetjening fra kl. 7.00 til kl. 23.00 og med betjening fra kl. 12.00 til kl. 17.00. Der er desuden åbent efter aftale med servering af mad. Klubbens personale tilbereder mindre traktementer som eksempelvis sandwich, burgere, pølser mv. Ligeledes kan der købes morgenmad med kaffe/the og rundstykker. I kantinen er der endvidere opstillet automater, hvor der kan købes forskellig mad og drikke. Klubben forestår arrangementer for virksomheder, der mod betaling anvender golfbanerne og modtager bespisning i kantinen.

 

Klubben afholder i mindre omfang arrangementer for virksomheder mod betaling. Arrangementerne omfatter spil på klubbens golfbaner, samt bespisning i klubbens kantine.

 

Klubben har ikke angivet moms af sine indtægter.

 

Regionens afgørelse

Regionen har ikke anset klubbens salg af adgang til 18-huls banen og par-3 banen til ikke-medlemmer, samt salg fra klubbens kantine for omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 22.

 

Levering af disse varer og ydelser er anset for leveringer af forretningsmæssig karakter hvorfor leveringerne ikke er omfattet af momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 22. Som salg af forretningsmæssig karakter anses som udgangspunkt salg fra et fast salgssted, som eksempelvis kiosk, cafeteria eller sportsshop. Salg fra et lokale hvor indretningen er af permanent karakter, med faste åbningstider svarende til branchen, med et bredt varesortiment, vil indikere, at der er tale om salg fra et fast salgssted. Derimod vil åbningstider fastsat under hensyn til klubbens aktiviteter, og hvor salget derfor fortrinsvis sker til klubbens medlemmer, familiemedlemmer, gæstende klubber og lignende, ikke indikere salg fra et fast salgssted.

 

I det foreliggende tilfælde er der tale om et lokale med permanent indretning af fast salgssted, borde og stole med plads til op imod 108 spisende gæster. I hele åbningstiden er der mulighed for køb fra diverse automater med slik, drikkevarer og håndmadder. Udover dette er der et bredt varesortiment med morgenkomplet og forskellige frokostretter, der tilberedes af ansatte i klubbens køkken. Desuden kan der bestilles middage og forskellige "tag-selv-borde" og hertil kan der købes vine. På baggrund heraf har regionen konkluderet, at salget fra klubbens er af erhvervsmæssig karakter og dermed afgiftspligtig.

 

Klagerens påstand og argumenter

Klubbens repræsentant har fremsat påstand om, at klubbens indtægter fra salg af adgang til 18-huls banen og par-3 banen til ikke-medlemmer er momsfritagne, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 5, samt at klubbens indtægter fra drift af kantine må anses for momsfritagne, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 22.

 

Af momslovens § 13, stk. 1, nr. 5, fremgår det, at amatørsportsaktiviteter er fritaget for moms, når de leveres af virksomheder, der ikke drives med gevinst for øje. Vedrørende fortolkningen af begrebet "gevinst for øje" har repræsentanten henvist til EF-domstolens dom i sag C-174/00 (Kennemer Golf & Country Club), hvor domstolen kom frem til, at en forening ikke kan antages at arbejde med gevinst for øje, selvom foreningen systematisk tilstræber at skabe overskud, når den derefter anvender overskuddet til udførelse af sine tjenesteydelser.

 

Vedrørende driften af klubbens kantine har repræsentanten anført, at salget hverken er af forretningsmæssig karakter eller konkurrencefordrejende. Golfklubbens kantine fungerer som en integreret del af de almindelige aktiviteter og service for klubbens medlemmer, og klubbens kantine må derfor kunne drives som en momsfri aktivitet, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 22. Repræsentanten har endvidere lagt vægt på, at kantinens åbningstid er begrænset til lørdag og søndag 12.00-17.00 i sommerhalvåret, at mindst 90 pct. af kantinens omsætning hidrører fra salg til medlemmer, at afstanden til den nærmeste konkurrent er ca. 4 km., at priserne i kantinen svarer til prisniveauet for sammenligneligt salg andre steder, samt at der ikke sker nogen som helst markedsføring eller lignende for kantinen.

 

Told- og Skattestyrelsens udtalelse

Told- og Skattestyrelsen har for så vidt angår salg af adgang til golfbanerne udtalt, at der ikke er tale om en virksomhed, der drives med gevinst for øje, samt at salg til ikke-medlemmer ligesom salg til medlemmer af sportsaktiviteter kan ske momsfrit i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 5.

 

Vedrørende salget, som foregår i forbindelse med drift af klubkantine/restaurant, må dette anses for salg af forretningsmæssig karakter, hvorved betingelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, ikke er opfyldt.

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Det fremgår af momslovens § 13, stk. 1, nr. 22, at følgende er fritaget for moms:

 

"Varer og ydelser, der leveres af almenvelgørende eller på anden måde almennyttige foreninger m.fl. i forbindelse med afholdelsen af aktiviteter, under forudsætning af, at fritagelsen ikke vil kunne fremkalde konkurrencefordrejning. Det er en betingelse, at overskuddet fuldt ud anvendes til foreningens eget formål, samt at overskuddets anvendelse på anmodning af de statslige told- og skattemyndigheder kan dokumenteres. Levering af varer og ydelser af forretningsmæssig karakter er ikke omfattet af fritagelsen."

 

Klubbens salg af adgang til golfbanerne for ikke-medlemmer må anses for at være ydelser, der leveres i konkurrence med golfbaner, der drives kommercielt, herunder pay-and-play golfbaner. Klubbens indtægter herfra kan derfor ikke anses for momsfritagne i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 22.

 

Indtægterne fra klubbens kantine må imidlertid anses for momsfritagne i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 22. Der er herved henset til, at en momsfritagelse under hensyn til kantinens geografiske placering ikke kan anses for at ville fremkalde konkurrencefordrejning, samt at der ikke leveres varer og ydelser af forretningsmæssig karakter, idet åbningstiderne er fastsat under hensyn til klubbens aktiviteter, ligesom det ud fra en konkret vurdering er lagt til grund, at salget fortrinsvis sker til klubbens medlemmer. Retten finder herved, at salg til gæstespillere, herunder salg i forbindelse med firmaarrangementer, må sidestilles med salg til medlemmer mfl., og at alene det salg, som sker uden forbindelse til udøvelsen af golfspillet, skal indgå ved vurderingen af, om salg fortrinsvis sker til andre end medlemmer.

 

I henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 5, er følgende er fritaget for moms:

 

" Ydelser i nær tilknytning til udøvelsen af sport eller fysisk træning, der præsteres af virksomheder, der ikke drives med gevinst for øje, til fordel for sports- og idrætsudøvere samt opkrævning af entré ved sportsarrangementer."

 

Under hensyn til, at klubben i henhold til vedtægterne er en amatørklub, samt at klubbens overskud anvendes til brug for klubbens aktiviteter, kan klubben ikke anses for at drive golfbanen med gevinst for øje. Der skal herved henvises til EF-domstolens dom i sag C-174/00 (Kennemer Golf & Country Club). Klubbens indtægter fra salg af adgang til klubbens golfbaner må derfor anses for momsfritagne, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 5.