Dato for udgivelse
07 Dec 2005 12:15
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 Oct 2005 11:52
SKM-nummer
SKM2005.485.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-6-1666-0475
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Moms, rådgivningsudgifter, fast ejendom
Resumé
Der blev ikke indrømmet fradrag for momsen af udgifter til ejendomsmægler og advokat i forbindelse med salg af en domicilejendom, idet der var tale om udgifter med direkte og umiddelbar tilknytning til en momsfritaget transaktion, jf. momslovens § 37 og momslovens § 13, stk. 1, nr. 9. Der var ikke tale om en virksomhedsoverdragelse efter momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt. Hverken SKM 2004.348.TSS eller EF-domstolens domme i sag nr. C-32/03 (FiNi H) og C-465/03 (Kretz-Technik) kunne føre til et andet resultat.
Reference(r)
Momsloven § 13, stk. 1, nr. 9
Momsloven § 37
Henvisning
Momsvejledning 2005-3; Afsnit J.1.1.5

Klagen skyldes, at regionen ikke har godkendt fradrag for momsen af A's (herefter benævnt virksomheden) udgifter til rådgivere ved salg af virksomhedens ejendom.

 

Landsskatterettens afgørelse

Regionens afgørelse stadfæstes.

 

Sagens oplysninger

Virksomheden, der har bestået i drift af en smedieforretning, blev afmeldt fra momsregistrering den 5. december 2003 med virkning fra den 12. november 2003.

 

Den ejendom, hvorfra virksomheden blev drevet, blev overdraget til en vognmand pr. 1. maj 2004.

 

I forbindelse med denne overdragelse har virksomheden betalt honorar til ejendomsmægler og advokat. Momsen heraf udgjorde henholdsvis 7.101 kr. og 1.231 kr., eller i alt 8.332 kr.

 

Virksomheden har oplyst, at ejendommen var indrettet som værksted, og at den vognmand, der erhvervede ejendommen, havde til hensigt at anvende ejendommen som værksted.

 

Regionens afgørelse

Regionen har ikke godkendt fradrag for momsen af udgifter til rådgivere ved salg af virksomhedens ejendom. Som følge heraf er virksomheden blevet efteropkrævet 8.332 kr.

 

Momsen af handelsomkostninger vedrørende fast ejendom kan ikke fradrages, da der ikke er tale om overdragelse af virksomhed.

 

 

 

Virksomhedens påstand og argumenter

Virksomhedens repræsentant har fremsat påstand om, at virksomheden er berettiget til at fradrage momsen af udgifter til rådgivere ved salg af virksomhedens ejendom.

 

De tjenesteydelser, som virksomheden har erhvervet, er sket med henblik på at gennemføre en delvis overdragelse af virksomheden (samlet formuemasse) som led i virksomhedens indehavers ophør med drift af selvstændig virksomhed på grund af sygdom og i den forbindelse overgang til efterløn. Der er herved henvist til punkt 12-15 og 22 i TSS-cirkulære nr. 34 af 4. oktober 2001 samt til SKM2004.348.TSS.

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Virksomhedens overdragelse af ejendommen til en vognmand kan ikke anses for at være sket som led i overdragelse af en virksomhed eller en del af denne efter momslovens § 8, stk. 1, 3. pkt. Omkostningerne forbundet med salget er derfor ikke omfattet af TSS-cirkulære 2001-34 om fradragsret for moms af omkostninger i forbindelse med overdragelse af fast ejendom.

 

Der er herved henset til, at køberen af ejendommen ikke er fortsat med at drive smedieforretning fra ejendommen, men har anvendt ejendommen i forbindelse med drift af en vognmandsforretning, jf. herved præmis 46 i EF-domstolens dom i sag nr. C-497/01 (Zita Modes).

 

Virksomheden har derfor foretaget en levering af en fast ejendom, der er momsfritaget i henhold til momslovens § 13, stk. 1, nr. 9.

 

Artikel 17, stk. 2, litra a, i 6. momsdirektiv er sålydende:

 

"I det omfang goder og tjenesteydelser anvendes i forbindelse med den afgiftspligtige persons transaktioner, er han berettiget til i den afgift, der påhviler ham, at fradrage følgende beløb:

a) den merværdiafgift, som skyldes eller er erlagt i indlandet for goder og tjenesteydelser, der er eller vil blive leveret til ham af en anden momspligtig person"

 

Af momslovens § 37, stk. 1, følger:

 

"Registrerede virksomheder kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 5."

 

Efter artikel 17, stk. 2, i 6. momsdirektiv er der fradrag for momsen af varer og ydelser anvendt i forbindelse med den afgiftspligtige persons afgiftspligtig transaktioner. Der er mulighed for at fritage visse transaktioner. En fritaget transaktion er fortsat en transaktion, som blot ved en særlig bestemmelse er fritaget for moms. Tilsvarende er der i momslovens § 37 fradrag for indkøb af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget efter § 13. Levering af fast ejendom udgør en momsfritaget transaktion, jf. momslovens § 13, stk. 1, nr. 9.

 

Skatteministeriets kommentar i SKM2004.348.TSS til beslutningen om at tage bekræftende til genmæle i den indbragte Landsskatteretskendelse af 23. maj 2003, gengivet i SKM2003.302.LSR, kan ikke fortolkes således, at der kan indrømmes fradrag for udgifter, der har en direkte tilknytning til en momsfritaget transaktion, idet den indbragte Landsskatteretskendelse omhandlede en situation, hvor nogle domicilejendomme forud for salget af disse blev udlejet, hvormed udgiften til ejendomsmægler måtte anses for afholdt som led i overdragelsen af en etableret udlejningsvirksomhed.

Endvidere kan præmisserne i EF-domstolens dom i sag nr. C-32/03 (Fini H) ikke fortolkes således, at der kan indrømmes fradrag for udgifter, der har en direkte tilknytning til en momsfritaget transaktion, idet dommen omhandlede spørgsmålet om udstrækningen af fradragsretten for momsen af en udgift afholdt i tilknytning til en momspligtig transaktion efter ophøret af den momspligtige virksomhed.

 

Endelig kan præmisserne i EF-domstolens dom i sag nr. C-465/03 (Kretztechnik) ikke fortolkes således, at der kan indrømmes fradrag for udgifter, der har en direkte tilknytning til en momsfritaget transaktion, idet dommen omhandlede fradrag for momsen af udgifter afholdt i tilknytning til en transaktion, der faldt uden for momslovens og 6. momsdirektivs anvendelsesområde.

 

Der kan således ikke indrømmes fradrag for momsen af de omhandlede udgifter til ejendomsmægler og advokat, idet der er tale om udgifter med direkte og umiddelbar tilknytning til en momsfritaget transaktion, jf. momslovens § 37 og momslovens § 13, stk. 1, nr. 9. Den påklagede afgørelse stadfæstes derfor.