Dato for udgivelse
07 Dec 2005 12:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
15 Nov 2005 11:01
SKM-nummer
SKM2005.483.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-5-1801-0336
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Fradrag, advokat, revisor, køb, datterselskaber
Resumé
Et holdingselskabs omkostninger, herunder advokat- og revisorudgifter, i forbindelse med køb af datterselskaber kunne ikke fradrages som driftsudgifter eller som udgifter til formueadministration.  Advokat- og revisorudgifterne ansås endvidere ikke omfattet af ligningslovens § 8 J, stk. 1, om fradrag for udgifter ved etablering eller udvidelse af virksomhed, men ansås som et tillæg til anskaffelsessummen for aktierne i datterselskaberne omfattet af bestemmelsens stk. 3.
Reference(r)
Statsskatteloven § 6, stk. 1, litra a
Ligningsloven § 17 C
Ligningsloven § 8 J
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-1 E.A.2.1.4.2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2006-1 E.B.5.3.1

Der klages over, at der ikke er godkendt fradrag for omkostninger ved køb af datterselskaber efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a, ligningslovens § 8 J eller ligningslovens § 17 C.

 

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2000

Ikke godkendt fradrag for omkostninger ved køb af datterselskaber 7.529.534 kr.

 

Landsskatteretten stadfæster den påklagede ansættelse.

 

Indkomståret 2001

Ikke godkendt fradrag for omkostninger ved køb af datterselskaber 1.560.132 kr.

 

Landsskatteretten stadfæster den påklagede ansættelse.

 

Sagens oplysninger

Selskabet ejer en række datterselskaber, hvormed det er sambeskattet, heriblandt B A/S, der beskæftiger sig med produktion af høreapparater. Selskabets aktiviteter består i strategisk planlægning for den samlede koncern og pleje af de underliggende driftsselskaber. Selskabet yder således bistand med gennemgang og udarbejdelse af diverse kontrakter, tilkøb af nye virksomheder og ejendomme, ansættelsesforhold for direktion i datterselskaber med videre mod betaling i form af management- og risk fee svarende til samlet 10.000.000 kr. årligt.

 

Selskabet havde i indkomståret 2000 og 2001 henholdsvis 5 og 6 ansatte.

 

Produktions- og udviklingsselskaberne er beliggende i Danmark, mens distributionsselskaberne er beliggende i udlandet. Koncernens virksomhed består hovedsagligt i udvikling, fremstilling og salg af forskelligt lydudstyr (høreapparater mv.)

 

Selskabet har ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst for indkomståret 2000 fratrukket omkostninger ved køb af datterselskaber på i alt 7.529.534 kr. For indkomståret 2000 er der fratrukket omkostninger ved køb af datterselskaber på i alt 1.560.132 kr.

 

Selskabet har fremlagt følgende specifikation af omkostninger ved køb af selskaber i indkomståret 2000 :

 

Art

Arbejdet

Beløb i DKK

 

Advokat

Rådgivn. ifm. udarb. af "Share Purchase Agreement samt salær til canadisk advokat

43.663

 

Revisor

Due diligence

62.000

 

Advokat

Udarbejdelse af aktieoverdragelsesaftale etc.

23.786

 

Advokat

Jur. assistance ifm. erhvervelse af aktiekapitalen

500.390

 

Revisor

Due diligence og spm. dertil

11.000

 

Advokat

Udarb. af købsaftale samt gennemgang af sagens dok.

26.000

 

Advokat

Jur. assistance vedr. C og D

44.429

 

Advokat

Jur. assistance vedr. C og D

27.427

 

Broker

Fee takeover & mergers panel

171.080

 

Stamp duty

Stempelomkostninger

1.379.941

 

Revisor

Review af E

66.371

 

Broker

Rådgivning ved køb

2.785.152

 

Tryksagsomk.

Rådgivning ved købsaftale

124.223

 

Advokat

Rådgivning vedr. køb

1.920.369

 

Tryksagomk..

Trykssagsomkostninger

3.829

 

Broker

Kredit nota, Fee takeover & mergers panel

(43.414)

 

Værdipapirct.

Rådgivning vedr. købsaftale

34.092

 

Revisor

Vurderingsberetning

27.400

 

Advokat

Udarbejdelse af protokolat

6.000

 

Advokat

Brasiliansk jur. assistance vedr. købsaftale

5.508

 

Advokat

Brasiliansk jur. forundersøgelser

4.776

 

Advokat

Brasiliansk jur. forundersøgelser

192.409

 

Advokat

Brasiliansk jur. forundersøgelser

113.103

 

 

 

7.529.534

 

De samlede advokat- og revisorudgifter ved køb af selskaber i indkomståret 2000 kan herefter opgøres til 3.074.631 kr.

 

Selskabet har fremlagt følgende specifikation af omkostninger ved køb af selskaber i indkomståret 2001:

 

 

Art

Arbejdet

Beløb i DKK

 

Revisor

Assistance i forbindelse med køb

104.063

 

Advokat

Udarb. af aktieoverdragelsesaftale vedr. option

20.873

 

Revisor

Gennemgang af E

170.350

 

Revisor

Assistance i forbindelse med erhvervelse

422.641

 

Revisor

Assistance i forbindelse med erhvervelse

40.600

 

Revisor

Assistance i forbindelse med erhvervelse

346.472

 

Revisor

Kreditnota, assistance i forbindelse med erhvervelse

(75.275)

 

Revisor

Assistance i forbindelse med erhvervelse

172.561

 

Advokat

Assistance i forbindelse med køb

13.386

 

Advokat

Assistance i forbindelse med køb

39.522

 

Advokat

Jur.assistance i forbindelse med køb, og due diligence

304.941

 

 

 

1.560.134

 

De samlede advokat- og revisorudgifter ved køb af selskaber i indkomståret 2001 kan herefter opgøres til 1.560.134 kr.

 

De underliggende fakturaer for indkomstårene 2000 og 2001 er alle fremlagt.

 

Selskabets repræsentant har oplyst, at omkostningerne primært drejer sig om opkøb af høreapparatdistributøren F Plc., og at man ved overtagelsen af F Plc. sikrede sig adgang til en stærk distributionskanal i England, Irland, Portugal og Grækenland. Det er endvidere oplyst, at koncernen før opkøbet havde været en mindre leverandør til F Plc., således at der havde været samhandel før opkøbet. Selskabets repræsentant har fremlagt oversigt over udviklingen i styksalget af B's høreapparatsprodukter til F Plc., hvoraf det fremgår, at salget er steget fra ca. 1.500 stk. i 1998/99 til 20.265 stk. i 2003.

 

Det er endvidere oplyst, at omkostningerne relaterer sig til købet af G A/S, som er en audiometervirksomhed, der var underleverandør til koncernen. Selskabets repræsentant har oplyst, at G A/S på produktsiden har tilført forretningsområdet diagnostiske instrumenter et audiometervaremærke og gennem en kompetent udviklingsafdeling i G A/S har styrket forretningsområdets muligheder for i fremtiden at udvikle produkter, der kan gøre en forskel på audiometermarkedet.

 

Omkostningerne relaterer sig endvidere til opkøb af 6 andre selskaber.

 

Efter Landsskatterettens anmodning derom, har selskabets repræsentant oplyst, at skønsmæssigt 5 % af de samlede afholdte advokat- og revisorudgifter ved køb af selskaberne kan henføres til selve transaktionerne med overdragelse af aktierne, svarende til 153.732 kr. for indkomståret 2000 og 78.007 kr. for indkomståret 2002.

 

Den kommunale skattemyndigheds afgørelse

Omkostninger ved køb af datterselskaber, 7.529.534 kr. for indkomståret 2000 og 1.560.132 kr. for indkomståret 2001 godkendes ikke fradraget ved selskabets indkomstopgørelser.

 

Selskabets udgifter til opkøb af aktierne kan ikke anses at have en sådan forbindelse til selskabets drift og løbende indkomsterhvervelse, at disse omfattes af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Udgifterne kan derfor ikke fratrækkes som driftsudgifter i selskabet.

 

Erhvervelse af aktier kan efter gældende praksis (TfS 2002.993ØLD og TfS 2001.93LSR) ikke anses for en udvidelse af selskabets hidtidige erhvervsvirksomhed. Udgifterne til erhvervelse af aktierne kan derfor ikke fratrækkes efter bestemmelsen i ligningslovens § 8 J.

 

Bestemmelsen i ligningslovens § 17C må anses for en alene for personer gældende begrænsning af muligheden for at fradrage udgifter, der ellers ville kunne fratrækkes efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Det bemærkes i forbindelse hermed, at bestemmelsen alene vedrører udgifter, der er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomst af formuen, mens udgifter der er anvendt til at erhverve, sikre og vedligeholde formuen ikke omfattes. Bestemmelsen i ligningslovens § 17C og de dertil hørende bemærkninger i cirkulære nr. 72 af 17. april 1996, pkt. 8.11, indeholder således ikke en udvidet adgang til i selskabet at fratrække udgifter end der allerede følger af statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

 

I overensstemmelse med nettoindkomstprincippet kan udgifterne anses for tillæg til aktiernes anskaffelsessum og vil således kunne indgå ved avanceopgørelse i forbindelse med en eventuel senere afståelse af aktierne.

 

Klagerens påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har fremsat principal påstand om, at der for indkomstårene 2000 og 2001 godkendes fradrag for omkostningerne ved køb af datterselskaber, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a eller ligningslovens § 17 C. Der er fremsat subsidiær påstand om, at advokat- og revisoromkostningerne ved køb af datterselskaber godkendes fradraget efter ligningslovens § 8 J, stk. 1.

 

De omhandlede omkostninger er afholdt i forbindelse med opkøb af datterselskaber, der skal bidrage til at fastholde koncernens position som førende producent af høreapparater mv. Det overordnede og afgørende formål har derfor været at sikre og vedligeholde den løbende udbytteindkomst til selskabet. Selskabets vedtægtsmæssige formål er ikke at eje aktier, men at eje virksomhed samt drive international handel og industri. Selskabets opkøb af datterselskaberne er foretaget med henblik på at sikre en mere effektiv distribution af eksisterende produkter samt for at styrke innovationsmulighederne inden for eksisterende forretningsområder. Investeringerne skal således bidrage til at fastholde virksomhedens position som førende producent af høreapparater mv. Investeringerne har dermed til formål at sikre og vedligeholde indtjeningen i koncernen. Der er således tale om fradragsberettigede driftsomkostninger efter statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der henvises til Højesterets dom TfS 2004.542, hvor Højesteret konkluderer generelt, at ejerskab til aktier udgør erhvervsmæssig virksomhed. Det må derfor også gælde i relation til statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a.

 

De omhandlede omkostninger til ekstern rådgivning ville under normale omstændigheder være afholdt som almindelige fradragsberettigede lønomkostninger i selskabet, da selskabet normalt selv udfører due diligence opgaver i forbindelse med køb af virksomhed. At selskabet ekstraordinært valgte at købe "vikarbistand" udefra på grund af et ekstraordinært stort omfang i antallet af købte virksomheder i koncernen bør derfor ikke komme selskabet til skade i form af manglende fradrag.

 

Omkostningerne må endvidere godkendes fradraget efter ligningslovens § 17 C, hvorefter alle omkostninger vedrørende formueadministration er fradragsberettigede for et selskab. For det klagende selskab udgør formuen investeringer i datterselskaber, og udgifter i tilknytning til disse investeringer, herunder rådgivning og administration, udgør derfor fradragsberettigede omkostninger til formueforvaltning.

 

Såfremt omkostningerne ikke kan anses for afholdt som led i den eksisterende drift, herunder som led i formueforvaltning, må de omkostninger, der relaterer sig til advokat- og revisorassistance mv., anses som fradragsberettigede efter ligningslovens § 8 J som afholdt i forbindelse med etablering eller udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed. 

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

De omhandlede omkostninger ved køb af selskaber kan efter det foreliggende ikke godkendes fradraget ved selskabets indkomstopgørelse efter bestemmelsen i statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Der er herved henset til, at omkostningerne må anses at vedrøre selskabets kapitalinteresser i datterselskaberne, således at omkostningerne ikke vedrører selskabets løbende drift og indkomsterhvervelse. De omhandlede omkostninger kan endvidere - jf. det af skattemyndigheden anførte - ikke godkendes fradraget efter bestemmelsen i ligningslovens § 17C. Det bemærkes i øvrigt, at der i sagen ikke kan anses at være tale om udgifter til depotgebyrer, boksleje, kontooversigter eller administration i øvrigt vedrørende værdipapirer og bankindeståender.

 

Udgifter til advokat og revisor, der er afholdt i forbindelse med etablering af en erhvervsvirksomhed eller udvidelse af en bestående erhvervsvirksomhed, kan fradrages efter bestemmelsen i ligningslovens § 8 J, stk. 1. Ifølge ligningslovens § 8 J, stk. 3, kan udgifter, der må anses for tillæg til en købesum eller fradrag i en salgssum for et aktiv, ikke fradrages efter stk. 1.

 

Henset til Højesterets dom af 23. juni 2004, TfS 2004.542 må selskabets erhvervelse af aktiekapital i datterselskaber i indkomstårene 2000 og 2001 anses for en udvidelse af selskabets bestående erhvervsvirksomhed omfattet af ligningslovens § 8 J.

 

De i sagen omhandlede advokat- og revisorudgifter på 3.074.631 kr. for indkomståret 2000 og 1.560.132 kr. for indkomståret 2001 må jf. de fremlagte specifikationer anses for afholdt som et naturligt led i selskabets erhvervelse af aktiekapitalen i datterselskaberne, således at udgifterne har en sådan nær og direkte tilknytning til aktieerhvervelserne, at udgifterne skatteretligt må anses for tillæg til aktiernes anskaffelsessum efter ligningslovens § 8 J, stk. 3, jf. princippet i Østre Landsrets dom TfS 2005.540. 

 

Udgifterne kan derfor ikke godkendes fradraget ved indkomstopgørelserne for indkomstårene 2000 og 2001.