Dato for udgivelse
05 Dec 2005 15:43
SKM-nummer
SKM2005.473.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
05-014904
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift + Ejendomsvurdering + Inddrivelse + Moms og lønsumsafgift + Skat + Straf + Told
Overemner-emner
Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Told + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Kontrol og revision + Inddrivelse + Straf
Emneord
Tavshedspligt, videregivelse
Resumé
Meddelelsen indskærper reglerne for videregivelse af oplysninger omfattet af den særlige tavshedspligt i tilfælde, hvor der foreligger en anmodning om oplysninger fra en anden forvaltningsmyndighed, samt i tilfælde, hvor oplysninger af egen drift videregives til en anden forvaltningsmyndighed.
Reference(r)
Skatteforvaltningsloven § 17
Henvisning
Processuelle regler på SKATs område 2005-4 M.3.2.2.

I anledning af en konkret sag om uretmæssig videregivelse af fortrolige oplysninger til en anden forvaltningsmyndighed har skatteministeren bedt SKAT, Hovedcentret, om at indskærpe reglerne på området:

Den særlige tavshedspligt efter skatteforvaltningslovens § 17 omfatter nu hele ministerområdets lovgivning og ikke som hidtil kun skatteoplysninger. Oplysninger omfattet af den særlige tavshedspligt kan som hovedregel, dvs. når der foreligger en anmodning, videregives til en anden forvaltningsmyndighed efter reglerne i forvaltningslovens § 28.

Hvis der - undtagelsesvis - ikke foreligger en anmodning, skal den myndighed, der sidder inde med en fortrolig oplysning, være opmærksom på, at grundlaget for at vurdere udleveringsbehovet for en eventuel modtagende forvaltningsmyndighed vil være usikkert.

Uopfordret videregivelse af oplysninger omfattet af den særlige tavshedspligt kan eksempelvis ske, hvis der er en konkret mistanke om en lovovertrædelse, og hvis oplysningens videregivelse må forventes at kunne medvirke til, at lovovertrædelsen konstateres og dermed berigtiges. Endvidere kan lovbestemmelser, der tillægger andre forvaltningsmyndigheder en særlig ret til at indhente fortrolige oplysninger hos SKAT, indgå i vurderingen af, om en fortrolig oplysning kan eller skal videregives uopfordret. Der henvises i øvrigt til Processuelle regler på SKATs område, afsnit M.3.2.2.