Dato for udgivelse
09 dec 2005 13:18
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 nov 2005 13:52
SKM-nummer
SKM2005.494.ØLR
Myndighed
Østre Landsret
Sagsnummer
8. afdeling, B-407-04
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Fradrag, gulpladebil, anskaffelse, anvendelse, privat benyttelse, kørselsregnskab
Resumé

Det sagsøgende selskab fik ikke medhold i, at selskabet havde fradragsret i medfør af momslovens § 41, stk. 1, for momsen af anskaffelsen af en gulpladebil til selskabets direktørs brug, eftersom selskabet ikke under de foreliggende omstændigheder havde godtgjort, at bilen udelukkende havde været anvendt i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Landsretten lagde vægt på, at bilen var velegnet til privat kørsel, at den uden for almindelig arbejdstid stod parkeret tæt ved direktørens private bopæl (gift med hovedaktionæren, senere selv hovedaktionær i selskabet), at direktøren ikke selv rådede over egen bil, og at han ikke førte kørselsregnskab, medens han havde rådighed over bilen. Disse forhold skabte en formodning for privat benyttelse af bilen, og sagsøgeren havde ikke heroverfor godtgjort, at bilen udelukkende havde været anvendt erhvervsmæssigt. Der kunne i den forbindelse ikke lægges vægt på det til brug for sagen efterkonstruerede kørselsregnskab.

Reference(r)
Momslovens § 41, stk. 1
Henvisning

Momsvejledningen 2005-3 J.2.4.1

 

Henvisning

Momsvejledningen 2005-3 Q.2.4.2

Parter

H1 ApS
(Advokat Henriette Viskinge Jensen (prøve))

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat David Auken).

Afsagt af landsdommerne

Sanne Kolmos, Frosell og Jens Nørtved (kst.)

Under denne sag, der er anlagt den 12. februar 2004, har sagsøgeren, H1 ApS, nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at H1 ApS har krav på fradrag for indgående moms på 42.108 kr. ved køb af en Chevrolet 2dr. Blazer.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagens omstændigheder

Den 13. november 2003 traf Landsskatteretten afgørelse i sagen, hvoraf det bl.a. fremgår:

"...

Klagen vedrører told- og skatteregionens afgørelse om forhøjelse af momstilsvaret for H1 ApS (herefter selskabet) ... for perioden fra 1. juli 1997 til den 31. december 2000.

Det fremgår, at selskabet blev stiftet den 1. marts 1995. Selskabets aktivitet drives fra adressen ..., der siden foråret 1998 tillige var BA (tidligere B..) og As fælles private adresse. Selskabets registreringsadresse er ....

Selskabets anparter var indtil den 18. december 1998 ejet af SN, hvorefter anparterne blev overdraget til BA. Den 31. maj 2000 blev anparterne solgt til A.

Indtil den 12. juli 1999 var LK direktør i selskabet. Fra dette tidspunkt og indtil den 28. juni 2000 var BA direktør. Herefter har A været direktør i selskabet.

Selskabet sælger og udvikler messer inden for ca. 110 brancher, som alle afholdes i Gøteborg, Sverige. Selskabet optræder i den forbindelse som agent for det svenske selskab Svenska Mässan i Danmark. Der afholdes ca. 45 messer i Sverige om året.

Selskabets repræsentant har oplyst, at selskabet med henblik på at vedligeholde markedskendskabet foretager et antal rejser hvert år til messer, udstillinger, markeder m.v. såvel her i landet som i udlandet. Besøgene på de nævnte messer benyttes herudover til at knytte kontakter med danske udstillere på de enkelte messer, ligesom besøgene anvendes til at indhente inspiration om nye, relevante brancher, som kan udgøre potentielle målgrupper for fremtidige messer i Sverige. Nævnte forhold har nødvendiggjort et større antal rejser, hvortil selskabets bil er blevet anvendt.

Det fremgår, at selskabet den 29. juni 1998 købte en Chevrolet 2 dr Blaze (gulpladebil) til 262.886 inkl. moms og registreringsafgift. Selskabet har herved fratrukket 42.108 kr. i indgående afgift. Bilen blev solgt den 3. november 2000 for 120.000 kr. inkl. moms. Selskabet angav herved udgående afgift med 24.000 kr. Bilen kørte i selskabets ejerperiode ca. 35.000 km.

Der er fremlagt kopi af aftale mellem selskabet og A af 29/6 1998, hvoraf fremgår:

"...

Mellem undertegnede H1 ApS v/ direktør LK og A er der dags dato indgået følgende aftale.

Selskabets auto mærket Chervolet "Blazer" stilles til rådighed til løsning af selskabets opgaver.

Selskabet betaler alle omkostninger i forbindelse med brug af bilen i ovennævnte situationer.

Der må under ingen omstændigheder foretages kørsel af privat karakter i selskabets auto.

..."

Den 27. oktober 2000 erhvervede selskabet en Mercedes ML 430 på gule plader for 535.000 kr. inkl. moms. Selskabet har fratrukket moms heraf med 80.990 kr.

Det er oplyst, at A havde følgende biler til rådighed i perioden:

  • Primo 1998 - 30. juni 2000

VW Golf personbil

  • 13. marts 2000 -

Motorcykel

  • 21. juni 2000 - 9. juni 2001

Opel Corsa personbil

  • 10. juni 2001 - 12. februar 2002

Alfa Romeo personbil

  • 12. november 2001 -

VW Golf personbil

Det er endvidere oplyst, at BA frem til den 30. juni 2000 rådede over fri bil, som hun blev beskattet af. A kunne frit benytte denne bil.

Selskabets repræsentant har oplyst, at selskabets gulpladebiler havde et parkeringskort til blå parkeringszone. Dette indebar, at gulpladebilerne var parkeret mellem 300-500 meter fra selskabets adresse i ..., da blå parkeringszone ikke omfattede .... Der er henvist til den fremlagte fortegnelse over parkeringszoner samt dokumentation for udgifterne til parkeringskort.

Selskabets nettoomsætning var for indkomstårene 1998 og 1999 henholdsvis 637.367 kr. og 559.716 kr. Selskabets regnskabsår løber fra 1. juli til 30. juni. Der er fremlagt bilag, hvoraf fremgår, at selskabet har angivet momstilsvar for årene 1997 til 2000 således:

Regnskabsåret 1997/98

...

Bilag 316 af 29/6-1998, Køb af bil angivet afgift med 42.108 kr.

...

Som bilag 316 er fremlagt købsfaktura på Chevrolet 2dr. Blazer 4WD 4.3 V6, reg.nr. .... Beløbet udgør 262.886 kr., heraf moms 42.108 kr.

Det er oplyst, at den lokale skatteforvaltning har forhøjet den skattepligtige indkomst for A med værdi af fri bil for den omhandlede periode.

Ved den påklagede afgørelse har told- og skatteregionen ikke anset selskabet for berettiget til fradrag for moms af de ovenfor nævnte udgifter i perioden fra 1. juli 1997 til den 31. december 2000 ... Beløbet fremkommer som moms af bilag ... 316 ... for regnskabsåret 1997/98, ...

Told- og skatteregionen har som begrundelse herfor anført, at de afholdte udgifter ikke opfylder betingelserne for fradrag af momsen i henhold til momslovens bestemmelser.

...

Vedrørende bilag 316 har told- og skatteregionen anført, at bilen har været anvendt privat, hvilket medfører, at selskabet ikke har fradrag for moms af udgifter til erhvervelse af bilen jf. momslovens § 41, stk. 1. Regionen har herved henvist til Ligningsvejledningens afsnit A.B.1.9.2., hvoraf fremgår, at hvis en firmabil holder ved hjemmet udenfor arbejdstid, formodes det, at firmabilen anvendes privat og den ansatte må derfor sandsynliggøre overfor skattemyndighederne, at dette ikke er tilfældet for at undgå beskatning. Sandsynliggørelsen skal ske ved, at der føres fuldstændig kørebog med specificeret angivelse af dagens kørsel, og at denne kørsel alene er erhvervsmæssig. Regionen har herved anført, at da der ikke er ført kørebog og A i store dele af perioden ikke har haft privat bil, må det formodes, at de pågældende biler har været anvendt til privat kørsel. Regionen har endvidere henvist til Landsretsdommene offentliggjort i TfS 2000,622 og TfS 2000,494.

...

Selskabets repræsentant har overfor Landsskatteretten fremsat påstand om, ... at selskabet anses for berettiget til momsfradrag for udgifterne til anskaffelse af Mercedes ML 430 med 80.990 kr.

Til støtte for påstanden er det i første række gjort gældende, at der ikke i momsloven kan indfortolkes det i ligningslovens § 16, stk. 4, nævnte rådighedsbegreb, herunder formodningsreglen, hvorfor skattemyndighederne konkret skal påvise, at selskabets gulpladebiler har været anvendt til privat kørsel, jf. momslovens § 41, stk. 1. Ved vurderingen af betingelserne i momslovens § 41, stk. 1, skal der foretages en bedømmelse af forskellige momenter af faktuel karakter. Disse momenter fremgår af Momsvejledningen 2002, afsnit J.2.4. Det er herved anført, at gulpladebilerne ikke benyttes til transport mellem virksomhedens faste forretningssted og den private bolig, at de udelukkende anvendes erhvervsmæssigt, at A først efter regionens afgørelse fik forhøjet sin personlige indkomst, samt at der ikke er indgået aftale mellem selskabet og A om privat benyttelse af gulpladebilerne. Derimod er der udarbejdet fraskrivelseserklæring, og der er afskrevet skattemæssigt på bilerne. Skattemyndighederne har endelig ikke konkret påvist, at gulpladebilerne har været benyttet til ikke-erhvervsmæssig kørsel, og de har således ikke løftet bevisbyrden for, at bilerne ikke udelukkende anvendes til selskabets fradragsberettigede levering af varer og ydelser.

Til støtte for påstanden er det i anden række gjort gældende, at såfremt formodningsreglen finder anvendelse, så har selskabets gulpladebiler udelukkende været anvendt til selskabets fradragsberettigede levering af varer og ydelser, da A ikke har haft bilerne til rådighed for privat kørsel i henhold til ligningslovens § 16, stk. 4. Det er herved anført, at det er skattemyndighederne, der har bevisbyrden for, at bilerne har været anvendt til ikke-fradragsberettiget levering af varer og ydelser, idet bilerne ikke har været parkeret ved den private bopæl om natten. Der er henvist til SKM2003.327.ØLR samt de fremlagte betalinger for parkeringskort for gulpladebilerne til blå zone.

Bevisbyrden i sagen er endvidere ikke overgået til A, da der ikke foreligger sådanne tilstrækkelige konkrete omstændigheder. Selskabet har ved at foretage fradraget tilkendegivet, at bilerne alene har været til rådighed for erhvervsmæssig kørsel. Herudover har A i den omhandlede periode haft rådighed over en privat bil og en motorcykel, ligesom der er indgået fraskrivelseserklæringer.

Til støtte for påstanden er det i tredje række gjort gældende, at selskabet har løftet bevisbyrden for, at bilerne udelukkende er anvendt erhvervsmæssigt. Det er herved anført, at selskabets ejerskab af bilerne ikke kan begrunde, at A har haft disse til rådighed for privat kørsel. Dette skyldes, at der er fratrukket indgående moms i selskabet, hvilket medfører, at bilerne ikke kan anses for at være stillet til rådighed for privat kørsel og der er ligeledes indgået frasigelseserklæringer. Der er endvidere intet krav om, at der skal være et kørselsregnskab for at undgå, at gulpladebilerne kan anses for at være anvendt til privat brug. Dette er alene et moment i den samlede vurdering. Endelig har A fået dækket sit private kørselsbehov ved den private personbil, motorcyklen samt hustruens fri bil.

...

Told- og Skattestyrelsen har indstillet, at told- og skatteregionens afgørelse stadfæstes ...

Det er til støtte herfor anført, at de nye regler om beskatning af fri bil til rådighed ikke var trådt i kraft på afgørelsestidspunktet, hvorfor skattemyndighederne ikke skal løfte bevisbyrden for anvendelsen af bilen. Det er således en forudsætning efter momslovens § 41, stk. 1, at bilen anvendes 100 % erhvervsmæssigt. Der er henvist til TfS 1996,321 og SKM2002.374.LSR.

Den omstændighed, at der er underskrevet frasigelseserklæring kan endvidere ikke tillægges nogen videre betydning. Der er herved henvist til en artikel offentliggjort i TfS 2003,368.

Endelig skal det tillægges betydning, at Skatteforvaltningen har truffet afgørelse om, at A skal beskattes af værdi af fri bil.

Landsskatteretten udtaler

Efter momslovens § 37, stk. 2, [§ 37, stk. 1.RED] kan registrerede virksomheder ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. §56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13.

Efter momslovens § 38, stk. 2, kan der for varer og ydelser, som af en registreret virksomhed benyttes både til fradragsberettigede formål efter § 37 og til virksomheden uvedkommende formål, udelukkende foretages fradrag for den del af afgiften, der skønsmæssigt svarer til de pågældende varers og ydelsers fradragsberettigede brug i den registreringspligtige virksomhed.

...

Anskaffelse af gulpladebil

Efter momslovens § 41, stk. 1, kan afgift, der vedrører anskaffelse af vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 t, ikke fradrages, medmindre køretøjerne udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser.

Vedrørende bilag 316 finder Landsskatteretten, at selskabet ikke er berettiget til fradrag for moms af udgiften til anskaffelse af bilen.

Det bemærkes, at udgangspunktet efter momslovens § 41, stk. 1, er, at virksomheden ikke har momsfradragsret for anskaffelsen af de omhandlede biler. Det må påhvile selskabet at godtgøre, at bilen udelukkende har været anvendt i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser.

Retten finder ikke, at selskabet har godtgjort, at bilen udelukkende har været anvendt i forbindelse med selskabets fradragsberettigede levering af varer og ydelser. Der er herved henset til, at bilen er anvendelig som alternativ til en privat bil, at bilen har været stillet til rådighed for A til brug for erhvervsmæssig kørsel, at BA fra den 18. december 1998 har været hovedanpartshaver i selskabet, samt at selskabet drives fra BA og As fælles private adresse, hvor bilen har været parkeret i nærheden af.

Det bemærkes, at told- og skatteregionen ikke ved afgørelsen af 12. oktober 2001 har taget stilling til spørgsmålet om momsfradragsret for udgifter til anskaffelsen af bilen Mercedes ML 430.

..."

Der har for landsretten foreligget kvitteringer for benzin fra perioden 1. juli 1998 til 31. december 2000 samt et til brug for retssagen udarbejdet kørselsregnskab for Chevroleten.

Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af A, TN, FC, LK. og BA.

A har forklaret, at han i indkomståret 1998 var sælger hos H1 ApS. På det tidspunkt ejedes anparterne i selskabet af hans tvillingesøster, SN. Han blev gift med BA i 1999. Selskabets aktivitet bestod i 1998 i at sælge kvadratmeter - det vil sige stande - på forskellige messer. Han var den eneste ansatte i selskabet i 1998 og tog de daglige beslutninger. Selskabets direktør var i 1998 LK, der nu har ændret navn til .... Det var vidnet, der besluttede, at der skulle købes en Chevrolet, selv om ideen vist oprindelig kom fra LK. Han havde fundet ud af, at man ikke kunne sælge messestande pr telefon, hvilket krævede en mere opsøgende indsats, og det var derfor, at selskabet havde brug for en bil. I 1998 var der kun arbejde til ham i selskabet i relativt få timer om ugen. Senere ændrede dette sig, og det kunne da også hænde, at det var påkrævet med weekendarbejde af hensyn til kunderne. Selskabet ejede i indkomstårene 1998-2000 ingen andre biler end den omhandlede Chevrolet. Det var udelukkende ham, der kørte i bilen. Bilen blev anvendt til at køre ud til kunder og diskutere indretning af messestande. Efter kundebesøg parkerede han bilen i området omkring ..., hvilket var billigere end i selve .... Han parkerede for eksempel i ... eller ... eller på ..., hvilket vil sige maksimalt ca. 300-500 meter fra hans private bopæl. Han kørte 10-15.000 km om året i bilen. Han parkerede aldrig bilen i gården til ... 63, da dette i praksis var umuligt på grund af ringe plads til at manøvrere bilen og for få parkeringspladser. Han førte ikke kørselsregnskab, da bilen udelukkende blev anvendt erhvervsmæssigt. Han fik af sin revisor at vide, at han skulle afgive en fraskrivelseserklæring, men at kørselsregnskab var ufornødent, når bilen alene blev benyttet erhvervsmæssigt. Det i sagen fremlagte kørselsregnskab udfærdigede han efterfølgende med LK. De fandt alle kvitteringer vedrørende køb af benzin frem og beregnede det kørte antal kilometer, idet de gik ud fra et benzinforbrug på 10 kilometer pr liter. Hvis man i stedet havde lagt et benzinforbrug på f.eks. 8 eller 12 kilometer per liter til grund, ville dette have betydelig indvirkning på det beregnede antal kørte kilometer. Ved købet af bilen lod han sin egen bil indgå i handlen som byttebil. Det gjorde han primært, fordi han var flyttet sammen med BA, der havde en bil i forvejen. De har siden kun haft en privatbil ad gangen, hvilket dækker deres behov for privatkørsel. I en periode har han dog også haft rådighed over en motorcykel. Han vil anslå, at de privat har kørt 8.000-10.000 kilometer per år i deres private bil eller de biler, der har været stillet til deres rådighed. For så vidt angår kørsel i weekenden husker han, at han en søndag besøgte TN privat for at diskutere opbygningen af en messestand. Bilen er ikke specialindrettet bortset fra en adskillelse mellem førerplads og varerum. Varerummet kunne for eksempel anvendes til at medbringe vareprøver til farvevalg. Bilen var ikke særlig økonomisk. Da de købte bilen, havde selskabet en fortjeneste på ca. 90.000 kr. Han tænkte ikke nærmere over forholdet mellem bilens købspris og selskabets fortjeneste. I forbindelse med købet af bilen lånte han selskabet 300.000 kr., herunder ved at skyde sin egen bil ind i handlen.

TN har forklaret, at han som kunde har fået lavet forslag til messestande hos H1 ApS. Han har haft et softwareselskab, som han solgte i 2000. Hans selskab samarbejdede med sagsøgeren fra 1995. Han kan huske, at han også har mødtes med A i weekenden. De havde således et møde en lørdag eller søndag vist nok i 2000, hvor de spiste morgenbrød på terrassen ved hans sommerhus. Han kender også A fra golfklubben, men de ses ikke privat.

FC har forklaret, at hun er nabo til A. Hun har boet i ejendommen i 13 år og været beboerrepræsentant i de sidste 7 år. Hun vidste ikke, at A kørte i en Chevrolet Blazer i 1998-2000, og hun har ikke set bilen parkeret i ... eller i gården til ... 63. Hun ville have bemærket, hvis bilen havde været parkeret i gården, da der kun er meget lidt plads.

LK. har forklaret, at han tidligere hed ... til efternavn. Han har i de sidste 3 år været sælger hos H1 ApS. I 1998 var han registreret som direktør i selskabet, samtidig med at han arbejdede i G1A/S, der er en plastvirksomhed i .... Han er ven med A. Hans nuværende arbejde består i at sælge plads på messer. Salget sker ved kundebesøg eller pr telefon. Når han skal på kundebesøg, tager han offentlige transportmidler. Det er sket, at han har haft weekendarbejde. Det havde han således i december 2003. Han var med i beslutningen om at anskaffe Chevroleten. Han vidste fra sit daværende arbejde, at det kunne forøge salget, hvis der blev købt en bil. Han har aldrig selv kørt i den. Bilen blev brugt til salgsarbejde. Han har kun set bilen en gang. Han var med til at lave kørselsregnskabet. A og han prøvede at "sjusse" sig frem til, hvornår og hvor der havde været kundebesøg, og ud fra en vejviser beregnede de så, hvor mange kilometer der var kørt. De regnede derefter med et benzinforbrug på 10 kilometer per liter. De havde alle benzinregninger fremme. Han havde ikke nærmere kendskab til selskabets økonomi, mens han var dets direktør, men han opfattede selskabet som velkonsolideret med potentiale. Han så ingen regnskaber for selskabet. Det var A, der valgte, hvilken bilmodel, det skulle være. Vidnet syntes selv, at prisen var i orden.

BA har forklaret, at hun har været gift med A siden 1999. Hun ved ikke præcis, hvor Chevroleten holdt parkeret, men det var i området omkring selskabets adresse. Hun har aldrig selv kørt i den. Selv har hun hele tiden haft firmabil, som hun er blevet beskattet af, og som hun har kunnet køre i privat. I 1998-2000 holdt hendes bil i gården til ... 63. Hun havde på et tidspunkt to firmabiler, men det gav ingen parkeringsmæssige problemer, da det kun var for en periode på 1 måned. A har brugt sin motorcykel, offentlig transport eller cykel, hvis hun har skullet anvende sin firmabil. Privat kører de nok ca. 10.000 kilometer årligt i hendes bil, der er en VW Golf. Arbejdsmæssigt kører hun ca. 50.000 kilometer om året, hvilket hun også gjorde i 1998-2000. Parkeringsmulighederne omkring ... 63 har hele tiden været dårlige på grund af for få parkeringspladser. Siden hun flyttede ind i ... 63, har hun haft en parkeringslicens til parkering i gården.

Procedure

H1 ApS har indgivet påstandsdokument af 16. august 2005. I påstandsdokumentet er blandt andet anført følgende:

"Til støtte for den nedlagte påstand gøres det i første række gældende,

at

der i momslovens § 41 ikke kan indfortolkes det i ligningslovens § 16, stk. 4 nævnte rådighedsbegreb, herunder formodningsregelen, hvorfor skattemyndighederne konkret skal påvise, at sagsøgers gulpladebil har været anvendt til privat kørsel, jf. ordlyden af § 41,

 
   idet  

der ved vurderingen af, hvorvidt betingelserne i momslovens § 41 er opfyldt, skal foretages en bedømmelse af forskellige momenter af faktuel karakter, jf. momsvejledningen 2001, afsnit J.2.4,

 

at

skattemyndighederne ikke konkret har påvist, at gulpladebilen har været benyttet til ikke-erhvervsmæssig kørsel, og

 

at

skattemyndighederne ikke har løftet bevisbyrden for, at gulpladebilen ikke udelukkende anvendes til sagsøgers fradragsberettigede levering af varer og ydelser.

 

Såfremt Landsretten mod forventning måtte finde, at den i praksis anvendte formodningsregel i ligningslovens § 16, stk. 4, finder anvendelse, gøres det til støtte for den nedlagte påstand i anden række gældende,

 

at

sagsøgers gulpladebil udelukkende har været anvendt til sagsøgers fradragsberettigede levering af varer og ydelser,

 
 

idet

A ikke har haft sagsøgers gulpladebil til rådighed for privat kørsel i henhold til ligningslovens § 16, stk. 4,

 

at

det er skattemyndighederne, der har bevisbyrden for, at gulpladebilen har været anvendt til andet end sagsøgers fradragsberettiget levering af varer og ydelser, jf. SKM2003.327.ØLR,

 
 

idet

gulpladebilen ikke har været parkeret ved den private bopæl om natten, eller om dagen.

 

at

der i nærværende sag ikke foreligger sådanne omstændigheder, at bevisbyrden er overgået til sagsøger,

 
 

idet

sagsøger ved at fradrage den indgåede moms i forbindelse med erhvervelse af gulpladebilen har tilkendegivet, at gulpladebilen alene har været til rådighed for udelukkende erhvervsmæssig kørsel,

 
 

idet

A gennem hele den omhandlede periode har haft henholdsvis en privat bil og en motorcykel til rådighed for privat kørsel,

 
 

idet

der mellem sagsøger og A blev indgået fraskrivelseserklæringer, hvori A erklærer, at gulpladebilen alene er til rådighed for erhvervsmæssig kørsel.

 

Såfremt Landsretten mod forventning måtte finde, at det er sagsøger der har bevisbyrden for, at gulpladebilen ikke har været anvendt til privat kørsel gøres det til støtte for den nedlagte påstand i tredje række gældende,

 

at

sagsøgers ejerskab af gulpladebilen på ingen måde begrunder, at A har haft disse til rådighed for privat kørsel,

 
 

idet

der skal foretages en konkret vurdering af, om gulpladebilen kan anses for stillet til rådighed for As private kørsel,

 

at

der ikke foreligger et krav om, at H1 ApS skulle have ført et kørselsregnskab, for at gulpladebilen ikke anses for anvendt til privat brug,

 
 

idet

dette kun er et moment, som kan anføres til støtte for, at gulpladebilen har været anvendt til privat kørsel. Der kan således ikke sluttes modsætningsvist således, at såfremt et kørselsregnskab ikke foreligger, er der kørt privat i gulpladebilen,

 

at

A har fået dækket sit private kørselsbehov ved kørsel i almindelig personbil eller motorcykel,

 
 

idet

A i den omhandlede periode har haft henholdsvis en privat personbil og en motorcykel til rådighed for privat kørsel,

 
 

idet

A i hele den omhandlede periode har haft rådighed over hustruen, BAs firmabil, der frit kunne anvendes til privat kørsel,

 

at

sagsøger har godtgjort, at den af sagsøger ejede gulpladebil på intet tidspunkt har været anvendt til privat kørsel.

..."

Skatteministeriet har indgivet påstandsdokument af 16. august 2005, hvori blandt andet er anført følgende:

"Frifindelsespåstanden støttes på, at det er med rette, at afgiftsmyndighederne har nægtet sagsøgeren fradragsret for merværdiafgiften på kr. 42.108 i forbindelse med sagsøgerens køb af det omhandlede køretøj, idet sagsøgeren ikke har godtgjort, at køretøjet udelukkende anvendtes i forbindelse med sagsøgerens fradragsberettigede aktiviteter, jf. momslovens § 41, stk. 1. Det er således ikke godtgjort, at køretøjet ikke også anvendtes til privatkørsel af den senere hovedanpartshaver i A og eventuelt tillige af dennes ægtefælle og tidligere hovedanpartshaver BA."

Momslovens § 41, stk. 1, bestemmer

"§ 41. Afgift, der vedrører anskaffelse af vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 t, kan ikke fradrages, medmindre køretøjerne udelukkende anvendes i forbindelse med virksomhedens fradragsberettigede levering af varer og ydelser."

I forarbejderne til bestemmelsen, jf. Folketingstidende 1993-94, tillæg A, sp. 4417, anføres

"Efter forslagets § 41 kan afgift vedrørende anskaffelse af vare- og lastmotorkøretøjer med tilladt totalvægt på ikke over 3 tons kun fradrages, nar køretøjet udelukkende anvendes til brug for virksomhedens fradragsberettigede aktiviteter."

Af bestemmelsens ordlyd og forarbejder følger, at lovens hovedregel er, at der ikke er fradragsret for afgiften ved anskaffelsen af vare- og lastmotorkøretøjer på maksimalt 3 tons, og at denne hovedregel kun kan fraviges, hvis den afgiftspligtige konkret kan påvise, at køretøjet udelukkende anvendes, eller har været anvendt, til den afgiftspligtige virksomheds fradragsberettigede leverancer.

Hvis virksomheden omvendt ikke kan godtgøre dette, er der slet ingen fradragsret. Reglen i momslovens § 38, stk. 1, [§ 38, stk.2.RED] om forholdsmæssig fradragsret finder således ikke anvendelse. Foreligger der blot en enkelt privat kørsel med bilen, er fradragsret udelukket.

Det er efter det momsretlige grundlag ikke afgiftsmyndighederne, der skal påvise, at et køretøj omfattet af § 41, stk. 1, konkret har været anvendt til virksomheden uvedkommende formål, eftersom udgangspunktet efter momslovens system er, at der ikke er fradragsret for afgiften af anskaffelsen af sådanne køretøjer.

Det gøres gældende, at sagsøgeren ikke under de foreliggende omstændigheder har godtgjort, at bilen ikke har været anvendt privat. Sagsøgte fremhæver herved,

at

bilen var velegnet til privat kørsel og f.eks. ikke var specialindrettet til brug for sagsøgerens virksomhed,

 

at

A i forbindelse med sagsøgerens erhvervelse af Chevrolet Blazerbilen lod sin egen private bil, en VW Golf 1,8, indgå som byttebil i handlen, ... hvorefter A ikke længere rådede over en privat bil, hvorved bemærkes, at det er uden betydning, at ægtefællen havde rådighed over en firmabil,

 

at

først As ægtefælle og senere han selv var hovedanpartshaver i sagsøgeren, herunder for ægtefællens vedkommende i det tidsrum, hvor bilen ejedes af selskabet,

 

at

der på intet tidspunkt er ført kørselsregnskab over bilens brug, og

 

at

det må lægges til grund, at bilen normalt var parkeret enten direkte ved As og BAs privatadresse, der var sammenfaldende med sagsøgerens virksomheds adresse, eller i hvert fald i umiddelbar nærhed og kort gåafstand fra den kombinerede bopæls- og virksomhedsadresse i ... centrum.

Det er for den momsretlige bedømmelse uden betydning, at sagsøgeren har fratrukket momsen ved anskaffelsen af bilen. Denne omstændighed dokumenter ikke i sig selv, at lovens betingelser for fradragsret også konkret har været opfyldt. Det er ligeledes ikke bevismæssigt afgørende, at sagsøgeren forinden anskaffelsen konsulterede en revisor, eller at A underskrev en aftale om bilens brug med sagsøgeren."

Parterne har i det væsentlige procederet i overensstemmelse med påstandsdokumenterne.

Landsrettens begrundelse og resultat

Det må lægges til grund, at bilen, der var velegnet til privat kørsel, uden for almindelig arbejdstid stod parkeret i nærheden af As private bopæl, at han ikke selv rådede over en anden bil og ikke førte kørselsregnskab, medens han havde rådighed over bilen.

Disse forhold begrunder en formodning for, at bilen ikke udelukkende har været anvendt i forbindelse med H1 ApS' fradragsberettigede levering af varer og ydelser.

Landsretten finder ikke, at H1 ApS heroverfor har godtgjort, at bilen udelukkende har været anvendt erhvervsmæssigt.

Det bemærkes i den forbindelse, at kørselsregnskabet, der er udarbejdet flere år senere til brug for retssagen, ikke findes at kunne tillægges væsentlig betydning som bevis for en rent erhvervsmæssig brug af bilen.

Herefter tager landsretten Skatteministeriets frifindelsespåstand til følge.

Med sagens omkostninger forholdes som nedenfor bestemt, idet bemærkes, at omkostningsbeløbet er tilkendt til dækning af advokatomkostninger.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

I sagsomkostninger skal sagsøgeren, H1 ApS, inden 14 dage betale 12.000 kr. til sagsøgte.