Dato for udgivelse
07 Dec 2005 13:16
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
11 Nov 2005 12:45
SKM-nummer
SKM2005.490.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
2. afdeling, 496/2004
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Aktier, salg, afståelsestidspunkt, køberet
Resumé

Appellanten havde sammen med to andre aktionærer solgt 75% af aktiekapitalen i et IT-selskab til G1. Samtidig med indgåelsen af denne aktieoverdragelsesaftale aftalte appellanten og en mindretalsaktionær med G1, at G1 i perioden 1. august 2001 til 30. april 2002 havde en uigenkaldelig option på at erhverve appellantens og mindretalsaktionærens aktier i IT-selskabet for 92,1 mio. kroner. Efter udløbet af denne periode havde appellanten en uigenkaldelig option efter aftalen på at sælge aktierne til G1 i en periode på 1 år for et beløb, der var ca. 25 mio. kroner højere end det beløb, G1 i den forudgående periode skulle betale.

Højesteret fandt, at således som aftalekomplekset var udformet, måtte det på aftaletidspunktet have fremstået som usandsynligt for parterne, at køberetten til aktierne ikke som forudsat ville blive udnyttet af G1. Appellanten havde da ejet aktierne i mindre end tre år og avancen herpå var derfor skattepligtig i medfør af aktieavancebeskatningslovens § 2.

Reference(r)

Aktieavancebeskatningsloven § 2, stk. 1
Aktieavancebeskatningsloven § 4, stk. 1

Henvisning

 

Henvisning

Ligningsvejledningen 2005-3 E.J.5.2.2

Henvisning

Ligningsvejledningen 2005-4 S.G.4.1

Parter

H1 ApS
(advokat Flemming Heegaard)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke)

Afsagt af højesteretsdommerne

Marie-Louise Andreasen, Wendler Pedersen, Peter Blok, Niels Grubbe og Vibeke Rønne.

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 14. afdeling den 27. oktober 2004.

Påstande

Appellanten, H1 ApS, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal H1 ApS betale 250.000 kr. til Skatteministeriet.

De idømte sagsomkostningsbeløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbet for Højesteret forrentes efter rentelovens § 8 a.