Dato for udgivelse
06 Dec 2005 11:14
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
10 Nov 2005 15:27
SKM-nummer
SKM2005.474.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
5. afdeling, B-1414-04
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Fradrag, holdingselskab, fællesomkostninger, administration, datterselskaber, ejerinteresse, skøn
Resumé

Sagen angik spørgsmålet om, hvorvidt det sagsøgende holdingselskab havde ret til fuldt fradrag for indgående moms af fællesomkostninger i henhold til momslovens § 37, eller om der kun var ret til delvist fradrag i henhold til momslovens § 38, og i sidstnævnte fald hvor stort et fradrag holdingselskabet kunne foretage.

Landsskatteretten havde fundet, at holdingselskabets aktiviteter med administration og ledelse af datterselskaberne i koncernen uden iværksættelse af momsbelagte transaktioner måtte anses for en aktivitet, der ikke kunne betegnes som en økonomisk virksomhed men måtte anses for at være et udslag af selskabets ejerbeføjelser i de enkelte datterselskaber. Da selskabet derfor både havde momspligtige og ikke-momspligtige aktiviteter, skulle fradragsretten for moms af fællesudgifterne opgøres efter momslovens § 38, stk. 2. Landsskatterettens afgørelse om, at fradragsretten skulle opgøres skønsmæssigt efter § 38, stk. 2, var dermed i overensstemmelse med den praksisændring, som Told- og Skattestyrelsen havde meddelt den 3. november 1999, jf. TfS 1999.908, hvor man havde skærpet praksis, således at fradragsretten fremover skulle opgøres skønsmæssigt efter momslovens § 38, stk. 2, hvis virksomheden havde indtægter, der faldt uden for momslovens anvendelsesområde.

Landsretten udtalte, at de omtvistede aktiviteter i det væsentligste måtte anses for at have været sædvanlig pleje af holdingselskabets ejerinteresser i koncernens mange selskaber, hvilket bestyrkedes af den omstændighed, at der ikke for disse - i modsætning til andre - ydelser var opkrævet vederlag hos datterselskaberne. Der var herefter ikke grundlag for at anvende momslovens § 37, stk. 1, om fuld fradragsret. Fradragsretten skulle i stedet fastsættes skønsmæssigt efter momslovens § 38, stk. 2. Landsretten anfægtede således ikke den praksisændring, der var foretaget i 1999.

Landsretten fandt endvidere ikke, at told- og skattemyndighedernes skøn over, hvor stor en del af holdingselskabets samlede aktiviteter, der var fradragsret for, var åbenbart urimeligt, og Skatteministeriet blev derfor frifundet.

Reference(r)

Momsloven § 37, stk. 1
Momsloven § 38, stk. 2
TFS 1999.908 af 3.11.1999

Henvisning

Momsvejledningen 2005-3 J.2.1.2

Henvisning
Momsvejledningen 2005-3 C.1.4

Parter

H1 Holding A/S
(advokat Per Christensen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten v/advokat Bodil Dalgaard Hammer)

Afsagt af landsdommerne

Fabrin, Lisbeth Parbo og Judy Jakobsen (kst.)

Denne sag, der er anlagt den 19. juni 2004, drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren, H1 Holding A/S (herefter Holding), for årene 2000 og 2001 har ret til fuldt fradrag for indgående moms af fællesomkostninger i henhold til momsloven § 37 eller kun ret til delvist fradrag i henhold til momslovens § 38. Hvis fradragsretten kun er delvis, er spørgsmålet, om fradragsprocenten skal være højere end de 25%, som skattemyndighederne skønsmæssigt har fastsat.

Holding er moderselskab i H1-koncernen. Koncernen bestod i 2001 udover Holding af 10 datterselskaber med 6 datterdatterselskaber. Koncernens hovedaktivitet er produktion af maskiner og redskaber til landbruget og dermed relaterede erhverv.

Påstande

Holding har nedlagt følgende påstande

Principalt, at Holding har fuld fradragsret for moms vedrørende fællesomkostninger afholdt i perioden fra den 1. januar 2000 til den 31. december 2001 svarende til et beløb på 579.229 kr.

Subsidiært, at Holding har adgang til at fratrække 85% af momsen vedrørende fællesomkostninger afholdt i perioden fra den 1. januar 2000 til den 31. december 2001, svarende til et beløb på 492.345 kr.

Mere subsidiært, at Holding har adgang til fradrag for moms vedrørende fællesomkostninger afholdt i perioden fra den 1. januar 2000 til den 31. december 2001 med en andel, som fastsættes i overensstemmelse med et skøn foretaget af retten, og som væsentligt overstiger de 25%, som Landsskatteretten har truffet afgørelse om.

Sagsøgte, Skatteministeriet, har principalt påstået frifindelse og subsidiært nedlagt påstand om, at Holdings afgiftstilsvar for perioden 1. januar 2000 til 31. december 2001 hjemvises til fornyet behandling ved afgiftsmyndighederne.

Sagsfremstilling

Ved kendelse af 23. marts 2004 stadfæstede Landsskatteretten Told- og Skatteregionens afgørelse, hvorefter Holding ikke fik anerkendt fradragsret for moms af fællesudgifter med 434.421 kr. Af kendelsen fremgår blandt andet:

"...

Af selskabets årsregnskaber for 2000 og 2001 fremgår bl.a.

 

2001

2000

 

Nettoomsætning                                         

2.692.479 kr.

461.241 kr.

Andre driftsindtægter                                     

1.465.654 kr.

144.992 kr.

 

Indtægter af kapitalandele i tilknyttede virksomheder

-7.150.269 kr.

7.450.784 kr.

Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder

-116.862 kr.

-528.468 kr.

 

Af noterne til årsregnskabet fremgår

 

Nettoomsætning

Hjemmemarked

0 kr.

0 kr.

Eksportmarked

2.692.479 kr.

461.241 kr.

Repræsentanten har oplyst, at posten andre driftsindtægter hidrører fra momspligtige administrationsydelser. Beløbene er ekskl. moms. Resultat af kapitalandele er opgjort i henhold til gældende regnskabspraksis (indre-værdi-metoden) Det vil sige, at resultatet i datterselskaberne bogføres uanset om de er udloddet eller ej.

Told- og Skatteregionen har oplyst, at selskabet i 2000 og 2001 i ca. 20 tilfælde har udskrevet salgsfakturaer på eksporterede varer indkøbt fra datterselskabet H1 A/S. Herudover har selskabet haft driftsindtægter ved udlejning af driftsmidler på omkring 150.000 kr. pr. år. Denne post er angivet som driftsindtægter i årsregnskabet.

Repræsentanten har hertil oplyst, at selskabet ikke i årene havde indtægter ved udlejning. Repræsentanten har beskrevet selskabets aktiviteter således:

"Momspligtige aktiviteter i 2000 og 2001

Der er ydet ekstern konsulentbistand af en medarbejder (direktionssekretær FN), som anvender ca. 30% af sit tidsforbrug på disse opgaver.

Økonomidirektør JV har ydet assistance til HG1 A/S i forbindelse med selskabets erhvervelse af aktiviteterne i G1 Foderanlæg A/S og G1 Ventilation ApS. Assistancen vedrører perioden efter erhvervelsen og er faktureret inkl. moms.

Herudover har der været udført enkeltstående specialopgaver af øvrige medarbejdere, som er viderefaktureret.

Øvrige momspligtige indtægter i den omhandlede periode har bestået i videresalg af landbrugsudstyr til udenlandske kunder. Der er i realiteten tale om en gennemfakturering af salg fra datterselskaber.

Ledelsesmæssige aktiviteter/funktioner i 2000 og 2001

Selskabet afholder strategimøder/ledermøder fælles for koncernen. I 2000 og 2001 har der været afholdt følgende møder:

2000

2-dages møde den 10. og 11. januar
1-dags møde den 27. april
1-dags møde den 29. august

2001

2-dages møde den 8. og 9. januar
1-dages møde den 30. maj
2-dages møde den 27. og 28. august

Herudover har der været afholdt et heldagsmøde med den nye årsregnskabslov som tema.

Møderne forudsætter et omfattende forarbejde af medarbejdere i holdingselskabet.

Udover mødeaktiviteterne kan blandt andet nævnes følgende aktiviteter:

 • Opgaver i forbindelse med erhvervelse af aktiviteterne i G1 Foderanlæg A/S og G1 Ventilation ApS. Samlet er der anvendt 4-6 mandmåneder i denne forbindelse. Det skal for god ordens skyld understreges, at der var tale om overtagelse af aktiviteterne (ventilation og foder) i de to selskaber. Samtidig overtog man aktierne i G1 Equipment Inc.
 • Bestyrelsesmøder i H1 Holding incl. forberedelse
 • Økonomidirektøren besøger de danske datterselskaber i forbindelse med en regnskabsgennemgang. Hvert besøg varer 2-3 dage inkl. forberedelse og afrapportering.
 • Herudover forestår økonomidirektøren økonomifunktionen på koncernbasis, herunder udstikker retningslinier for budgetter, rapportering mv., kontakt til pengeinstitutter, forsikringsselskaber mv.
 • Deltagelse i tværgående koncerngrupper i forbindelse med f.eks. optimering af indkøb, shipping, eksport etc.
 • Herudover varetager selskabets administrerende direktør ON, en lang række opgaver på tværs af koncernen, herunder:
  • Deltagelse i udstillinger, kunde, leverandør- og samarbejdspartnerrelationer (16-20 dage årligt).
  • Individuelle møder med selskabsdirektører (2-5 møder pr. selskab pr. år).
 • Herudover har man i 2001 udarbejdet præsentationsmateriale mv. i forbindelse med H1 Academy, som er koncernens interne uddannelsescenter.

Formuepleje

Udover de associerede selskaber og datterselskaber har H1 Holding A/S ingen nævneværdige finansielle aktiviteter, hvilket også fremgår af det fremlagte koncernregnskab for 2001. Udover 5 aktier med en samlet nominel værdi på 100 kr., og som er optaget til en værdi på 243 kr., ejer selskabet ikke andre værdipapirer.

I realiteten anvendes ikke tid på forvaltning af egne midler, når bortses fra ovennævnte aktiepost og køb af almindeligt driftsinventar."

Selskabet har ikke opkrævet vederlag for de ledelsesmæssige aktiviteter.

Selskabet havde i årene seks ansatte. Repræsentanten har fremlagt opgørelse over den enkelte ansattes tidsforbrug. De enkelte ansatte var følgende:

ON, administrerende direktør
JV, økonomidirektør BS, direktionsassistent
FN, direktionssekretær
RL/JM: sekretær (RL afløste JM)
LN, assistent

 

ON

JV

BS

FN

RL/JM

LN

2000

Momspligtig aktivitet

0%

25%

5%

30%

5%

0%

Ledelsesmæssige aktiviteter

91%

75%

85%

70%

95%

100%

Udstillinger, salg, reparationer

9%

0%

10%

0%

0%

0%

Formuepleje

0%

0%

0%

0%

0%

0%

i alt

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 

2001

Momspligtig aktivitet

0%

25%

5%

30%

5%

0%

Ledelsesmæssige aktiviteter

91%

75%

85%

70%

95%

100%

Udstillinger, salg, reparationer

9%

0%

10%

0%

0%

0%

Formuepleje

0%

0%

0%

0%

0%

0%

i alt

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Repræsentanten har endvidere oplyst, at selskabet er interessent i H2 I/S med en andel på 50%. H2 I/S er en selvstændig momsenhed, men i enhver anden sammenhæng anses driftsaktiviteterne for at vedrøre interessenterne, hvilket vil sige for 50% af driftens vedkommende selskabet (H1 Holding A/S).

Selskabet har i 2000-2001 angivet salgsmoms med henholdsvis 22.759 kr. og 35.100 kr. svarende til en omsætning ex. moms på henholdsvis 91.036 kr. og 140.400 kr. Herudover har selskabet haft eksport til tredjelande med henholdsvis 408.319 kr. samt 2.692.480 kr.

Selskabet har foretaget fuldt fradrag for moms af afholdte fælles udgifter i 2000-2001 med henholdsvis 274.192 kr. og 305.037 kr.

Toldskats afgørelse

Selskabet er ikke anset for berettiget til fradrag for moms af fællesudgifter med i alt 434.421 kr. for 2000 og 2001.

Selskabet kan alene anses for berettiget til et skønsmæssigt fradrag for moms af fællesudgifter med 25% efter momslovens § 38 stk. 2. Det skyldes, at selskabet er omfattet af den praksisændring, der blev meddelt af Told- og Skattestyrelsen i TfS 1999, 908, vedrørende delvis fradragsret i holdingselskaber, hvis hovedaktivitet bestod i at eje kapitalandele i andre virksomheder, men som også havde momspligtige aktiviteter. Der er i øvrigt henvist til SKM2002.232.LSR

Klagerens påstand og argumenter

Selskabets repræsentant har overfor Landsskatteretten principalt fremsat påstand om, at selskabet er berettiget til fuldt fradrag for moms af de afholdte fællesomkostninger.

Subsidiært har repræsentanten fremsat påstand om, at selskabet er berettiget til et skønsmæssigt fradrag på 85% af de afholdte fællesomkostninger.

Mere subsidiært har repræsentanten fremsat på stand om, at selskabet er berettiget til et større fradrag end 25% af de afholdte fællesomkostninger.

Til støtte for den principale påstand er det anført, at momslovens § 38, stk. 2, ikke finder anvendelse på selskaber, hvis indtægter dels hidrører fra momspligtige aktiviteter, dels hidrører fra passiv kapitalanbringelse. Anvendelse af bestemmelsen forudsætter, at en virksomhed har en eller flere aktiviteter, som drives uafhængigt af de øvrige aktiviteter, og som er kendetegnet ved at falde uden for momslovens anvendelsesområde. Der er henvist til lovbemærkningerne til momslovens § 38, stk. 2, samt.EF-Domstolens domme i Cibo Participations (sag C-16/00), og Floridienne og Berginvest (sag C-142/99) .

Der er endvidere ikke noget åbenbart misforhold mellem de momspligtige aktiviteter og de øvrige aktiviteter. Et selskab, som har momspligtige indtægter på ca. ½ mio. kr. årligt, som er interessent i et produktionsselskab, som aktivt udøver ledelse i tilknyttede selskaber, og som ikke herudover har indtægter, som er momsfritaget efter momslovens § 13, vil således have adgang til fuld fradragsret for moms. Dette gælder især, når udbytter fra datterselskaber og øvrige indtægter fra passiv kapitalanbringelse, som ikke medfører væsentligt ressourcetræk, er på et niveau, som står i et rimeligt forhold til de øvrige aktiviteter.

Det forklarede om selskabets aktiviteter bekræfter, at selskabet har adgang til fuld fradragsret for momsen af fællesudgifterne. Selskabet udøver således aktiv ledelse i forhold til sine datterselskaber, idet der såvel direkte som indirekte gribes ind i administration af datterselskaberne herunder udstikkes der retningslinier for budgetplanlægning mv. En sådan aktiv ledelse er udtryk for økonomisk virksomhed. Aktiv ledelse kan heller ikke logisk anses som en aktivitet, der falder uden for momslovens anvendelsesområde.

Selskabets aktiviteter har således i vidt omfang bestået i momspligtige transaktioner i forhold til de øvrige datterselskaber i koncernen. At der ikke er beregnet moms af disse transaktioner kan ikke medføre bortfald af adgangen til momsfradrag. Dette gælder i særdeleshed i et tilfælde, hvor leverancerne er leveret til koncernselskaber, som er fuldt momspligtige og dermed har adgang til fuld momsmæssig fradragsret.

Den omstændighed, at selskabet ikke har beregnet salgsmoms af ydelserne til datterselskaberne, er en fejl. ToldSkat skulle i stedet for at nægte momsfradrag have fikseret et vederlag hos selskabet og opkrævet moms heraf.

Såfremt selskabet ikke anerkendes momsfradragsret og ydelser ikke anses for objektivt momspligtige vil det åbne for omgåelse af momsreglerne. Det er således muligt at levere momspligtige ydelser uden at afregne moms heraf og samtidig vil det altså blive anset som ikke-økonomisk virksomhed netop, fordi selskabet har valgt ikke at opkræve moms. F.eks. kan man forestille sig et pengeinstitut, der opretter et holdingselskab, hvor alle ledelsesaktiviteter m.m. henlægges til. Undlader man herefter at opkræve et vederlag ved leveringen af ledelsesydelserne til datterselskaberne, og lader ydelserne blive finansieret gennem udbytter, vil konsekvensen altså være, at holdingselskabet ikke har økonomisk virksomhed. Dette vil få betydning for lønsumsafgiften, da ikke-økonomisk virksomhed ikke er lønsumsafgiftspligtig. Således slipper man for at betale lønsumsafgift i holdingselskabet.

På denne baggrund bør selskabet anerkendes fuld momsfradragsret.

Til støtte for den subsidiære påstand er det anført, at der ved skønnets udøvelse må lægges vægt på, at selskabet først og fremmest anvender ressourcer på de momspligtige aktiviteter og på de aktiviteter, som kan henføres til ledelsesmæssige opgaver varetaget på vegne af datterselskaberne. Det skønsmæssige fradrag kan efter en vurdering fastsættes til mindst 85%. Denne vurdering er baseret på, at selskabet kun i meget begrænset omfang anvender ressourcer forbundet med passiv kapitalanbringelse.

Til støtte for den mere subsidiære påstand er det anført, at det af regionen udøvede skøn ikke er realistisk, og ikke er udtryk for en reel vurdering af selskabet og dets aktiviteter. Fradragsprocenten må under alle omstændigheder fastlægges på et væsentligt højere niveau, hvis der skal være sammenhæng mellem de faktisk anvendte ressourcer og momsfradragsretten for fællesomkostninger.

Told- og Skattestyrelsens bemærkninger og begrundelse

Told- og Skattestyrelsen har indstillet, at told- og skatteregionens afgørelse stadfæstes.

Der er henvist til, at selskabet både har momspligtige aktiviteter og aktiviteter, der ligger uden for momslovens anvendelsesområde (passiv kapitalanbringelse). Det er fast praksis, at holdingselskaber med blandede aktiviteter skal opgøre fradraget for moms af fællesudgifter efter et skøn efter momslovens § 38, stk. 2. Der er henvist til Told- og Skattestyrelsens meddelelse offentliggjort i TfS 1999, 908 samt Landsskatterettens afgørelse offentliggjort i SKM2002.232.

Af EF-Domstolens dom i Welthgrove (C-102/00) fremgår, at der kun er tale om økonomisk virksomhed, såfremt en virksomhed foretager indgriben i ledelse m.m. udover, hvad der følger af virksomhedens ejerinteresser. Det er herved et væsentligt moment, om der foretages fakturering af disse ydelser eller ej.

Selskabets levering af ydelser til datterselskaberne kan ikke anses som momspligtige ydelser. Det er ydelser leveret med baggrund i selskabets interesser som ejer. Det vil sige ikke-økonomisk virksomhed.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Af momslovens § 37, stk. 1, fremgår

"Registrerede virksomheder kan ved opgørelsen af afgiftstilsvaret som indgående afgift, jf. § 56, stk. 3, fradrage afgiften efter denne lov for virksomhedens indkøb m.v. af varer og ydelser, der udelukkende anvendes til brug for virksomhedens leverancer, som ikke er fritaget for afgift efter § 13, herunder leverancer udført i udlandet, jf. dog stk. 5."

Af momslovens § 38, stk. 2 fremgår

"For varer og ydelser, som af en registreret virksomhed benyttes både til fradragsberettigede formål efter § 37 og til virksomheden uvedkommende formål, kan der udelukkende foretages fradrag for den del af afgiften, der skønsmæssigt svarer til de pågældende varers og ydelsers fradragsberettigede brug i den registreringspligtige virksomhed."

Af EF-Domstolens dom i Welthgrove BV (sag C102/00), præmis 13-18 fremgår følgende:

"...

13

I henhold til fast retspraksis skal sjette direktivs artikel 4 fortolkes således, at et holdingselskab, hvis formål kun er at besidde kapitalinteresser i andre virksomheder, uden at det direkte eller indirekte griber ind i administrationen af disse virksomheder - bortset fra, hvad der følger af de rettigheder, holdingselskabet har i sin egenskab af aktionær eller selskabsdeltager - ikke er momspligtigt og derfor ikke har ret til fradrag i henhold til sjette direktivs artikel 17 (jf. bl.a. Polysar Investments Netherlands-dommen, præmis 17, og Floridienne og Berginvest-dommen, præmis 17).

14

Det fremgår af denne retspraksis, at denne konklusion navnlig er baseret på, at erhvervelse eller indehavelse af selskabsandele ikke skal betragtes som en - i sjette direktivs forstand - økonomisk virksomhed, som indebærer, at den, der udøver virksomheden, bliver afgiftspligtig. Det forhold i sig selv, at der besiddes kapitalinteresser i andre virksomheder, er ikke en udnyttelse af et gode med henblik på opnåelse af varige indtægter, idet et eventuelt udbytte, som kapitalandelen afkaster, kun er en følge af ejendomsretten til godet (jf. dom af 22.6.1993, sag C-333/91, Sofitam, Sml. I, s. 3513, præmis 12, og af 6.2.1997, sag C-80/95, Harnas & Helm, Sml. I, s. 745, præmis 15).

15

Domstolen har imidlertid fastslået, at dette ikke gælder, når holdingselskabet samtidig med besiddelsen af kapitalinteresserne direkte eller indirekte griber ind i administrationen af de selskaber, hvori kapitalinteresserne besiddes, bortset fra, hvad der følger af de rettigheder, indehaveren af kapitalinteressen har i sin egenskab af aktionær eller selskabsdeltager (jf. Polysar Investments Netherlands-dommen, præmis 14, og Floridienne og Berginvest-dommen, præmis 18).

16

I præmis 19 i Floridienne og Berginvest-dommen har Domstolen heraf udledt, at en sådan indgriben i administrationen af datterselskaberne skal anses for en økonomisk virksomhed i sjette direktivs artikel 4, stk. 2's forstand, i det omfang denne indgriben indebærer iværksættelse af transaktioner, der er pålagt moms i henhold til dette direktivs artikel 2.

17

Heraf følger, at i sig selv kan det forhold, at et holdingselskab griber ind i administrationen af sine datterselskaber, ikke uden iværksættelse af transaktioner, der er pålagt moms i henhold til sjette direktivs artikel 2, betragtes som en økonomisk virksomhed i sjette direktivs artikel 4, stk. 2's forstand.

18

Det andet spørgsmål må herefter besvares med, at et holdingselskabs indgriben i administrationen af sine datterselskaber kun udgør en økonomisk virksomhed i henhold til sjette direktivs artikel 4, stk. 2, i det omfang denne indgriben indebærer iværksættelse af transaktioner, der er pålagt moms i henhold til dette direktivs artikel 2.

..."

Tre retsmedlemmer bemærker, at selskabet kun i begrænset omfang har faktureret de enkelte datterselskaber i koncernen for administrationen m.m. af disse.

Det forhold, at selskabet i øvrigt griber ind i administrationen af datterselskaberne i koncernen uden iværksættelse af momsbelagte transaktioner, må anses for en aktivitet, der ikke kan betegnes som økonomisk virksomhed, jf. EF-Domstolens dom i Welthgrove BV (sag 102/00), præmis 18. Denne aktivitet må anses for at være et udslag af selskabets ejerbeføjelser i de enkelte datterselskaber, jf. aktieselskabslovens kap 9.

Da selskabet således både har aktiviteter, der har tilknytning til selskabets momspligtige virksomhed og ikke-økonomiske virksomhed, skal fradragsretten for moms af fællesudgifter opgøres efter momslovens § 38, stk. 2. Der henvises til Landskatterettens afgørelse offentliggjort i SKM2002.232.LSR og TfS 2002, 496.

Der er ikke grundlag for at tilsidesætte told- og skatteregionens skøn over størrelsen af de udgifter, der anses at vedrøre selskabets momspligtige udgifter. Der er herved henset til, at en væsentlig del af selskabets ressourcer må anses for at være anvendt i forbindelse med den administration af datterselskaberne i koncernen, som ikke har indebåret iværksættelse af momsbelagte transaktioner.

Disse retsmedlemmer stemmer derfor for at stadfæste den påklagede afgørelse.

Et retsmedlem bemærker, at de af selskabet leverede ydelser må betegnes som momspligtige ydelser uanset, at selskabet ikke har afregnet moms heraf. Der kan ikke herved udelukkende lægges vægt på selskabets behandling af de leverede ydelser. Momspligten afhænger derimod af karakteren af de leverede ydelser.

Selskabet må derfor anses for at være berettiget til fuld momsfradragsret for de afholdte udgifter, da disse således har tilknytning til selskabets levering af momspligtige ydelser, jf. momslovens § 37, stk. 1.

Dette retsmedlem stemmer derfor for at give medhold i selskabets principale påstand.

Der træffes afgørelse efter flertallet, og told- og skatteregionens afgørelse stadfæstes derfor.

..."

Holdings nettoomsætning i 2000 på 461.241 kr. og i 2001 på 2.692.479 kr. vedrørte for begge år udelukkende gennemfakturering. Gennemfaktureringen skete ved, at Holding af sit datterselskab H3 A/S købte varer, svarende til de nævnte beløb, og videresolgte varerne til samme pris. Varerne var ikke tilvirket eller på anden måde ændret af Holding, og Holdings eneste aktivitet var bogføring af købs- og salgsfakturaerne. I alt var der tale om 17 fakturaer - 4 i 2000 og 13 i 2001.

De momspligtige "andre driftsindtægter" var fordelt på 21 fakturaer i 2000 og 14 fakturaer i 2001, og vedrørte blandt andet administrationsbidrag og oversættelsesarbejde.

Holding har for 2000 og 2001 i alt fradraget indgående moms af varekøb med 788.430 kr. For så vidt angår moms af fællesudgifter, har Holding for 2000 og 2001 fradraget i alt 579.229 kr.

De aktiviteter, Holding varetog for de koncernforbundne selskaber i 2000 og 2001 er ifølge en af Holding udarbejdet oversigt til brug for retssagen blandt andet følgende:

"...

 1. Udstillingsaktivitet
 2. Strategiplanlægning og ledelsesforum
 3. H1 Academy
 4. Gennemgang og opdatering af salgs- og leveringsbetingelser samt forsikringer
 5. Kontakt til og forhandling med kreditinstitutter
 6. Udarbejdelse og gennemgang af årsrapporter i datterselskaberne
 7. Forberedelse og afvikling af bestyrelsesmøder
 8. Koncernmøde
 9. Udarbejdelse af instruks til årsafslutning
 10. Budgetinstruktioner
 11. Individuelle møder med datterselskaberne
 12. Administrativ assistance
 13. Indgåelse og opfølgning på lejeaftaler

..."

Holding har i en række opgørelser udarbejdet til brug for sagen beskrevet det nærmere indhold og omfang af aktiviteterne. Af opgørelserne fremgår blandt andet, at udstillingsaktiviteterne, hvor Holdings administrerende direktør har deltaget, har indebåret 15 arbejdsdage i 2000 og 12 arbejdsdage i 2001. Gennemførelse og ajourføring af strategiplan for koncernen og de enkelte datterselskaber har involveret flere af Holdings og datterselskabernes administrerende direktører, og antallet af møder i den anledning har været 5 i såvel 2000 som 2001.

Holding har afholdt omkostninger til koncernens interne lederudviklingsprogram, H1 Academy, og Holdings medarbejdere har blandt andet stået for forberedelsen og en del af indlæggene i forbindelse med programmets 7 moduler.

Af en oversigt over tidsforbruget for Holdings i alt 6 medarbejdere i 2000 og 2001 udarbejdet af Holding den 23. juni 2003 fremgår blandt andet, at medarbejdernes tidsforbrug på momspligtige aktiviteter i gennemsnit har udgjort 11%

Af ToldSkats afgørelse af 16. september 2002 fremgår blandt andet, at regionen har skønnet, at ressourcertrækket vedrørende momspligtige aktiviteter skønsmæssigt kan opgøres til 25% af det samlede ressourcetræk.

Forklaringer

Økonomidirektør JV har forklaret, at hun i dag er økonomidirektør i produktionsselskabet H2, der udvikler og fremstiller maskiner inden for landbruget. I 2000 og 2001 var hun økonomidirektør i Holding. Holding var en slags servicevirksomhed for datterselskaberne, og hun betragtede sig selv som en økonomisk "altmuligmand". I 2000 og 2001 var et af hendes væsentlige arbejdsområder at hjælpe med opkøbet af aktiviteter i G1. Hun anvendte også meget tid på selskabernes forsikringsforhold og rapporteringssystemer i relation til datterselskabernes regnskaber.

Gennemfaktureringerne var begrundet i et ønske om at sælge produkter, så det over for kunderne kom til at fremstå, som om varerne kom fra 2 forskellige leverandører.

I 1997-98 startede processen med udarbejdelse af en strategiplan. Arbejdet med indsamling og bearbejdelse af data til strategiplanen var omfangsrigt, og Holding var forankringspunktet i dette arbejde, der gav flere konkrete resultater. Holding bidrog også i væsentligt omfang til den interne uddannelse inden for koncernen ved oprettelsen af H1 Academy. Der var tilknyttet en ekstern konsulent, som blev aflønnet af Holding med mere end 400.000 kr. for det samlede forløb over 12 moduler. Hun og ON bidrog også med indlæg, og Holding stillede samlet ca. 7 ugers sekretærbistand til rådighed. Hendes eget arbejde var samlet af 2-3 ugers varighed. Der var 12 deltagere fra koncernen, men alle omkostninger blev afholdt af Holding.

Hendes arbejdsområder omfattede også koncernens forsikringsforhold, og i den sammenhæng var det naturligt, at hun også sørgede for ajourføring af salgs- og leveringsbetingelserne, som hang sammen med forsikringsforholdene. Nogenlunde samtidig lavede hun og en forsikringsmægler i fællesskab en forsikringshåndbog.

Koncernens samlede kreditrammer hos pengeinstitutterne var ca. 100 mio. kr. Hun havde kontakten til pengeinstitutterne og deltog i den sammenhæng blandt andet i halvårsmøder. I relation til datterselskabernes regnskabsaflæggelse var hun koordinerende led, og hun sørgede for, at tidsfrister blev overholdt, samt at der blev udarbejdet fælles instrukser til datterselskaberne om regnskabsaflæggelsen. I den forbindelse afholdt hun løbende møder med datterselskaberne. Selskabernes revisor vurderede, at hendes indsats havde nedbragt omkostningerne til revisorbistand. Specielt i forbindelse med den nye årsregnskabslov havde hun meget arbejde. Hun udarbejdede en vejledning og stod for et møde i oktober 2001. Hun brugte mindst 4-6 uger på denne opgave.

Købet af G1 i 2000 krævede en betydelig del af hendes arbejdsindsats i sidste halvdel af 2000 og første halvdel af 2001. Baggrunden var blandt andet, at det selskab, hvorfra G1-aktiviteterne blev købt, var gået i betalingsstandsning. Hun kan ikke nøjagtig anslå sit tidsforbrug, men det har været på mellem 14 og 15 uger. BS havde også en del arbejde med sagen.

Når der i Holdings opgørelse over den procentvise fordeling af tidsforbruget tales om "Momspligtig aktivitet", er der tænkt på de ydelser, der er faktureret i modsætning til ledelsesmæssige aktiviteter, der ikke er faktureret. Tidsforbruget til formuepleje er sat til 0%, da der ikke er købt værdipapirer.

Holding er i dag uden ansatte eller aktiviteter. Det ejer i dag 3 datterselskaber, og et par datterselskaber er under afvikling.

ON har forklaret, at han er administrerende direktør i Holding, og at han har deltaget i datterselskabernes bestyrelsesarbejde. Han har således deltaget i 3-4 bestyrelsesmøder pr. selskab om året. Han har i vidt omfang serviceret datterselskaberne med hensyn til viden og internationale kontrakter. På grund af sin internationale erfaring var det blandt andet ham, der også deltog i koncernens udstillingsaktiviteter. Han har desuden sammen med JV haft den løbende kontakt til pengeinstitutterne og har deltaget i mange møder med datterselskabernes leverandører og kunder både som led i kundepleje og i forbindelse med kontraktsforhandlinger.

Datterselskaberne har betragtet Holding som et serviceorgan, der kunne levere ydelser, som selskaberne ellers var tvunget til at købe eksternt. Han deltog i vid strækning i arbejdet med strategiplanen i Holding og i datterselskaberne. Koncernens interne uddannelsesprogram trådte i stedet for eksterne kurser og var på et højt niveau. Det har blandt andet bevirket, at 2 ansatte i dag er administrerende direktører i datterselskaber. Hans deltagelse i datterselskabernes arbejde var ikke blot et udslag af hans rolle som administrerende direktør for koncernen, men også et udslag af hans viden om international handel.

Han kan ikke forklare, hvorfor ydelserne til datterselskaberne ikke blev faktureret.

Procedure

Holding har til støtte for sin principale påstand gjort gældende, at momslovens § 37, stk. 1, finder anvendelse, og at der således er fuld fradragsret for indgående moms af fællesomkostningerne. Det er med urette, at Landsskatterettens flertal har lagt til grund, at ydelserne fra Holding til datterselskaberne i hovedsagen har været udtryk for en passiv kapitalanbringelse. Efter bevisførelsen, herunder indholdet af de fremlagte opgørelser og afgivne forklaringer om omfanget og karakteren af Holdings ydelser, må det lægges til grund, at de går langt ud over en passiv kapitalanbringelse. At ordet "holding" indgår som en del af selskabets navn er uden betydning, idet det afgørende er, at Holding har egne aktiviteter. Det følger af præmis 19 i EF-Domstolens afgørelse i C-142/99, Floridienne og Berginvest-dommen, at indgriben i administrationen af datterselskaber, der sker på en måde, som går ud over de rettigheder, der følger af holdingselskabets aktionærstatus, er økonomisk virksomhed i relation til 6. momsdirektiv. Floridienne og Berginvest-dommen er fuldt ud sammenlignelig med denne sag. Landsskatterettens henvisning til aktieselskabslovens kapitel 9 er ikke relevant, idet bestemmelserne ikke vedrører udøvelse af ejerbeføjelser ud over valg af selskabsledelse.

Holdings ydelser til datterselskaberne er efter deres karakter ydelser, som datterselskaberne ellers skulle have leveret af udenforstående, og de er således ikke et udslag af Holdings ejerbeføjelser. Det er en fejl, at Holding ikke fakturerede og opkrævede moms i forbindelse med ydelserne, men denne fejl er uden betydning, idet det er ydelsernes karakter, der er afgørende for, om der er tale om momspligtige aktiviteter. Der er ikke i EF-Domstolens praksis belæg for at indfortolke et krav om, at momsfradrag er betinget af, at ydelserne rent faktisk er fakturerede.

For så vidt angår sine subsidiære påstande, har Holding gjort gældende, at Holding efter bevisførelsen har haft momspligtige aktiviteter, der langt overstiger told- og skattemyndighedernes skøn. Der er for landsretten fremlagt en række yderligere oplysninger om karakteren og omfanget af Holdings aktiviteter. Told- og skattemyndighederne har således ikke haft alle relevante oplysninger til bedømmelse af momsfradragsretten, og deres afgørelser må derfor tilsidesættes. De foreliggende oplysninger giver landsretten grundlag for selv at skønne over Holdings ressourceforbrug på momspligtige aktiviteter. Omfanget udgør efter bevisførelsen mindst 85% af Holdings ressourceforbrug, idet udarbejdelse af koncernregnskaber og deltagelse i bestyrelsesmøder og generalforsamlinger ikke overstiger 15%. I det mindste må skønnet føre til en væsentligt højere procentssats end told- og skattemyndighedernes urealistisk lave skøn.

Skatteministeriet har til støtte for sin frifindelsespåstand over for Holdings principale påstand gjort gældende, at Holding ikke har godtgjort, at fællesomkostningerne udelukkende har været knyttet til selskabets momspligtige aktiviteter. Langt størstedelen af Holdings ydelser til datterselskaberne må efter bevisførelsen karakteriseres som ledelsesmæssige aktiviteter, og der er for ydelserne ikke beregnet vederlag eller opkrævet moms. Ydelserne kan allerede af den grund ikke betegnes som "økonomisk virksomhed" i momslovens forstand. Dette kan også udledes af EF-Domstolens praksis. Holding har derfor ikke fuld fradragsret efter momslovens § 37, stk. 1, og fradragsretten må i stedet fastlægges skønsmæssigt i medfør af momslovens § 38, stk. 2.

Holding har ikke dokumenteret, at selskabets samlede momspligtige aktiviteter har udgjort mere end 25%. De aktiviteter, som Holding selv har angivet som momspligtige, vedrører i det væsentlige gennemfaktureringer, hvor ressourceforbruget har været beskedent, hvilket også gælder for de enkelte administrationsopgaver, der er blevet faktureret. De opgørelser, Holding har udarbejdet over medarbejdernes tidsforbrug, angiver selv et ressourceforbrug på 11%. Ved det skøn, der er udøvet, har skattemyndighederne anerkendt, at Holding har udøvet afgiftspligtig virksomhed i forbindelse med en del af sine ydelser til datterselskaberne. Der er ikke grundlag for at tilsidesætte skønnet, som ikke er åbenbart urimeligt.

Landsrettens begrundelse og resultat

H1-koncernen bestod i 2000-01 ud over H1 Holding A/S af 10 datterselskaber og 6 datterdatterselskaber. Efter bevisførelsen, herunder de afgivne forklaringer og holdingselskabets redegørelser for dets ydelser til datterselskaberne, lægger landsretten til grund, at de ydelser, der er benævnt ledelsesmæssige aktiviteter i holdingselskabets opgørelse over tidsforbrug, ikke kun har været serviceydelser til datterselskaberne, men i det væsentligste må anses for at have været sædvanlig pleje af holdingselskabets ejerinteresser i koncernens mange selskaber. Dette bestyrkes af den omstændighed, at der ikke for disse - i modsætning til andre - ydelser er opkrævet vederlag hos datterselskaberne. Den manglende fakturering kan ikke i sig selv føre til, at ydelserne ikke kan være omfattet af fradragsretten for indgående moms, idet fradragsretten må anses for knyttet til ydelsernes karakter, men det må - som her - få bevismæssig betydning, at fakturering er undladt.

Der er herefter ikke grundlag for at anvende momslovens § 37, stk. 1, om fuld fradragsret, og holdingselskabets principale påstand tages derfor ikke til følge. I stedet skal fradragsretten for indgående moms fastsættes skønsmæssigt efter momslovens § 38, stk. 2.

Efter holdingselskabets egen opgørelse over tidsforbrug har de aktiviteter, der er blevet faktureret og er indgået i selskabets momsangivelser, bevirket et ressourceforbrug på 11% i gennemsnit. Told- og skattemyndighederne har ved deres afgørelser anerkendt, at en del af holdingselskabets ledelsesmæssige aktiviteter er fradragsberettigede. Bevisførelsen for landsretten giver ikke grundlag for at fastslå, at told- og skattemyndighedernes skøn over, hvor stor en del af holdingselskabets samlede aktiviteter der er fradragsret for, er åbenbart urimeligt.

Landsretten frifinder derfor i det hele Skatteministeriet.

Efter sagens udfald og de involverede økonomiske værdier skal holdingselskabet betale sagens omkostninger til Skatteministeriet med 56.350 kr. Beløbet dækker ministeriets udgifter til advokatbistand inkl. moms med 50.000 kr. og udgifter til materialesamling med 6.350 kr. inkl. moms.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

Sagens omkostninger skal sagsøgeren, H1 Holding A/S, betale til Skatteministeriet med 56.350 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.