Dato for udgivelse
24 Nov 2005 15:27
SKM-nummer
SKM2005.465.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
05-015099
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Elselskaber, sambeskatning
Resumé
Ligningsrådet fandt, at den aktuelle sambeskatning mellem moderselskabet A A/S og samtlige underliggende datterselskaber kan fortsætte efter en skattepligtig overdragelse af samtlige netaktiver fra moderselskabet til et nystiftet datterselskab, kaldet B A/S, herunder med B A/S.
Reference(r)
Selskabsskatteloven § 31, stk. 13
Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-4 S.D.4.1.1.

Ligningsrådet var stillet spørgsmålet, om den aktuelle sambeskatning mellem A A/S og samtlige underliggende datterselskaber kan fortsætte efter den nedenfor nærmere beskrevne udskillelse og fremover tillige omfatte det nystiftede datterselskab, B A/S.

Ligningsrådet besvarede spørgsmålet bekræftende, jf. nedenfor.

Beskrivelse af de faktiske forhold

A A/S ejer 100% af aktierne i datterselskaberne C A/S, D A/S og E A/S.

Moderselskabet, A A/S, er et netselskab. Ved overgang til skattepligt pr. 1. januar 2000 anvendtes regelsættet i selskabsskattelovens § 35 O. Som konsekvens heraf vil selskabet som følge af bestemmelsen i selskabsskattelovens § 31, stk. 13, ikke kunne fortsætte den aktuelle sambeskatning med underliggende datterselskaber efter udgangen af indkomståret 2004.

Aktuelt indgår alle selskaber i sambeskatningen.

Selskabets ledelse overvejer at ændre koncernstrukturen således, at den ud fra forskellige hensyn er mere hensigtsmæssig. I disse overvejelser indgår blandt andet ønsket om en fortsat sambeskatning mellem koncernens selskaber.

Ved den påtænkte omstrukturering vil samtlige netaktiver som aktuelt besiddes af A A/S udskilles ved en skattepligtig overdragelse til et nystiftet datterselskab, B A/S. Efter udskillelsen ejer A A/S alene en administrationsejendom, værdipapirer, samtlige aktier i alle datterselskaber samt påhvilende visse gældsposter. B A/S ejer samtlige netaktiver.

Sambeskatningscirkulærets forudsætninger forudsættes i øvrigt overholdt.

Forespørgers opfattelse

Det er forespørgers vurdering, at ovennævnte skattepligtige udskillelse ikke giver anledning til bemærkninger fra Ligningsrådets side. Forespørger oplyser at være bekendt med, at overdragelse af netaktiverne til et datterselskab aktuelt forudsætter Energistyrelsens forudgående dispensation.

Det er forespørgers opfattelse, at en fortsat sambeskatning medinddragende det nystiftede selskab, B A/S, er mulig, idet netaktiverne er overdraget ved en skattepligtig handel.

Den skatteansættende myndigheds udtalelse

ToldSkat Selskabsrevisionen skal udtale, at sambeskatning med samtlige underliggende datterselskaber ikke kan fortsætte efter udskillelse af aktiver fra A A/S.

Grundlaget for udtalelsen

Fra og med indkomståret 2005 kan kollektive elforsyningsvirksomheder, jf. § 5 i lov om elforsyning, som har anvendt indgangsværdier opgjort efter selskabsskattelovens § 35 O ved overgang til skattepligt, ikke indgå i sambeskatning, jf. selskabsskattelovens § 31, stk. 13.

A A/S er sambeskattet med C A/S og D A/S.

A A/S er omfattet af bestemmelsen. Da selskabet fortsat ønskes sambeskattet med sine datterselskaber, overvejes netaktiverne overdraget fra A A/S til et nystiftet selskab til handelsværdier, således at der ikke succederes i § 35 O værdierne. Herefter vil A A/S eje en administrationsejendom, værdipapirer, samtlige aktier i alle datterselskaber samt påhvilende gældsforpligtelser.

D A/S er kollektiv elforsyningsvirksomhed, jf. lov om elforsyningsvirksomheder § 5. Da selskabets aktiver består i tilgodehavender, har selskabet ikke anvendt indgangsværdier i henhold til selskabsskattelovens § 35 O. Dette selskab er derfor ikke omfattet i begrænsningen i sambeskatningsreglerne.

A A/S er kollektiv elforsyningsvirksomhed, jf. lov om elforsyningsvirksomhed § 5, og har anvendt indgangsværdier i henhold til selskabsskattelovens § 35 O.

Ved et salg til handelsværdier til et nystiftet selskab, vil der ikke i A A/S være aktiver tilbage, for hvilke, der er anvendt indgangsværdier i henhold til selskabsskattelovens § 35 O. Imidlertid fremgår det af bemærkningerne til L 233, at både de kollektive elforsyningsselskaber, der oprindelig anvendte indgangsværdier efter § 35 O ved overgang til skattepligt, og de kollektive elforsyningsselskaber, der anvender indgangsværdier opgjort efter § 35 O, fordi de er succederet heri, er omfattet af bestemmelsen i selskabsskattelovens § 31, stk. 13.

Da det således har været hensigten, at kollektive elselskaber ikke kan sambeskattes, når de oprindelig har anvendt indgangsværdier efter § 35 O, er det ToldSkat Selskabsrevisionens opfattelse, at A A/S ikke kan sambeskattes med sine datterselskaber fra og med 2005.

Den skatteansættende myndigheds udtalelse har været forelagt forespørgers repræsentant, der ved brev af 7. februar 2005 anfører følgende:

"Som anført i vor anmodning om bindende forhåndsbesked af 29. november 2004 ønsker selskabets ledelse at ændre koncernstrukturen således, at denne ud fra forskellige hensyn er mere hensigtsmæssig. Ledelsen ønsker således en "flad" koncernstruktur, hvor et moderselskab direkte ejer de enkelte driftsselskaber og hvor moderselskabets aktiviteter i øvrigt er begrænset til f.eks. at eje koncernens administrationsejendom.

I tilknytning til denne omstrukturering ønskes den hidtidige sambeskatning videreført mellem koncernens selskaber.

I bemærkningerne til L 233 anføres, at såvel selskaber som oprindelig anvendte indgangsværdierne efter § 35 O som selskaber som senere måtte være succederet heri, er omfattet af selskabsskattelovens § 31, stk. 13 og dermed ikke kan indgå i en sambeskatning med virkning for indkomståret 2005 eller senere.

Det er vor opfattelse, at den påtænkte omstrukturering af A A/S ikke omfattes af ovennævnte bestemmelse, idet A A/S ved en skattepligtig overdragelse, overdrager samtlige netaktiver til et nyt datterselskab.

Efter overdragelsen indgår der ikke netaktiver i A A/S og dermed intet afskrivningsgrundlag hidrørende fra indgangsværdier jf. selskabsskattelovens § 35 O. Ydermere er det nystiftede selskab ikke succederet i ovennævnte indgangsværdier, men skatteretligt erhvervet til handelsværdien på overdragelsestidspunktet.

Bemærkningen i L 233 om at selskaber som oprindelig anvendte indgangsværdierne efter § 35 O ikke fremover kan indgå i en sambeskatning, synes alene at være relevant, såfremt der i selskabet fortsat indgår netaktiver eller såfremt disse efterfølgende er overdraget ved succession.

Måtte Ligningsrådet være af den opfattelse, at A A/S uden tidsbegrænsning er udelukket fra at indgå i en sambeskatning, vil A A/S ved en skattefri aktieombytning kunne overdrage samtlige aktier i datterselskaber til et nyt datterselskab og lade dette selskab indgå i en sambeskatning med underliggende selskaber.

Overdragelsen af samtlige netaktiver fra A A/S til et nystiftet datterselskab skal ske til handelsværdier. Dvs. til en værdi fastsat mellem uafhængige personer. Vi er ikke bekendt med om der i Energistyrelsen m.fl. foreligger retningslinier for værdiansættelse af netaktiver pr. f.eks. 31. december 2004.

I mangel af konkrete retningslinier for værdiansættelse af de pågældende netaktiver er det vor opfattelse, at der vil kunne tages udgangspunkt i den regnskabsmæssige værdi evt. med tillæg / fradrag for et mindre beløb. Begrundelsen herfor er, at Energistyrelsen ved omdannelsen pr. 1. januar 2000 nøje gennemgik og værdiansatte hver enkel del af netaktiverne samt fastsatte en specifik afskrivningsperiode herfor. Med dette som udgangspunkt er det vor opfattelse, at de regnskabsmæssige værdier som udgangspunkt bør svare til handelsværdien mellem uafhængige parter."

Styrelsens indstilling og begrundelse

Af selskabsskattelovens § 31, stk. 13, fremgår det, at kollektive elforsyningsvirksomheder som anvender indgangsværdier opgjort efter selskabsskattelovens § 35 O, ikke kan indgå i en sambeskatning.

Kollektive elforsyningsvirksomheder defineres i § 5 i lov om elforsyning som offentlig eller privat ejet virksomhed med bevilling, som på offentlig regulerede vilkår har til formål at udføre aktiviteter som netvirksomhed, transmissionsvirksomhed eller systemansvarlig virksomhed.

Bestemmelsen i selskabsskattelovens § 31, stk. 13, blev indsat ved Lov nr. 465 af 9. juni 2004 (L233 2003/04).

Det fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslaget, at det skal ses i sammenhæng med det samtidigt fremsatte forslag om ændring af lov om elforsyning m.v. Ved dette lovforslag ophæves elforsyningslovens § 46, stk. 1-3, der fastsætter, at en kollektiv elforsyningsvirksomhed ikke må yde lån eller stille sikkerhed for andre virksomheder, herunder andre kollektive elforsyningsvirksomheder.

Af forarbejderne fremgår det endvidere, at "efter overgangsreglen i selskabsskattelovens § 35 O blev de skattemæssige indgangsværdier for de hidtil skattefrie elselskaber ved overgangen til skattepligt fastsat med udgangspunkt i de skattemæssige regler for lovmæssig overgang fra skattefrihed til skattepligt. Der blev ikke taget hensyn til, at elselskaberne under hvile-i-sig-selv-princippet kunne indregne henlæggelser og afskrivning på driftsmidler i elpriserne. Det forventedes, at de skattemæssige indgangsværdier ville overstige de elprismæssigt bogførte værdier meget betydeligt. Dette ville give grundlag for skattemæssige afskrivninger i et sådant omfang, at der næppe kunne påregnes skatteprovenu fra disse selskaber i betragtning af, at selskaberne var indtægtsrammeregulerede. Eventuelle fordele som følge af de skattemæssige værdier ville dermed resultere i lavere priser, når de ikke kunne overføres til modregning i kommercielle ejeres øvrige indtægter ved sambeskatning.

Både de kollektive elforsyningsselskaber, der oprindelig anvendte indgangsværdier efter § 35 O, ved overgangen til skattepligt, og de kollektive elforsyningsselskaber, der anvender indgangsværdier opgjort efter § 35 O, fordi de er succederet heri, er omfattet af bestemmelsen i § 31, stk. 13.

Når der i forlængelse af den energipolitiske aftale af 29. marts 2004 åbnes for, at en kollektiv elforsyningsvirksomhed får den fulde rådighed og dispositionsret over den kapital, der er til stede i selskabet, sikrer den foreslåede bestemmelse, at de politiske forudsætninger for elreformen opretholdes."

Ifølge forarbejderne bør ophævelsen af elforsyningslovens § 46 således ikke føre til, at der kan ske sambeskatning med kollektive elforsyningsvirksomheder. Forslaget indebærer, at de kollektive elforsyningsvirksomheder fremover ikke kan sambeskattes. Det er alene de kollektive elforsyningsvirksomheder, der anvender indgangsværdier opgjort efter selskabsskattelovens § 35 O, der ikke kan deltage i en sambeskatning. Forslaget ændrer ikke på, at andre el-selskaber, i hvis aktiviteter indgår f.eks. handel og produktion af elektricitet, fortsat kan anvende muligheden for sambeskatning efter gældende regler.

Formålet med indsættelsen af selskabsskattelovens § 31, stk. 13, var ifølge forarbejderne at hindre, at kollektive elforsyningsvirksomheder, som anvender indgangsværdier opgjort efter selskabsskattelovens § 35 O indgår i sambeskatning.

Den 31. maj 2005 vedtog Folketinget L 121, forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven og andre skattelove (Nedsættelse af selskabsskatten og globalpuljeprincip i sambeskatningen). I den forbindelse fremgår det af ministerens besvarelse af spørgsmål 50, at "den særlige regel i forslagets § 31 C, stk. 8, svarer til de gældende regler i selskabsskattelovens § 31, stk. 13. Der er ikke foretaget ændringer heri. Det er klart, at hvis et forsyningsselskab overdrager sine aktiver til et andet selskab, der fremover ejer distributionsnettet, vil dette selskab godt kunne indgå i en sambeskatning med andre selskaber. Men i den forbindelse skal man være opmærksom på, at skatteværdien af overførte underskud - herunder underskud opstået ved store afskrivninger -, skal kompenseres af de selskaber, der udnytter underskuddet. Det vil sige, at skattefordelen ved afskrivningerne på distributionsnettet under alle omstændigheder vil havne i distributionsselskabet og ikke i andre selskaber - uanset om der er adgang til sambeskatning eller ej."

Det fremgår endvidere af ministerens besvarelse af spørgsmål 72, at "Formålet med de særlige regler i SEL § 31, stk. 13, var at de elforsyningsselskaber, der ved overgang til almindelig skattepligt efter SEL § 1 kunne opnå afskrivningsadgang på de særlige indgangsværdier efter SEL § 35 O, ikke skulle kunne overføre fordelen ved denne afskrivningsadgang til andre selskaber via sambeskatning. Selskabet kan dog sagtens sælge aktiverne til et andet selskab, der så afskriver på den faktiske anskaffelsessum (handelsværdien). Men således som L 121 er udformet, skal andre selskaber, der udnytter afskrivningerne via sambeskatningsreglerne fremover altid betale den sparede skat til det selskab, der giver anledning til underskuddet (dvs. elforsyningsselskabet). Skattefordelen ved afskrivningerne vil derfor altid tilkomme dette selskab."

I den foreliggende sag er der tale om, at moderselskabet, A A/S, er et netselskab. Ved overgang til skattepligt pr. 1. januar 2000 anvendtes regelsættet i selskabsskattelovens § 35 O. Moderselskabet overvejer nu at foretage et skattepligtigt salg af netaktiverne til et nystiftet datterselskab.

I denne situation er der tale om, at det erhvervende selskab anvender de konkrete anskaffelsessummer for anlæg og driftsmidler som afskrivningsgrundlag efter de almindelige regler i afskrivningsloven.

Det fremgår af bemærkningerne til selskabsskattelovens § 31, stk. 13, at både de kollektive elforsyningsselskaber, der oprindeligt anvendte indgangsværdier efter § 35 O ved overgangen til skattepligt, og de kollektive elforsyningsselskaber, der anvender indgangsværdier opgjort efter § 35 O, fordi de er succederet heri, er omfattet af bestemmelsen.

Told- og Skattestyrelsen finder under henvisning til ovenstående ministersvar i relation til L 121, det faktum, at det erhvervende selskab anvender de almindelige regler i afskrivningsloven samt det forhold, at der i bemærkningerne til selskabsskattelovens § 31, stk. 13, er taget stilling til, hvilke forhold, der falder ind under bestemmelsen, at anmodningen om sambeskatning kan imødekommes.

Det indstilles således, at spørgsmålet besvares med ja.

Ligningsrådet tiltræder indstillingen.