Dato for udgivelse
17 Nov 2005 11:45
SKM-nummer
SKM2005.459.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
05-015209
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Skattefri fusion, vilkår
Resumé
Store Selskaber - Service har meddelt tilladelse i en sag om skattefri fusion af to udenlandske selskaber. Samtidig med tilladelsen blev der taget stilling til, hvorvidt det var af betydning for tilladelsen, at fusionsdatoen ikke var sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår. Store Selskaber fandt, at dette forhold ikke udgjorde tilstrækkeligt grundlag for at afslå det ansøgte.
Reference(r)
Fusionsskatteloven § 5
Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-4 S.D.1

Et dansk moderselskab (M) ejede samtlige aktier i to tyske datterselskaber (D1 og D2). M ansøgte Hovedcentret, Store Selskaber - Service om tilladelse til skattefri fusion af de to tyske datterselskaber med det ene datterselskab, D2 som det modtagende selskab.

De to tyske datterselskaber ejede endvidere begge aktier i datterdatterselskaber i Tyskland og udgjorde begge delkoncerner.

Efter opkøbet af en tredje tysk koncern, placeret under det ene tyske datterselskab D1, havde M nu to delkoncerner i Tyskland, hvilket blev anset for uhensigtsmæssigt i forhold til den fremtidige drift af virksomhederne på det tyske marked.

Formålet med den ansøgte skattefri fusion af D1 og D2 var derfor at integrere de opkøbte selskaber i koncernens eksisterende struktur, således af D2 blev det øverste moderselskab i Tyskland.

Rådgiver havde i sin ansøgning til Hovedcentret, Store Selskaber - Service bl.a. anført følgende:

"En tilladelse efter fusionsskatteloven forudsætter efter praksis, at der er tale om en fusion, der har væsentlige lighedspunkter med en fusion gennemført efter danske regler.

Det bemærkes i relation hertil, at fusionen gennemføres ved, at D1 opløses uden likvidation i Tyskland, jf. fusionsaftalens § 1 (1).

Dernæst bemærkes det, at M ved fusionen alene vederlægges med aktier i det modtagende selskab, D2 jf. fusionsaftalens § 1 (1)...

Endelig fremgår det af fusionsaftalens § 1 (3), at selskaberne ønsker at gennemføre fusionen med virkning fra den 1. juli 2005. Dette kan lade sig gøre efter de tyske regler, selvom begge selskaber har kalenderårsregnskab, og fusionsdatoen således ikke er sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår, som det er påkrævet for fusion af danske selskaber efter den danske fusionsskattelov § 5.

Det følger imidlertid af ikke-offentliggjort praksis fra Told- og Skattestyrelsen, at der kan gives tilladelse til succession på aktionærniveau, selvom fusionsdatoen ikke er sammenfaldende med skæringsdatoen. Reglerne i fusionsskattelovens § 5 har således alene betydning i relation til danske selskaber, hvorimod bestemmelsen ikke har betydning i relation til udenlandske fusionerende selskaber, der ikke er skattepligtige til Danmark. Hverken D1 eller D2 er skattepligtige til Danmark, idet de ikke indgår i en dansk sambeskatning.

Da der således er tale om mindre afvigelser i forhold til en dansk fusionsprocedure, er det vores opfattelse, at den påtænkte fusion har væsentlig lighed med en fusion efter danske regler."

Hovedcentret, Store Selskaber - Service fandt, at det ansøgte kunne imødekommes.

Selvom fusionsdatoen ikke var sammenfaldende med skæringsdatoen for det modtagende selskabs regnskabsår, jf. fusionsskattelovens § 5, fandt Hovedcentret, at dette forhold ikke udgjorde tilstrækkeligt grundlag for at afslå det ansøgte.

Der blev herved henset til, at fusionsskattelovens § 5 alene har betydning i relation til danske selskaber, hvorimod bestemmelsen ikke har betydning i relation til aktionærerne i de fusionerede udenlandske selskaber.

Efter de forelagte oplysninger var det herefter Hovedcentrets opfattelse, at der var tale om en fusion, som havde tilstrækkelige lighedspunkter med en skattefri fusion efter danske regler, således at det ansøgte kunne imødekommes.