Dato for udgivelse
23 nov 2005 13:21
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
31 okt 2005 15:19
SKM-nummer
SKM2005.464.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
1. afdeling, B-1560-04
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Inddrivelse + Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse
Emneord
Inddrivelse, frivillig betalingsordning, betalingsevneberegning, invalideforsikring
Resumé

Sagsøgeren havde en ubestridt restance til skattemyndighederne på i alt ca. kr. 1,1 mio. Med henblik på inddrivelse af gælden fastsatte skattemyndighederne en betalingsordning, hvorefter sagsøgeren skulle afdrage kr. 5.000 pr. måned.

Sagsøgeren indbragte betalingsordningen for landsretten og påstod, at skattemyndighederne ved beregningen af hans rådighedsbeløb var uberettiget til at medtage en løbende invaliditetsforsikringsudbetaling ved beregningen af indtægterne.

Landsretten frifandt skattemyndighederne, idet landsretten ikke fandt grundlag for at tilsidesætte, at skattemyndighederne i et forsøg på at etablere en frivillig betalingsordning foretog en betalingsevneberegning, der også tog hensyn til sagsøgerens indtægter fra forsikringsselskabet.

Reference(r)

Inddrivelsesbekendtgørelse nr. 995 af 19. oktober 2005 § 13

Henvisning

Inddrivelsesvejledning 2005-3 I.3.4.1

 

Henvisning

Inddrivelsesvejledning 2005-3 I.3.6.4

Parter

A
(Advokat Jens P. Søndergaard)

mod

ToldSkat
(Kammeradvokaten ved advokat Morten Bjerregaard Nielsen)

Afsagt af landsdommerne

Eskild Jensen, Olav D. Larsen og Judy Jakobsen (kst.)

Under denne sag, der er anlagt den 2. juli 2004, har sagsøgeren, A, påstået sagsøgte, ToldSkat, tilpligtet at anerkende, at sagsøgerens månedlige udbetaling af invaliditetsforsikring fra Forsikringsselskabet Codan ikke indgår i beregningen af sagsøgerens betalingsevne ved fastsættelse af det månedlige afdrag på sagsøgerens restance på skat og arbejdsmarkedsbidrag m.v.

Sagsøgte har påstået frifindelse.

A er meddelt fri proces. Han har ikke retshjælpsforsikringsdækning.

A, der tidligere havde drevet selvstændig virksomhed som fotograf, blev tilkendt førtidspension i 2003. Førtidspensionen udgør netto ca. 4.900 kr. om måneden. A modtager desuden pensionsudbetaling fra Codan Forsikring A/S med ca. 12.500 kr. netto om måneden.

A har restancer angående skat m.v. på i alt ca. 1,1 mio. kr.

Skatteforvaltningen skrev den 1. marts 2004 til A og foreslog et afdrag på As skattegæld på 5.000 kr. om måneden. Brevet indeholdt en opgørelse af As betalingsevne svarende til 12.805 kr. om måneden.

Skatteforvaltningen skrev den 17. marts 2004 til A og meddelte, at der var fastsat en betalingsordning med et afdrag på 5.000 kr. om måneden. Det blev samtidig angivet, at manglende betaling "kan medføre inddrivelse ved lønindeholdelse og/eller udlæg, samt indberetning til RKI".

A klagede til ToldSkat.

I anledning af klagesagen skrev Skatteforvaltningen den 20. april 2004 til ToldSkat med opgørelse af en månedlig betalingsevne på 11.205 kr. Opgørelsen indeholder indtægterne pensionsudbetaling Codan 12.500 kr. og førtidspension 4.900 kr.

ToldSkat skrev den 22. april 2004 således til A:

"...

De har i brev af 5 april 2004 til Kommunens Betalingskontor klaget over, at Kommunens Betalingskontor har fastsat det månedlige afdrag på Deres skatterestance til 5000 kr. De har anført, at De blandt andet savner begrundelse.

Regionen har behandlet Deres klage, men ikke fundet grundlag for at imødekomme den, jf. nedenfor.

Afgørelsen er truffet efter § 21, stk. 1 i bekendtgørelse nr. 520 af 25 juni 2002 om myndighedsinddeling og sagsudlægning. Kopi vedlægges.

Kommunens Betalingskontor har over for regionen oplyst, at afgørelsen er truffet på grundlag af de oplysninger som fremgår af indsendt budgetskema og oplysninger vedrørende Deres pensionsforsikring.

Efter fradrag af normalt underholdsbeløb for 1 voksen, 3400 kr er der er rådighedsbeløb på (17400 - 6195) kr. = 11205 kr. Der henvises til kommunens skrivelse af 20 april 2004 til regionen, som De har fået genpart af.

Regionen har gennemgået opgørelsen og Deres skrivelse af 5 april 2004 og er enig i den afgørelse, som Kommunens Betalingskontor har truffet.

Der er således plads til det fastsatte månedlige afdrag alene på 5000 kr, idet kommunen efter regionens opfattelse har efterladt Dem nok til Deres underhold, idet betalingsevnen klart overstiger det fastsatte afdrag. Kommunen må derfor anses for at have taget et endog meget stort økonomisk hensyn til Deres nuværende situation, idet der ifølge det foreliggende kunne være forlangt et betydeligt større afdrag.

For så vidt angår begrundelse, har kommunen i skrivelse af 1 marts 2004 oplyst,

"Vi har lagt følgende beregning til grund for fastsættelsen",

ligesom klagevejledning er givet i brev af 17 marts 2004.

Det bemærkes, at ved en betalingsevneberegning skal der blandt andet tages hensyn til de faste indtægtsforhold og de faste nødvendige udgifter, hvilket er sket i denne sag.

Regionens afgørelse kan indbringes for domstolene inden for 3 måneder. Fristen regnes fra datoen på afgørelsen. Sagen skal anlægges ved Landsretten i den retskreds, hvor De har bopæl ved sagens anlæg.

..."

Forklaringer

A har forklaret, at han blev tilkendt førtidspension i 2003. Hans selvstændige virksomhed som fotograf måtte ophøre på grund af sygdom. Han tegnede erhvervsevnetabsforsikringen i Codan for ca. 20 år siden. Hans skattegæld på ca. 1,1 mio. kr. stammer fra den selvstændige virksomhed. Da han i 2004 begyndte at modtage ydelser fra Codan, ønskede kommunen at foretage lønindeholdelse i både førtidspensionen og udbetalingerne fra Codan. Han holdt flere møder med kommunen herom. Møderne førte ikke til noget resultat. Kommunens medarbejder gav udtryk for, at det var meget lempeligt, at han kun blev afkrævet et månedligt afdrag på 5.000 kr.

Procedure

A har gjort gældende, at invaliditetsudbetalingerne fra Codan ikke skal medregnes, når hans betalingsevne fastsættes. Udbetalingerne fra Codan er beskyttet mod udlæg og kan heller ikke gøres til genstand for lønindeholdelse i henhold til kildeskattelovens § 73. Konsekvensen af fastsættelsen af et månedligt afdrag på 5.000 kr. er, at det månedlige afdrag overstiger den indtægt, nemlig førtidspensionen, der kan foretages indeholdelse i. Det er usaglig pression, at skattemyndigheden forsøger at etablere en frivillig ordning om betaling af 5.000 kr. om måneden, når tvangsinddrivelse ikke vil kunne gennemføres med et tilsvarende indhold.

ToldSkat har gjort gældende, at der ubestridt foreligger en forfalden gæld til skattemyndighederne, som derfor kan kræve betaling af den fulde gæld. Den etablerede "betalingsordning" med 5.000 kr. om måneden kræver As tiltræden, men A har imidlertid ikke tiltrådt ordningen. Der er ikke iværksat tvangsinddrivelse. Skattemyndigheden har således ikke truffet afgørelse om indeholdelse i henhold til kildeskattelovens § 73. Der er intet grundlag for at tilsidesætte, at skattemyndigheden ved beregningen af det rådighedsbeløb, der månedligt skal overlades til A til dækning af kost, tøj og fornøjelser m.v., har taget hensyn til udbetalingerne fra Codan, der træder i stedet for lønindtægter.

Landsrettens begrundelse og resultat

Brevet af 17. marts 2004 fra Skatteforvaltningen til A om et månedligt afdrag på 5.000 kr. - som blev tiltrådt af ToldSkat den 22. april 2004 - havde karakter af et oplæg til en frivillig betalingsordning. A har ikke accepteret den foreslåede ordning, og der er således ikke etableret en betalingsordning. Skattemyndigheden har ikke iværksat tvangsinddrivelse.

Der er ikke grundlag for at tilsidesætte, at skattemyndighederne i forbindelse med forsøget på at etablere en frivillig betalingsordning har foretaget en betalingsevneberegning, der også tager hensyn til As pensionsindtægter fra Codan.

Landsretten frifinder derfor sagsøgte.

Det pålægges statskassen at betale sagsomkostninger til sagsøgte med 10.000 kr. svarende til et passende beløb til dækning af advokatudgifter.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, ToldSkat, frifindes.

Statskassen skal inden 14 dage betale sagsomkostninger til sagsøgte med 10.000 kr.