Dato for udgivelse
01 nov 2005 13:37
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
25 okt 2005 13:25
SKM-nummer
SKM2005.446.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 261/2004
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Moms og lønsumsafgift
Overemner-emner
Moms og lønsumsafgift
Emneord
Erhvervelsesmoms, betalingspligt, rejsebureauvirksomhed, datadrift, dataydelser, produktionsydelser
Resumé

Højesteret fastslog, at begrebet "rejsebureauvirksomhed" i momsfritagelsesbestemmelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 16, skal fortolkes i overensstemmelse med definitionerne på rejsebureauvirksomhed i sjette momsdirektivs artikel 26, stk. 1, og bilag F, nr. 27, idet den særlige danske momsfritagelse for rejsebureauvirksomhed har hjemmel i bemyndigelsesbestemmelsen ("stand still"-reglen) i direktivets artikel 28, stk. 3, litra b). Efter direktivet er "bureau-til-bureau"-ydelser som de i sagen omhandlede ikke omfattet af begrebet rejsebureauvirksomhed.

Star Tour havde ikke godtgjort, at der i perioden 1978-2001 skulle have foreligget en fast administrativ praksis vedrørende momsfritagelsesreglen, hvorefter "bureau-tilbureau"-ydelser var omfattet af momsfritagelsen i den danske momslov.

Konkret fandt Højesteret, at de i sagen omtvistede ydelser fra Star Tours svenske moderselskab benævnt "datadrift" havde beskatningssted her i landet i medfør af dagældende momslovs § 18, stk. 1, nr. 3 (nu § 15, stk. 2, nr. 3), idet de fandtes omfattet af begrebet "databehandling" i lovbestemmelsen.

Derimod fandtes de andre ydelser i sagen benævnt "Produktion" ikke efter deres art at være omfattet af erhvervelsesmomspligten, hvorfor Star Tour frifandtes herfor (tidligere ØL-dom i SKM2004.204.ØLR

Reference(r)

Momsloven § 13, stk. 1, nr. 16
Momsloven § 18, stk. 1, nr. 3 (dagældende)
Momsloven § 46, stk. 1, nr. 3, 2. pkt.
6. momsdirektiv artikel 26, stk. 1
6. momsdirektiv artikel 28, stk. 3,litra b)
6. momsdirektiv bilag F, nr. 27

Henvisning

Momsvejledningen 2005-2; D.11.16

Henvisning

Momsvejledningen 2005-2; E.3.1.3

Parter

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat David Auken)

mod

Star Tour A/S
(advokat Preben Kønig)

Afsagt af højesteretsdommerne

Poul Sørensen, Per Sørensen, Asbjørn Jensen, Niels Grubbe og Poul Dahl Jensen.

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 6. afdeling den 16. april 2004.

Påstande

Appellanten, Skatteministeriet, har gentaget sin påstand om, at indstævnte, Star Tour A/S, skal efterangive moms af datatjenesteydelser og ydelser vedrørende produktion med 2.972.663 kr. for afgiftsperioden 1. oktober 1994 - 31. december 1997. Subsidiært har ministeriet nedlagt påstand om, at Star Tour skal efterangive moms af datatjenesteydelser med 2.077.620 kr. for afgiftsperioden 1. januar 1995 - 31. december 1997.

Star Tour har påstået stadfæstelse.

Højesterets begrundelse og resultat

Sagen angår, om ydelserne "datadrift" og "produktion", som Star Tour A/S i årene 1994-1997 aftog fra sit svenske moderselskab, er fritaget for afgift efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 16, og i benægtende fald, om ydelserne er afgiftspligtige her i landet efter de dagældende bestemmelser i momslovens § 46, stk. 1, nr. 3, 2. pkt., jf. § 18, stk. 1, nr. 3.

Efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 16, er ydelsen "rejsebureauvirksomhed" fritaget for afgift. Bestemmelsen blev indsat i momsloven i 1978 som led i gennemførelsen af EF's 6. momsdirektiv. Udtrykket rejsebureauvirksomhed må forstås i overensstemmelse med bemyndigelsesbestemmelsen i momsdirektivets artikel 28, stk. 3, litra b, hvorefter medlemsstaterne fortsat kan fritage de transaktioner, der er opregnet i bilag F til direktivet, for afgift. Det følger af nr. 27 i dette bilag, jf. direktivets artikel 26, at disse transaktioner omfatter tjenesteydelser præsteret af rejsebureauer, for så vidt disse bureauer handler i eget navn over for den rejsende eller handler i den rejsendes navn og for hans regning.

De ydelser, som denne sag angår, er leveret fra bureau til bureau. Ydelserne er derfor ikke omfattet af undtagelsen i bilag F og dermed heller ikke af udtrykket rejsebureauvirksomhed i momslovens § 13, stk. 1, nr. 16. Star Tour har ikke godtgjort, at der har eksisteret en administrativ praksis, hvorefter ydelser fra bureau til bureau - i strid med den nævnte forståelse af bestemmelsen - er blevet fritaget for afgift. Højesteret finder herefter, at de omhandlede ydelser ikke er fritaget for afgift efter momslovens § 13, stk. 1, nr. 16.

Afgørelsen af, om afgiften påhviler Star Tour som aftager af ydelserne her i landet, beror på, om de kan anses som "ydelser fra rådgivningsvirksomheder, ingeniører, projekteringsvirksomheder, advokater og revisorer samt andre lignende ydelser, databehandling og meddelelse af oplysninger", jf. dagældende momslovs § 18, stk. 1, nr. 3, sammenholdt med § 46, stk. 1, nr. 3, 2. pkt.

Faktureringerne vedrørende "datadrift" angår Star Tours andel af omkostningerne ved moderselskabets drift, vedligeholdelse og udvikling af koncernens samlede booking-, produktions- og økonomisystem. Højesteret finder, at disse ydelser må anses for databehandling i momslovens forstand, og at afgiften derfor påhviler Star Tour.

Betalingerne vedrørende "produktion" angår Star Tours andel af omkostningerne ved moderselskabets aftaler om fly, hoteller og transferbusser mv. Højesteret finder, at disse ydelser efter deres art ikke er omfattet af dagældende momslovs § 18, stk. 1, nr. 3. Der kan derfor ikke opkræves afgift af ydelserne hos Star Tour.

Som følge af det anførte tager Højesteret Skatteministeriets subsidiære påstand til følge.

Ved fastsættelsen af sagsomkostningerne er der taget hensyn til udfaldet af sagen i forhold til Skatteministeriets principale påstand og til retsafgiften for landsret og Højesteret af det vundne beløb.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Star Tour A/S skal efterangive moms af datatjenesteydelser med 2.077.620 kr. for afgiftsperioden 1. januar 1995 - 31. december 1997.

I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal Star Tour A/S inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse betale 275.000 kr. til Skatteministeriet. Beløbet forrentes efter rentelovens § 8 a.