Dato for udgivelse
26 Oct 2005 12:41
SKM-nummer
SKM2005.432.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
05-006825
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Andelsforening, kooperationsbeskatning
Resumé

Told- og Skattestyrelsen har i forbindelse med en konkret sag meddelt en produktions- og salgsforening, at eventuel omsætning med medlemmer af produkter, som ikke er produceret af medlemmet selv, men indkøbt af dette, vil være at anse for omsætning med ikke-medlemmer. Denne omsætning må således ikke væsentligt eller længerevarende overskride 25 pct. af foreningens samlede omsætning, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, såfremt kooperationsbeskatningen ønskes opretholdt.

Det bemærkes, at det af hensyn til beskatningen påhviler den enkelte forening af kontrollere, at varer indkøbt fra medlemmer er produceret af medlemmet.
Reference(r)
Selskabsskatteloven
Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-3 S.A.1.6.1.

En andelsforening, som var en produktions- og salgsforening, ønskede i en bindende forhåndsbesked bekræftet, at det ikke ville berøre kooperationsbeskatningen af andelsforeningen, at medlemmerne ikke selv har produceret de til foreningen leverede produkter, men blot indkøbt disse.

Da det kom frem under sagens behandling, at andelsforeningen i dag ikke er i stand til at vurdere, hvilke leverede produkter, der var produceret af medlemmet selv, og hvilke, der var indkøbt af dette, finder styrelsen – uanset at den bindende forhåndsbesked senere blev trukket - anledning til at gøre opmærksom på, at produktions- og salgsforeningers omsætning med medlemmer af produkter, som ikke er produceret af medlemmet selv, anses for omsætning med ikke-medlemmer. Omsætning med ikke-medlemmer må ikke væsentligt eller længerevarende overskride 25 pct. af foreningens samlede omsætning, jf. SEL § 1, stk. 1, nr. 3.

Der henvises i den forbindelse til SEL § 1, stk. 3, 4. pkt., hvoraf fremgår, at der ved opgørelsen af omsætning med henholdsvis medlemmer og ikke-medlemmer anvendes den opdeling af omsætningen, der foretages ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, jf. SEL § 15-16A.

I medfør af SEL § 16, stk. 1, forstås ved produktions- og salgsforeninger, andelsforeninger, der driver virksomhed med det formål at bearbejde, forædle eller sælge medlemmernes produkter eller tjenesteydelser. Ved opgørelsen af indkomsten skal disse foreninger anvende reglerne i SEL § 16, stk. 2-4.

Af SEL § 16, stk. 3, følger, at ”omsætning med medlemmer udgør andelsforeningens opkøb af råvarer eller produkter hos medlemmer, som er produceret af medlemmer eller af medlemsforeningers medlemmer, samt opkøb af færdigvarer og hjælpestoffer hos ikke-medlemmer til anvendelse i produktionen.

Det følger derimod ikke direkte af bestemmelserne i SEL § 16, hvad der regnes for omsætning med ikke-medlemmer.

Det er styrelsens opfattelse, at residualen, der ikke er nævnt i SEL § 16, som udgangspunkt må anses som omsætning med ikke-medlemmer.

Som følge heraf skal omsætning med varer indkøbt fra medlemmer, som ikke er produceret at disse medlemmer, ved vurderingen af, om betingelserne for kooperationsbeskatning er opfyldt, anses for omsætning med ikke-medlemmer, som skal holdes inden for 25 pct. af den samlede omsætning, jf SEL § 1, stk. 1, nr. 3.

Herudover forøger denne del af omsætningen den del af formuen, som danner basis for at medregne den højeste sats på 6 pct. ved opgørelsen af produktions- og salgsforeningens skattepligtige indkomst, jf. SEL § 16, stk. 2.

For så vidt angår færdigvarer og hjælpestoffer til brug for forarbejdningen eller forædlingen af medlemmernes produkter, bemærkes, at foreningens køb af sådanne – uanset om det sker hos medlemmer eller ikke-medlemmer - anses for omsætning med medlemmer, jf. SEL § 16, stk. 3.

Endvidere bemærkes, at det af hensyn til den korrekte skatteberegning påhviler den enkelte forening at tilse, at varer indkøbt fra medlemmer er produceret af disse.