Dato for udgivelse
21 okt 2005 14:52
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
18 okt 2005 12:58
SKM-nummer
SKM2005.418.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
1. afdeling, 443/2004
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Resumé

Et anpartsselskab havde en erhvervsejendom, hvori der var en lejlighed.

Højesteret fandt, at selskabet havde overladt benyttelsen af beboelsen i ejendommen vederlagsfrit til eneanpartshaverens datter i 1. halvår 1997. Herefter kunne selskabet i medfør af statsskattelovens § 4, litra b, 1. pkt., beskattes af en skønnet lejeværdi for denne periode.

Det var ubestridt, at lejligheden i selskabets ejendom fra 1. juli 1997 stod tom.

Højesteret fandt, at selskabet ikke havde overladt benyttelsen af beboelsen i ejendommen til eneanpartshaveren eller nogen anden nærstående person, hvorfor der ikke var hjemmel i statsskattelovens § 4, litra b, 1. pkt., til at beskatte selskabet af lejefiksering for andet halvår 1997.

Højesteret fandt videre, at beskatning efter statsskattelovens § 4, litra b, 2. pkt., forudsatte, at der var tale om ejendom, der var personligt ejet, og at bestemmelsen derfor ikke er anvendt i den situation, hvor ejendommen er ejet af et selskab, jf. forbeholdet i selskabsskattelovens § 8, 1. pkt. Det bemærkes, at ligningslovens § 2 ikke var indført i det relevante indkomstår.

Reference(r)

Statsskatteloven § 4, litra b

 

Henvisning

Ligningsvejledningen 2005-2 E.K.1.3

Parter

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke)

mod

H1 Invest ApS
(advokat Peter Krarup)

Afsagt af højesteretsdommerne

Poul Sørensen, Per Sørensen, Marianne Højgaard Pedersen, Thomas Rørdam og Poul Dahl Jensen.

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 22. afdeling den 17. august 2004.

Påstande

Appellanten, Skatteministeriet, har påstået frifindelse.

Indstævnte, H1 Invest ApS, har påstået stadfæstelse.

Parterne er enige om, at der for det tilfælde, at Højesteret finder grundlag for beskatning af lejeværdi for en del af 1997, ikke bør ske hjemvisning, men forholdsmæssig nedsættelse af selskabets skattepligtige indkomst for 1997.

Højesterets begrundelse og resultat

Som anført af landsretten havde H1 Invest ApS i 1993 købt ejendommen med henblik på, at selskabets datterselskab kunne drive virksomhed fra den. Dette var også ejendommens hovedanvendelse i 1997.

As datter, BB, var indtil den 1. juli 1997 tilmeldt folkeregisteret med bopæl på ejendommen. Hun betalte ikke leje i 1997. Herefter og efter det i øvrigt oplyste finder Højesteret, at selskabet vederlagsfrit har overladt benyttelsen af beboelsen i ejendommen til As datter, således at selskabet i medfør af statsskattelovens § 4, litra b, 1. pkt., kan beskattes af en sket lejeværdi for perioden til den 1. juli 1997. Højesteret finder ikke grundlag for at tilsidesætte skattemyndighedernes skøn, hvorefter markedslejen var 2.683 kr. pr. måned.

BB flyttede den 1. juli 1997 til en lejlighed i ..., og det er ubestridt, at lejligheden i selskabets ejendom herefter stod tom. Selskabet har således ikke for tiden efter den 1. juli 1997 overladt benyttelsen af beboelsen i ejendommen til A eller nogen anden nærstående person. Der er herefter ikke hjemmel i statsskattelovens § 4, litra b, 1. pkt., til at beskatte selskabet af en skønnet lejeværdi for andet halvår af 1997.

Efter statsskattelovens § 4, litra b, 2. pkt., er der hjemmel til at beskatte lejeværdien af en "bolig", hvad enten den skattepligtige har gjort brug af sin "beboelsesret" eller ej. Højesteret finder, at beskatning efter denne bestemmelse forudsætter, at der er tale om en ejendom, der er personligt ejet, og at bestemmelsen derfor ikke er anvendelig i en situation som den foreliggende, hvor ejendommen ejes af et selskab, jf. herved forbeholdet i selskabsskattelovens § 8, stk. 1. Lejeværdibeskatning for andet halvår af 1997 kan herefter heller ikke ske i medfør af statsskattelovens § 4, litra b, 2. pkt.

Som følge af det anførte skal selskabets skattepligtige indkomst for 1997 nedsættes med 16.098 kr.

Ved fastsættelsen af sagsomkostningerne har Højesteret navnlig taget hensyn til sagens udfald i forhold til påstandene og til sagens principielle karakter.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Skatterninisteriet skal anerkende, at H1 Invest ApS' skattepligtige indkomst for 1997 nedsættes med 16.098 kr.

I sagsomkostninger for landsret og Højesteret skal Skatteministeriet inden 14 dage efter denne højesteretsdom afsigelse betale 40.000 kr. til H1 Invest ApS.