Dato for udgivelse
18 okt 2005 13:13
SKM-nummer
SKM2005.412.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
05-007968
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Fladskærme, hjemme-pc-ordning, TV-tuner
Resumé

Ligningsrådet fandt, at computere, der skulle indgå i en hjemme-pc-ordning, og hvor der på medfølgende fladskærme på fra 32” til 42” kunne afvikles TV-signal, ikke kunne anses som basisudstyr og derfor ikke var skattefri efter ligningslovens § 16, stk. 12.

Hjemmel

(LBK nr.995/2004)

 

Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk. 12.

Henvisning

Ligningsvejledningen 2005-2 A.B.1.9.13.

Spørgsmål 1:

Kan computere, hvor der på medfølgende fladskærm kan afvikles TV-signal, betragtes som computer med tilbehør således, at selskabets kunders medarbejdere er skattefri, såfremt reglerne i LL § 16, stk. 12 og stk. 13 i øvrigt er overholdt? Der spørges på følgende produkter SAMSUNG 323T (32" LCD monitor), SAMSUNG 403T (40" LCD monitor), NEC VP5 (42" Plasma monitor) og NEC XM3 (42" Plasma monitor).

Spørgsmål 2:      

Kan computere, hvor der er to medfølgende fladskærme til benyttelse i to forskellige rum, og hvor den ene fladskærm leveres inkl. et langt skærmkabel/trådløs signal overførsel og trådløs keyboard, betragtes som computer med tilbehør således, at selskabets kunders medarbejdere er skattefri, såfremt reglerne i LL § 16, stk. 12 og stk. 13 i øvrigt er overholdt? Der spørges på de i spørgsmål 1 nævnte monitorer.

Spørgsmål 3:      

Kan en ekstra fladskærm, der efterleveres til anvendelse i et andet rum, og inkl. et langt skærmkabel/trådløs signal overførsel og trådløs keyboard betragtes som en del af og/eller som tilbehør til en computer, der i forvejen er stillet til rådighed i henhold til reglerne i LL § 16, således at selskabets kunders medarbejdere er skattefri, såfremt reglerne i LL § 16, stk. 12 og stk. 13 i øvrigt er overholdt? Der spørges på de i spørgsmål 1 nævnte monitorer.

Spørgsmål 4:      

Kan en computer med en medfølgende fladskærm, hvorpå der kan afvikles TV-signal, og hvor fladskærmen fra leverandøren er forsynet med indbygget TV-tuner, betragtes som computer med tilbehør således, at selskabets kunders medarbejdere er skattefri, såfremt reglerne i LL § 16, stk. 12 og stk. 13 i øvrigt er overholdt? ). Der spørges på følgende produkter SAMSUNG LE32R51B (32" LCD monitor), LG 32LP1 (32" LCD monitor), SAMSUNG PS42S5HX (42" WXGA Plasma monitor) og LG RZ-42PX4RV (42" WVGA Plasma monitor).

Spørgsmål 5:

Har størrelsen af fladskærmen betydning for besvarelsen af spørgsmål 1-4?

Spørgsmål 6:

Der sker hele tiden ændringer i produkterne til afløsning mv. af de i spørgsmål 1 - 4 anførte produkter, og det vil være uhensigtsmæssig at skulle have Ligningsrådet godkendelse hver gang der foretages mindre produktændringer. Vi mener ikke det er nødvendigt med en ny godkendelse hver gang der sker mindre produktændringer mv. Er ligningsrådet enig i, at godkendelse ikke er nødvendig ?

Svar

1: Nej. 

2: Nej.

3: Nej.

4: Nej.

5: Ja, se dog indstilling og begrundelse.

6: Ja.

Beskrivelse af de faktiske forhold

Det forespørgende selskab køber og sælger audiovisuelt udstyr mv. Virksomheden dækker hele Danmark via salgsagenter fordelt over hele landet. De væsentligste kundegrupper er større og mellemstore virksomheder samt alle former for uddannelsesinstitutioner.

Der er i de senere år sket en markant teknisk udvikling, hvilket medfører, at der ikke længere er en klar adskillelse mellem AV-udstyr, pc-udstyr, TV, kommunikationsudstyr og lydudstyr mv. Disse produkter indgår ofte i samlede "pakkeløsninger", og stiller hele tiden krav om udvikling i virksomhedens produkter, idet denne udvikling medfører flere konkurrenter på markedet.

Det bemærkes, at alle computerskærme i dag kan anvendes til modtagelse og fremvisning af almindelige TV-signaler ved anvendelse af en ekstern tuner eller download af TV-signaler via PCen, hvilket hermed også omfatter skærme, der leveres under Hjemme PC-ordninger i dag.

Det tiltagende teknologi- og mediekonvergensen, fremgår eksempelvis af, at TV2 og Nordisk Film senest har lanceret en fælles markedsføring af leje af film der downloades via internettet og vises via computeren på tilsluttet skærm. Ligeledes findes der i dag både radio og TV kanaler, der udelukkende kan modtages via internettet.

Af øvrige nye forhold kan nævnes, at fladskærme af alle størrelser i dag typisk kan leveres både med og uden indbygget tuner. Teknologikonvergensen i form af muligheden for anvendelse af de samme typer af skærme til gengivelse af TV-signal og data fra en PC, er årsagen til behovet for afklaringen af den skattemæssige situation på området.

Selskabet har i erhvervet samtlige aktier i en virksomhed, hvis aktivitet er køb og salg af lydanlæg. Købet af denne virksomhed er for at styrke konkurrenceevnen således, at virksomhederne tilsammen kan opfylde kundernes behov.

Selskabet har i endvidere samtlige aktiver i en virksomhed, hvis kundegruppe bl.a. primært bestod af de største virksomheder i Danmark, og hvis aktivitet bl.a. omfatter levering af informationssystemer til direktions- og bestyrelseslokaler med mulighed for integreret afvikling af TV og datagengivelse, eksempelvis ved videokonference anlæg og informationssystemer til receptioner m.m. Yderligere har den købte virksomhed indgået i større virksomheders ordninger for medarbejderkøb af AV-udstyr.

Selskabet' kunder har rettet henvendelse om de kan erhverve skærme separat fra selskabet i forbindelse med Hjemme PC-ordninger, der er etableret for de pågældende kunders medarbejdere.

Selskabet ønsker dermed at kunne sælge fladskærme til sine kunder, hvor fladskærmene indgår som en del af pc-ordninger for virksomhedernes medarbejdere, som ikke beskattes, såfremt gældende regler jf. LL § 16, stk. 12 og stk. 13 i øvrigt er overholdt.

1) Da computere typisk pakkes med en skærm vil der i tilfælde af eksisterende PC-ordninger være tale om efterlevering af en ny skærm.

2) I tilfælde af nyetablerede ordninger eller nye medarbejderkøb vil der kunne være mulighed for at en computer leveres med en skærm fra selskabet.

3) I tilfælde af nyetablerede ordninger eller nye medarbejderkøb vil der kunne være mulighed for, at en computer leveres med en skærm, der er pakket fra leverandøren af PC'en, samt en ekstra skærm fra selskabet.

Da selskabet har en interesse i at kunne levere flere skærme, ønsker man at kunne levere flere skærmeløsninger, således at computeren kan udnyttes i flere rum i medarbejdernes boliger.

Det kan oplyses, at ekstra fladskærme vil blive leveret med enten lange skærmkabler, eller udstyr til trådløs signal overførsel samt trådløst keyboard, med henblik på anvendelse af skærmene som en integreret del af en samlet PC-løsning.

Der spørges konkret på følgende produkter:

SAMSUNG 323T (32" LCD monitor), SAMSUNG 403T (40" LCD monitor), NEC VP5 (42" Plasma monitor) og NEC XM3 (42" Plasma monitor).

Disse monitorer har ikke indbygget TV-tuner. Priserne går fra ca. 13.000 kr. til ca. 22.500 kr.

SAMSUNG LE32R51B (32" LCD monitor), LG 32LP1 (32" LCD monitor), SAMSUNG PS42S5HX (42" WXGA Plasma monitor) og LG RZ-42PX4RV (42" WVGA Plasma monitor).

Disse monitorer har indbygget TV-tuner. Priserne går fra ca. 14.000 kr. til ca. 22.000 kr. 

Forespørgers opfattelse

Revisor finder, at den teknologiske udvikling på området er i en særdeles hastig udvikling, hvilket medfører, at computere med tilbehør i dag kan anvendes til mange andre formål end for blot et par år siden. Endvidere bør det tages i betragtning, at det må antages, at der er skærme, der er leveret under pc-ordningen, allerede i dag anvendes til TV. Der er til stadighed en rivende udvikling indenfor kommunikations- og it-systemer mv. samt datatransmission. Vor kunde følger med i denne udvikling, og vi og vor kunde har derfor uddybet dette i vore 6 spørgsmål for at få afklaret, hvorvidt vor kundes produkter kan indgå i den omtalte pc-ordning, hvilket er vor opfattelse, at de kan.

Dette understreges af Ligningsvejledningen jf. nedennævnte uddrag af afsnit A.B.1.9.13:

"Der er ikke noget maksimumbeløb for, hvor meget en computer med tilbehør, der stilles til rådighed, må koste. Arbejdsgiveren og medarbejderen kan frit aftale, hvilket og hvor meget tilbehør, der skal indgå i ordningen. Det er dog en forudsætning for anvendelse af ordningen, at det er en computer med tilbehør, der stilles til rådighed. Medarbejderen kan f.eks. ikke deltage i en ordning, hvor arbejdstageren blot får computertilbehør stillet til rådighed."

Med henvisning til ovennævnte bestemmelse anmoder revisor om, at der specifik bliver taget stilling til hvert af de 6 spørgsmål, der jo i høj grad drejer sig om computere med tilbehør.

Revisor finder, at de stillede spørgsmål skal besvares således:

1: Ja.

2: Ja.

3: Ja.

4: Ja.

5: Nej.

6: Ja.

Styrelsens indstilling og begrundelse

Bestemmelsen i ligningslovens § 16, stk. 12 om, at værdien af en helt eller delvis vederlagsfri privat benyttelse af en arbejdsgiverbetalt computer med tilbehør, der er stillet til rådighed for arbejdet, ikke beskattes, blev oprindeligt indsat ved lov nr. 437 af 10. juni 1997. Det fremgår af bemærkningerne til loven (L180 - folketingsåret 1996-97), at skattefriheden omfatter software, scanner, modem m.v., hvorimod en telefonforbindelse, der kan anvendes til datatransmission behandles efter reglerne for fri telefon.

Efter lovens vedtagelse blev Ligningsrådet bedt om at tage stilling til en lang række anmodninger om bindende forhåndsbesked vedrørende den skattemæssige behandling af en computer m.v. stillet til rådighed af en arbejdsgiver mod, at den ansatte gik ned i løn.

Det var efter den daværende regerings opfattelse i strid med intentionerne bag reglerne. Meningen med reglerne var, at arbejdsgiverne skulle kunne tage et ansvar for medarbejdernes IT-udvikling, uden det medførte beskatning af de ansatte, når arbejdsgiveren betalte udgifterne ved at stille en computer til rådighed.

Der blev derfor ved lov nr.1301 af 20. december 2000 indsat en værnsregel, som gør det ufordelagtigt at aftale en lønnedgang eller løntilbageholdenhed mod at få en computer eller andet udstyr stillet til rådighed. Værnsreglen indebærer, at den ansatte hvert år skal beskattes af 50 % af udstyrets nypris i alle tilfælde, hvor arbejdsgiveren kompenseres gennem lønnedgang.

Forud for denne lovgivning havde et udvalg vurderet reglerne for beskatning af arbejdsgiverbetalt pc og reglerne om beskatning af fri telefon, blandt andet med det formål at opnå harmoni mellem skattereglerne og hensynet til udbredelsen af IT, set i et hjemmearbejdspladsperspektiv. I betænkning nr. 1390/september 2000 beskrives bl.a. konvergensudviklingen dvs. det forhold, at sektorgrænserne mellem IT, tele og medier bliver mindre klare, som følge af sammensmeltning af forskellige typer tjenester, netværk og apparater. Det forudses, at udviklingen vil betyde, at det samme apparat vil kunne bruges til vidt forskellige funktioner.   

Efter regeringsskiftet gennemførte den nye regering ved lov nr. 263 af 8. maj 2002 en såkaldt moderniseret hjemme-pc-ordning. Ordningen, der fremgår af ligningslovens § 16, stk. 12. 3. til 5. pkt., giver den ansatte, der betaler arbejdsgiveren for at få en computer med tilbehør stillet til rådighed, adgang til et ligningsmæssigt fradrag på op til 3.500 kr. pr. år. Fradraget er betinget af, at arbejdsgiveren betaler minimum 25 % af udgifterne.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget (L 55 folketingsåret 2001-2002) at ordningen primært sigter på at udbrede pc-basisudstyr af rimelig kapacitet og kvalitet. Det fremgår endvidere "at det er en forudsætning for anvendelsen af den foreslåede ordning, at der er tale om en computer med tilbehør. Arbejdstageren kan således f.eks. ikke deltage i en ordning, hvorefter arbejdstageren blot får computertilbehør stillet til rådighed."

Det uddybes i et bilag til Skatteudvalget (L55 - bilag 36), hvor det bl.a. anføres;

"Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget sigter forslaget primært på udbredelsen af pc-basisudstyr af rimelig kapacitet og kvalitet."

"Målsætningen med lovforslaget har således primært været at give et incitament til, at arbejdsgivere og arbejdstagere indgår aftale om en "pc-startpakke", med henblik på at fremme anvendelsen af IT og dermed det generelle IT-kompetenceniveau, også hos arbejdstagere som ikke allerede er fortrolige med brugen af IT. Det, der lægges op til med lovforslaget, er ikke et generelt tilskud til indkøb af IT-udstyr via skattesystemet, men at arbejdsgiveren påtager sig et ansvar over for den ansatte samtidigt med, at den ansatte påtager sig et ansvar for sin egen IT-kompetenceudvikling."

Ad spørgsmål 1. 

Det er Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at skattefriheden efter ligningslovens § 16, stk.12, som udgangspunkt alene omfatter et samlet basisudstyr. Den teknologiske udvikling har imidlertid medført, at grænserne for, hvad der betragtes som basisudstyr hele tiden forskydes. For så vidt angår fladskærme, har disse længe været en nødvendig integreret del af bærbare pc'er. Prisudviklingen har medført, at det nu også er almindeligt at anvende fladskærme i forbindelse med stationære pc'er. Tilsvarende er det udbredt, at man kan se tv over internettet på sin pc. Med adgang til datatransmission via bredbånd tilmed i en god kvalitet.  

Det er dog Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at der fortsat skal være tale om et basisudstyr, hvilket sætter begrænsninger både med hensyn til skærmens størrelse og pris. I konkrete tilfælde kan en stor fladskærm være arbejdsmæssig relevant, fx for hjemmearbejdspladser, hvor den ansatte udfører layout opgaver. Der kan således ikke opstilles bestemte faste grænser for skærmens størrelse eller pris, men det må bero på en konkret bedømmelse, om det pågældende udstyr kan anses som basisudstyr. Det er dog styrelsens opfattelse, at de omhandlede monitorer har en sådan størrelse, og pris, at de ikke kan betegnes som basisudstyr.

Told- og Skattestyrelsen indstiller under henvisning hertil, at spørgsmål 1 besvares med nej.

Ad spørgsmål 2.

Det er Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at to fladskærme til samtidig anvendelse i 2 forskellige rum, som udgangspunkt ikke kan anses som basisudstyr, jf. de anførte bemærkninger til L55. Styrelsen indstiller, at spørgsmål 2 besvares med nej.

Ad spørgsmål 3.

Det er Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at en ekstra fladskærm ikke kan anses som basisudstyr, jf. de anførte bemærkninger til L55. Styrelsen indstiller, at spørgsmål 3 besvares med nej.

Ad spørgsmål 4.

Told- og Skattestyrelsen finder, at de pågældende monitorer, der har indbygget TV-tuner, ikke kan betragtes som basisudstyr. Styrelsen indstiller under henvisning til det under spørgsmål 1 anførte, at spørgsmål 4 besvares med nej

Ad spørgsmål 5.

Som anført under besvarelsen af spørgsmål 1, er det Told- og Skattestyrelsens opfattelse, at skærmens størrelse og pris er faktorer, der indgår ved bedømmelse af, hvorvidt udstyret kan betragtes som basisudstyr. Styrelsen indstiller under henvisning hertil, at spørgsmål 5 besvares med ja, men som anført under besvarelsen af spørgsmål 1, kan der ikke opstilles faste grænser for fladskærmens størrelse.

Ad spørgsmål 6.

Told- og Skattestyrelsen er enig med revisor i, at det ikke er nødvendigt at anmode om Ligningsrådets godkendelse, hver gang der sker mindre produktændringer. Det indstilles derfor, at spørgsmål 6 besvares med ja.

Ligningsrådet tiltræder indstillingen.