Dato for udgivelse
18 okt 2005 12:02
SKM-nummer
SKM2005.410.LR
Myndighed
Ligningsrådet
Sagsnummer
05-008314
Dokument type
Bindende forhåndsbesked
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Skattefri virksomhedsomdannelse, overdragelse, aktiepost, reduktion, negativ indskudskonto, værdiansættelse, succession
Resumé
Ligningsrådet fandt, at ejeren af en personligt drevet virksomhed i virksomhedsordningen i forbindelse med en påtænkt skattefri virksomhedsomdannelse pr. 1. januar 2006 ville skulle medoverdrage en post aktier til det ved omdannelsen stiftede selskab, for at virksomhedsomdannelsen kunne opfylde betingelserne i virksomhedsomdannelsesloven. Rådet fandt dernæst, at værdien af aktieposten kunne reducere en negativ indskudskonto i virksomheden pr. 31. december 2005. Rådet fandt i den forbindelse, at det var aktiepostens kursværdi pr. 31. december 2005, der måtte lægges til grund ved fastlæggelsen af, med hvilken værdi aktierne kunne reducere den negative indskudskonto. Rådet fastslog endelig, at de overdragne aktier var omfattet af successionsbestemmelserne i virksomhedsomdannelsesloven.
Reference(r)

Virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 1, nr. 2, 1. pkt.
Virksomhedsomdannelsesloven § 2, stk. 1, nr. 5
Virksomhedsomdannelsesloven § 4
Virksomhedsomdannelsesloven § 6
Virksomhedsskatteloven § 16, stk. 2
Virksomhedsskatteloven § 16 a, stk. 4

Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-2 E.H.2.1.2
Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-2 E.H.2.1.5
Henvisning
Ligningsvejledningen 2005-2 E.G.2.15.2.2
Spørgsmål

1. Kan aktier i en indkøbsforening anvendes til udligning af negativ indskudskonto i forbindelse med en skattefri virksomhedsomdannelse?

2. Hvis der svares ja på spørgsmål 1, skal der ved værdiansættelse af aktierne anvendes a) værdien på omdannelsesdatoen, b) værdien på datoen for den stiftende generalforsamling eller c) den oprindelige anskaffelsessum?

3. Skal der ske succession m.h.t. de ved omdannelsen indskudte aktier?

4. Hvorledes påvirker indskuddet af de omhandlede aktier i indkøbsforeningen den skattemæssige anskaffelsessum for det ved omdannelsen stiftede selskab?

Svar

Ad. 1: Ja, se sagsfremstilling og begrundelse

Ad. 2: Se sagsfremstilling og begrundelse

Ad. 3: Ja, se sagsfremstilling og begrundelse

Ad. 4: Se sagsfremstilling og begrundelse

Beskrivelse af de faktiske forhold

Skatteyder driver virksomhed med detailhandel i virksomhedsordningen.

Den hidtil personligt drevne virksomhed påtænkes omdannet efter lov om skattefri virksomhedsomdannelse (VOL) pr. 1. januar 2006.

Skatteyders indskudskonto i virksomhedsordningen er negativ og forventes også forud for omdannelsen den 1. januar 2006 at være negativ.

Skatteyders virksomhed er en del af en landsdækkende detailkæde, der drives af A A/S. For at kunne deltage i kædesamarbejdet og for at kunne anvende kædens navn og logo er det en betingelse, at skatteyder ejer aktier i A A/S. Skatteyders repræsentant har til nærmere belysning af dette fremlagt vedtægter for A A/S og overenskomst indgået mellem selskabets aktionærer.

Aktierne er i overensstemmelse med virksomhedsskattelovens (VSL) § 1, stk. 2, holdt uden for virksomhedsordningen.    

Told- og Skattestyrelsens indstilling og begrundelse

Ad. spørgsmål 1

Det er blandt andet en betingelse for gennemførelsen af en skattefri virksomhedsomdannelse, at alle aktiver og passiver i den hidtil personligt drevne virksomhed overdrages til selskabet, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 2, 1. pkt.

Har den personligt drevne virksomhed inden omdannelsen været omfattet af virksomhedsordningen, er det som udgangspunkt de aktiver og passiver, der har været inddraget under denne ordning, som skal overdrages til selskabet.

Aktiver, der efter deres art ikke har kunnet indgå i virksomhedsordningen, jf. VSL § 1, skal desuagtet medoverdrages til selskabet ved omdannelsen, når de pågældende aktiver kan anses for aktiver i virksomheden. Dette gælder for eksempel aktier, som virksomheden besidder med henblik på deltagelse i et erhvervsmæssigt samarbejde.

Told- og Skattestyrelsen finder på baggrund af det oplyste, herunder de fremlagte vedtægter for A A/S og den fremlagte aktionæroverenskomst, at skatteyders aktiepost i dette selskab har en sådan tilknytning til den hidtil personligt drevne virksomhed, at den skal medoverdrages til selskabet, for at virksomhedsomdannelsen kan opfylde betingelsen i VOL § 2, stk. 1, nr. 2, 1. pkt.

Det er videre en betingelse for gennemførelsen af en skattefri virksomhedsomdannelse af en virksomhed omfattet af virksomhedsordningen, at en eventuel negativ indskudskonto er udlignet inden omdannelsen, jf. VOL § 2, stk. 1, nr. 5, der henviser til VSL § 16, stk. 2, hhv. § 16 a, stk. 4.

Udligningen foretages ved, at den skattepligtige inden omdannelsen overfører et beløb til virksomheden, der gør, at indeståendet på indskudskontoen bliver nul eller positivt, jf. VSL § 16, stk. 2, 1. pkt., hhv. § 16 a, stk. 4, 1. pkt.

Styrelsen finder under henvisning til Landsskatterettens afgørelse i SKM2005.98.LSR og skatteministeriets kommentar hertil i SKM 2005.384.DEP, at værdien af aktieposten i A A/S vil kunne reducere skatteyders negative indskudskonto og således bidrage til at opfylde betingelsen i VOL § 2, stk. 1, nr. 5, om udligning af samme.

Ad. spørgsmål 2

Udligningen af en negativ indskudskonto sker i perioden fra udløbet af indkomståret forud for omdannelsesåret til omdannelsen finder sted, jf. VSL § 16, stk. 2, 2. pkt., hhv. § 16 a, stk. 4, 2. pkt. Beløbet anses for indskudt på indskudskontoen med virkning fra udløbet af indkomståret forud for omdannelsesåret, jf. 3. pkt. i de to bestemmelser.

Da udligningen af den negative indskudskonto således skal ske med virkning for ultimo året før omdannelsen, er det kursværdien af aktieposten i A A/S pr. 31. december 2005, der må lægges til grund, når det skal fastlægges, med hvilken værdi aktierne kan reducere skatteyders negative indskudskonto.

Ad. spørgsmål 3

Skatteyders aktiepost i A A/S er et aktiv, der indgår i den af ham drevne erhvervsmæssige virksomhed, jf. besvarelsen af spørgsmål 1.

En fortjeneste eller et tab på aktierne, der i princippet konstateres ved omdannelsen, indgår derfor ikke i skatteyders skattepligtige indkomst, jf. VOL § 4, stk. 1.

Ved virksomhedsomdannelsen succederer selskabet i skattemæssig henseende i skatteyders stilling for så vidt angår de aktiver og passiver i virksomheden, der overdrages, jf. VOL § 6, stk. 1.

Ved opgørelsen af selskabets skattepligtige indkomst skal aktierne i A A/S således behandles, som om de var erhvervet af selskabet på de tidspunkter, på hvilke de er erhvervet af skatteyder, og for de anskaffelsessummer, hvortil de er erhvervet af denne.

Ad. spørgsmål 4

Den skattemæssige anskaffelsessum for aktierne i det ved omdannelsen stiftede selskab opgøres efter VOL § 4, stk. 2, til det beløb, der svarer til den skattemæssige værdi af virksomhedens aktiver og passiver på omdannelsesdatoen.

Den skattemæssige værdi af aktierne i A A/S opgøres efter VOL § 4, stk. 2, 3. pkt., til det kontante beløb, som ville være opnået ved et sædvanligt salg (handelsværdien) med fradrag af skattepligtig fortjeneste opgjort efter aktieavancebeskatningsloven, der ville være konstateret ved et sådant salg.

Ved opgørelsen af den skattepligtige fortjeneste efter aktieavancebeskatningsloven kan for den del af aktierne i A A/S, som skatteyder har erhvervet i 1992, anvendes overgangsbestemmelserne i aktieavancebeskatningsloven om værdien den 18. maj 1993.

Ligningsrådet tiltræder Told- og Skattestyrelsens indstilling.