Dato for udgivelse
18 okt 2005 13:53
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
05 okt 2005 10:31
SKM-nummer
SKM2005.413.VLR
Myndighed
Vestre Landsret
Sagsnummer
3. afdeling, B-1456-04
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Fri bil, værdiansættelse, bindende, aftale
Resumé

Spørgsmål om, hvorvidt beskatning af fri bil skulle ske efter den ved lov nr. 458 af 31. maj 2000 indførte affattelse af ligningslovens § 16, stk. 4, eller efter den tidligere gældende bestemmelse. Sagsøgeren ønskede beskatning efter de gamle regler. Afgørende herfor var, om der måtte anses at være indgået en endelig og bindende aftale om køb af bil inden den 29. marts 2000. Til støtte herfor havde sagsøgeren fremlagt en ordrebekræftelse dateret den 15. marts 2000. Imidlertid var hverken pris, farve på lak og indtræk eller udstyr aftalt tilstrækkelig klart til - ligesom var lavet plads til køberens underskrift - at der kunne anses at være indgået en endelig og bindende aftale inden den 29. marts 2000, og Skatteministeriet blev derfor frifundet.

Reference(r)

Ligningsloven § 16, stk. 4

Henvisning

Ligningsvejledningen 2005-2 A.B.1.9.2

Parter

A
(advokat Alexander Tychsen)

mod

Skatteministeriet
(Kammeradvokaten ved advokat Mette Brøgger Jensen).

Afsagt af landsdommerne

Bjarne Bjørnskov Jensen, Annette Dellgren og Tonni Ochwat (kst.)

Påstande

Under denne sag, der er anlagt den 24. juni 2004, har sagsøgeren, A, nedlagt påstand om, at sagsøgte, Skatteministeriet, tilpligtes at anerkende, at den ansatte personlige indkomst for indkomståret 2001 nedsættes med 87.500 kr., og at sagen hjemvises til fornyet behandling ved ligningsmyndighederne.

Skatteministeriet har nedlagt påstand om frifindelse.

Sagens nærmere omstændigheder

Den 27. maj 2004 traf Landsskatteretten følgende afgørelse vedrørende As personlige indkomstopgørelse vedrørende indkomståret 2001:

"...

Klagen vedrører værdi af fri bil.

Landsskatterettens afgørelse

Indkomståret 2001

 

Personlig indkomst

 

Skatteankenævnet har ansat værdi af fri bil til

200.000 kr.

 

Selvangivet med

112.500 kr.

Landsskatteretten stadfæster skatteankenævnets afgørelse.

Sagens oplysninger

Klageren er hovedanpartshaver i selskabet H1 ApS (herefter kaldet selskabet), der driver virksomhed med udlejning af fast ejendom. Klageren er endvidere hovedanpartshaver i selskabet Boligselskabet H2 ApS.

I indkomståret 2000 har selskabet købt en bil af mærket Mercedes Benz for 925.000 kr.

Det fremgår af ordrebekræftelse, vedrørende køb af Mercedes Benz, af 15. marts 2000, at det er på baggrund af samtale med klageren, forhandleren har fremsendt ordrebekræftelse på introbilen, der vil blive leveret i juni 2000 mod kontant betaling af dagsprisen (intropris) ved levering. Endvidere er der taget forbehold for ændring af prisen. Ordrebekræftelsen er udfærdiget i to eksemplarer, der begge blev udleveret til klageren i forbindelse med afgivelse af tilbud. Bilforhandleren har modtaget ordrebekræftelsen i underskrevet stand den 14. juni 2000. Bilforhandleren har oplyst til Region Haderslev, at en introbil ikke leveres efter ordre, hvilket vil sige, at den leveres, uanset om der er en kunde til den eller ej.

Den 22. juni 2000 har bilforhandleren udstedt faktura til klageren, hvoraf bl.a. stelnummer på Mercedes Benz fremgår.

Der er fremlagt ordrebekræftelse af 23. september 1997 vedrørende køb af en bil af mærket Mercedes Benz hos samme bilforhandler, som klageren har anvendt. Endvidere er den dertil hørende faktura af 15. juli 1998 fremlagt.

Repræsentanten har forklaret, at fremgangsmåden ved købet den 23. september 1997 har været identisk med fremgangsmåden ved køb af bil i den konkrete sag, herunder at bilerne er blevet identificeret i ordrebekræftelserne under betegnelserne henholdsvis ... og ....

Skatteankenævnets afgørelse

Skatteankenævnet har forhøjet klagerens indkomst med 87.500 kr. for indkomståret 2001, idet nævnet har ansat værdi af fri bil til 200.000 kr., jf. ligningslovens § 16, stk. 4.

Det må lægges til grund, at der er tale om en ny og speciel type demobil, som bilforhandleren gerne vil have ud på landevejen. Bilforhandleren har dog meddelt, at klageren ikke har forpligtet sig til at overtage bilen, da der er tale om en introbil.

Ordrebekræftelsen, der er dateret den 15. marts 2000, angiver ikke stelnummer eller specifikation af bilen, herunder udstyr, farve samt købesum.

Levering af bilen i købelovens forstand til forhandleren kan først anses at være sket den 11. maj 2000, hvor bilen blev leveret til Danmark. På dette tidspunkt må bilen ligeledes anses for at være individualiseret i forhold til klagerens selskab.

Ordrebekræftelsen blev først underskrevet i juni 2000, hvor det var afklaret, at levering af bilen kunne finde sted. Således kan bindende aftale ikke anses for indgået før juni 2000. Da reglerne i ligningslovens § 16, stk. 4, er ændret med virkning fra og med indkomståret 2000, for så vidt angår biler arbejdsgiveren har anskaffet den 29. marts 2000 eller senere, skal værdi af fri bil for klageren opgøres efter de nye regler for indkomståret 2001.

Klagerens påstand og argumenter

Repræsentanten har nedlagt påstand om, at værdi af fri bil ansættes i overensstemmelse med det selvangivne svarende til 112.500 kr.

Klageren har tidligere købt en bil af mærket Mercedes, og fremgangsmåden ved købet den 23. september 1997 har været den samme som ved købet den 15. marts 2000. Ifølge ordrebekræftelserne af henholdsvis den 23. september 1997 og 15. marts 2000 har bilerne primært været identificeret ved betegnelserne ... (1997) og ... (2000). Betegnelserne dækker over bilens udstyr. ...-modellen omfatter pr. definition helt specifikt udstyr. Herudover er der i ordrebekræftelsen suppleret med specialudstyr i form af xenon forlygter og læder.

Som udgangspunkt er en ordrebekræftelse en stadfæstelse eller konfirmation af en indgået aftale. Såfremt modtageren ikke er enig i, at en aftale er indgået i overensstemmelse med ordrebekræftelsens indhold, påhviler det modtageren straks og uden ubegrundet ophold at reklamere herover. Klageren er derfor bundet af ordrebekræftelsen af den 15. marts 2000, hvorfor købet er endeligt og bindende for begge parter fra den 15. marts 2000. Det forhold at ordrebekræftelsen først underskrives efterfølgende er uden betydning.

Bilforhandleren kan ikke anses at have givet udtryk for, at klageren ikke var bundet af købet, blot fordi der var tale om en introbil. Endvidere er det ikke korrekt, når skatteankenævnet i sin begrundelse lægger vægt på, at der er tale om en introbil, som fås fra fabrikken.

Farve og pris må anses for at være aftalt den 15. marts 2000. Farven var i ordrebekræftelsen fastlagt til Metal-lak, hvilket vil sige, at den var begrænset til maksimalt 6 farver. Prisen var sat til dagsprisen, og det forhold at der var taget forbehold for prisændringer fra bilfabrikken ændrer ikke ved, at prisen var fastsat til dagsprisen.

Der er ikke noget usædvanligt i, at ejendomsretten blev bevaret, indtil købesummen var betalt, da det er en konsekvens af aftalen om kontant betaling ved levering.

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Den skattepligtige værdi af en bil, der er stillet til rådighed af en arbejdsgiver for den skattepligtiges private benyttelse, beregnes som en årlig værdi på en procentdel af bilens værdi. For indkomståret 2001 udgør bilens værdi 25 pct. af den del af bilens værdi, der ikke overstiger 300.000 kr., og 20 pct. af resten. Bilens værdi beregnes dog mindst af 160.000 kr., jf. ligningslovens § 16, stk. 4.

For biler som ved endelig bindende aftale om køb er anskaffet af arbejdsgiveren inden den 29. marts 2000, har bestemmelsen først virkning fra 2003, men den ansatte kan vælge at anvende de ændrede regler fra og med indkomståret 2001, jf. bemærkninger til 1999/1 LF 238.

Såfremt bilen er anskaffet inden den 29. marts 2000, og den ansatte ikke har valgt at anvende de ændrede regler fra og med 2001 beregnes værdi af fri bil som en årlig værdi på en procentdel af bilens værdi. Bilens værdi udgør mindst 160.000 kr. og højest 450.000 kr. Procentdelen udgør 25, jf. bemærkninger til 1999/1 LF 238.

Ordrebekræftelsen kan ikke i det konkrete tilfælde anses for at være en accept af klagerens tilbud om at købe den pågældende bil, idet ordrebekræftelsens opbygning, herunder det forhold at der er gjort plads til klagerens underskrift, ikke tyder på, at der i realiteten er tale om en ordrebekræftelse. Ordrebekræftelsen må nærmere anses for at være et tilbud til klageren om køb af den pågældende introbil af mærket Mercedes Benz. Et tilbud klageren kan acceptere ved at underskrive ordrebekræftelsen.

Bilforhandleren har først modtaget ordrebekræftelsen i underskrevet stand den 14. juni 2000, og da klageren ikke har sandsynliggjort, at han har accepteret bilforhandlerens tilbud før denne dato, må endelig bindende aftale være indgået den 14. juni 2000, hvorved den påklagede afgørelse stadfæstes.

..."

"Ordrebekræftelse" af 15. marts 2000 har følgende ordlyd:

Ordrebekræftelse

Under henvisning til samtale med Dem, har vi herved fornøjelsen at fremsende ordrebekræftelse på:

1. stk. fabriksny MERCEDES-BENZ

 

Type

...

Motor

6 Cyl. Benzin 217 hk

Farve

Metal lak

Udstyr

Meget. Denne vogn er udstyret fra fabrikken. (Introbil)

 

Bilen skal have

.... Xenon

   

Forlygter. Læder.

 

Pris

Incl. Lev-omk. Gældende dags pris. (Intropris)

 

Byttebil

Mercedes Benz ... Benzin årg. .... stel nr. .... Bilen har oliespild v. motor

 
 

Denne vogn kan vi tilbyde at tage i bytte i juni 2000 til kr. 50.000

 

Levering

Juni 2000

 

Forbehold

Prismæssige ændringer fra vore leverandører, statsafgift eller andre forhold, der kan have indflydelse på prisdannelsen.

   

Betalings-
betingelser

Kontant ved levering. Ejendomsretten til ovenstående køretøj forbliver G1 A/S' indtil hele købesummen er betalt.

Det har glædet os at modtage Deres ordre og vi vil gøre alt for at fremme leveringen mest muligt:

Med venlig hilsen

G1 A/S

VS

(sign.)

H1 ApS"

I en brochure vedrørende "Den ny ...-klasses sedan-model" for Mercedes Benz, er blandt andet anført en mængde ekstraudstyr, der kan købes til bilen, og det fremgår endvidere, at der er 5 farver på læderindtræk at vælge mellem og 9 metallak farver.

Forklaringer

A har forklaret, at han er direktør i H1 ApS og Boligselskabet H2 ApS. Den 15. marts 2000 var Mercedesen endnu ikke kommet på markedet, men han så nogle brochurer hos forhandleren, og det var ud fra disse, at han besluttede sig for at købe. En introbil er den første bil af den pågældende model, der kommer på markedet, og der er prestige forbundet med at købe en sådan bil. Han følte det som en ære, at han fik lov til at købe den. Han havde i flere år kørt i biler med automatgear, og det ville han have igen. I den introbil, han kunne købe, var automatgear standardudstyr. Han bestilte metallak, fordi det er det kønneste. Han har kørt Mercedes i mange år. Han valgte modellen ..., og der er meget standardudstyr i denne model. Han valgte xenonforlygter og læderindtræk. Han kan ikke huske, om han fik ordrebekræftelsen hos forhandlerne eller fik den tilsendt. Det er altid et godt køb at købe en introbil, fordi der er mange, der gerne vil købe en sådan. Meget af ekstraudstyret i en introbil betaler man ikke for. Han vidste, hvilke muligheder der var for farven på metallakken, og det var ikke afgørende for ham, hvilken af disse farver bilen havde. Han vidste, af grundmodellen kostede 800.000 kr., og han vidste også, at læderindtræk ville koste ca. 50.000 kr., xenonforlygter ca. 25.000 kr. og metallak ca. 10.000 kr. Han vidste derfor nogenlunde, hvad bilen ville komme til at koste. Han var villig til at acceptere visse prisudsving, idet det var et stort ønske for ham at købe en introbil. Bilen kom til at koste 925.000 kr. Forhandleren tilbød at købe hans gamle bil, som var 14 år gammel, for 50.000 kr., men de aftalte, at han gerne måtte sælge den til en anden. Det var den del af aftalen, han skulle bekræfte ved sin underskrift på ordrebekræftelsen. Han havde tidligere handlet med den pågældende forhandler og kendte ham godt. Det var nok derfor, han fik lov til at købe introbilen. Han fik bilen leveret den 22. juni 2000. Den bil, han købte i 1997, var til hans hustru, der også er ansat i virksomheden, og den blev solgt for 1½ år siden. En introbil er forsynet med udstyr, som fabrikken har valgt.

VS har forklaret, at han har været ansat i 19 år hos G1. Han stoppede i 2003. I en introbil er der ofte "fyldt" en del ekstraudstyr i, uden at der betales for dette, og det er derfor meget eftertragtet at købe en sådan bil. Da han skrev ordrebekræftelsen i marts 2000, havde han en ordrebekræftelse fra fabrikken i Tyskland om, at G1 fik en introbil leveret. Det er fabrikken, der vælger farverne på en introbil, men de afstemmer altid farverne på bilen og indtrækket. Han mener, at A, da ordrebekræftelsen blev udstedt, havde købt bilen, og hverken han eller G1 kunne herefter "løbe fra aftalen". As underskrift på ordrebekræftelsen var nødvendig af hensyn til aftalen om byttebilen. Han ville helst have, at A selv forsøgte at sælge den gamle bil, men hvis G1 skulle købe den, blev det aftalt, at de skulle betale 50.000 kr. som anført i ordrebekræftelsen. Ordrebekræftelsen vedrørende As køb af den nye bil var bindende, men den gamle bil måtte A gerne selv sælge. Den 15. marts 2000 vidste han ikke, hvilken farve bilen ville få og heller ikke farven på indtrækket. Han vidste heller ikke, hvilket ekstraudstyr fabrikken ville forsyne bilen med. As bestilling i ordrebekræftelsen af læderindtræk, xenonforlygter og metallak måtte betragtes som ønsker fra hans side. Vidnet tror ikke, at han den 15. marts 2000 kendte den nøjagtige pris på bilen - for så havde han skrevet den - men det var kun prisen på detaljer, der manglede, herunder muligvis afgiftssatser og lignende. Han vidste således i hovedtræk, hvad den kostede, idet han kendte prisen på en ..., læderindtræk, xenonforlygter og metallak.

Procedure

A har til støtte for sin påstand gjort gældende, at ordrebekræftelsen af 15. marts 2000 er en endelig og bindende aftale mellem parterne om hans køb af den nye bil, og at bilen derfor er erhvervet inden den 29. marts 2000. Ordrebekræftelsen indeholdt 2 aftaler, dels om køb af en Mercedes og dels G1s tilbud om at tage den gamle bil i bytte for 50.000 kr. på tidspunktet for levering af den nye bil, og As underskrift på ordrebekræftelsen havde kun relation til byttebilen. Efter ordlyden af ordrebekræftelsen og efter de forklaringer, der er afgivet af A og VS, er det utvivlsomt, at der forelå en endelig og bindende aftale om køb af den nævnte bil, og det var i aftalen i fornødent omfang specificeret, hvilken bil der var tale om, ligesom prisen på bilen i det væsentlige lå fast. Eventuelle farvekombinationer og andet ekstraudstyr end bestilt af A var af underordnet betydning, og kan ikke medføre, at aftalen ikke anses for endelig. Det må i øvrigt på den anførte baggrund være Skatteministeriet, der skal bevise, at der ikke er tale om en bindende aftale.

Skatteministeriet har til støtte for sin frifindelsespåstand gjort gældende, at bilen ikke var erhvervet ved en endelig og bindende aftale inden den 29. marts 2000, og den skattepligtige værdi af bilen skal derfor opgøres efter reglerne i den ved lov nr. 458 af 31. maj 2000 § 3, nr. 2, indførte affattelse af ligningslovens § 16, stk. 4. Skatteministeriet har til støtte herfor anført, at det er A, der skal føre bevis for, at der er indgået en endelig og bindende aftale, og denne bevisbyrde er ikke løftet. Ordrebekræftelsen af 15. marts 2000 er efter sin opbygning og sit indhold ikke en endelig og bindende aftale. Den indeholder hverken oplysninger om bilens eller betrækkets specifikke farve, ligesom hverken pris eller ekstraudstyr var aftalt ud over, at den skulle leveres til "intro-pris", og at der skulle være "meget" ekstraudstyr. Hverken A eller VS kendte prisen på bilen, men kunne alene "sjusse" sig frem til en cirka-pris. Endvidere fremgår det af det fremlagte katalog vedrørende den pågældende bilmodel, at "..." kunne fås i en række forskellig farver for så vidt angår både lakering og indtræk. I ordrebekræftelsen var indtrækket blot benævnt som "læder", mens det af oversigten i kataloget fremgår, at der kunne være tale om 5 forskellige farver læder, og at "metallak" dækker over 9 farver. Det har formodningen imod sig, at A skulle have indgået en endelig og bindende aftale om at købe en bil af mærket Merzedes ... uden at farve, indtræk, udstyr og ikke mindst pris var aftalt. Fremgangsmåden ved købet af bilen i 1997 er ikke identisk med købet af bilen i nærværende sag, idet bilens udseende, udstyr og ikke mindst pris var aftalt ved handlen i 1997, ligesom der ikke var gjort plads til, at køberen skulle skrive under. Da bilforhandleren først den 14. juni 2000 modtog en ordrebekræftelse i underskrevet stand, har aftalen ikke været endelig og bindende inden den 29. marts 2000.

Landsrettens begrundelse og resultat

Ligningslovens § 16, stk. 4, om opgørelse af den skattepligtige værdi af en bil, der er stillet til rådighed for den skattepligtiges private benyttelse af en arbejdsgiver, blev ændret ved lov nr. 458 af 31. maj 2000.

Efter ikrafttrædelsesbestemmelsen i lovens § 6, stk. 2, 1 pkt., havde ændringen virkning fra og med indkomståret 2001. For biler, som ved endelig bindende aftale om køb, leje m.v. var anskaffet af arbejdsgiveren inden den 29. marts 2000, havde den ændrede bestemmelse i § 16, stk. 4, dog først virkning fra og med indkomståret 2003, jf. ændringslovens § 6, stk. 2, 2. pkt.

Afgørende for, om der kan gives A medhold, er således, om han har bevist, at den omhandlede bil er erhvervet af H1 ApS ved en endelig bindende købsaftale inden den 29. marts 2000.

I ordrebekræftelsen af 15. marts 2000 er det bl.a. anført, at bilen skulle have "meget" udstyr, herunder xenon forlygter og lædersæder, og at den blev solgt til gældende dagspris, en intropris. Farven er angivet som metallak. På ordrebekræftelsen er der gjort plads til købers underskrift. Ordrebekræftelsen med købers underskrift er først medtaget hos forhandleren den 14. juni 2000.

Efter bilforhandlerens salgsmateriale kan en bil som den omhandlede leveres med læderindtræk og metallak i flere forskellige kombinationer.

Efter ordrebekræftelsens indhold, hvorefter hverken prisen, farven på bilen og indtrækket eller omfanget af ekstraudstyr var fastlagt, finder landsretten det ikke bevist, at der blev indgået en endelig og bindende aftale om købet af den omhandlede bil inden den 29. marts 2000. Den forklaring, vidnet VS har afgivet, kan ikke føre til et andet resultat.

Skatteministeriet frifindes herefter.

A skal betale sagsomkostninger til Skatteministeriet med i alt 11.000 kr. Beløbet dækker udgifter til advokatbistand. Landsretten har lagt vægt på sagsgenstandens værdi.

Sagsomkostningerne forrentes efter rentelovens § 8a.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Sagsøgte, Skatteministeriet, frifindes.

A skal betale sagens omkostninger til Skatteministeriet med 11.000 kr.

De idømte sagsomkostninger skal betales inden 14 dage.