Dato for udgivelse
25 okt 2005 11:19
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
01 sep 2005 08:15
SKM-nummer
SKM2005.427.LSR
Myndighed
Landsskatteretten
Sagsnummer
2-2-1824-0550
Dokument type
Kendelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Underskudsfremførsel, regnskabsomlægning, moderselskab, skuffeselskab, tilsidesættelse
Resumé

Omlægning af regnskabsår blev nægtet, jf. selskabsskattelovens § 10, stk. 2, da det ikke var godtgjort, at omlægningen var begrundet i koncerntilhørsforhold el.lign.

 

Reference(r)
Selskabsskatteloven § 10, stk. 2
Redaktionelle noter
Dokumentets dato er efterfølgende rettet til 1. september 2005.

Klagen skyldes, at den kommunale skattemyndighed ved indkomstansættelsen ikke har godkendt selskabets omlægning af regnskabsåret.

 

Landsskatterettens afgørelse

Den kommunale skattemyndighed har

nægtet fradrag for fremført underskud på

54.268.964 kr.

 

Den kommunale skattemyndighed har

godkendt fradrag for det skattemæssige

nettoresultat for perioden 1.7. – 31.12.2000

med 30.851.839 kr.

 

Landsskatteretten stadfæster afgørelsen.

 

Sagens oplysninger

Selskabet blev stiftet i 1988 af en række af de største finansielle virksomheder i Danmark. Dets formål er at fremme danske virksomheders produktion og salg ved på forretningsmæssige vilkår at deltage i finansieringen af forsknings- og udviklingsprojekter.  Til fremme af selskabets hovedformål kan der også i begrænset omfang foretages investeringer i udenlandske projekter eller selskaber. Selskabets regnskabsår fulgte kalenderåret.

 

A solgte i 1. halvår af 2000 sine aktier i B A/S og konstaterede derved en skattepligtig avance på 68.420.000 kr.

 

Den samlede aktiekapital i selskabet blev i november 2000 overtaget af et skuffeselskab, der var erhvervet til dette formål. Moderselskabets navn var C A/S, men det er senere omdøbt til D A/S. Dette selskab ejes af et holdingselskab, der er baseret i Singapore. D A/S har regnskabsår 1. juli – 30. juni. Moderselskabets regnskabsår følger kalenderåret.

 

Det fremgår af det uigenkaldelige tilbud fra køberen og Closing, at købsprisen reguleret i henhold til det accepterede tilbud var ca. 393 mio. kr., og at aktionærerne oplyser og indestår for en række forhold. Garantien er maksimeret til 15 % af købesummen, dog kan køberen rejse krav på op til hele den kontante købesum, hvis garantien om, at selskabet kunne fremføre skattemæssige tab til modregning i avancen ved salget af B A/S, svigter.

 

Selskabets revisor meddelte ved brev af 22. december 2000 den kommunale skattemyndighed, at selskabets hidtidige regnskabsår skulle omlægges til 1. juli – 30. juni på grund af koncerntilhørsforholdet til det nye moderselskab, samt at omlægningsperioden var 1. januar – 30. juni 2000. Den kommunale skattemyndighed meddelte ved brev af 3. januar 2001, at oplysningen om omlægning af selskabets regnskabsår var taget til efterretning, idet man anså betingelsen i selskabsskattelovens § 10, stk. 2, for opfyldt. Efterfølgende har den kommunale skattemyndighed foretaget en ligning af indkomstansættelsen for indkomståret 2000, hvor omlægningen af regnskabsåret ikke er imødekommet.

 

Den kommunale skattemyndigheds afgørelse

Regnskabsomlægningen er formelt begrundet i, at selskabets nye moderselskab har et regnskabsår, der slutter 30. juni. Dette nye moderselskab er imidlertid et ”skuffeselskab”, som blev anmeldt stiftet i marts 1999 med stiftelsesdag den 1. januar 1999 og med dets første regnskabsår 1. januar 1999 – 30. juni 2000. Selskabet var således ikke en del af hverken den gamle eller den nye ejerkreds før erhvervelsen i november måned 2000, hvor de nye ejere overtog alle aktier i A. Da alle A-aktierne således havde skiftet ejer, blev selskabets indkomstopgørelse omfattet af ligningslovens § 15, stk. 7 og 8, hvor der ikke er mulighed for dispensation. I 1. halvår af 2000 var der konstateret en betydelig avance på 68 mio. kr. ved salg af et af porteføljeselskaberne. Denne avance var kendt ved salget af aktierne i november måned. Ved at erhverve det pågældende ”skuffeselskab”, som umiddelbart efter overtog alle A-aktierne, fik man formel mulighed for at meddele skattemyndigheden, at selskabets nye ejer har et regnskabsår, der udløber 30. juni 2000, og man fik på denne måde konstateret avancen før ejerskiftet. På denne måde kunne man herefter legalt modregne de fremførte underskud i avancen.

 

Koncerntilhørsforholdet er fremskaffet over 4 måneder efter det tidspunkt, man har ændret regnskabsåret til, og det pågældende selskab lå den 30. juni 2000 alene som ”beholdning” som et forstiftet selskab i det selskab, som har specialiseret sig i at oprette forstiftede selskaber, og var dermed ikke på daværende tidspunkt et selskab, som indgik i den udenlandske koncern, som i november 2000 overtog alle A-aktierne.

 

Regnskabsomlægningen er derfor ikke godkendt i skattemæssig henseende, da dispositionerne, der resulterede i denne omlægning, alene kan anses at være gennemført af rent skattetekniske grunde.

 

 

Klagerens påstand og argumenter

Der er nedlagt påstand om, at regnskabsomlægningen skal godkendes, jf. selskabsskattelovens § 10, stk. 2, hvorefter selskabets indkomst for skal ansættes til 0 kr.

 

Det er til støtte herfor bl.a. gjort gældende, at selskabsskattelovens § 10, stk. 2, er udtryk for en objektiviseret regel, der medfører, at myndighederne alene skal tage stilling til, om de objektive betingelser i bestemmelsen er opfyldt, men at bestemmelsen ikke indebærer nogen mulighed for at anlægge rimelighedsbetragtninger i forbindelse med denne vurdering. Betingelserne i selskabsskattelovens § 10, stk. 2, er opfyldt, idet regnskabsomlægningen er baseret på den kendsgerning, at moderselskabet har det regnskabsår, som datterselskabet opnår. Det er uden betydning for bedømmelsen i relation til § 10, stk. 2, om koncerntilhørsforholdet er etableret før eller efter regnskabsårets udløb. Det skyldes saglige grunde, når omlægningsperioden fastsættes til 1. januar – 30. juni 2000. Man opnår herved, at koncerntilhørsforholdet – med eventuel mulighed for sambeskatning – kan etableres for indkomståret 2001. Fastholdelse af selskabets regnskabsår og omlægning af moderselskabets regnskabsår til kalenderåret ville modsat indebære, at det fælles regnskabsår først kunne etableres for indkomståret 2002. Den fordel med hensyn til anvendelse af fremført underskud, som selskabet opnår, kan ikke inddrages i bedømmelsen af, om de objektive betingelser i selskabsskattelovens § 10, stk. 2, er opfyldt.

 

Det er ikke relevant, at det nye moderselskabs eget moderselskab i Singapore har kalenderårsregnskab. Det afgørende er, at det moderselskab, som har erhvervet aktierne i selskabet, har det regnskabsår, som fremover ønskes anvendt for selskabet.

 

Det er som begrundelse for regnskabsomlægningen i brev af 12. november 2002 til X Kommune bl.a. anført:

 

"Det er tilsvarende sagligt begrundet, når omlægningen skete pr. l. juli 2000. Køber foretog før indgåelse af af­talen om overdragelse af aktierne i A indgående undersøgelser af A' s finansielle og økonomiske forhold. Drøftelser og undersøgelser tog udgangspunkt i regnskab og materiale pr. 30. juni 2000".

 

På grundlag af indhentede forklaringer fra den daværende direktør i A og på grundlag af gennemgang af en række relevante dokumenter kan dette uddybes som følger:

 

Efter nogle indledende møder blev forhandlingerne med D som én af flere interesserede købere intensiveret i august 2000. Direktøren mødtes primo august med D's be­styrelse og præsenterede her A på grundlag af selskabets stilling og regnskab pr. 30. juni 2000. Det fremgår af det efterfølgende forløb, at forhandlingerne allerede fra denne præsentation var "låst fast" til balancen pr. 30. juni 2000.

 

Der blev gennemført due diligence ved E og F i slutningen af august og i september 2000. Der blev samtidig udført due diligence af og forhandlet med en anden potentiel køber. A's forretningsmæssige aktivitet var som følge af salgsprocessen sat på "stand still", således at der ikke blev foretaget nye disponeringer i form af investeringer eller frasalg. Dette blev se­nere afspejlet i en indeståelse (5.6) i salgsaftalen fra sælgers side, sålydende:

 

"The Company and the Board represent and warrant, that they have not since June 30, 2000 and that they will not before Closing sell or in any other way transfer the right - fully or partly - over any shares in the Company's port folio companies. Furthermore, the Company and the Board represent and warrant, that since June 30, 2000 and until Closing they will (i) use their voting right, other rights and influence (including through members of the board of directors appointed by the Company in such portfolio companies) in order to prevent such portfolio companies from selling or transferring the ownership over major assets or important parts thereof to a third party, and (ii) use their voting right, other rights and influence (including through members of the board of directors appointed by the Company in such portfolio companies) in order to prevent decision s or other extraordinary transactions or changes regarding such portfolio companies (including the liquidation, merger etc. of such). The Company and the Board have informed the Buyer that since June 30, 2000 the Company has participated in capital increases in the following portfolio companies with the following amounts:

 

- G A/S: DKK 5,520,000

 

- H A/S: DKK 525,000

 

- I A/S: DKK 1,400,000

 

Such capital increases shall not be in contravention of this clause 5.6".

 

Købet var således ikke blot regnskabsmæssigt, men også forretningsmæssigt og juridisk tilrette­lagt i forhold til 30. juni-balancen og forholdene pr. 30. juni i øvrigt. Købsaftalen, der blev indgået den 21. november 2004 efter indhentning af accept fra den sam­lede aktionærkreds i A, indeholder bl.a. følgende bestemmelser:

 

5.3.3 og 5.3.4

Breve fra bestyrelsesmedlemmerne til bekræftelse af, at de ikke har yderligere krav i forhold til det i balancen pr. 30. juni 2000 afsatte, og at det i balancen afsatte honorar er korrekt opgjort.

 

6.1

"The Buyer agrees and acknowledges that the Buyer has examined and evaluated the documentation specified in Schedule 3, which has been presented to the Buyer prior to the Buyer's decision to sign this offer".

 

Schedule 3 er en liste over materiale i datarum, herunder regnskab pr. 30. juni 2000.

 

Købsprisen for aktierne i A udgjorde 400 mio.kr. med en række reguleringer, herunder føl­gende bestemmelser:

 

"Furthermore, the purchase price will be adjusted for the following:

 

If upon the liquidation of the Company' s bond portfolio, the cash proceeds therefrom together with the cash balance deviate from DKK 187.2 mio. (the amount shown in the balance as at June 30, 2000, cf. Schedule 8). If the amount is greater than DKK 187.2 mio., the difference will be added to the purchase price and conversely, if the amount is less than DKK 187.2 mio. the difference will be deducted from the purchase price;

 

If the Company's current assets at the time of Closing deviates from DKK 43.3 mio. (the amount shown in the balance as at June 30, 2000, cf. Schedule 8), the difference will be added to or deducted from the purchase price as the case may beo For the sake of clarity, such deviation does not render void the Shareholders' representations and warranties contained in clause 8.3.25; and DKK 1,145,000 of the aggregate receivables amounting to DKK 43.3 mio., cf. clause 8.3.24 below, as well as any other specific receivable, which at Closing is known not to be collectible.

 

Permitted adjustments to the cash proceeds from the cash and bond portfolio:

 

a)                   The additional investments in G A/S, H A/S and I A/S for amounts shown in clause 5.6, which took place after June 30, 2000, provided that the book values of the Company's investments in these three companies show a corresponding increase (i.e. by the same amount); and

 

b)                   for the DKK 6,644,000 relating to the guarantee for J A/S' debt which was paid after June 30, 2000, provided that the Company's liabilities as shown in the June 30, 2000 balance are reduced by the same amount. Otherwise, an adjustment will be made to the purchase price for the shortfall. Currently, the shortfall is estimated to amount to DKK 2,609,000."

 

Den endelige købspris blev på grundlag af disse bestemmelser opgjort til 393.732.096 kr. Denne blev således opgjort med udgangspunkt i balanceposterne pr. 30. juni. Købsprisreguleringerne omfatter dels såkaldte "termination costs", der vedrører perioden efter Closing, dels bevægelser på de samme poster i perioden fra 30. juni 2000 til Closing, reguleret via likviditetsbevægelserne i "regulation to current asset".

 

Sælgerne af A afgav en række "representations and warranties", herunder

 

8.3.13

"That the balance per June 30, 2000 (Schedule 8) gives a true and fair view of the Company' s operation and financial position of that date"

8.3.14

"That all tax return s required to be filed by the Company have in all material respects been duly filed with applicable time limits pursuant to applicable law, and that no tax liability exists for which a provision has not been included in the balance per June 30, 2000 (Schedule 8),"

8.3.24

"That the receivables amounting to DKK 43.3 mio. as at June 30, 2000 represent the true net realisable value of the receivables and any and all bad debt provision relating to these receivables have been made in full and that the Buyer will not suffer any loss on these receivables. The Shareholders and Buyer agree that the Buyer shall not pursue any receivables or shall allow the Shareholders to do so at their own expense".

 

Købet af den samlede aktiekapital i A A/S blev tilrettelagt og forhandlet på grundlag af selskabets balance pr. 30. juni 2000. Købers indsigt i selskabets økonomiske og juridiske forhold tog udgangspunkt i balancen pr. 30. juni 2000. Opgørelsen af købesummen var i en række henseender baseret på 30. juni-balancens udvisende, og forretningsmæssige dispositioner var i det væsentlige sat i bero fra 30. juni 2000 i afventning af købers overtagelse. Det var således forretningsmæssigt velmotiveret og naturligt, at køber valgte at anvende 30. juni-balancen som åbningsbalance efter købet.

 

Regnskabsomlægningen var således velbegrundet i selskabets forhold. At en regnskabsomlægning pr. 30. juni samtidig var hensigtsmæssig skattemæssigt medfører ikke, at der er grundlag for at nægte regnskabsomlægning pr. denne dato.

 

Der indgår i salgsaftalens punkt 8.3.25 følgende bestemmelse:

 

"That the Company will be able to offset the gain from the sale of the Company' s shares in B A/S against tax losses on the sale of shares carried forward and against corporate tax losses carried forward and that, as a consequence thereof, the Company will have no tax liabilities arising from the gain from the sale of the shares in B A/S. The utilisation of the corporate tax losses carried forward requires that the Buyer - based on the Company's new group connection to the Buyer as stipulated in Section 10.2 in the Danish Company Taxation Act - changes the accounting year for the Company and its jointly taxed subsidiaries for the year 2000 to end prior to acceptance of this offer. Therefore, the Buyer will use its best endeavours to make such changes in the accounting years for the Company and its jointly taxed subsidiaries. If, however, the Buyer - due to no misconduct on its behalf - is unable to make such changes in the accounting years, the Buyer shall not incur any liability in this respect, and, as a consequence thereof, the Shareholders shall indemnify the Buyer for any loss incurred due to the fact that no offset may be made".

 

Det var således af parterne forudsat, at der skulle ske regnskabsomlægning. Køber foretog de nødvendige aktieselskabsretlige skridt til regnskabsomlægning og anmeldte regnskabsomlægningen i overensstemmelse med skattelovgivningens regler. Selskabet ville ved regnskabsom­lægning til 30. juni 2000 tillige opnå den skattemæssige fordel, at begrænsningsreglerne i lignings­lovens § 15 for udnyttelse af fremført underskud til modregning i realiserede aktieavancer i før­ste halvår 2000 ikke ville finde anvendelse. Dette kan imidlertid ikke anse at udgøre et problem i forhold til formålet med ligningslovens § 15. Bestemmelsen havde til formål at forebygge køb af underskud, mens situationen i den foreliggende sag jo er, at man blot vil have lov til at bruge de underskud, som selskabet selv har pådraget sig, til modregning i de overskud, som selskabet selv har opnået. Det må under hensyntagen bl.a. til L121 anses for godtgjort, at det er utilsigtet, hvis dette afskæres. Dette uanset, at L121 ikke kan udstrækkes til at finde anvendelse i den foreliggende sag.

 

Repræsentanten har endvidere erindret om, at der skal sondres mellem lovlig skattetænkning og ulovlig skatteunddragelse og henses til, at det er helt legitimt, at virksomhedsledere af i dag ser skat som en omkostning, der skal holdes nede på linie med andre omkostninger, jf. bl.a. Jørgen Nørgaard i Juristen, nr. 2 fra 2002.

 

Landsskatterettens bemærkninger og begrundelse

Selskabsskattelovens § 10, stk. 2, har følgende ordlyd:

 

”Et tidligere benyttet indkomstår kan vælges omlagt til et andet indkomstår, hvis det er begrundet i de forhold, der gør sig gældende for selskabet eller foreningen m.v., såsom hensyn til sæson, brancheændring, personaleferie, nye forretningsforbindelser eller koncerntilhørsforhold. Omlægning af et indkomstår kan kun ske, såfremt alle indkomstperioder kommer til beskatning, og såfremt intet indkomstår efter reglerne i stk. 1, 6. og 7. pkt., hverken overspringes eller dubleres. Selskabet eller foreningen m.v. skal inden udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt, give meddelelse herom til den skatteansættende myndighed. Skatteministeren kan give tilladelse til omlægning af et tidligere benyttet indkomstår begrundet i andre forhold i selskabet eller foreningen m.v. Ansøgning herom skal indsendes inden udløbet af det indkomstår, der ønskes omlagt.”

 

Det fremgår af bemærkningerne til lov nr. 166 af 24. marts 1999, at der er tale om en objektivering af den hidtil gældende bestemmelse i selskabsskattelovens § 10, stk. 4, men også at de forhold, der kan begrunde en omlægning, er de samme, som efter TS-cirkulære nr. 11 af 7. april 1993 kunne begrunde en omlægning.

 

Salgsprisen for aktiekapitalen i A A/S er i henhold til det oplyste fastsat på baggrund af balanceposterne i selskabets regnskab pr. 30. juni 2000, og sælger har i salgsaftalen oplyst og garanteret, at balancen pr. 30. juni 2000 giver et retvisende billede af selskabets økonomiske stilling på dette tidspunkt. Sælger har også garanteret, at selskabet kunne modregne gevinst ved salg af aktier i B A/S i fremførte tab på aktier og fremførte underskud, således at A A/S ikke skulle betale skat af gevinsten ved dette aktiesalg. Det er herved forudsat, at regnskabsåret kunne omlægges. Sælger har under henvisning hertil i salgsaftalen accepteret at skadesløsholde køber for ethvert tab inden for den kontante købesum som følge af, at regnskabet ikke omlægges. Disse forhold giver imidlertid ikke det fornødne grundlag for at anse den ønskede omlægning for begrundet i selskabets egne forhold eller koncerntilhørsforhold, men skyldes i det væsentlige hensynet til selskabets aktionærer, herunder prisfastsættelsen af aktierne.

 

Der opstod ved D A/S’ køb af aktiekapitalen i A A/S i november 2000 som anført af repræsentanterne et koncerntilhørsforhold mellem selskaberne. D A/S, der er stiftet pr. 1. januar 1999 med første regnskabsår 1. januar 1999 – 30. juni 1999, var imidlertid forud for købet af aktiekapitalen i A A/S uden aktivitet. Den ønskede regnskabsårs-omlægning kan under disse omstændigheder ikke anses for tilstrækkelig begrundet i koncerntilhørsforholdet mellem disse selskaber eller i koncerntilhørsforholdet til D A/S’ udenlandske moderselskab, der havde kalenderårsregnskab.

 

Omlægningen af regnskabsåret anses derfor ikke for omfattet af selskabsskattelovens § 10, stk. 2, 1. pkt., hvorefter omlægning er betinget af, at omlægningen er begrundet i koncerntilhørsforhold el.lign.

 

Der er ikke i øvrigt gjort indsigelse mod kommunens ansættelse af indkomsten for indkomståret 2000. Ansættelsen stadfæstes derfor. Afgørelsen er tiltrådt af Told- og Skattestyrelsen.