Dato for udgivelse
07 okt 2005 10:00
Dato for afsagt dom/kendelse/afgørelse/styresignal
29 sep 2005 13:19
SKM-nummer
SKM2005.399.HR
Myndighed
Højesteret
Sagsnummer
85/2004
Dokument type
Dom
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Dobbeltbeskatning, USA, fiskefartøj, globalindkomstprincippet, lempelse, bopæl
Resumé

Skatteyderen var deltager i et kommanditselskabslignende amerikansk selskab. Det var ubestridt, at der var tale om et selskab, der efter såvel dansk som amerikansk ret var "transparant", således at beskatning skulle ske hos selskabsdeltagerne.

Skatteyderen havde i indkomståret 1994 bopæl i Danmark og var ubestridt hjemmehørende her i landet.

Landsretten (SKM2004.117.ØLR) lagde til grund, at det ikke var i strid med den tidligere gældende dansk-amerikanske dobbeltbeskatningsoverenskomst at beskatte en person, der driver selvstændig virksomhed, af indtægterne fra transparant selskab i den stat, hvor den pågældende er hjemmehørende, uanset om selskabet efter overenskomstens artikel II, stk. 1, litra f, er et "foretagende hjemmehørende i USA".

Landsretten lagde endvidere til grund, at det følger af overenskomstens artikel XV, at Danmark som bopælsstat var berettiget til at beskatte skatteyderens indtægt efter globalindkomstprincippet, når blot der blev lempet for beskatning foretaget i USA.

Indtægter fra fiskerivirksomhed blev ikke anset for indtægter fra "driften af skibe", jf. overenskomstens artikel V, ligesom indtægten heraf ikke blev anset for vederlag for "tjenesteydelser, udøvelse af frie erhverv indbefattet" jf. artikel XI, stk. 1.

Højesteret stadfæstede i henhold til grundene

Reference(r)

Dobbelbeskatningsoverenskomst USA, art. II, stk. 1, litra f, V, XI, stk. 1, og XV (dagældende)

Henvisning

Ligningsvejledning 2005-2 D.E. USA

Parter

A
(advokat Søren Lehmann Nielsen)

mod

Skatteministeriet
(kammeradvokaten ved advokat Kim Lundgaard Hansen)

Afsagt af højesteretsdommerne

Torben Melchior, Wendler Pedersen, Per Sørensen, Poul Søgaard og Thomas Rørdam.

I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets 4. afdeling den 19. februar 2004.

Sagen er behandlet skriftligt, jf. retsplejelovens § 387.

Påstande

Appellanten, A, har gentaget sin påstand.

Indstævnte, Skatteministeriet, har påstået stadfæstelse.

Højesterets begrundelse og resultat

Af de grunde, der er anført af landsretten, stadfæster Højesteret dommen.

T h i   k e n d e s   f o r   r e t

Landsrettens dom stadfæstes.

I sagsomkostninger for Højesteret skal A inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse betale 30.000 kr. til Skatteministeriet.